Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3953. Курсова робота Електоральна участь та моделі голосування виборців: порівняльний аналіз особливостей реалізації у демократичних та недемократичних країнах

Курсова робота Електоральна участь та моделі голосування виборців: порівняльний аналіз особливостей реалізації у демократичних та недемократичних країнах

« Назад

Код роботи: 3953

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Електоральна участь та моделі голосування виборців: порівняльний аналіз особливостей реалізації у демократичних та недемократичних країнах

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ УЧАСТІ

1.1. Суть та основні характеристики електоральної участі

1.2. Теорії електоральної участі

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ УЧАСТІ ТА МОДЕЛІ ГОЛОСУВАННЯ ВИБОРЦІВ

2.1. Моделювання електорального вибору

2.2. Побудова інтегративних моделей дослідження електорального вибору

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ УЧАСТІ ТА МОДЕЛЕЙ ГОЛОСУВАННЯ ВИБОРЦІВ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА НЕДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Електоральною участю науковці почали цікавитись порівняно недавно. Це пояснюється формуванням інституту парламентаризму та інституту виборів законодавців, введенням загального виборчого права. Хоча вибори у вигляді здійснення народовладдя існували ще в Стародавній Греції, стрижневим механізмом, формою прояву суверенітету народу вони стали саме в умовах сучасних демократій. Введення загального виборчого права, скасування майнових цензів дало змогу залучити до політичної сфери діяльності велику кількість людей. Громадяни отримали право проявляти свою політичну волю на виборах, а вчені звернулися до аналізу механізмів формування політичного вибору громадян.

У процесі дослідження електоральної участі було вироблено три класичних підходи – соціологічний, соціально-психологічний, раціонального вибору. Незважаючи на численні сильні аспекти означених концепцій, автори ― класичних електоральних теорій робили висновки переважно на матеріалах дослідження окремих країн. Тому вони не володіють універсальністю, і застосовувати їх для аналізу виборів в інших державах варто обережно. Подолати цей недолік можна за допомогою створення інтегративних моделей поведінки виборців, котрі об’єднували б детермінанти електорального вибору характерні для різних підходів. Основою для такої інтеграції стає методологія ― лійки причинності, вироблена в межах соціально-психологічного підходу.

Існують певні тенденції, що намітилися у виборах у країнах Європи та інших державах демократичного світу, що свідчать про суттєві зміни в масовій політичній поведінці. До них належать зниження явки громадян на виборах, послаблення прихильності електорату, підвищення активності голосування із певного питання (переважно економічне), впливу ЗМІ та переважання політики, зосередженої на кандидаті. Поряд із цим спільнота дослідників електоральних процесів прагне встановити спільні наукові рамки, що сприяли б виробленню загальної концепції досліджень, аналогічних інструментів дослідження.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей реалізації електоральної участі та моделей голосування виборців у демократичних та недемократичних країнах.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути суть та основні характеристики електоральної участі;

- проаналізувати теорії електоральної участі;

- охарактеризувати моделювання електорального вибору;

- дослідити побудову інтегративних моделей дослідження електорального вибору;

- здійснити порівняльне дослідження особливостей реалізації електоральної участі та моделей голосування виборців у демократичних та недемократичних  країнах.

Об’єкт дослідження – особливості електоральної участі.

Предмет дослідження – порівняльне дослідження особливостей реалізації електоральної участі та моделей голосування виборців у демократичних та недемократичних  країнах.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльне дослідження особливостей реалізації електоральної участі та моделей голосування виборців у демократичних та недемократичних  країнах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 42 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Вивчення електоральної поведінки стало надзвичайно актуальним в Західній Європі та США з введенням загального виборчого права і наданням громадянам права голосу. Відразу виникло питання, якими мотивами керується виборець, надаючи перевагу тій чи іншій партії чи кандидату, які фактори детермінують його поведінку.

2. Вивчення моделей електоральної поведінки передбачає насамперед визначення понять модель і моделювання. Моделювання є загальнонауковим і загальнологічним методом і використовується в багатьох науках. На ідеї моделювання базується, по суті, будь-який метод наукового дослідження. У науці в найширшому трактуванні під “моделлю” (від лат. modulus – міра, зразок, норма) розуміють аналог, своєрідний “замінник” оригіналу (фрагмента дійсності), який за певних умов відтворює ті характеристики оригіналу, які цікавлять дослідника.

