Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3942. Курсова робота Порівняння особливостей реалізації «системи стримувань і противаг» у різних формах правління: зарубіжний досвід

Курсова робота Порівняння особливостей реалізації «системи стримувань і противаг» у різних формах правління: зарубіжний досвід

« Назад

Код роботи: 3942

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Порівняння особливостей реалізації «системи стримувань і противаг» у різних формах правління: зарубіжний досвід

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ «СИСТЕМИ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ»

1.1. Поняття та принципи «системи стримувань і противаг»

1.2. Специфічні ознаки концепції «системи стримувань і противаг»

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ «СИСТЕМИ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ» ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

2.1. Проблеми виникнення та запровадження «системи стримувань і противаг» як механізму організації та функціонування системи державної влади в країнах-членах ЄС

2.2. Запровадження «системи стримувань і противаг» в Україні

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ «СИСТЕМИ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ» У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Основою стабільного функціонування системи державної влади демократичної держави є система стримувань і противаг, яка забезпечує взаємну підконтрольність різних гілок і центрів державної влади та запобігає концентрації влади в одній гілці чи в руках однієї особи.

Утвердження правової держави, що здатна забезпечити ефективне та демократичне урядування і гарантувати громадянські права й свободи, багато в чому залежить від організації політичної влади, її диференціації (поділу) на окремі гілки (галузі), які стримують і врівноважують одна одну, а також взаємодіють на основі правил, передбачених Конституцією та законами, заради досягнення загальносуспільних цілей. Між гілками влади часто відбувається боротьба з приводу їхніх повноважень та правового становища в системі органів державної влади, виникають розбіжності в поглядах стосовно застосування теорії розподілу влади до конкретних суспільно-політичних умов.

Сьогодні Українська держава перебуває у перехідному стані, а дисбаланс між виконавчою та законодавчою гілками влади, нечіткість розподілу повноважень між ними створюють перешкоди на етапі демократичної консолідації. Для стабілізації політичного життя українського суспільства, утвердження стійкого конституційного порядку дуже важливим є правильне розуміння завдань і механізмів поділу державної влади.

Проблематика системи стримувань і противаг розглядається в контексті досліджень принципу поділу державної влади, що призводить до узагальнюючого характеру дослідження її теоретико-правової суті, а також аналізу окремих її елементів, без дослідження системи стримувань і противаг як комплексного системного конституційно-правового явища. Цим питанням, зокрема, присвячені праці таких українських вчених, як В. Авер’янова, К. Бабенка, Н. Гайдаєнка, А. Георгіци, В. Журавського, О. Каневського, В. Ковальчук, М. Козюбри, І. Кресіної, О. Леванчук, Р. Мартинюка, І. Сало, О. Скакун, В. Погорілка, В. Селіванова, С. Серьогіної, В. Тація, Ю. Тодики, В. Шаповала, В. Шатіла та інших. У Росії та інших країнах близького зарубіжжя розробки у цьому напрямі проводять М. Баглай, Л. Ентін, Р. Енгибарян, Р. Косов Б. Лазарєв, А. Мішин, А. Николаев, Ж. Овсепян, Є. Тадевосян, В. Чіркін, А. Шайо, Л. Энтин та інші.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей «системи стримувань і противаг» у європейських країнах.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття та принципи «системи стримувань і противаг»;

- охарактеризувати специфічні ознаки концепції «системи стримувань і противаг»;

- проаналізувати проблеми виникнення та запровадження «системи стримувань і противаг» як механізму організації та функціонування системи державної влади в країнах-членах ЄС;

- дослідити особливості запровадження «системи стримувань і противаг» в Україні;

- здійснити порівняльний аналіз особливостей «системи стримувань і противаг» у європейських країнах.

Об’єкт дослідження – «система стримувань та противаг».

Предмет дослідження – порівняльний аналіз особливостей «системи стримувань і противаг» у європейських країнах.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльний аналіз особливостей «системи стримувань і противаг» у європейських країнах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 44 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Сутністю механізму стримувань і противаг є усунення узурпації влади однією із гілок, що виражається у наступному формулюванні: на будь-яку спробу будь-якої гілки влади перебрати на себе функції та повноваження іншої гілки остання має законодавчо закріплені механізми протидії аж до усунення узурпатора з державної посади. При цьому жодна з гілок державної влади, яка втілює відповідну функцію, не має пріоритету щодо інших.

2. Світовий досвід підтверджує, що надійним засобом усунення негативних явищ, котрі виникають під час організації та функціонування державної влади, є система стримувань і противаг, за допомогою якої взаємодіють різні гілки влади у процесі вирішення ними загальнодержавних питань. Конституція України також закріпила найзагальніші теоретичні положення, на котрих ґрунтується механізм ― стримувань і противаг. Водночас перманентне загострення парламентсько-урядової кризи впродовж років незалежності, що на сучасному етапі переросла у системну політичну кризу, засвідчує, що дієвий механізм функціонування згаданої системи не сформовано.

3. Серед основних проблем взаємодії між виконавчою та законодавчою гілками влади в Україні виокремимо:

– незбалансований характер системи влади;

– зниження політичного впливу Верховної Ради як представницького органу;

– відсутність ефективних механізмів впливу парламенту на систему виконавчої влади та політичного зв’язку між Верховною Радою (депутатською більшістю) і Кабінетом Міністрів України як передумови їх конструктивної взаємодії;

– недостатність і неефективність системи стримувань і противаг між президентом та Верховною Радою, відсутність дієвих механізмів парламентського контролю.

