Распечатать страницу

Курсова робота Партійна система США та Великобританії: порівняльний аналіз

« Назад

Код роботи: 3949

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Партійна система США та Великобританії: порівняльний аналіз

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ

1.1. Особливості партійних систем

1.2. Роль і функції партійних систем

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ

2.1. Партійні системи країн світу

2.2. Американська та британська двопартійність

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Здійснюючи взаємозв'язок між громадянами і державою, партії вступають у контакт не тільки з органами влади, але й одна з одною. Для позначення способу цього взаємозв'язку партій використовується термін «партійна система». У найбільш загальному вигляді партійна система - це сукупність зв'язків і відносин між: партіями, які претендують на володіння владою в країні. Для визначення типу партійної системи нерідко використовується кількісний критерій (одно-, дво- і багатопартійні системи). До кількісного критерію часто додають такі показники, як наявність або відсутність домінуючої партії або здатність до укладення союзів, рівень загальності між партіями.

Багатопартійність є однією з ознак демократичного суспільного устрою. Природно, що рух до демократії в Україні, започаткований ще до проголошення її незалежності, ознаменувався саме становленням політичних партій не комуністичного спрямування, які виникали переважно на основі громадських рухів та організацій.

За цей час політичні партії пройшли складний шлях розвитку від окремих структур до складових партійної системи. Одночасно формувалася соціальна база політичних партій, налагоджувалися відносини між ними, партії набували досвіду як політичного представництва інтересів суспільних груп, так і політичної боротьби. Після конституційної реформи 2004р. політичні партії набули статусу головних суб’єктів політичного процесу та посіли центральне місце в системі влади.

Водночас, у процесах їх створення та функціонування виникали й поглиблювалися ряд проблем: дедалі частіше партії створювались як виборчі, персональні або бізнес-проекти, дедалі більше вони потрапляли під вплив або під контроль великих фінансово-промислових груп, втрачаючи тим самим здатність представництва суспільних інтересів. У результаті, політичні партії в Україні не набули належної суспільної довіри та підтримки, про що свідчать дані соціологічного моніторингу громадської думки та відповідні оцінки експертів.

Загалом, зміни, що відбулися за цей період, відрізнялися за характером, динамікою, чинниками та результатами. Вигляд партійної системи змінювався і продовжує змінюватися, змінюються її суб’єкти, підвалини міжпартійної конкуренції та умови, в яких вона відбувається.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей функціонування партійних систем США та Великобританії.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути особливості партійних систем;

- проаналізувати роль і функції партійних систем;

- охарактеризувати партійні системи країн світу;

- дослідити американську та британську двопартійність;

- здійснити порівняльне дослідження особливостей функціонування партійних систем США та Великобританії.

Об’єкт дослідження – партійні системи.

Предмет дослідження – порівняльне дослідження особливостей функціонування партійних систем США та Великобританії.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльне дослідження особливостей функціонування партійних систем США та Великобританії.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 44 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Залежно від кількості партій, що реально претендують на владу, виділяють такі типи партійних систем. Однопартійні системи виключають можливість існування якихось інших партій і передбачають злиття партійного і державного керівництва. Подібна модель характерна для тоталітарних і частково авторитарних режимів.

Для США та Великобританії характерний біпартизм або двопартійна система. Для неї характерна наявність двох партій, постійних лідерів виборчих кампаній, з якими не в стані конкурувати інші партії. Партія, що перемогла на виборах (наприклад, президентських у США і парламентських у Британії), отримує право формувати свій кабінет міністрів. При цьому можливе виникнення ситуації (таке часто спостерігається у США), коли виконавчу владу виражає одна партія, а парламентську більшість виражено іншою партією. Самі американці розглядають цю ситуацію як додатковий поділ влади.

2. У процесі формування багатопартійності та еволюції партійної системи України, накопичення досвіду участі партій у виборах, діяльності їх представників в органах влади та місцевого самоврядування дедалі більшою мірою виявилися проблеми діяльності партій. «Типовий перелік» вказаних проблем визначився вже наприкінці другого етапу розвитку партійної системи; на них вказують як експерти, так і громадяни, оцінюючи різні аспекти діяльності партій.

Узагальнюючи такі оцінки, можна виокремити наступні головні проблеми та недоліки вітчизняних партій: відсутність стабільних зв’язків з певними соціальними групами (усталеної соціальної бази); слабкість (відсутність) програмно-ідеологічних засад; регіональний характер підтримки (відсутність загальнонаціональних партій); підконтрольність ФПГ, непрозорість фінансування, політична корупція; відрив від суспільства, непідзвітність виборцям представників, обраних до органів влади; тенденція до створення блоків; гіпертрофований характер особистісного чинника; брак внутрішньопартійної демократії.

