Распечатать страницу

Курсова робота Порівняльна характеристика парламентів України та Польщі

« Назад

Код роботи: 3933

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Порівняльна характеристика парламентів України та Польщі

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПАРЛАМЕНТ»

1.1. Поняття парламент, його сутність

1.2. Класифікація парламентів

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ПАРЛАМЕНТІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

2.1. Парламент України

2.2. Особливості парламенту Польщі

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРЛАМЕНТІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Із здобуттям Україною незалежності та отриманням Польщею політичної свободи розпочався активний процес формування оновленої моделі міждержавних відносин, як незалежних та демократичних держав. Важливою складовою українсько-польського політичного діалогу стали зв’язки на парламентському і дипломатичному рівнях. З самого початку новітніх відносин між Україною та Польщею вищі державні органи обох країн тісно співпрацювали у вирішенні важливих питань розвитку двосторонніх стосунків. Успішний міжпарламентський та дипломатичний діалог, який регулярно відбувається між Україною та Польщею, сприяє швидкій ратифікації міждержавних угод, гармонізації правових норм, зміцнює взаєморозуміння політичних еліт.

Тому, в умовах розбудови і утвердження як України, так і Польщі виникає необхідність об’єктивно дослідити складний процес налагодження і розвитку українсько-польських двосторонніх відносин на сучасному етапі, діяльність зовнішньополітичних відомств та представників дипломатичних служб обох країн. Природно, що ці питання в час розвитку оновлених державностей дедалі більше стають предметом дослідження як українських, так і польських учених. Проте, цей аспект розвитку двосторонніх відносин ще не знайшов належного висвітлення в історичній літературі. Розв’язанню цих завдань певною мірою покликана дана робота.

Показовим в цьому плані є те, що саме українські та польські парламентарі стали ініціаторами перших, формально ще неофіційних зустрічей між українцями та поляками, в умовах радикальних змін в Радянському Союзі, що фактично було першими кроками до налагодження повноцінних стосунків між Україною та Польщею як незалежними та демократичними державами.

Мета дослідження – здійснити порівняльну характеристику парламентів України та Польщі.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття парламенту, його сутність;

- здійснити класифікацію парламентів;

- проаналізувати парламент України;

- охарактеризувати особливості парламенту Польщі;

- здійснити порівняльний аналіз парламентів України та Польщі.

Об’єкт дослідження – особливості парламенту.

Предмет дослідження – порівняльна характеристика парламентів України та Польщі.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльну характеристику парламентів України та Польщі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 42 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. У політичному житті демократичних держав досить важливе значення належить виборному представницькому органу влади – парламенту, який у свою чергу, становить одну з ключових складових парламентаризму, як форми правління.

Проте, ефективне функціонування парламентаризму залежить не лише від формальної наявності представницького виборного органу, але також у великій мірі і від форми державного правління, що є наявною у конкретній країні. Від способу організації вищих органів державної влади, характеру та принципів їх взаємодії з іншими органами держави, з політичними партіями, класами і соціальними групами. Характер форми державного правління співвідноситься з конституційно-правовим статусом кожного з відповідних органів. Парламент може існувати і без істотних ознак парламентаризму, що є характерним для недемократичних суспільств або президентської чи наближених до неї форм правління. У такому випадку представницький орган набуває формального значення.

2. Парламентаризм, як форма організації держаного життя в демократичних суспільствах є неможливим без функціонування дієвого представницького органу, яким є парламент.

Під парламентом розуміють загальнонаціональний колегіальний представницький орган державної влади, що повністю або частково обирається народом (виборчим корпусом) і, на відміну від інших загальнонаціональних колегіальних представницьких органів — так званих установчих зборів (конституційних конвентів, асамблей), — діє на постійній основі.

3. Надбання довготривалої міжпарламентської співпраці сприяють узгодженню позицій України та Польщі з широкого кола питань співробітництва. Успішний міжпарламентський діалог, який регулярно відбувається між Україною та Польщею, відіграє важливу роль у гармонізації двостороннього стратегічного партнерства. Особливого значення зміцнення міждержавного, міжпарламентського співробітництва в тому числі, набуває в нових умовах посилення євроінтеграційного процесу.

