Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3955. Курсова робота Референдум як форма народовладдя: порівняння особливості функціонування в зарубіжних країнах

Курсова робота Референдум як форма народовладдя: порівняння особливості функціонування в зарубіжних країнах

« Назад

Код роботи: 3955

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Референдум як форма народовладдя: порівняння особливості функціонування в зарубіжних країнах

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФЕРЕНДУМУ ЯК ФОРМИ НАРОДОВЛАДДЯ

1.1. Поняття та сутність референдуму

1.2. Референдум як форма безпосереднього народовладдя

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ РЕФЕРЕНДУМУ ЯК ФОРМИ НАРОДОВЛАДДЯ

2.1. Предмет та принципи референдуму в Україні

2.2. Порядок проведення референдуму в Україні

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕФЕРЕНДУМУ ЯК ФОРМИ НАРОДОВЛАДДЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Визнання у Конституції України народу носієм суверенітету та єдиним джерелом влади, а також закріплення можливості здійснювати владу народом безпосередньо і через органи державної та місцевої влади стало серйозним кроком у створенні в Україні демократичної та правової держави. Подальший розвиток ці принципи правової держави знайшли у нормі Конституції України, згідно із якою народне волевиявлення відбувається через вибори, референдуми та інші форми безпосереднього народовладдя. Виходячи з наведеного положення, у нашій державі на конституційному рівні закріплена перспектива існування необмеженого кола форм безпосереднього народовладдя, оскільки законодавцем не надано їхнього вичерпного переліку.

В контексті драматичних суспільно-політичних змін, які почалися в Україні в кінці 2013 і призвели до таких історичних подій як «Революція Гідності», підписання Угоди про асоціацію, анексія Криму, військові дії на Донбасі, децентралізація тощо надзвичайно гостро постає питання ширшої участі громадян в вирішенні стратегічних суспільно важливих проблем. Саме тому, останнім часом значно посилюється інтерес науковців, політиків, значної частини суспільства до конкретних виявів прямої демократії, важливою формою якої є референдум.

Інститут референдуму, як форма безпосереднього народовладдя є досить популярною темою досліджень як у вітчизняних, так і у зарубіжних науковців. Зокрема, серед вчених, які вивчали загальнотеоретичні аспекти правової природи референдуму слід виділити Ю. Тодику, М. Двіка, Г. Макарову, М. Оніщука, І. Павленко, В. Погорілка, О. Токар-Остапенко, В. Федоренка, В. Цоклан та ін. Сучасний стан функціонування інституту референдуму в Україні досліджують такі вітчизняні правники як: В. Федоренко, І. Словська, М. Ставнійчук, О.А. Придачук, М. Шункін та ін. Водночас значущість проблематики референдумів в контексті існуючих суспільно-політичних викликів і трансформацій безумовно засвідчує важливість здійснення подальших наукових пошуків у цій предметній сфері з метою розвитку інститутів «прямої демократії».

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей референдуму як форми народовладдя в зарубіжних країнах.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття та сутність референдуму;

- проаналізувати референдум як форму безпосереднього народовладдя;

- охарактеризувати предмет та принципи референдуму в Україні;

- дослідити порядок проведення референдуму в Україні;

- здійснити порівняльне дослідження особливостей референдуму як форми народовладдя в зарубіжних країнах.

Об’єкт дослідження – референдум як форма народовладдя.

Предмет дослідження – порівняльне дослідження особливостей референдуму як форми народовладдя в зарубіжних країнах.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльне дослідження особливостей референдуму як форми народовладдя в зарубіжних країнах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 44 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Одним із принципів сучасної правової демократичної держави є реалізація безпосереднього народовладдя.

Безпосереднє народовладдя є особливою формою реалізації народного суверенітету, адже саме народ (як громадяни країни всіх національностей) особисто формулює, висловлює та здійснює свою волю щодо найважливіших питань суспільного і державного життя.

Сутність безпосереднього народовладдя характеризується такими ознаками: безпосереднім волевиявленням громадян; здійсненням безпосереднього народовладдя у відповідних формах лише правомочними суб’єктами; імперативним характером рішень, вироблених у процесі здійснення форм безпосереднього народовладдя; спрямованістю форм безпосереднього народовладдя на вирішення питань суспільного характеру; легітимністю форм безпосереднього народовладдя.

2. Попри певні недоліки в організації та правовому регулюванні, референдум залишається однією з основних форм безпосереднього народовладдя в Україні. Сучасний стан правового регулювання інституту референдуму далекий від бажаного. Найгострішою при цьому проблемою залишається неврегульованість порядку проведення місцевих референдумів. Саме тому ми пропонуємо активізувати роботу з підготовки відповідного законопроекту для його розгляду і прийняття парламентом. Вважаємо, що оптимальним варіантом було б внесення змін і доповнень до чинного закону «Про всеукраїнський референдум» або викладення його у новій редакції з тим, щоб він передбачав також правове регулювання місцевих референдумів. Цим самим було б забезпечено уніфікацію національного референдного законодавства. Сподіваємось, що і наші пропозиції при цьому будуть враховані.