3. Існує три „класичних” моделі електоральної поведінки, кожна з яких робить акцент на одному факторі електоральної поведінки, вважаючи його основним (соціологічна модель – належність до соціальної групи, соціально-психологічна – механізм групової ідентифікації, теорія раціонального вибору – раціональність поведінки індивіда). Вивчення “класичних” моделей електоральної поведінки демонструє фактичну неможливість застосування їх на пострадянському просторі і, зокрема, в Україні без врахування місцевої специфіки. Загалом, щоб дослідити глибинні причини динаміки електоральних уподобань, необхідно виробити теоретичний підхід, що певним чином абстрагуватиметься від ситуативних факторів, які варіюються від однієї виборчої кампанії до іншої. Доцільним є створення особливих моделей електоральної поведінки для політичних систем, що модернізуються, з обов’язковим врахуванням національної специфіки.

Отже, для аналізу поведінки виборців у США та країнах Західної Європи були розроблені численні теорії електорального вибору, три з яких отримали статус ― класичних – соціально-психологічна, соціологічна, раціонально-інструментальна. В Україні проблема дослідження детермінант і процесу формування електорального вибору, а також можливість застосування класичних теорій актуалізувалась від часу проведення перших конкурентних виборів. Численні дослідження засвідчили значні адаптивні властивості згаданих підходів і можливість побудови на їхній основі інтегративну теорію електорального вибору. Вважаємо, що значний потенціал для теоретико-методологічного синтезу має модель ― лійки причинності, розроблена в межах соціально-психологічного підходу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Афанасьєва М.В. Поняття та структура виборчої інженерії [Текст] / М.В. Афанасьєва // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2014. - № 2. - С. 55-59.

2. Ворожбит Ольга. Електоральний "орднунґ": На перший погляд, виборча система Німеччини видається заплутаним ребусом. Утім, він ефективно функціонує вже понад півстоліття, забезпечуючи довіру німців до свого парламенту й формування ефективної партійної системи [Текст] / О. Ворожбит // Український тиждень. - 2015. - № 6. - С. 28-29.

3. Вріс І.-А. Федеральні й кантональні вибори Швейцарії: використання соціальних медіа та електоральні тренди [Текст]: (політико-дипломатичний аспект) / І.-А. Вріс // Зовнішні справи. - 2015. - № 7. - С. 48-52.

4. Демартіно Андрій. "Ефект оціночних ножиць", або Передвиборчі ризики - між доцентровим і відцентровим [Текст] / Андрій Демартіно // Юридичний вісник України. - 2017. - № 26 (30 черв.-6 лип.). - С. 7.

5. Друженко В. Економічні викладки у світлі електоральних обіцянок [Текст] / В. Друженко // Пропозиція. - 2014. - № 11. - С. 18-21.

6. Зварич Ігор. Регіональні особливості етнополітичних процесів: електоральний контекст / Ігор Зварич // Віче. - 2010. - № 12. - С. 9-10.

7. Електоральна карта України: Попередні результати виборів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі [Текст] // Високий замок. - 2012. - № 204 (1-7 лист.). - С. 3: карти.

8. Ідрісов Бахтійор. Електоральна соціологія [Текст]: [навч.-метод. посіб.] / Б. Ідрісов; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2012. - 255 с.

9. Кальниш Ю.Г. Електоральні технології: математичний аналіз проблеми маніпулювання / Ю.Г. Кальниш, Д.Б. Єльчанінов // Стратегічні пріоритети. - К., 2009. - № 3(12). - С. 67-73.

10. Карасевич Анатолій О. Електоральна формула: сутність та політичний концепт. [Текст]: монографія / Анатолій Карасевич, Любов Шачковська; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Каф. філософії та суспільствознав. - Умань: ПП Жовтий, 2010. - 156 с.

11. Колесников О. Перспективи застосування адресних технологій електоральної комунікації в Україні / О. Колесников // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2/3. - С. 83-88.

12. Корж В. Електоральна корупція в Україні: проблеми теорії, законодавства і практики / В. Корж // Вибори та демократія. - 2010. - № 2/3. - С. 24-28.

13. Коротков Дмитро. Контреліта України в контексті електорального процесу [Текст] / Д. Коротков // Політичний менеджмент. - 2012. - № 1/2. - С. 88-96.

