Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3913. Курсова робота Порівняння особливостей функціонування змішаної республіки в Україні та Польщі

Курсова робота Порівняння особливостей функціонування змішаної республіки в Україні та Польщі

« Назад

Код роботи: 3913

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Порівняння особливостей функціонування змішаної республіки в Україні та Польщі

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІШАНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЯК ФОРМИ ПРАВЛІННЯ

1.1Змішана республіка правління в сучасному світі

1.2. Порядок формування уряду в змішаній республіці

РОЗДІЛ 2. ЗМІШАНА РЕСПУБЛІКА В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

2.1. Змішана республіка в Україні

2.2. Особливості змішаної республіки в Польщі

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗМІШАНОЇ РЕСПУБЛІКИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Для завершення конституційного будівництва нашої держави досвід функціонування статусу глав урядів європейських держав зі змішаною формою державного правління є як ніколи актуальним та корисним, адже в силу багатьох чинників (політичних, економічних, соціальних, географічних, історичних) запровадження так званої “чистої” форми державного правління на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства є, з одного боку, неможливим, а з іншого – загрозливим для існування самої держави.

Питання організації виконавчої влади взагалі, а також уряду та його структурних елементів (зокрема і статусу глави уряду) порушували у своїх працях такі українські вчені-конституціоналісти як А.З. Георгіца, І.І. Дахова, В.В. Марченко, О.В. Совгиря, В.М. Шаповал та ін. Окреме дослідження на основі кандидатської дисертації було проведене З.С. Макаровою у монографії “Конституційно-правовий статус глави уряду: порівняльно-правовий аспект”, проте змішана форма правління та положення у ній глави уряду аналізується на прикладі пострадянських, а не європейських республік. Є низка публікацій вчених-політологів з цієї тематики. Натомість цілісного дослідження особливостей конституційного регулювання статусу глави уряду у змішаних європейських республіках в науковій правовій літературі не було проведено.

Мета дослідження – здійснити порівняльну характеристику змішаної республіки в Україні та Польщі.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути змішану республіку як форму правління в сучасному світі;

- проаналізувати порядок формування уряду в змішаній республіці;

- охарактеризувати змішану республіку в Україні;

- окреслити особливості змішаної республіки в Польщі;

- провести порівняння особливостей функціонування змішаної республіки в Україні та Польщі.

Об’єкт дослідження – змішана республіка як форма правління.

Предмет дослідження – порівняльний аналіз змішаних республік в Україні та Польщі.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльний аналіз змішаних республік в Україні та Польщі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 44 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. В сучасних умовах розвитку найбільш розповсюдженою формою правління є республіка, яка уособлює та реалізує сучасні тенденції розвитку демократії та гуманізму у розбудові державності.

Республіка – форма державного правління, за якої глава держави та всі вищі органи державної влади обираються населенням або виборними органами на певний строк повноважень.

2. Змішана республіка – форма правління , яка вміщує у собі ознаки президентської і парламентської республіки. В залежності від того хто наділений більшими повноваженнями в сфері державного управління виділяють президентсько-парламентську республіку (переважають повноваження президента) та парламентсько-президентську (перевагу має парламент).

До загальних (спільних) ознак змішаних республік можна віднести: уряд формується спільними діями як парламенту так і президента; контроль за діяльністю уряду здійснюється і парламентом , і президентом; прем’єр міністр держави призначається парламентом  за пропозицією президента; президент, як правило, виступає головнокомандувачем збройних сил та визначає військову доктрину держави.

У сучасний період серед республік переважає саме змішана форма. Прикладами держав із змішаною республіканською формою правління є Франція, Австрія, Румунія, Молдова, Чорногорія, Монголія, Пакистан, ПАР, Ірландія, Ісландія, Польща.

