Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3950. Курсова робота Порівняльна характеристика партійних систем України та Італії

Курсова робота Порівняльна характеристика партійних систем України та Італії

« Назад

Код роботи: 3950

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Порівняльна характеристика партійних систем України та Італії

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ

1.1. Особливості партійних систем

1.2. Роль і функції партійних систем

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ

2.1. Партійні системи країн світу

2.2. Партійні системи України

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА ІТАЛІЇ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Політична система країни є одним з основних аспектів прикладної політології. Окремим та важливим елементом в будь-якій політичній системі є політичні партії. Основним функціоналом партії є здійснення тісного взаємозв’язку між правлячим урядом та населенням країни. Втім, не всі політичні партії можуть мати однаковий політичний вплив в суспільстві будь-якої країни, наприклад, одна партія може бути визначальною в політичному житті країни, а інша, зовсім не мати ніякої підтримки населення, тим самим не маючи ніякої політичної сили.

В українській науці рівень вивчення саме італійської партійної системи можна оцінити як недостатній, особливо тих аспектів, що стосуються комплексного вивчення політичної системи Італії. В основному зазначена проблематика була розглянута в роботах російських авторів та зарубіжних науковців.

Об’єм наукової літератури стосовно досліджуваної проблеми є досить широким. Серед них ми виокремимо два крупних блоки. Перший це праці, присвячені саме партіям та партійним системам. Створення теорії партійної систем не мало глибоких історичних коренів. Воно почалося в другій половині ХХ ст. після того, як сформувалося уявлення о безпосередньо самій політичній системі суспільства. І саме наприкінці ХХІ ст. Джеймс Брайс намагався підступитися до цієї проблеми.

Серед дослідників які займалися методологічними основами партології, зазначимо роботи таких зарубіжних авторів як А. де Токвіля, М. Дюверже, К. Джанди та інших. Серед вітчизняних дослідників, які займалися партологією слід відзначити праці М. Острогорського, Л. Мартова, Т. Шмачковой, Ю. Малова. Наприклад, М. Острогорський у своїй роботі пов’язував виникнення політичних партій з промисловою революцією та розширенням виборчого права. Теоретичні аспекти функціонування політичних партій та партійних систем розглядали та внесли значний вклад в розробку теорії партій такі вчені як Д. Сарторі, С. Ліпсет.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей функціонування партійних систем України та Італії.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути особливості партійних систем;

- проаналізувати роль і функції партійних систем;

- охарактеризувати партійні системи країн світу;

- дослідити партійну систему України;

- здійснити порівняльне дослідження особливостей функціонування партійних систем України та Італії.

Об’єкт дослідження – партійні системи.

Предмет дослідження – порівняльне дослідження особливостей функціонування партійних систем України та Італії.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльне дослідження особливостей функціонування партійних систем України та Італії.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 44 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. В сучасній українській історіографії стан наукової розробки теми залишається недостатнім. Відсутні ґрунтовні праці з комплексним аналізом партійної системи Італії як на періоду Першої Республіки, так і Другої. Серед робіт вітчизняних дослідників, які займалися українсько-італійськими відносинами, на увагу заслуговують насамперед праці українського вченого М. Варварцева. Окремої уваги заслуговують праці українських науковців О. Івченка, М. Сороки, Л. Чекаленко та публікації українських державних діячів А. Зленка, В. Литвина, які безпосередньо самі приймали участь у становленні українсько-італійських відносин.

2. На сьогодні загальновизнаним є той факт, що партійна система має велике значення для функціонування демократії. За допомогою партій суспільство впроваджується в державу, а держава, в свою чергу, отримує легітимність в очах суспільства. Отже, партійна система країни – це відображення співвідношення та розташування політичних сил при проведенні масових кампаній на виборах. Електоральний рівень партійної системи частіше не відповідає соціальному рівню цієї ж системи. Це проявляється в тому, що частина партій не приймає активної участі в масових кампаніях, але надає більшого значення саме участі у самих виборах, а не в їх прелюдії.

3. Партії – це особливий політичний інститут суспільства, який спирається на підтримку громадян з метою заміщення урядових посад своїми визнаними представниками.

Сучасна теорія партійних систем бере свій початок з загальної теорії систем, започатківцем в створенні якої був Людвіг фон Берталанфі, а також системного аналізу суспільства, початок якому поклав Т. Парсонс. Втім, саме Т. Парсонс відводив політиці місце однієї з підсистем суспільства та пов’язував її з функцією ціле досягнення. Але все ж таки головне місце в заснуванні сучасній теорії партійних систем слід відвести М. Дюверже.

4. Важливим фактором трансформації партійної системи є вибори. Значність виборів оцінюється шляхом двох компонентів: змін в виборчій поведінці та змін в виборчому законодавстві, а також їх вплив на різні сфери. Аналіз багатьох показників партійної системи показує, що виборчий фактор не несе відповідальності за більшість змін, які сталися в партійній системі після ефекту «Тангентополі».

Таким чином, зробивши огляд основних теоретичних фундаментальних праць стосовно партійної системи та партій в цілому, можна відмітити про комплексне вивчення теорії партій та партійних систем. Що стосується партійної системи Італії, то в основному представлені роботи починаючи з періоду Першої Республіки, а також роботи періоду Другої Республіки. Втім, зазначимо що в українській історіографії дана проблематика не є досить вивченою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вишняк Олександр. Зміни основних параметрів партійної системи України: від виборів 1998-го до виборів 2014-го [Текст] / Олександр Вишняк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2017. - № 2. - С. 167-174.

