Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3945. Курсова робота Сучасні жіночі політичні партії та організації країн світу: порівняльний аналіз

Курсова робота Сучасні жіночі політичні партії та організації країн світу: порівняльний аналіз

« Назад

Код роботи: 3945

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Сучасні жіночі політичні партії та організації країн світу: порівняльний аналіз

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

1.1. Політична партія як організація

1.2. Роль і функції партій у політичній системі

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ ЖІНОЧИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

2.1. Жіночий рух

2.2. Особливості жіночих політичних партій у світі

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЖІНОЧИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день й надалі актуальною та популярною темою залишається гендерна тематика. Без гендерного підходу, тобто без з’ясування ролі жінки й чоловіка в сучасному суспільстві, тих специфічних внесків, які кожний з них робить у розвиток суспільства, неможливо сьогодні уявити будь-яке серйозне психологічне, політологічне чи інше наукове дослідження.

У “потоці” публікацій з гендерної тематики не можна не помітити розбіжностей у трактуванні різними авторами самого поняття “гендер”. Так, одні вчені розглядають “гендер” як сукупність біологічних та фізіологічних ознак статі; інші взагалі вважають такий термін неприйнятним, але визнають “жіночі дослідження” як самостійний напрям.

Більшість дослідників вважає, що гендер, на відміну від поняття статі, стосується не суто біологічних чи анатомічних властивостей, за якими відрізняються чоловіки й жінки, а соціально сформованих рис “жіночості” та “мужності”. Тобто поняття гендер означає психологічну, соціальну та культурну відмінність між чоловіками й жінками.

Сучасні тенденції розвитку світового політикуму все більше актуалізують питання місця і ролі жінок у політичному процесі. Гендерна рівність у політиці постає як показник демократизації та цивілізованості суспільства. Присутність жінок у парламентах та інших інституціях владних структур дає змогу говорити про представництво інтересів жіночої частини населення, що, у свою чергу, відповідає основним принципам демократичного устрою в тій чи іншій країні. Тож, в умовах спрямування світової політики на всебічну демократизацію, гендерний аспект у політичному контексті набуває досить важливого значення.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей сучасних жіночих політичних партій та організацій країн світу.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути політичну партію як організацію;

- проаналізувати роль і функції партій у політичній системі;

- провести дослідження особливосте жіночого руху;

- охарактеризувати особливості жіночих політичних партій у світі;

- здійснити порівняльний аналіз особливостей сучасних жіночих політичних партій та організацій країн світу.

Об’єкт дослідження – сучасні жіночі партії та організації.

Предмет дослідження – порівняльний аналіз особливостей сучасних жіночих політичних партій та організацій країн світу.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльний аналіз особливостей сучасних жіночих політичних партій та організацій країн світу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 42 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Жіночі політичні партії – це політичні організації з переважно жіночим (або тільки жіночим) членством, які створили жінки, щоб розширити свою участь у формуванні та діяльності державних владних структур, захистити політичні й інші права, досягти ґендерної рівності, встановити ґендерну справедливість у своїй країні та досягти розвитку ґендерної (паритетної) демократії.

Загалом жіночі партії можна охарактеризувати як явище вимушене й тимчасове. Вони виникають тоді, коли влада або ігнорує ґендерну проблематику, або розв’язує її вкрай повільно й поверхово; коли в суспільстві переважають патріархатні традиції, а державна влада тяжіє до патріархатних форм управління, не встигаючи чи не бажаючи утвердити егалітарні форми в усіх життєвих сферах.

Такі партії виникали в різні часи й у різних країнах світу. В Україні, починаючи з 1997 р., Міністерство юстиції України зареєструвало шість політичних партій жіночого спрямування. Серед них – партія «Жінки України», Всеукраїнська партія «Жіночі Ініціативи», партія «Солідарність жінок України», Всеукраїнське політичне об’єднання «Жінки за майбутнє» та інші, частина з яких уже припинила свою діяльність. Жіночі партії стали спробою, намаганням вплинути на політичні процеси, серед яких виборчий є одним із найважливіших у розв’язанні проблеми ґендерної рівності.

2. Вважається, що жінка-політик має більш складний імідж, ніж політик-чоловік. Вона повинна мати в своєму іміджевому портреті певні “чоловічі” риси (звідси – "залізна леді" Маргарет Тетчер, або "стальна леді" Мадлен Олбрайт). Але на загал у неї повинні переважати суто жіночі риси. Можливо, що такий "пульсуючий" імідж створює ускладнення для жінки-політика і заважає аудиторії пристосуватися до неї: тільки аудиторія починає звикати до “чоловічої” поведінки жінки-політика, раптом починає діяти жіноча іміджова модель. В результаті, не виникає необхідного рівня звикання, розпізнавання і передбачуваності.

3. Імідж жінки-політики не відрізняється за своїм внутрішнім змістом від іміджу чоловіка, бо це визначається інтересами суспільства, політикою держави, а також суперечностями, які виникають на певних етапах розвитку суспільства. Тому, сутнісну різницю потрібно шукати насамперед у психологічних відмінностях чоловіків і жінок, що увійшли в політику.

Самі лідери-жінки і лідери-чоловіки запозичують один у одного ефективні поведінкові моделі, що ускладнює можливість їх розрізнення, гендерної типологізації, а отже, знову підштовхує до висновку про відсутність істотних відмінностей між цими моделями. Проте не варто поспішати з висновками, а необхідно глибше вивчити цю проблему.

Предметом свого дослідження ми обрали гендерну специфіку суб’єктної активності політичного лідера.

