Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3918. Курсова робота Порівняння моделей системи місцевого самоврядування країн світу

Курсова робота Порівняння моделей системи місцевого самоврядування країн світу

« Назад

Код роботи: 3918

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Порівняння моделей системи місцевого самоврядування країн світу

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1.1. Місцеве самоврядування як неодмінний атрибут суспільства

1.2. Типологія систем місцевого самоврядування

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Сучасні класичні моделі організації місцевого самоврядування в Західній Європі і США

2.2. Регулювання компетенції місцевого самоврядування

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: НА ПРИКЛАДАХ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Сьогодні в Україні йде активний пошук оптимальної моделі місцевого самоврядування. Тому, безумовно, необхідно вивчати і використовувати досвід розвитку місцевого самоврядування, накопичений іншими країнами, де вже склалися чіткі системи місцевого самоврядування.

Поглиблення демократичних перетворення, що відбуваються на часі в Україні, обумовлюють необхідність подальших конституційних змін, які перетворять органи самоврядування у відповідальні самодостатні інститути, що будуть займатись ефективним вирішенням місцевих проблем відповідно до закріплених за ними сфер впливу.

Основою демократичних перетворень має стати дієздатне місцеве самоврядування, котре найбільш чітко виражає інтереси громадян, має суттєву наближеність до запитів мешканців країни. Європейський поступ української держави об’єктивно вимагає вивчення досвіду побудови і функціонування основних світових моделей місцевого самоврядування, що функціонують у передових країнах світу.

На сьогодні існує значна кількість наукових праць, присвячених різним аспектам розвитку місцевого самоврядування, аналізу світових моделей місцевого самоврядування. Управлінські проблеми організації місцевого самоврядування є предметом багатьох досліджень, зокрема ключові питання розглядаються в працях В. Авер’янова, В. Бабаєва, В. Бакуменка, О. Бойко-Бойчука, В. Вакуленка, В. Дорофієнка, І. Дробота, В. Куйбіди, Ю. Куца, В. Мамонової, С. Саханенка, В. Тертички, Ю. Шарова та ін.

Науковці зробили чималий внесок у дослідження сучасних моделей місцевого самоврядування, але порівняльний аналіз основних світових моделей місцевого самоврядування з позицій державного управління ще не набув ґрунтовного вивчення.

Мета дослідження – здійснити порівняльну характеристику моделей системи місцевого самоврядування країн світу.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття про місцеве самоврядування як неодмінний атрибут суспільства;

- проаналізувати типологію систем місцевого самоврядування;

- охарактеризувати сучасні класичні моделі організації місцевого самоврядування в Західній Європі і США;

- проаналізувати особливості регулювання компетенції місцевого самоврядування;

- здійснити порівняння особливостей функціонування основних моделей місцевого самоврядування на прикладі розвинених країн світу.

Об’єкт дослідження – моделі місцевого самоврядування.

Предмет дослідження – порівняння особливостей функціонування основних моделей місцевого самоврядування на прикладі розвинених країн світу.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняння особливостей функціонування основних моделей місцевого самоврядування на прикладі розвинених країн світу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 44 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Ефективність використання міжнародного досвіду в Україні залежить від того, наскільки цей досвід вдасться правильно зрозуміти. Мабуть, найістотніше у ньому – це різноманітність організаційних і політичних рішень в області місцевого самоврядування. Представляється, що українським фахівцям поки не вдалося повною мірою всі ці нюанси уловити та проаналізувати, і як результат – прийти до спільної думки. Адже це створює ризик системних помилок. Та все ж, якщо декілька органів місцевого самоврядування приймають невірні рішення, в умовах демократії і вільного обміну досвідом, загальна “ціна помилки” все одно буде менше, а стійкість системи вище, ніж якби держава, намагаючись централізовано вирішити питання місцевого значення, допустила всього одну маленьку помилку. І політики, і вчені згодні в одному, що “комунальна дурість – не аргумент, щоб держава взяла на себе всі сфери діяльності”.

Світова практика дає величезну різноманітність організаційних і політичних рішень в області місцевого самоврядування. Прийнято вважати, що в Європі були сформовані дві основні моделі місцевого самоврядування, які в тому або іншому поєднанні розповсюдилися по всьому світу – англосакська і континентальна.

2. Англосакська модель поширена переважно в країнах з одноіменною правовою системою: Великобританії, США, Канаді, Індії, Австралії, Новій Зеландії та ін.

Континентальна модель поширена в країнах континентальної Європи (Франція, Італія, Іспанія, Бельгія) і в більшості країн Латинської Америки, Близького Сходу, франкомовної Африки.

3. Принципову відмінність має так звана “радянська” модель, де органи місцевого самоврядування по суті виконували функції місцевих осередків КПРС, які, поряд з ідеологічною діяльністю, здійснювали контроль за окремими сферами господарської діяльності.

