Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3954. Курсова робота Виборчі цензи та особливості їх застосування в світі: порівняльна характеристика

Курсова робота Виборчі цензи та особливості їх застосування в світі: порівняльна характеристика

« Назад

Код роботи: 3954

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Виборчі цензи та особливості їх застосування в світі: порівняльна характеристика

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРЧИХ ЦЕНЗІВ

1.1. Поняття та сутність виборчих цензів

1.2. Класифікація виборчих цензів

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ВИБОРЧИХ ЦЕНЗІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

2.1. Цензи для обмеження активного і пасивного виборчого права

2.2. Виборчі цензи та перспектива поступу України

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИБОРЧИХ ЦЕНЗ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СВІТІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Сучасна виборча система повинна відповідати певним міжнародно-правовим стандартам, вироблених в основному після Другої світової війни, коли інтенсивно розпочався процес переосмислення значення основних політичних і громадянських прав і свобод особистості, які стали предметом пильної уваги міжнародних організацій та перетворилися з внутрішньодержавної справи в питання міждержавного значення.

З деяких пір питання виборчих цензів певною мірою доволі штучно замовчується, адже ценз, що розуміє під собою обмеження, може тягнути щонайменше на порушення головних засад демократії, особливо загального і рівного виборчого права. Але це питання є принциповим, коли ми хочемо говорити про виживання Нації.

Сьогодні з боку здорових сил українського суспільства, здорових не лише у сенсі медичному, але й у сенсі соціально-психологічному, має підніматися ініціатива про впровадження деяких виборчих цензів з огляду на перспективи виживання Української Держави і Нації. Аби нас не звинуватили у недемократичності, ми маємо відзначити, що всі демократичні держави мають відповідні виборчі цензи і успішно їх застосовують у своїх політичних практиках.

Не позбавлене таких цензів і виборче законодавство України. Але варто відзначити, що дані цензи не є результатом напруженої роботи думки, а скоріше є мавпуванням чужого досвіду, неприйнятного в українських політичних та історичних реаліях. Серед таких цензів є віковий ценз, ценз осілості, наявність громадянства. Але, як показує українська політична практика навіть ці цензи в українських реаліях або не діють, або працюють проти Української Держави і Української Нації.

Нижче нам би хотілося зосередитися в основному на закордонному досвіді, аби показати, як його використання може піти на користь Українській Державі і Нації і як воно шкодить у сучасному його застосуванні.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей виборчих ценз та особливостей їх застосування в світі.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття та сутність виборчих цензів;

- провести класифікацію виборчих цензів;

- проаналізувати цензи для обмеження активного і пасивного виборчого права;

- охарактеризувати виборчі цензи та перспективу поступу України;

- здійснити порівняльне дослідження особливостей виборчих ценз та особливостей їх застосування в світі.

Об’єкт дослідження – виборчі цензи.

Предмет дослідження – порівняльне дослідження особливостей виборчих ценз та особливостей їх застосування в світі.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльне дослідження особливостей виборчих ценз та особливостей їх застосування в світі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 44 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Виборчий ценз — встановлені в конституції або законах умови, що обмежують коло осіб, які мають право брати участь у виборах. Ценз буває майновий, віковий, статевий, релігійний тощо.

Виборчі цензи — сукупність умов, відповідність яким становить підставу для допуску громадян до участі у виборах.

Види виборчих цензів: необхідність володіти встановленим мінімумом власності (майновий ценз), вимога певного мінімального рівня письменності або освіченості (ценз письменності та освітній ценз), вимога певний час проживати у цій країні чи навіть у цій місцевості (ценз осілості), певний визначений строк мати громадянство цієї країни (ценз громадянства).

Розрізняють виборчі цензи права обирати і права бути обраним. Так, особа, яка бажає бути обраною, зазвичай повинна відповідати більш жорстким умовам, ніж та, що голосує.

2. Якщо раніше термін «виборчі цензи» асоціювався з обмеженнями не в самому кращому сенсі цього слова (наприклад, майновий ценз не допускав до вирішення важливих суспільних питань громадян, які не мають достатньо високий мінімум майна), то зараз у більшості країн світу вони мають більш позитивне значення. На сьогоднішній день найбільш поширені цензи громадянства, цензи осілості, віковий ценз. Також у деяких країнах поширений освітній ценз. Без нього просто неможливо побудувати ефективну систему представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування. Досить цікавий висновок можна зробити з тексту Конституції Російської Федерації, який полягає в тому, що Президентом Російської Федерації теоретично може стати навіть безграмотний чоловік. Тут залишається сподіватися лише на розумний вибір, який в руках громадян Російської Федерації.

3. Кожен громадянин має активним і пасивним виборчим правом, але далеко не кожен кандидат може внести заставу, тому як для більшості кандидатів сума виборчої застави є досить значною. З вищесказаного можна зробити висновок про те, що виборча застава по суті виконує функцію виборчого цензу.

