Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3952. Курсова робота Демократичні принципи виборів: порівняльна характеристика особливостей реалізації в країнах Західної та Східної Європи

Курсова робота Демократичні принципи виборів: порівняльна характеристика особливостей реалізації в країнах Західної та Східної Європи

« Назад

Код роботи: 3952

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Демократичні принципи виборів: порівняльна характеристика особливостей реалізації в країнах Західної та Східної Європи

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВИБОРІВ

1.1. Суть та основні характеристики базових демократичних принципів виборів

1.2. Типологія демократичних принципів виборів

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВИБОРІВ

2.1. Демократичні принципи виборів у країнах Західної Європи

2.2. Демократичні принципи виборів у країнах Східної Європи

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВИБОРІВ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Здобувши незалежність, Україна розпочала вибудовувати демократичний політичний режим, одним з основних елементів якого є наявність вільних, чесних, змагальних виборів. Вибори і демократія – нерозривно пов’язані між собою категорії політичної науки: з одного боку, складно уявити повноцінне функціонування демократичного політичного режиму без наявності інституту демократичних виборів; з іншого, вибори повною мірою можна реалізувати лише в умовах функціонування демократії. Вищесказане дає змогу зробити логічне припущення, що вибори є одночасно і атрибутом, і каталізатором демократії.

Світова виборча практика, зокрема й тоталітарна радянська, показує, що вибори можуть функціонувати і в недемократичних режимах, але за цих умов вони є лише інструментом в руках недемократичної владної верхівки для легітимації своїх повноважень та зміцнення владних позицій. У недемократичних політичних режимах інститут виборів перетворюється на формальність, яка необхідна для створення позитивного іміджу влади як «ліберальної структури» та пропаганди «демократичних устремлінь» тоталітарних і авторитарних правителів.

На відміну від попередніх епох, на сучасному етапі вибори є одним з основних механізмів формування органів влади у демократичних країнах. Однак для того, щоб у державі вибори виступали формою реалізації народного суверенітету, потрібно, щоб вони відбувалися на основі демократичних принципів. Тому ця проблематика є актуальною, оскільки вивчення демократичних принципів виборів, їхній детальний аналіз дадуть змогу краще зрозуміти суть інституту виборів, зробити його демократичнішим. Виборча практика України показує, що деякі демократичні принципи виборів систематично порушуються, що робить актуальність нашого дослідження ще очевиднішою.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей демократичних принципів виборів у країнах Західної та Східної Європи.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути суть та основні характеристики базових демократичних принципів виборів;

- здійснити типологію демократичних принципів виборів;

- охарактеризувати демократичні принципи виборів у країнах Західної Європи;

- дослідити особливості демократичних принципів виборів у країнах Східної Європи;

- здійснити порівняльне дослідження особливостей демократичних принципів виборів у країнах Західної та Східної Європи.

Об’єкт дослідження – демократичні принципи виборів.

Предмет дослідження – порівняльне дослідження особливостей демократичних принципів виборів у країнах Західної та Східної Європи.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльне дослідження особливостей демократичних принципів виборів у країнах Західної та Східної Європи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 42 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Базові демократичні принципи виборів є тією платформою, основою, що дає змогу формуватися і функціонувати демократії, є необхідною умовою демократичного політичного режиму. Однак для існування стабільної демократичної системи необхідне також дотримання додаткових принципів виборів. Тому лише комплексне застосування усіх демократичних принципів виборів дасть змогу формувати владу цілком демократичним шляхом, сприятиме реалізації принципу народного суверенітету.

На нашу думку, демократичні принципи виборів можна умовно поділити на дві групи: 1. Базові – принципи, які стосуються участі виборців у виборчому процесі, мають універсальний характер, є загальновизнаними у всьому світі і без дотримання яких вибори як демократичний інститут втрачають будь-який зміст. До базових принципів належать: принцип вільних виборів, принцип рівних виборів, принцип загальних виборів, принцип прямих виборів, принцип таємного голосування. 2. Додаткові – принципи, які стосуються участі у виборчому процесі кандидатів, партій та блоків, а також характеризують особливості самого виборчого процесу. Додаткові принципи виборів не мають універсального характеру і по-різному розкриваються під час виборчих кампаній у різних країнах. Додаткові принципи виборів охоплюють: принцип гласних виборів, принцип неупередженості владних структур до різних суб’єктів виборчого процесу, принцип свободи агітації, принцип рівності суб’єктів виборчого процесу тощо.

2. Щоб бути демократичними, вибори повинні відбуватися на основі чітко встановлених і апробованих світовою та вітчизняною виборчою практикою демократичних принципів. Під останніми розуміють політико-правові засади, на основі яких здійснюється виборчий процес і відповідно до змісту яких вибори є реальним волевиявленням громадян. Демократичні принципи виборів визначають базові параметри, в межах яких формується механізм регулювання виборчих відносин. Вони є вектором, що визначає напрями розвитку інституту виборів та виборчого законодавства, критерієм законності і правомірності дій у виборчій сфері. Крім того, демократичні принципи виборів встановлюють межу, за якою вибори не виконують свого суспільно-політичного призначення.