До теперішнього часу ця система багато в чому відійшла в історію і являє собою не стільки практичний, скільки академічний інтерес. Дана модель була характерна для Радянського Союзу та інших країн “світової системи соціалізму”, а також для деяких держав, що розвивались, орієнтуючись на соціалістичну перспективу. Зараз у тій чи іншій формі вона продовжує зберігатися лише в деяких країнах, наприклад, Кубі, КНДР.

Таким чином, порівняльний аналіз основних світових моделей місцевого самоврядування провідних країн світу дозволяє виявити специфіку системи управління, механізм, зміст та кількість закріплених за ними повноважень, можливі схеми організації місцевого самоврядування.

Подальші дослідження будуть корисними в напрямку узагальнення досвіду перебудови системи місцевого самоврядування з радянської моделі на європейські пострадянських країн, що обрали чітко виражений європейський напрямок розвитку.

1. Батанов О. Концептуальні аспекти реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні / О. Батанов // Право України. - 2009. - № 12. - С. 117-125.

2. Батанов Олександр. Статус громади у пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика [Текст] / Олександр Батанов // Юридична Україна. - 2015. - № 10/12. - С. 48-64.

3. Журавель Я. Організаційно-правові засади створення органів місцевого самоврядування / Я. Журавель // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. - С. 40-42.

4. Зарубіжний досвід організації роботи місцевої влади: монографія / [за ред. П.В. Ворони]. – Полтава: ПолНТУ, 2009. – 288 с.

5. Заяць І. Місцеве самоврядування: генеза законодавства та політики / І. Заяць // Право України. - 2009. - № 12. - С. 126-133.

6. Калиновська Т. Класифікація правових актів місцевого самоврядування / Т. Калиновська // Право України. - 2009. - № 10. - С. 219-224.

7. Кусок Леонід. Місцеве самоврядування у філософському та історичному аспектах [Текст] / Леонід Кусок, Олег Ткач // Київська старовина. - 2005. - № 6. - С. 161 – 172.

8. Либоракина М. Децентрализация в странах Западной Европы: типичные проблемы и способы их решения // Муниципальная власть. – 2004. – Март-апрель. – С. 101.

9. Органы местного самоуправления в зарубежных странах: сравнительное исследование: Научно-аналитический обзор / Сост. А.И. Черкасов. – М.: ИНИОН, 2004. – С. 89.

10. Орлів М.С. Особливості формування моделі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління України [Текст] / М.С. Орлів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2016. - № 4. - С. 100-107.

11. Писаренко В.В. До питання про правові засади формування системи фінансування місцевого самоврядування в контексті імплементації міжнародних та європейських стандартів / В.В. Писаренко // Митна справа. - 2009. - № 5. - С. 71-75.

12. Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація [Текст]: друга Міжнар. наук.-практ. конференція,14-15 груд. 2016 року : зб. наук. праць / редкол.: П.М. Куліков [та ін.]; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури [та ін.]. - Тернопіль: Економічна думка, 2016 - Вип. 2. Ч. 1. - 2016. - 300 с.

13. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. Дослідження структур, мотивів і результатів / Дж. Сарторі; [пер. з англ.]. – К.: АртЕк, 2001. – 224 с.

14. Семко С. Поняття та система організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування / С. Семко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 2. - С. 122-125.

15. Сенчук В. Місцеве самоврядування і демократична держава: діалектика взаємозв'язку і взаємної детермінації / В. Сенчук // Юридична Україна. - 2009. - № 6. - С. 17-23.

16. Скороход О.П. Надання послуг населенню органами місцевого самоврядування як пріоритет діяльності місцевої громади / О.П. Скороход. - С. 41 – 47.

17. Солових В.П. Моделі територіальної організації влади / В.П. Солових, Є.М. Солових // Енциклопедія державного управління: у 8 т. / [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін.]. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – Т. 5: Територіальне управління / [наук.-ред. колегія: О.Ю. Амосов (співгол.), О.С. Ігнатенко (співгол.) та ін.; за ред. О.Ю. Амосова, О.С. Ігнатенка, А.О. Кузнецова]. – С. 217–218.

18. Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. щокв. збірник / гол. ред. Ю.Г. Рубан; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ: НІСД, 2006 - № 4(9). - 2008. - 254 с.

19. Черниш Наталія. Зарубіжний досвід організації органів місцевого самоврядування / Н. Черниш. - С. 280-282.

20. Якимчук С. Управлінські рішення в діяльності органів місцевого самоврядування: зміст, особливості та сутність / С. Якимчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 1. - С. 153-159.

21. Яценко А.А. Формування кластерної моделі системи підготовки та перепідготовки кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування / А.А. Яценко, А.П. Лелеченко // Управління сучасним містом. - 2009. - № 1/12. - С. 44-51.