Отже, ми бачимо, що одне лише запровадження вікового цензу дозволить провести у нашій країні не лише і не просто люстрацію, воно дозволить омолодити наше державне керівництво, заллє в державний механізм свіжої молодої крові і відкриє шлях для нових інтелектуальних і творчих підходів в управлінні державою.

1. Афанасьєва М. Призначення виборів Президента України [Текст] / М. Афанасьєва // Юридичний вісник. - 2011. - № 2. - С. 69-74.

2. Баймуратов М. Міжнародні виборчі стандарти: досвід системного дослідження [Текст] / М. Баймуратов, Б. Кофман // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2013. - № 1. - С. 54-57.

3. Баклан О.В. Про окремі функції державного управління: деякі теоретикоприкладні питання [Текст] / О.В. Баклан, В.П. Чабан // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2016. - № 2 (34). - С. 70-74.

4. Баликіна Л.І. Парламентаризм - система політичної організації держави [Текст] / Л.І. Баликіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 2. - С. 100-106.

5. Батанов О. Порівняльний аналіз функціонування муніципальних виборчих систем у зарубіжних країнах [Текст] / О. Батанов // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2013. - № 1. - С. 58-63.

6. Виборче законодавство України: стан, шляхи та перспективи вдосконалення [Текст]: (матеріали засідань наук.-практ. семінару з пробл. виборчого законодавства України) / Ін-т законодавства Верховної Ради України; [упоряд.: Зайчук В.О. та ін.]. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2011. - 262 с.

7. Виборче право України [Текст]: завдання поточ. модул. контролю для студентів спец. 7.03040101 "Правознавство" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад.; [уклад. Медвідь А.Б.]. - Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 59 с.

8. Виборче право України [Текст]: метод. вказівки та завдання до семінар. занять та самост. роботи, тести, індивід. навч.-дослід. завдання для студ. спец. 7.060101 "Право" ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад.; [уклад. Медвідь А.Б.]. - Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. - 56 с.

9. Виборче право України [Текст]: метод. вказів. та завд.... - Л.: Львівська комерційна академія, 2011. - 55 с.

10. Галіахметов І.А. Виборчий процес місцевих виборів як складова муніципально-правового режиму [Текст] / І.А. Галіахметов // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2016. - № 2 (34). - С. 56-61.

11. Гуржій І. Структурні зміни, майновий ценз і капітали київського купецтва в другій половині ХІХ ст. / І. Гуржій // Наукові записки ТНПУ: сер.: історія. - Т., 2009. - Вип. 3. - С. 25-29.

12. Дерев’янко С. Віковий ценз учасників виборів і референдумів за конституціями світу: порівняльно- правовий аналіз / С. Дерев’янко // Вибори та демократія. - 2008. - № 1. - С. 17- 24.

13. Золоторьов Володимир Життя після виборів [Текст] / Володимир Золоторьов // Контракти. - 2011. - № 48 (28 листоп.). - С. 6-8.

14. Ковтунець В. Проблеми навчання і підвищення кваліфікації членів виборчих комісій [Текст] / В. Ковтунець // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2013. - № 1. - С. 49-53.

15. Кофман Б. Міжнародні виборчі стандарти: питання сприйняття та імплементації в національне законодавство України [Текст] / Б. Кофман // Юридичний журнал. - 2011. - № 1. - С. 67-70.

16. Кошіль Н. Систематизація виборчого законодавства України [Текст] / Н. Кошіль // Юридичний вісник. - 2011. - № 2. - С. 30-37.

17. Мазур Ю. Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідно сільських, селищних, міських голів [Текст] / Ю. Мазур // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2016. - № 2 (34). - С. 30-55.

18. Максакова Р. Право громадян брати участь у виборах та референдумах в Україні: проблеми реалізації [Текст] / Р. Максакова // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2013. - № 1. - С. 43-48.

19. Натуркач Руслана Павлівна. Виборче право в системі права України [Текст]: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.02 / Натуркач Руслана Павлівна; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2014. - 16 с.

20. Смолій А. Правове регулювання виборів: досвід Польщі [Текст] / А. Смолій // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2013. - № 1. - С. 70-71.

21. Стаднік Олег Миколайович. Виборче право як інститут конституційного права України [Текст]: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Стаднік Олег Миколайович; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2014. - 19 с.

22. Стрижак Андрій Андрійович. Виборче право в Україні. Історія та сучасність [Текст] / А.А. Стрижак. – К.: Логос, 2012. - 447 с.

23. Суслова І. Участь жінок в українській політиці [Текст] / І. Суслова // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2016. - № 2 (34). - С. 18-20.

24. Усенко-Чорна Ж.І. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності окружних та дільничних виборчих комісій [Текст] / Ж.І. Усенко-Чорна // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2012. - № 2. - С. 23-26.