3. З огляду на все вище сказане, ми можемо запропонувати наступні напрямки вдосконалення інституту референдуму в Україні:

- розробити у відкритий спосіб шляхом проведення широких публічних консультацій набір основних механізмів реалізації інституту референдуму в Україні;

- в рамках діяльності парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя організувати вивчення передового зарубіжного досвіду правового регулювання інституту референдуму (в тому числі місцевого) з виробленням відповідних законопроектів щодо можливостей його реалізації в умовах вітчизняних реалій;

- прийняти нову редакцію Закону, яка би враховувала положення Керівних принципів для конституційних референдумів на національному рівні, Кодексу належної практики щодо референдумів та Висновку Венеціанської комісії щодо Закону «Про всеукраїнський референдум;

- проводити всеукраїнський референдум виключно після приведення правового регулювання інституту референдуму у відповідність до положень Конституції України, Керівних принципів для конституційних референдумів на національному рівні, Кодексу належної практики щодо референдумів, міжнародних стандартів та Висновку Венеціанської комісії щодо Закону «Про всеукраїнський референдум»;

- відновити законодавче регулювання місцевого референдуму як однієї із конституційних форм безпосередньої демократії.

- використовувати систему електронного підпису та електронного кабінету для організації і проведення референдумів. Так, сучасні технології ідентифікації особистості в мережі Інтернет дозволяють проводити референдуми «онлайн». При цьому, вартість проведення такого волевиявлення буде мізерною в порівнянні з традиційним, а надійність і захист результатів – значно вищою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексєєва О.Є. Адміністративні аспекти проведення всеукраїнського референдуму в Україні / О.Є. Алексєєва // Вісник Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. - 2013. - Том 26 (65). − С. 10-18.

2. Богатчук С.С. Всеукраїнські референдуми: їх історія і значення / С.С. Богатчук // Науковий вісник: зб. наук. праць «Гілея». - 2013. - Вип. 70. - С. 73-78.

3. Бондар М.Ю. Принципи конституційних референдумів в Україні / М.Ю. Бондар // Юридичний науковий електронний журнал. - 2015. - № 2. – С. 37-40.

4. Бутенко В.А. Конституційно-правовий статус референдумів в Україні / В.А. Бутенко // Сучасний розвиток державотворення та правотворення: проблеми теорії та практики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 11 березня 2016 року: Зб. тез наук. праць / за заг. редакцією К.В. Балабанова. - Маріуполь: МДУ, 2016. – 400 с. - С. 16-19.

5. Венгер В.М. Всеукраїнський референдум як інструмент обмеження повноважень парламенту / В.М. Венгер // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2015. - Т. 168. - С. 29-34.

6. Дашковська О. Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 1. - С. 235-240.

7. Дерев’янко С.М. Політико-правові особливості визначення терміна «референдум» у законодавчих актах України / С.М. Дерев’янко // Держава і право. юрид. і політ. науки: зб. наук. праць. - Вип. 55. - Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. - С. 543-549.

8. Дерев’янко С.М. Термін «референдум» у новітній українській теорії права та політології: особливості дефініції й доцільність її уніфікації / С.М. Дерев’янко // Політологічний вісник: Зб. наук. праць. - Київ: «ІНТАС», 2012. - Вип. 59. - С. 216-226.

9. Законодавче врегулювання інституту місцевого референдуму в Україні / І.А. Павленко, Г.В. Макаров, О.В. Токар-Остапенко. - К.: НІСД, 2013. - 42 с.

10. Конституційне право України. навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 544 с.

11. Кримінальне право (Особлива частина): підруч. / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: «ВД «Дакор», 2013. - 786 с.

12. Мірошниченко Ю.Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні: монографія / Ю.Р. Мірошниченко; за ред. О.Л. Копиленка. - К.: «Фенікс», 2012. - 360 с.

13. Місцеві референдуми в Україні: теоретичні та нормотворчі аспекти». Матеріали «круглого столу», 23 липня 2009 р., м. Київ / В.Л. Федоренко, І.В. Ляшко, В.Д. Базілевич та ін. - К.: СПД Москаленко О. М., 2011. - 137 с.

14. Москалюк О.В. Переваги та недоліки інституту референдуму / О.В. Москалюк, А.О. Маркова // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. - Ужгород: Гельветика, 2015. - Вип. 30. Т.1. - С. 81-84.

15. Мурашин Г. Акти безпосереднього народовладдя та гарантії їх здійснення / Г. Мурашин, О. Мурашин // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2010. - № 1. - С. 12-19.

16. Муркович Л. Місцевий референдум як форма безпосередньої участі населення в управлінні місцевими справами / Л. Муркович // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2013. - Вип. 4. - С. 251-260.

17. Палєєва Ю.С. Референдум – загальновизнаний демократичний інститут: історія і сучасність / Ю.С. Палєєва // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2013. – № 1 (4). – С. 43-50.

18. Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підруч. / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. - 2-ге видання, перероб. та дооп. - К.: Правова єдність, 2010. - 428 с.

19. Придачук О.А. Безпосереднє народовладдя як спосіб правової охорони конституції народом / О.А. Придачук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 6-1. Том 1. – С. 102-106.

20. Словська І.Є. Кримінально-правова відповідальність за порушення виборчих і референдних прав громадян / І.Є. Словська // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2015. – № 5. – С. 110-116.

21. Шункін М. Еволюція інституту місцевого референдуму в Україні / М. Шункін // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – вип. 4(27). – С. 278-288.

22. Ставнійчук М.І. Система безпосереднього народовладдя в умовах незалежності України / М.І. Ставнійчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2006_4/visnyk_st_5.pdf.