4. У ході дослідження передбачалося визначити гендерні особливості політичного лідерства, побудувати соціально-психологічну модель гендерної поведінки політичного лідера та з’ясувати умови, за яких той чи інший варіант моделі (“чоловічий”, “жіночий” чи “універсальний”) може мати переваги в способах та результатах політичної діяльності.

Знаючи ці моделі, в залежності від ситуації, що складається, політик зможе будувати оптимальну стратегію своєї поведінки, що сприятиме успішному розв’язанню політичних проблем, кожна з яких не є гендерно нейтральною, а отже може бути більш успішно розв’язана при переважному використанні тієї чи тієї моделі. Так, одна проблемна політична ситуація може бути більш успішно розв`язана раціональним, аналітичним шляхом, шляхом прорахунку, перебору варіантів, що, на думку дослідників, більш притаманно чоловікам, а інша ситуація для свого вирішення може вимагати, навпаки, інтуїтивного підходу, цілісного бачення, що в більшій мірі властиво жінкам. Проте кожна конкретна політична колізія обтяжена, як правило, різними проблемами, одні з яких можна розв`язувати переважно у раціональний спосіб, а інші – переважно інтуїтивно. На жаль, про гендерні резерви оптимізації політичної діяльності мова йде здебільшого на рівні теорії. Нам не відомо, щоб якийсь з парламентів перед тим, як приступати до вирішення проблемної політичної ситуації, що склалася, спробував оцінити її з гендерно-психологічних позицій і визначив, що і як краще могли б зробити політики-чоловіки, а що політики-жінки.

Напевно це – погляд із майбутнього, своєрідна мрія про соціальне партнерство чоловіків і жінок, про той час, коли чоловіче і жіноче не будуть нівелюватися, а як єдність протилежностей будуть сприяти розвитку людської природи і розвитку нашого суспільства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вронська Анна. Гендерна рівність [Текст]: чи є місце жінкам в українській політиці? / Анна Вронська // Юридичний вісник України. - 2016. - № 9/10 (4-17 берез.). - С. 5.

2. Голинська Х.О. Співвідношення форми правління та партійної системи держави як чинник реалізації партійно-політичної відповідальності [Текст] / Х.О. Голинська // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КИЇВ. УН-Т, 2010. - Вип. 98: Філософія. Політологія. - С. 47-50.

3. Гошовська Валентина. Жінки в політиці - один зі шляхів до зміни еліт у державі [Текст] / В. Гошовська // Вісник державної служби України. - 2012. - № 2. - С. 23-25.

4. Грабовська І. Проблеми та перспективи жінки в сучасній українській політиці [Текст] / І. Грабовська // Сучасність. - 2011. - № 6 . - С. 54-59.

5. Грабовська І. Про українську жінку в українській політиці і не тільки [Текст]: неполітолог. роздуми / І. Грабовська // Сучасність. - 2014. - № 3. - С. 82-91.

6. Діброва В. Дотримання паритету в гендерній політиці є одним з головних аргументів на користь більш широкого залучення жінок до військової сфери / В. Діброва // Військо України. - 2010. - № 3. - С. 16-19.

7. Жінки в політиці: Міжнародний досвід для України / За заг. ред. Я. Свердлюк та С. Оксамитної // За матеріалами міжнародного наукового семінару "Жінки в політиці: міжнародний досвід для України", Київ – НаУКМА, 7 жовт. 2005 р. – К.: Атіка, 2006. – 272 с.

8. Каспрук Віктор. Участь жінок у світовій політиці та українські реалії [Текст] / В. Каспрук // Сучасність. - 2007. - № 4-5. - С. 119-128.

9. Мельничук Ю. Актуальність проблеми ґендерної рівності жінок у політиці [Текст] / Ю. Мельничук // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: гендерний дискурс. - Тернопіль, 2016. - С. 73-75.

10. Морарь М.В. Партійне лідерство як об’єкт наукового дослідження [Текст] / М.В. Морарь // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 103: Філософія. Політологія. - С. 35-38.

11. Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити [Текст] // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6/7. - С. 2-67.

12. Партійна система України та її майбутнє: стабілізація, консервація, (р)еволюція? // Національна безпека і оборона. - 2010. - №5. - С. 52-57.

13. Політичні партії і партійна система України очима громадян // Національна безпека і оборона. - 2010. - № 5. - С. 58-84.

14. Політичні партії України: стан, напрями розвитку, умови діяльності: позиції лідерів політичних сил [Текст] // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6/7. - С. 68-73.

15. Сніжко А.С. Політична пропаганда як засіб взаємодії партій та суспільства [Текст] / А.С. Сніжко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 101: Філософія. Політологія. - С. 56-58.

16. Суслова І. Участь жінок в українській політиці [Текст] / І. Суслова // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2016. - № 2 (34). - С. 18-20.

17. Фогель Ганс Гейнріх. Доповідь про заснування, організацію та діяльність політичних партій: прийнята Венеціанською Комісією на 57 пленарній сесії (12-13 грудня 2003 року) / ФогельГанс Гейнріх // Вибори та демократія. - 2010. - № 4. - С. 90-101.

18. Цирфа Ю. "Гендер у політиці: проблемна реальність?" / Ю. Цирфа // Віче. - 2008. - № 5-6. - С. 40-42.

19. Шелест Ганна. Політика: Old Boy's Club? [Текст] / Г. Шелест // Дзеркало тижня. - 2013. - № 29 (17-23 серп.). - С. 6.

20. Добржанська І. Гендерні проблеми політичних відносин в Україні [Електронний ресурс] / І. Добржанська. – Режим доступу: http://postua.info/dobrzanska.htm.

21. Як забезпечити гендерну рівність у політиці [Електронний ресурс] // Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень – 2007. – № 364. – Режим доступу: http://www.pasos.org/content/download.