2. Ворона П. Особливості партійної системи Франції / П. Ворона // Політичний менеджмент. - 2009. - № 4. - С. 134-143.

3. Гончарук В.П. Сутність та ознаки двопартійних систем [Текст] / В.П. Гончарук // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 103: Філософія. Політологія. - С. 32-34.

4. Грабовський Сергій. Спроба № 2: Заборона КПУ: кінець шляху тоталітарної секти [Текст] / С. Грабовський // День. - 2014. - № 114 (25 черв.). - С. 4.

5. Зарудний Євген. Демократія: Brainmade in America [Текст] / Є. Зарудний // Дзеркало тижня. - 2017. - № 21 (3-9 черв.). - С. 15.

6. Ключкович Анатолій Юрійович. Партійна система Німеччини: політологічний аналіз механізму взаємодії органів державної влади та політичних партій (1990-2005 рр.) [Текст]: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Ключкович Анатолій Юрійович; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 21 с.

7. Конончук Світлана Григорівна. Партійна система України: ідеологічний вимір [Текст] / Світлана Конончук, Олег Ярош; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: Україна, 2010. - 76 с.

8. Космель М. Державне фінансування політичних партій: доленосна реформа чи політична косметика? [Текст] / М. Космель, А. Умланд // Дзеркало тижня. - 2016. - № 32 (10-16 верес.). - С. 1, 3.

9. Ланге Ніко. У пошуку "базового електорату": як партіям реагувати на індивідуалізацію суспільства? [Текст] / Ніко Ланге // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6/7. - С. 164-166.

10. Морарь М.В. Партійне лідерство як об’єкт наукового дослідження [Текст] / М.В. Морарь // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 103: Філософія. Політологія. - С. 35-38.

11. Нідермайєр Оскар (др.). Партійні системи країн-членів ЄС [Текст] / Оскар Нідермайєр // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6/7. - С. 167-180.

12. Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку [Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 листоп. 2011 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса; [ред. кол.: В.М. Геєць та ін.]. - К.: ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2012. - 585 с.

13. Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити [Текст] // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6/7. - С. 2-67.

14. Партійна система України та її майбутнє: стабілізація, консервація, (р)еволюція? // Національна безпека і оборона. - 2010. - №5. - С. 52-57.

15. Політичні партії і партійна система України очима громадян // Національна безпека і оборона. - 2010. - № 5. - С. 58-84.

16. Політичні партії України: стан, напрями розвитку, умови діяльності: позиції лідерів політичних сил [Текст] // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6/7. - С. 68-73.

17. Проблеми та перспективи розвитку багатопартійності в Україні: експертні оцінки // Національна безпека і оборона. - 2010. - № 5. - С. 44-51.

18. Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория [Електронний ресурс] / К. Джанда. – Режим доступу : http://pavroz.ru/files/jandaparties.pdf.

19. Bardi L. Electoral change and its impact on the party system in Italy [Електронний ресурс] / L. Bardi. – Режим доступу: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402380701500256?journalCode=fwep20#.VWQXDdLtlHw.

20. Bartolini S. The Italian Party System between Parties and Coalitions [Електронний ресурс] / S. Bartolini. – Режим доступу: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402380412331280783.

21. Croci O. The Second Berlusconi Government and Italian Foreign Policy / [Електронний ресурс] / O. Croci. – Режим доступу: http://pubblicazioni.iai.it/pdf/articles/croci.pdf.

22. Gregorio L. A “revolutionary” election: The Italian party system is the most simplified in Europe / [Електронний ресурс] L. Gregorio. – Режим доступу: http://cise.luiss.it/cise/wpcontent/uploads/2014/10/DCISE6EN_313-320.pdf.

23. Hopkin J.P. Ignazi Newly Governing Parties In Italy: Comparing the PDS-DS, Lega Nord and Forza Italia [Електронний ресурс] / J. Hopkin. – Режим доступу: http://personal.lse.ac.uk/hopkin/ignazihopkin2007final.pdf.

24. Massari O. La parabola dei partiti in Italia: da costruttori a problema della democrazia [Електронний ресурс] / O. Massari Режим доступу: http://elnuevodia.altervista.org/wp-content/uploads/2013/05/ARTICOLO-MASSARI.pdf.

25. Noniashvili N. Analysis of Party systems and Political Cleavages in Italy and Spain [Електронний ресурс] / N. Noniashvili. – Режим доступу: www.academia.edu/8206067/.

26. Pombeni P. Il sistema dei partiti dalla prima alla Seconda Repubblica [Електронний ресурс] / P. Pombeni. – Режим доступу: www.sissco.it/download/attivita/POMBENI.pdf.

27. Romano S. Morire di democrazia. Tra derive autoritarie e populismo / S. Romano, 2013. – 120 p.

28. Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis [Електронний ресурс] / G. Sartori. – Режим доступу: www.consensocivico.com.ar/uploads/5495c37c979a2-SartoriParties%20and%20Party%20Systems%28CC%29. pdf.

29. Wilson A. Multi-level Party Politics in Italy and Spain [Електронний ресурс] / A. Wilson. – Режим доступу: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/12882/2009_WILSON.pdf?sequence=2.