Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3944. Курсова робота Антиглобалістські політичні рухи країн Європи: порівняльна характеристика

Курсова робота Антиглобалістські політичні рухи країн Європи: порівняльна характеристика

« Назад

Код роботи: 3944

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Антиглобалістські політичні рухи країн Європи: порівняльна характеристика

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИГЛОБАЛІСТСЬКОГО РУХУ

1.1. Теорії та поняття антиглобалістського руху

1.2. Сутність антиглобалістського руху як суспільно-політичного процесу

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ АНТИГЛОБАЛІСТСЬКОГО РУХУ КРАЇН ЄВРОПИ

2.1. Діяльність антиглобалістських організацій в Європі

2.2. Антиглобалістський рух в Україні

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНТИГЛОБАЛІСТСЬКОГО РУХУ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Нині, через існування безлічі негативних наслідків глобалізації зростають масштаби антиглобалістського руху. Діяльність цих рухів різноманітна: від проведення маніфестацій і зривів зустрічей урядів провідних світових держав, погромів офісів, відділень міжнародних корпорацій до проведення продуктивних зустрічей, семінарів, форумів, результатами яких є вивчення тенденцій розвитку глобалізації, вироблення методів протистояння їй. Діяльність антиглобалістського руху перманентно активна і різноманітна. До нього залучаються авторитетні інститути, відомі політики, фінансисти, діячі науки і культури.

Особливості цього руху та антиглобалізму в цілому ставлять перед дослідниками завдання теоретичного осмислення цих явищ. Це особливо важливо, адже антиглобалістський рух не тільки представляє одну із форм соціального протесту, але й проявляється на рівні ідеології, громадської думки та політичної практики, а саме виступає і як теоретична концепція, і як суспільно-політичний процес.

У якості основних мішеней антиглобалісти обрали символи глобального капіталізму - Велику вісімку, Міжнародний валютний фонд, Світову торговельну організацію, Світовий банк, Давоський форум, інтеграційні угрупування - Європейський Союз (ЄС), Північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА) та інші. Зокрема, антиглобалісти вбачають у діяльності вищезазначених організацій основну причину поглиблення прірви між бідними та багатими країнами й тому намагаються зірвати їх конференції, зустрічі на вищому рівні тощо.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей антиглобалістських політичних рухів країн Європи.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути теорії та поняття антиглобалістського руху;

- проаналізувати сутність антиглобалістського руху як суспільно-політичного процесу;

- охарактеризувати діяльність антиглобалістських організацій в Європі;

- дослідити антиглобалістський рух в Україні;

- здійснити порівняльний аналіз антиглобалістського руху у європейських країнах.

Об’єкт дослідження – аналіз антиглобалістського руху.

Предмет дослідження – порівняльний аналіз антиглобалістського руху у європейських країнах.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльний аналіз антиглобалістського руху у європейських країнах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 44 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Антиглобалізм – політичний рух, спрямований проти певних аспектів процесу глобалізації в її сучасній формі, зокрема – проти домінування глобальних транснаціональних корпорацій і торговельно-урядових організацій, таких, як Всесвітня торгова організація (ВТО). Антиглобалісти регулярно проводять у різних країнах світу соціальні форуми та різні акції протесту.

На тлі глобалізаційних змін кінець 90-х рр. XX ст. і початок XXI ст. ознаменувалися сплеском активності громадських об'єднань, які отримали назву антиглобалістських. Ці організації відстоюють інтереси різних і, часом, широких верств населення. Вони реагують на прояви, на їх думку, соціальної несправедливості в різних сферах життя суспільства в умовах глобалізації. Вони висувають свої вимоги до національних урядів і міжнародних організацій, що впливає на становище громадян. Антиглобалістський рух відрізняється від соціальних рухів минулих років і багато в чому являє новий тип політичного актора. Групи об'єднання, його складники, мають своєрідну організацію. Ними застосовується порівняно нова тактика соціальної дії. Рух висуває альтернативи сучасним формам суспільного розвитку.

2. Зародження антиглобалістського руху відбувалося на ґрунті, підготовленому різноманітними громадськими рухами країн Західної Європи та Північної Америки другої половини ХХ століття. Це дало можливість частині найактивніших організацій (пацифістських, феміністських, екологічних, профспілкових, студентських та інших) долучитись до руху. Безпосереднім поштовхом до формування цілісного руху стало повстання індіанців 1 січня 1994 року в Мексиці (штат Чіапас), а також зрив зустрічі міністрів країн-членів СОТ у Сіетлі в листопаді 1999 року. Ці події є своєрідними точками відліку існування антиглобалізму. З 1994 по 11 вересня 2001 року проходить період формування антиглобалістських організацій, активізація їх діяльності, пов'язана із посиленням тиску неолібералізаційних процесів. Після терактів 11 вересня 2001 року змінюється тактика поведінки антиглобалістів через постійно зростаючий тиск правоохоронних органів. З 2001 року практична діяльність антиглобалістів розширюється до світових масштабів через заснування щорічного форуму антиглобалістських організацій, який дозволив координувати діяльність активістів антиглобалістського руху всього світу.