3. Демократичні принципи виборів становлять цілісну систему, в якій вони тісно взаємодіють. Часто сфери регулятивного впливу демократичних принципів виборів перетинаються: з одного боку, реалізація одних демократичних принципів виборів сприяє дотриманню інших принципів, з іншого, демократичні принципи виборів не є абсолютно категоричними та імперативними і передбачають в окремих випадках відхід від своїх засадничих ідей для ефективнішої реалізації інших демократичних принципів виборів (наприклад, для забезпечення реалізації принципу рівності суб’єктів виборчого процесу обмежують свободу агітації певних категорій громадян тощо).

Система демократичних принципів виборів не має абсолютно усталеного, незмінного характеру. Для неї притаманне постійне розширення. З одного боку, з’являються нові демократичні принципи виборів як результат розвитку і трансформації виборчих відносин, з іншого, відбувається нормативне розширення змісту вже наявних принципів: вони набувають нових форм реалізації, детальніше регламентуються нормативно-правовими актами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналіз стану законодавчої бази про вибори Президента України: напрямки та шляхи удосконалення згідно з рекомендаціями місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами та Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) / Вищий адміністративний суд України. – К., 2015. – 55 с.

2. Аналіз стану парламентського виборчого законодавства України: напрямки та шляхи його удосконалення згідно з рекомендаціями місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами та Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) / Вищий адміністративний суд України. – К., 2015. – 49 с.

3. Арабаджиєв Д.Ю. Громадський моніторинг за виборчим процесом в Україні : монографія / Д.Ю. Арабаджиєв. – Запоріжжя: Просвіта, 2014. – 313 с.

4. Афанасьєва М.В. Виборча інженерія в Україні: монографія / М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2014. – 382 с.

5. Баймуратов М.О. Міжнародні виборчі стандарти: правова природа, змістовна та системна характеристика, актуальні питання імплементації в законодавство України : монографія / М.О. Баймуратов, Б.Я. Кофман; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю.О. Волошина. – Суми: Університетська книга, 2012. – 227, [2] с.

6. Бакумов О.С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації: монографія / О.С. Бакумов. – Харків: Право, 2015. – 245 с.

7. Батура С.В. Теоретико-правові засади виборчих систем України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Батура Сергій Васильович; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – Київ, 2015. – 20 с.

8. Богашов О.А. Конституційно-правовий статус органів управління виборчим процесом в Україні : монографія / О.А. Богашов. – К.: Центр учбової л-ри, 2013. – 273 с.

9. Бучин М.А. Демократизація інституту виборів як необхідна умова європейського вектору розвитку України / М.А. Бучин // Угода про асоціацію між Україною та ЄС: виклики та перспективи: матеріали круглого столу. – Львів: НУ ЛП, 2014. – С. 5–10.

10. Бучин М.А. Демократичні вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації: монографія / М.А. Бучин. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 452 с.

11. Відкриті виборчі списки. Як це працює: Інформаційно-аналітичні матеріали / За заг. ред. С. Конончук. – К.: УНЦПД, 2012. – 44 с.

12. Гаврилюк Д.Ю. Абсентеїзм як феномен електоральної культури в контексті демократизації українського суспільства: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.03 / Гаврилюк Дмитро Юрійович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 18 с.

13. Гев'юк У.Ю. Формування інституту парламентських виборів у процесі демократизації політичної системи України: дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Гев'юк Уляна Юріївна; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – 217 арк.

14. Іллєнко Д.В. Методологічні аспекти демократичного аудиту на прикладі «Freedom House» / Д.В. Іллєнко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: Питання політології. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – № 984. – С. 95–102.

15. Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Ю.Б. Ключковський; Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К.: Час Друку, 2011. – 132 с.

16. Ковтунець В.В. Розвиток виборчого законодавства і проблеми зміцнення демократії в Україні / В.В. Ковтунець // Вибори-2006: Досвід. Проблеми. Перспективи : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Атіка, 2007. – С. 89–94.

17. Козодой Л.М. Принцип загального виборчого права: теоретико-конституційний аналіз / Л.М. Козодой // Вибори і демократія. – 2009. – № 3 (21). – С. 4–9.

18. Колодій А.Ф. Управління виборчим процесом як складова демократичного врядування (на прикладі виборів народних депутатів України) / А.Ф. Колодій, М.А. Наход. – Київ : НАДУ, 2012. – 66 с.

19. Макарук І.В. Демократизаційні проблеми суспільств перехідного періоду (на прикладі України) / І.В. Макарук // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2011. – Т. 2, № 4. – С. 80–86.

20. Максакова Р. Право громадян брати участь у виборах та референдумах в Україні: проблеми реалізації [Текст] / Р. Максакова // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2013. - № 1. - С. 43-48.

21. Марцеляк С.М. Співвідношення принципів вітчизняного права та засад (принципів) виборів народних депутатів України / С.М. Марцеляк // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 363–371.

22. Марченко О.В. Адміністративно-правовий статус виборчих комісій з виборів народних депутатів України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Марченко Олеся Володимирівна; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2011. – 20 с.

23. Мельник М. Вибори для/без вибору: роздуми про минулі вибори заради майбутніх / М. Мельник // Вибори і демократія. – 2011. – № 1 (27). – С. 52–66.

24. Наход М.А. Виборчі системи та їх вплив на управління виборчим процесом (історико-порівняльний аспект): дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Наход Михайло Андрійович; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. – Л., 2012. – 237 арк.

25. Панкевич І.М. Традиція виборності влади в Україні: монографія / І.М. Панкевич. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 487 с.

26. Смокович М. Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти: монографія / М. Смокович. – Київ: Юрінком Інтер, 2014. – 575 с.