3. Проведений конституційно-правовий аналіз статусу глави уряду у змішаних європейських республіках засвідчує неоднаковість його конституційного регулювання на рівні Основного закону: від нормативного закріплення місця в складі уряду, окремих функцій та порядку призначення на посаду до детальнішого регулювання повноважень на рівні окремої статті конституції (Польща). Крім того, статус глави уряду та його конституційне регулювання у змішаних республіках Європи наочно демонструє різновид тієї чи іншої форми правління: змішаної президентсько-парламентської республіки у Франції, Польщі, Португалії, та змішаної парламентсько-президентської республіки у Румунії, Австрії, Фінляндії.

Україні, яка перебуває сьогодні на шляху до омріяних високих стандартів демократії, варто перейняти у європейських держав змішаної республіканської форми правління політичну культуру спілкування між органами та інститутами влади, пріоритет національних та державних інтересів над власними інтересами і потребами, реальну взаємодію між урядом, його главою та парламентом, дієвий контроль з боку останнього за діяльністю виконавчої гілки влади. Впровадження таких параметрів організації та функціонування влади допоможе Україні більшою мірою реалізовувати принципи правової держави і верховенства права та наблизитись до членства у Європейському Союзі.

1. Барабанов О.Н. Италия после холодной войны: от «средней державы» к «миру протагонистов» / О.Н. Барабанов; МГИМО(У) МИД России. - М.: РОССПЭН, 2010. - 159 с.

2. Боняк В. Особливості організації та функціонування органів охорони правопорядку в аспекті сучасної змішаної форми правління в Україні [Текст] / В. Боняк // Право України. - 2014. - № 8. - С. 85-95.

3. Волощук О.Т. Конституційний інститут уряду у зарубіжних країнах. Наукова доповідь / О.Т. Волощук. – Чернівці, 2012. – 88 с.

4. Журба Я.М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу / Я.М. Журба // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 131–134.

5. Мартинюк Р. Проблеми легітимізації змішаної форми правління в сучасній Україні / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. - 2009. - № 1. - С. 52-57.

6. Мартинюк Роман. Україна - змішана республіка? [Текст] / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. - 2012. - № 1. - С. 70-76.

7. Мартинюк Р. Ідея "президентської гілки влади" та компетенційні взаємозв'язки президента із тріадою "розділених влад" у змішаній республіканській формі правління [Текст] / Р. Мартинюк // Право України. - 2014. - № 8. - С. 77-84.

8. Марченко В.В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії): Монографія / В.В. Марченко. – К.: Алерта, 2010. – 216 с.

9. Оболенський О.Ю. Розвиток суспільства та публічне управління [Текст] / О.Ю. Оболенський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 3. - С. 27-33.

10. Орзіх М. Президентська республіка - різновид республіканської форми правління / М. Орзіх // Право України. - 2009. - № 10. - С. 72-77.

11. Петришин О. Змішана республіканська форма державного правління: питання теорії та практики / О. Петришин, С. Серьогіна // Право України. - 2009. - № 10. - С. 57-60.

12. Петришин О. Конституційна форма державного правління: до пошуку оптимальної моделі в Україні / О. Петришин, В. Протасова // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - № 3. - С. 52-64.

13. Протасова В. Парламентсько-президентська республіка в контексті конституційного реформування в Україні / В. Протасова // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 3.

14. Процюк І. Законодавча влада у парламентській республіці [Текст] / І. Процюк // Право України. - 2014. - № 8. - С. 45-55.

15. Речицький Всеволод. Аргументи проти застосування в Україні такої форми правління як парламентська республіка [Текст] / Всеволод Речицький // Права людини. - 2016. - № 11. - С. 2-3.

16. Совгиря Ольга. Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки [Текст] / Ольга Совгиря // Юридична Україна. - 2014. - № 3. - С. 26-32.

17. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник / В.В. Сухонос. - Суми, 2005. - 684 с.

18. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В.М. Шаповал. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 464 с.

19. Конституция Республики Польша. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm.

20. Лагутов Ю.Е. Конституційний статус і відповідальність глави уряду : європейський досвід і вітчизняна практика / Ю.Е. Лагутов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://politua.info/.