Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3898. Курсова робота Права і свободи людини та особливості їх реалізації у демократичних та недемократичних зарубіжних країнах: порівняльний аналіз

Курсова робота Права і свободи людини та особливості їх реалізації у демократичних та недемократичних зарубіжних країнах: порівняльний аналіз

« Назад

Код роботи: 3898

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Права і свободи людини та особливості їх реалізації у демократичних та недемократичних зарубіжних країнах: порівняльний аналіз

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

1.1. Поняття та ознаки прав людини

1.2. Види та характеристика прав людини і громадянина

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В АРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

2.1. Поняття та елементи конституційно-правового статусу людини і громадянина в зарубіжних країнах

2.2. Класифікація прав та свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах

2.3. Обов’язки людини і громадянина в зарубіжних країнах

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА НЕДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Проголошення будь-якого права людини, навіть закріпленого відповідними актами держави та її органів, ніщо без реальних гарантій його здійснення. Під гарантіями прав, свобод і обов'язків людини та громадянина розуміють систему соціально-економічних, моральних, політичних, юридичних умов, засобів і способів, які забезпечують їх фактичну реалізацію, охорону та надійний захист.

Без гарантій права свободи та обов'язки людини і громадянина перетворюються на своєрідні «заяви про наміри», що не мають ніякої цінності ні для особи, ні для суспільства.

Права і свободи людини є однією з ключових наукових проблем, які всебічно вивчаються - з філософсько-гуманістичного погляду, в аспекті принципів перебудови правової системи, проведення економічної та культурної політики. В умовах розвитку державності України, як демократичної європейської країни, ключове місце належить формуванню правової системи, в якій одним з основних елементів є права людини з позицій як внутрішньодержавного, так і загальносвітового значення. У зв'язку з цим актуальною проблемою є удосконалення законодавчої бази в напрямку розвитку та становлення інституту гарантій прав людини і громадянина як одного з основних пріоритетів правової держави.

Мета дослідження – здійснити порівняльний аналіз права і свободи людини та особливості їх реалізації у демократичних та недемократичних зарубіжних країнах.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття та ознаки прав людини;

- проаналізувати види та характеристика прав людини і громадянина;

- охарактеризувати поняття та елементи конституційно-правового статусу людини і громадянина в зарубіжних країнах;

- провести класифікацію прав та свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах;

- дослідити обов’язки людини і громадянина в зарубіжних країнах;

- здійснити порівняльний аналіз права і свободи людини та особливості їх реалізації у демократичних та недемократичних зарубіжних країнах.

Об’єкт дослідження – особливості прав та свобод людини.

Предмет дослідження – порівняльний аналіз права і свободи людини та особливості їх реалізації у демократичних та недемократичних зарубіжних країнах.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльний аналіз права і свободи людини та особливості їх реалізації у демократичних та недемократичних зарубіжних країнах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 42 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. У літературі висловлюються різноманітні точки зору з приводу понять захисту та охорони прав людини. Зрозуміло, що ці поняття не можна ототожнювати.

Охорона кожного права існує постійно і має на меті забезпечити дію права. Вона передбачає превенцію, тобто недопущення протиправних дій. Отже, охорона прав і свобод — стан правомірної їх реалізації під контролем соціальних інститутів, але без їх втручання.

Необхідність вдавання до захисту прав з'являється лише при перешкоді їх здійсненню, або порушенні, або погрозі порушення. Захист може здійснюватися шляхом втручання органів держави в процес реалізації прав і свобод як охоронна реакція на об'єктивний чинник відхилення від правопорядку, виражатися в санкції, відповідальності, а також, наприклад, у гарантіях особистої безпеки співробітників міліції.

2. Гарантії основних прав і свобод людини і громадянина становлять собою систему норм, принципів, умов і вимог, які у сукупності забезпечують додержання прав і свобод та законних інтересів особи. Система гарантій прав і свобод людини включає передумови економічного, політичного, організаційного та правового характеру, а також захисту прав і свобод. Вона є досить складною і розгалуженою. За змістом і за видами суспільної діяльності гарантії прав і свобод особи поділяються на загальні та спеціальні. До загальних гарантій належать економічні, політичні, соціальні, ідеологічні та культурні гарантії - засоби забезпечення прав і свобод. До спеціальних належать юридичні або правові гарантії прав і свобод особи.

