Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3938. Курсова робота Виконавча гілка влади та особливості її функціонування в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз

Курсова робота Виконавча гілка влади та особливості її функціонування в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз

« Назад

Код роботи: 3938

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Виконавча гілка влади та особливості її функціонування в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ

1.1. Роль та місце виконавчої влади в системі державної влади

1.2. Функціональні особливості та завдання покладені на виконавчу владу в системі поділу державної влади

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

2.1. Виконавча влада у Великобританії та Німеччині

2.2. Виконавча влада у Франції та Україні

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Виконавча влада — одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику спрямовану на забезпечення виконання законів та управляє сферами суспільного життя.

В умовах демократичних перетворень в різних сферах суспільства, процесу оновлення державних та суспільних інститутів, руху нашої держави до європейських принципів здійснення державного управління, зміни політичної системи та цінностей все частіше змушують звертатись до дослідження феномену виконавчої влади, по-новому переглянути її природу і характер функціонування. Актуальними в таких умовах стають завдання щодо побудови і закріплення дієздатної держави, становлення ефективної системи виконавчої влади потребують перегляду умов і способів її функціонування.

В таких умовах значно зростає роль виконавчої влади від роботи якої багато в чому залежить ефективність впровадження реформ. Роль виконавчої влади в житті держави і суспільства важко не оцінити. Зазвичай, виконавча влада в повсякденному житті найчастіше контактує з громадянами. Їй відводиться особлива роль – виконання. Серед трьох гілок влади, саме на неї покладається завдання втілення в життя законодавчих актів держави. Виконавча влада є важливою сферою, що виконує функції держави. Від неї залежить на скільки ефективно буде здійснюватись державне управління, реалізовуватимуться захист прав та інтересів громадян. Характерною особливістю виконавчої влади є визначення її функціональних особливостей.

Ця особливість виконавчої влади полягає у реалізації на території держави законодавства, здійснення державного управління шляхом розпорядчо-виконавчої діяльності. Тому дослідження виконавчої влади є досить актуальним.

Серед науковців дослідженням виконавчої влади займалися Бабич О.М., Мальцева Є.В., Хоменко О.В., Артемчук Д.О., Дахова І.І., Аверянов В.Б., Марченко В.В. та ін.

Мета дослідження – здійснити порівняльну характеристику виконавчої гілки влади та особливості її функціонування в зарубіжних країнах.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття про форми правління;

- проаналізувати види форм правління;

- здійснити характеристику особливостей конституційного статусу глави держави;

- охарактеризувати главу держави в зарубіжних країнах;

- здійснити порівняльний аналіз статусу особливостей виконавчої гілки влади та особливості її функціонування в зарубіжних країнах.

Об’єкт дослідження – статус глави держави.

Предмет дослідження – порівняльний аналіз статусу особливостей виконавчої гілки влади та особливості її функціонування в зарубіжних країнах.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльний аналіз статусу особливостей виконавчої гілки влади та особливості її функціонування в зарубіжних країнах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 43 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Виконавча влада - одна з трьох гілок влади, на яку покладається обов'язок по безпосередньому управлінню справами держави. На першому етапі введення поняття виконавчої влади було направлене на обмеження абсолютної монархії. Виконавча влада повинна була існувати на рівні з законодавчою, якій надано право приймати закони. Виконавчій владі віддавалося місце простої виконавиці волі парламенту. В середині 20 ст. відбувся докорінний перегляд статусу виконавчої влади, це було викликано зростаючою роллю держави в усіх сферах суспільного життя, збільшенням завдань, які стояли перед державою. Відбулося не лише чисельне збільшення складу органів виконавчої влади, але й збільшення її якісного значення. Виконавча влада стає центром всієї державної влади. Відбувся перерозподіл компетенції між виконавчою владою та парламентом. Основним джерелом законодавчої ініціативи стала виконавча влада, в багатьох країнах було введено інститут делегованого законодавства, зросли повноваження виконавчої влади в сфері зовнішньої політики тощо.