3. Недоліки політичних партій значною мірою впливають і на партійну систему в цілому, до головних проблем якої слід віднести: низьку стабільність партійної системи (від моменту проведення перших виборів на багатопартійній основі лише одна партія – КПУ, на цей час зберегла представництво у Верховній Раді як самостійний суб’єкт); незадовільне представництво існуючого спектру інтересів різних суспільних груп (наприклад, невідповідність структурі соціально-економічної диференціації суспільства, відсутність у партійній системі суб’єктів, які представляють “постматеріальні” цінності); конфліктний характер відносин між “полюсами” - суб’єктами партійної системи, що породжує нестабільність влади та періодичні політичні кризи, провокує порушення прав опозиції, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в цілому; низький рівень суспільної легітимності партійної системи та, як наслідок – партизованої влади; сприяння закріпленню та інституціалізації соціокультурного поділу українського суспільства за регіональною ознакою, перешкоджання процесу формування спільної загальнонаціональної ідентичності громадян України.

1. Анхейр Хельмут. Американська політична трагедія, або Про необхідність перегрупування існуючої партійної системи [Текст] / Хельмут Анхейр // День. - 2017. - № 165 (19 верес.). - С. 11.

2. Вишняк Олександр. Зміни основних параметрів партійної системи України: від виборів 1998-го до виборів 2014-го [Текст] / Олександр Вишняк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2017. - № 2. - С. 167-174.

3. Ворона П. Особливості партійної системи Франції / П. Ворона // Політичний менеджмент. - 2009. - № 4. - С. 134-143.

4. Голинська Х.О. Американська модель партійно-політичної відповідальності у зарубіжній політичній науці / Х.О. Голинська // Трибуна. - 2008. - № 11/12. - С. 36 – 38.

5. Гончарук В.П. Особливості двопартійних систем США та Великобританії [Текст] / В.П. Гончарук // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 104: Філософія. Політологія. - С. 43-46.

6. Гончарук В.П. Сутність та ознаки двопартійних систем [Текст] / В.П. Гончарук // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 103: Філософія. Політологія. - С. 32-34.

7. Грабовський Сергій. Спроба № 2: Заборона КПУ: кінець шляху тоталітарної секти [Текст] / С. Грабовський // День. - 2014. - № 114 (25 черв.). - С. 4.

8. Зарудний Євген. Демократія: Brainmade in America [Текст] / Є. Зарудний // Дзеркало тижня. - 2017. - № 21 (3-9 черв.). - С. 15.

9. Ключкович Анатолій Юрійович. Партійна система Німеччини: політологічний аналіз механізму взаємодії органів державної влади та політичних партій (1990-2005 рр.) [Текст]: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Ключкович Анатолій Юрійович; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 21 с.

10. Конончук Світлана Григорівна. Партійна система України: ідеологічний вимір [Текст] / Світлана Конончук, Олег Ярош; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: Україна, 2010. - 76 с.

11. Космель М. Державне фінансування політичних партій: доленосна реформа чи політична косметика? [Текст] / М. Космель, А. Умланд // Дзеркало тижня. - 2016. - № 32 (10-16 верес.). - С. 1, 3.

12. Ланге Ніко. У пошуку "базового електорату": як партіям реагувати на індивідуалізацію суспільства? [Текст] / Ніко Ланге // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6/7. - С. 164-166.

13. Морарь М.В. Партійне лідерство як об’єкт наукового дослідження [Текст] / М.В. Морарь // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 103: Філософія. Політологія. - С. 35-38.

14. Нідермайєр Оскар (др.). Партійні системи країн-членів ЄС [Текст] / Оскар Нідермайєр // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6/7. - С. 167-180.

15. Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку [Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 листоп. 2011 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса; [ред. кол.: В.М. Геєць та ін.]. - К.: ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2012. - 585 с.

16. Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити [Текст] // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6/7. - С. 2-67.

17. Партійна система України та її майбутнє: стабілізація, консервація, (р)еволюція? // Національна безпека і оборона. - 2010. - №5. - С. 52-57.

18. Політичні партії і партійна система України очима громадян // Національна безпека і оборона. - 2010. - № 5. - С. 58-84.

19. Політичні партії України: стан, напрями розвитку, умови діяльності: позиції лідерів політичних сил [Текст] // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6/7. - С. 68-73.

20. Проблеми та перспективи розвитку багатопартійності в Україні: експертні оцінки // Національна безпека і оборона. - 2010. - № 5. - С. 44-51.