Значне місце у механізмі захисту прав і свобод людини належить контролю за додержанням законодавчими, виконавчими та судовими органами положень Конституції про права і свободи людини і громадянина.

3. Концепція прав людини і громадянина є результатом тривалого історичного процесу, постійного розвитку та перетворень, тому визначення змісту та сутності самих прав і свобод, а також відповідних гарантій потребує постійного дослідження та вдосконалення. Загальновизнаною є теза, що розвиток і цивілізованість держави визначаються передусім станом забезпечення й захисту прав і свобод особи, адже держава не може визнаватися демократичною, соціальною і правовою, якщо людина у ній відчуває себе незахищеною.

1. Букач В.В., Олійник А.Ю. Конституційні політичні права і свободи людини та громадянина в Україні: Монографія. / В.В. Букач, А.Ю. Олійник - Д.: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006. - 172 с.

2. Васицький Ю.В. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в демократичному суспільстві (на прикладі удосконалення інституту юридичної відповідальності) / Ю.В. Васицький // Часопис Київського університету права. - 2009 - №2 - С.16 - 20.

3. Карпачова Н.І. Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і свобод людини [Текст]: доповідь на Міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України" / Н.І. Карпачова // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - № 7. - С. 15-19.

4. Ладиченко Віктор. Взаємозв'язок права і свободи [Текст] / В. Ладиченко // Юридична Україна. - 2011. - № 10. - С. 4-9.

5. Мацькевич Микола. Культурні права та свободи людини і громадянина: питання регламентації змісту та реалізації [Текст] / Микола Мацькевич // Віче. - 2011. - № 20. - С. 24-26.

6. Мацькевич Микола. Міжнародно-правове регулювання культурних прав і свобод людини та громадянина, їх реалізація / М. Мацькевич // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2011. - № 12. - С. 24-27.

7. Пасенюк О. Олександр Пасенюк: "Системні вади законодавства становлять загрозу правам і свободам людини" [Текст]: проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України / О. Пасенюк // Юридичний вісник України. - 2011. - № 32 (13-19 серп.). - С. 4.

8. Пащенко О. Європейські стандарти у галузі прав людини: реалії та перспективи українського законодавства [Текст] / О. Пащенко // Право України. - 2006. - № 4. - С. 32-35.

9. Полетило Катерина. Інформаційні права та свободи людини й їх судовий захист у конституційних нормах Португалії / К. Полетило // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2012. - № 7. - С. 67-70.

10. Полетило Катерина. Інформаційні права та свободи людини й їх судовий захист у конституційних нормах Бельгії / Катерина Полетило // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 5. - С. 8-11.

11. Савчин М. Основні конституційні критерії обмеження прав людини й основоположних свобод / М. Савчин // Вибори та демократія. - 2008. – №2. - С. 21- 28.

12. Скрипнюк О. Актуальне дослідження проблем захисту прав людини у сучасній вітчизняній конституціоналістиці [Текст]: рецензия / О. Скрипнюк // Право України. - 2011. - № 4. - С. 326-329

13. Стадник Г. Виникнення і розвиток міжнародної та європейської інституційної системи захисту прав людини і формування її нормативно-правової основи [Текст] / Г. Стадник // Право України. - 2005. - № 1. - С. 5-9.

14. Стащенко О. До питання про вдосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні / О. Стащенко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 6. - С. 115-118.

15. Темченко Володимир. Громадянські права та свободи в системі прав людини і громадянина [Текст] / В. Темченко // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 7. - С. 34-38.

16. Темченко Володимир. Понятті та зміст форм забезпечення прав людини і основних свобод у міжнародних та національних правових актах [Текст] / Володимир Темченко // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. - С. 82-85.

17. Шаповал В. Феномен прав і свобод людини та громадянина (теоретико-правовий і конституційний аспекти) [Текст] / В. Шаповал // Право України. - 2015. - № 2. - С. 24-45.