3. Антиглобалістський рух представлений широким спектром організацій, різних за структурою, напрямами, методами та формами діяльності. До складу руху входять: пацифістські, студентські, профспілкові, феміністські, селянські, екологічні організації. Деякі вчені називають терористичні організації одним з проявів антиглобалістського руху.

Антиглобалістські організації використовують різноманітні способи залучення коштів для своїх потреб. Джерелами таких надходжень можуть бути державні й приватні фонди, індивідуальні пожертви простих членів організацій, великих бізнесменів, філантропів. Антиглобалісти активно використовують Інтернет-крамниці, виробляють недешеву екологічно чисту продукцію під спеціальним лейблом і тощо. При цьому варто зазначити, що така продукція є дуже популярною серед громадян розвинених країн.

4. Вибрані антиглобалістами способи опору – демонстративне хуліганство, навмисні зіткнення з поліцією – поки діють успішно. Усі ці, безумовно, непривабливі, а часом і просто варварські дії та вчинки не повинні, однак, відводити вбік від розуміння антиглобалізму як визрілого народного протесту проти зростаючої несправедливості сучасного світу, всепроникного засилля великого капіталу, що прагне, очоливши процес інтернаціоналізації світових господарських зв'язків, нав'язати людству власні закони гри і навічно закріпити поділ світу на бідних (країни, що розвиваються) і багатих (країни "золотого мільярда"), а всередині «світу багатих» – на дуже багату еліту, середній клас, що її обслуговує, і абсолютних маргіналів, змушених не жити, а животіти в абсолютно неприйнятних для людини, тим більше людини XXI століття, умовах.

1. Бредіхин Андрій Володимирович. Перонізм в Аргентині: від націоналізму до антиглобалізму (40-80-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / А.В. Бредіхин; Донец. держ. ін-т штучного інтелекту, Донец. нац. ун-т. – Донецьк: ІПШІ "Наука і освіта", 2007. - 284 с.

2. Бузгалин А. Альтерглобализм: в поисках позитивной альтернативы новой империи / А. Бузгалин // Век глобализации. – 2008. – № 1. – С. 120-127.

3. Вебер А.Б. Современный мир и проблема глобального управления / Александр Борисович Вебер // Век глобализации. – 2009. – № 1. – С. 47–55.

4. Войтович Р. Сутність глобалізації в контексті сучасних дослідницьких підходів (з позицій антиглобалізму) [Текст] / Р. Войтович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 1. - С. 84-89.

5. Работяжев Н. Альтерглобализм как социальный и политический феномен: опыт анализа [Текст] / Н. Работяжев // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 12. - С. 98-109.

6. Самойлов О.Ф. Цивілізаційно-культурний аспект аналізу глобалізаційних процесів // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін.]; вип. 2. – К.: КиМУ, 2011. –– С. 205–219.

7. Трофименко Микола Валерійович. Антиглобалістський рух: політологічний аналіз [Текст]: монографія / Трофименко Микола Валерійович; за наук. ред. чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-ра політ. наук, проф. К.В. Балабанова; Маріуп. держ. ун-т. - Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. - 180 с.

8. Трофименко Микола Валерійович. Антиглобалістський рух і Україна: політологічний аналіз [Текст]: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Трофименко Микола Валерійович; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - К., 2011. - 16 с.

9. Трофименко М. Еволюція антиглобалістського руху / М. Трофименко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. - 2010. - Випуск 20. - С. 379-390.

10. Трофименко М.В. Європейський антиглобалістський рух / М.В. Трофименко // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Київ, 7-9 квітня 2010 р.). / Редкол. М. С. Кулик та ін. - К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. - Т. 2. - C. 247.

11. Трофименко М.В. Історіографія дослідження антиглобалістського руху Гілея: Збірник наукових праць. - К., 2010. - Вип. 40. - С. 401-411.

12. Трофименко М.В. Особливості діяльності антиглобалістських організацій на регіональному рівні / М.В. Трофименко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. - 2009. - С. 395-410.

13. Трофименко М. Сутність антиглобалістського руху / М. Трофименко // Віче. - 2010. - № 14 (275). - С. 26-29.

14. Фостик Мар'яна Вікторівна. Парадигма антиглобалізму в трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / Фостик Мар'яна Вікторівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 21 с.

15. Алексей Цветков. Призрак антиглобализма / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.anarh.ru/anarch/7/shadow.htm.

16. Антиглобалистское движение. Виа кампесина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // politike.ru/dictionary/839/word/antiglobalizm.

17. Всесвітня торговельна організація / [Електронний ресурс] – Офіційний сайт. – Режим доступу: http://wto.org/.

18. Интервью с человеком, вернувшимся с Чиапаса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //stop-wto.narod.ru/bib4.htm.

19. Офіційний сайт антиглобалістів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.indymedia.org/en/index.shtml.

20. Офіційний сайт антиглобалістського загону Ya Basta [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.yabasta.it/.

21. Офіційний сайт лідера Сапатистської армії національного визволення субкоманданте Маркоса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://submarcos.org/.

22. Трофименко Н.В. Антиглобализм - общественно-политическое движение современности / Н.В. Трофименко // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2010» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев, А.В. Андриянов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2010/17.htm.