2. Виконавча влада існує на різних щаблях державної організації. Найбільш чітко вона виражена на центральному рівні де її репрезентують глави держав та уряди. Виконавча влада діє і на більш низьких рівнях - в суб'єктах федерації та в територіальних одиницях унітарних держав - областях, провінціях тощо. На відміну від представницьких та судових органів система органів виконавчої влади складає єдину вертикаль - нижчестоящі посадові особи та органи підпорядковані вищестоящим, зобов'язані виконувати не лише закони, але й вказівки вищестоящих органів

Виконавчу владу в демократичних країнах здійснюють відповідні органи й установи, що діють у сфері вузько визначеного державного управління. Для їх позначення, як правило, використовуються терміни "адміністративний апарат" або "апарат державного управління". Вершиною системи органів виконавчої влади є уряд.

3. Виконавча влада є важливою гілкою влади на яку покладається особлива функція виконання. Саме з цією особливістю вона виконує важливу роль особливо коли йдеться мова про ефективне втілення нормативно-правових актів держави, контроль за втіленням реформ. При цьому дана гілка влади маю свою самостійність по відношенню до інших гілок. Також, варто зауважити, що виконавча влада є основою здійснення державного управління, а тому більшість перетворень в державі зазвичай починаються саме з реформування виконавчої гілки, що і спонукає науковців все частіше звертатись до ролі та місця виконавчої влади в системі державної влади.

1. Авер'янов В. Організація виконавчої влади потребує реформування / В. Авер'янов, В. Дерець, А. Пухтецька // Право України. - 2009. - № 12. - С. 39-46.

2. Бабич О.М. Виконавча влад та її місце в системі державної влади / О.М. Бабич // Збірник наукових праці Держава і право. - 2010. - Випуск 50. - С. 302-309.

3. Битяк Ю. Виконавча влада в Україні / Ю. Битяк, О. Святоцький // Право України. - 2009. - № 12. - С. 30-38.

4. Дахова І.І. Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах. – Х.: Фінн, 2008. – C. 7.

5. Дудченко О. Особливості правового статусу колегій центральних органів виконавчої влади незалежної України / О. Дудченко // Право України. - 2009. - № 10. - С. 238-246.

6. Мальцева Є.В. Теоретико-правові засади сутності виконавчої / Мальцева Є.В. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 25 (64). - 2012. - № 2. - С. 80-87.

7. Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П'ятої Французької Республіки та України / Р. Мартинюк // Право України. - 2011. - № 1. - С. 200-208.

8. Марченко В.В. Щодо сутності виконавчої влади. / Марченко В.В. / Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «ПРАВО». -2012. - Випуск 19, - С. 21-29.

9. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

10. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов / А.И. Соловьев. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 559 с.

11. Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]. – М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Проспект, 2010. – 624 с.

12. Синкова О. Стандарти забезпечення підзвітності в органах виконавчої влади / О. Синкова // Право України. - 2009. - № 12. - С. 176-181.

13. Сищук Олексій. Вертикаль влади стрункішає. Дуалізму уникаємо [Текст] / Олексій Сищук // Віче. - 2011. - № 7. - С. 13.

14. Совгиря Ольга. Конституційно-правовий статус уряду: межі та понятійний апарат дослідження проблеми [Текст] / О. Совгиря // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 2. - С. 3-6.

15. Степанов І. Центральні органи виконавчої влади: проблеми правової регламентації системності / І. Степанов // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - С. 81-84.

16. Толстенко Володимир. Поняття форми держави як предмет дослідження сучасної теорії держави і права [Текст] / Володимир Толстенко // Юридична Україна. - 2013. - № 9. - С. 8-15.

17. Толстенко Володимир. "Форма держави" і "форма правління": проблема співвідношення понять у державно-правовій теорії [Текст] / Володимир Толстенко // Юридична Україна. - 2013. - № 10. - С. 23-30.

18. Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов. Пер. с англ. / Э. Хейвуд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 544 с.

19. Шаповал В. Форма державного правління як конституційний modys vivendi сучасної держави / В. Шаповал // Право України. - 2009. - № 10. - С. 38-56.

20. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Т. 6: Т-Я – К.: «Українська енциклопедія», 2004. – 768 с.