4. Для вдосконалення взаємовідносин між виконавчою й законодавчою гілками влади в Україні потрібно здійснити конституційні зміни, але із урахуванням негативного досвіду минулих років. Удосконалення потребують такі механізми: затвердження програми Кабінету Міністрів України під час формування уряду; введення інституту вотуму довіри уряду, зокрема у зв’язку із прийняттям окремих законопроектів, що оптимізує взаємодію уряду та парламенту; можливість дострокового розпуску парламенту президентом у відповідь на вотум недовіри уряду; запровадження індивідуального вотуму недовіри членам уряду; збільшення впливу уряду на законодавчу діяльність Верховної Ради України через надання уряду можливості впливати на формування порядку денного парламенту та надання пріоритетності урядовим законопроектам; передбачення санкції стосовно посадових осіб і органів державної влади за невиконання ними процедур, визначених Конституцією та законами України.

1. Бринцев Василь. Конституційні основи для подальшого розвитку сучасної національної доктрини поділу влади / Бринцев // Вибори та демократія. - 2010. - № 4. - С. 28-33.

2. Гаджиев Х. Конституционный принцип разделения властей / Х. Гаджиев // Юриспруденція: теорія і практика. - 2010. - № 7. - С. 62-64.

3. Гайдаєнко Наталія В'ячеславівна. Система стримувань та противаг в сучасних демократіях [Текст]: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Гайдаєнко Наталія В'ячеславівна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - О., 2010. - 18 с.

4. Євтушенко О.Н. Принцип поділу влади та його вплив на формування демократичної моделі державної влади: зарубіжний досвід і Україна // Політологія: Наукові праці. – 2009. – Том 110. Випуск 97. – С. 89-94.

5. Латигіна Н. Основні критерії, принципи та рівні здійснення демократії / Н. Латигіна // Політичний менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 81–91.

6. Литвинов О. Республіканізм і поділ влади в системі принципів конституційного ладу України [Текст] / О. Литвинов // Вісник Конституційного Суду України. - 2011. - № 3. - С. 41-47.

7. Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності як елементи системи стримувань і противаг [Текст] / Г.М. Малкіна // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2010. - Вип. 100: Філософія. Політологія. - С. 48-51.

8. Микола Оніщук: "Україні потрібна система стримувань і противаг та децентралізація влади" [Текст] / М. Онищук // Юридичний вісник України. - 2012. - № 49 (8-14 груд.). - С. 5.

9. Сало І.С. Механізми стримувань і противаг у політичних системах країн ЄС та в Україні // Національний інститут стратегічних досліджень. Стратегічні пріоритети, 2009. – №2(11). – С. 63-69.

10. Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин: наук.-метод. рек. / В.А. Ребкало, В.А. Шахов, Е.А. Афонін та ін.; за заг. ред. В.А. Ребкала, М.М. Логунової, В.А. Шахова. – К.: НАДУ, 2008. – 72 с.

11. Скрипинюк Валентина. Діяльність політичних партій в контексті правового забезпечення принципу поділу влади [Текст] / Валентина Скрипинюк // Юридична Україна. - 2013. - № 12. - С. 16-21.

12. Соломонюк Роман. Опозиція і влада в Україні: знайти десять відмінностей [Текст]: чи справді традиційний поділ на "владу" і "опозицію" є коректним? / Р. Соломонюк // Україна молода. - 2012. - № 126 (29 серп.). - С. 6-7; Українське слово. - 2012. - № 37 (12-18 верес.). - С. 6-7.

13. Толстенко Володимир. Принцип поділу влади в ґенезі форми сучасної держави [Текст] / Володимир Толстенко // Юридична Україна. - 2014. - № 5. - С. 15-21.

14. Шахов В. Система стримувань і противаг як гарантія демократії / В. Шахов, В. Мадіссон // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - К.: НАДУ, 2007. - Вип. 2. - С. 235-246.

15. Гайдаєнко Н. Проблеми наукового дослідження системи стримувань та противаг в сучасній політичній теорії // Режим доступу: http://bibl.kma.mk.ua/pdf/pidruchnuku/23/21.pdf

16. Пильгун Н. Поділ влади – конституційна основа взаємодії органу законодавчої влади і глави держави [Електронний ресурс] / Н. Пильгун. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34682/06Pylgun.pdf?sequence=1.

17. Процюк І. Сучасні підходи до розуміння принципу поділу державної влади [Електронний ресурс] / І. Процюк. – Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/DergBud/24.pdf.

18. Сало І. Механізми стримувань і противаг у політичних системах країн ЄС та в Україні [Електронний ресурс] / І. Сало. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/11_2009/10.pdf.

19. Сало І. Шляхи удосконалення системи стримувань і противаг у взаємовідносинах суб’єктів державної влади в умовах конституційно-правової реформи [Електронний ресурс] / І. Сало. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/june2009/17.htm.

20. Согрин В.В. Ветви государственной власти в США: эволюция, взаимодействие, соперничество // Режим доступу: www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2003/11/19/0000131697/006sOGRIN.pdf.

21. Сорока С. Аналіз механізмів взаємодії Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в контексті сучасного конституційного розвитку держави [Електронний ресурс] / С. Сорока. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11ssvkrd.pdf.