14. Локтіонова Дінара Анатоліївна. Електоральна поведінка громадян Південного регіону України в контексті виборчих систем [Текст]: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Локтіонова Дінара Анатоліївна; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - О., 2013. - 19 с.

15. Маєвська Н.А Особливості цінностей молоді з різним електоральним вибором / Н. Маєвська, Д.К. Пуертас Савіна // Соціальна психологія. - 2010. - №1. - С. 77-85.

16. Мазурок Анастасія. Чинники електоральної популярності ВО «Свобода» / Анастасія Мазурок, Володимир Паніотто, Наталя Харченко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2014. - № 2. - С. 82-100.

17. Мельник Ірина Вікторівна. Електоральна участь громадян України та Федеративної Республіки Німеччини (1990 - 2013 рр.) [Текст]: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Мельник Ірина Вікторівна; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2014. - 20 с.

18. Мельник Ірина. Порівняльний аналіз законодавчої бази електоральної участі України та Федеративної Республіки Німеччина [Текст] / І. Мельник // Політичний менеджмент. - 2012. - № 4/5. - С. 227-237.

19. Міщенко Михайло. Сім'я як середовище формування електоральних орієнтацій: політично консолідовані і політично неконсолідовані родини / Михайло Міщенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2013. - № 2. - С. 174-183.

20. Мойсієнко В. Електоральна активність на виборах до Європейського парламенту: політико-соціологічний зріз / В. Мойсієнко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2/3. - С. 77-82.

21. Нельга О. Електоральна громадська думка на стадії формування / О. Нельга // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2/3. - С. 72-76.

22. Панухник Р. Моделі електорального вибору в країнах з розвиненою демократією та в демократіях, що розвиваються: порівняльний аналіз [Текст] / Р. Панухник // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2012. - Вип. 110: Філософія. Політологія. - С. 32-35.

23. Панухник Р. Моделювання електорального вибору: проблеми та перспективи [Текст] / Р. Панухник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2011. - № 2. - С. 211-218.

24. Прасюк Оксана Валентинівна. Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості [Текст]: монографія / Прасюк О.В.; Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т глобал. стратегій упр. - Острог: ІГСУ: Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2013. - 177 с.

25. Співаков Ілля. Виборчі (електоральні) відносини як об’єкт адміністративно-правового регулювання [Текст] / Ілля Співаков // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 10. - С. 20-23.

26. Черкашин Кирил. Характеристики електоральної поведінки виборців виборців України на рівні дільниць [Текст] / К. Черкашин // Політичний менеджмент. - 2012. - № 3. - С. 119-126.

27. Шачковська Любов Сергіївна. Електоральна формула як чинник структурування партійної системи сучасної України [Текст]: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Шачковська Любов Сергіївна; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д., 2009. - 17 с.

28. Юрійчук Є. Електоральна участь осіб похилого віку як складовий елемент механізму легітимізації влади в Україні / Є. Юрійчук // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 1. - С. 81-89.

29. Юрійчук Євгенія. Рішення Європейського суду з прав людини як критерій зовнішньополітичної електоральної легітимації влади на пострадянському просторі [Текст] / Є. Юрійчук // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2011. - № 2. - С. 70-84.

30. Campbell A. Elections and the political order [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.google.com/books?id=Mt.

31. Duch R.M. A development model of heterogeneous voting in new democracies [Електронний ресурс] / Raymond M. Duch // The American political science review. – 2001. – Vol. 95. – №.4. – p. 895–910. – Режим доступу: http://links.jstor.org/sici?sici=00030554%28200112%2995%3A4%3C895%3AADMOHE%3E2.0.CO %3B2-2.

32. Oppenhuis E. Voting behavior in Europe: a comparative analysis of electoral participation and party choice [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://books.google.com/books?id=WaYGTlMLtZwC&printsec=copyright&dq=oppenhuis&lr=&hl=ru#PPP1,M1.

33. Post-Communist party systems. Competition, representation and inter-party cooperation [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://books.google.com/books?id=7kk7q-BECeAC&pg=PA331&dq=Kitschelt+H.&lr=&hl=ru#PPP1,M1.

34.  K. Nine second-order national elections: A conceptual framework for the analysis of European election results [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www3.interscience.wiley.com/journal/119591114/abstract.

35. The American voter: unabridged edition [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://books.google.com/books?id=ActttsAy0qAC&printsec=frontcover&dq=American+Voter&hl=ru#PPP1,M1.