У цьому контексті варто відзначити, що більш як десятилітні продуктивні українсько-польські міжпарламентські зв’язки сьогодні починають набувати нового конструктивного характеру з розглядом конкретних проблем на основі взаємних інтересів.

1. Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: [учебник] / А.С. Автономов, В.А. Сивицкий, А.И. Черкасов; под ред. д. ю. н. А.С. Автономова. – М.: Юриспруденция, 2003. – 400 с.

2. Волощук В.А. Парламентський контроль : необхідність нового підходу до визначення поняття [Текст] / В.А. Волощук // Менеджер. - 2010. - № 3. - С. 10-16.

3. Гелей С., Рутар С. Політико;правові системи світу: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 668 с.

4. Гуцало С. У східному варіанті [Текст] : до питання про запровадження парламентської демократії в Єгипті / С. Гуцало // Політика і час. - 2004. - № 3. - С. 91-96.

5. Діяльність парламентського апарату: проблеми та шляхи підвищення ефективності // Часопис Парламент. - 2009. - № 1. - С. 48-56.

6. Дутчак Ж.І. Парламентська опозиція: пошук нових системних параметрів дослідження / Ж.І. Дутчак // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. - К., 2009. - Вип.17. - С. 176-184.

7. Журавський В. Український парламентаризм на сучасному етапі: історико-правовий аспект: [монографія] / В. Журавський. – К., 2001. – С. 52–59.

8. Зарецька Т. Українсько-польські політичні відносини (1991–2001 pp.) // Україна і Польща стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє. – К.: Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2002. – Ч.II. – С. 7–12.

9. Коваль Олексій. Греція: вибори як покарання [Текст] / О. Коваль // Дзеркало тижня. - 2012. - № 17 (12-18 трав.). - С. 5.

10. Коваль О. Шведи відмовляються від завоювань свого соціалізму / О. Коваль // Дзеркало тижня. - 2010. - 25 верес. - С. 5.

11. Кукуруз О. Парламентська більшість та опозиція в Сеймі Республіки Польща / О. Кукуруз // Політичний менеджмент. - 2008. - № 6. - С. 79 – 89.

12. Маляренко В. Чи веде двопалатний парламент до федералізації держави? / В. Маляренко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2009. - № 1. - С. 19-22.

13. Матвієнко В. Політичний режим парламентарних монархій Західної Європи [Текст] / В. Матвієнко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - Вип. 38/39: Міжнародні відносини. - С. 4-8.

14. Сас Сергій. Законодавча процедура парламентів світу: порівняльно-правовий аналіз [Текст] / Сергій Сас // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 3. - С. 13-17.

15. Сірук М. Оголений нерв Швеції: У парламент скандинавської країни вперше увійшли ультраправі / М. Сірук // День. - 2010. - 21 верес. - С. 3.

16. Стефанюк В. Верховенство права чи верховенство закону? [Текст]: політико-правовий принцип поділу державної влади "працює" лише за умови взаємодії владних структур, а не їх конфронтації / В. Стефанюк // Віче. - 2004. - № 2. - С. 19-22.

17. Тимошенко Юлія. Звернення до парламентів та лідерів демократичних країн, міжнародних організацій, які працюють для зміцнення свободи, та до всіх українців світу [Текст] / Ю. Тимошенко // Дзеркало тижня. - 2012. - № 33 (22-28 верес.). - С. 3; Високий замок. - 2012. - № 179 (27 верес. - 3 жовт.). - С. 8.

18. Хвещук Юлій. Латвійські політичні уроки [Текст] / Ю. Хвещук // Шлях перемоги. - 2011. - № 39 (28 верес.). - С. 3.

19. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: [підручник] / В.М. Шаповал. – К.: АртЕк, 2002. – 264 с.

20. Strona Jana Rokity // http:www.janrokita.pl/main.php.

21. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zapewniania praw obywatelskich i wolnego charakteru wyborów na Ukrainie // http://or-ka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsi70/8D0857AB55F563CFC1256F55003B3754/Shile/3475.pdf.

22. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Apel do Rady Najwyższej Ukrainy // http://orka.sejm.gov.p1/Druki4ka.nsf/0/2BOE906206F3CC55C1256F55003B36E6/ Shle/3476.pdf.

23. Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie // http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf /0/4A9E69AD046CSF99C 1256F5500501ECO/Sfile/3478.pdf.