Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3897. Курсова робота Порівняння соціалістичної та соціал-демократичної політичних ідеологій

Курсова робота Порівняння соціалістичної та соціал-демократичної політичних ідеологій

« Назад

Код роботи: 3897

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Порівняння соціалістичної та соціал-демократичної політичних ідеологій

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ»

1.1. Поняття «політична ідеологія», підходи до розуміння

1.2. Структура і функції політичної ідеології

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛІСТИЧНА ТА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ

2.1. Роль соціалістичної ідеології в політичній історії

2.2. Витоки соціал-демократії та розвиток ідеології

2.3. Цінності і цілі сучасної соціал-демократії

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ТА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Ідеї соціальної справедливості відомі в усьому світі з найдавніших часів. Соціалізм — політична теорія, яка стверджує ідеал суспільного устрою, заснованого на суспільній власності на засоби виробництва у різноманітних формах, відсутності експлуатації людини людиною, справедливому розподілі матеріальних благ і духовних цінностей залежно від кількості та якості затраченої праці.

Соціал-демократична та соціалістична політичні ідеології відіграли значну роль у формуванні як сучасної суспільно-політичної системи, так і ідейно-політичної ситуації в сучасному світі. Відомі дослідники та політичні діячі, які не належать до самої соціал-демократії та лібералізму, не без підстав називали XX століття соціал-демократичним століттям (а як відомо, соціал-демократія та лібералізм мають багато спільних цінностей та ідей). Тепер спробуємо з'ясувати, що є соціал-демократія і соціалізм, яке місце вони займають в загальному спектрі соціально-політичних течій в індустріально розвинених країнах сучасного світу. А також охарактеризуємо спільні та відмінні риси цих двох політичних ідеологій, їх преваги та недоліки, надбання та помилки на прикладі провідних країн світу. Соціал-демократію та соціалізм можливо визначити і як соціально-політичні рухи, і як ідейно політичні течії.

Отже, розглядати їх треба з огляду на ці сторони, враховуючи, що всередині них ще існують різні їх напрямки.

Актуальність дослідження полягає в тому, що досі немає політичної ідеології, яка найбільш повно змогла б реалізувати ідеї гармонії і соціальної рівності всередині людського соціуму. Тому дослідження соціалістичної і соціал-демократичної ідеологій здатне розкрити дану проблематику. Особливо на тлі тих соціально політичних процесів, які відбуваються в сучасному і динамічному світі.

Мета дослідження – виокремити спільні та відмінні характеристики у соціалістичній та соціал-демократичній ідеологіях.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття «політична ідеологія», підходи до розуміння;

- проаналізувати структуру і функції політичної ідеології;

- окреслити роль соціалістичної ідеології в політичній історії;

- охарактеризувати витоки соціал-демократії та розвиток ідеології;

- визначити цінності і цілі сучасної соціал-демократії;

- порівняти базисні уявлення в соціалістичній та соціал-демократичній ідеологіях.

Об’єкт дослідження – політична ідеологія.

Предмет дослідження – соціалізм та соціал-демократизм як політичні ідеології.

Методи дослідження. Методологічну основу курсової роботи становить сукупність основоположних методів, ефективних при пізнанні політичної ідеології. Важливе значення надано порівняльному методу дослідження, адже робота ґрунтується на порівнянні соціалістичної та комуністичної політичних ідеологій. Цей метод дає змогу виокремити спільні та відмінні характеристики ідеологій. У роботі також використано описовий, історичний і пояснювальний методи, для того щоб краще розкрити тему нашого дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльну характеристику соціалізму та соціал-демократизму, їх основних ідейних принципів та механізмів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 43 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Політична ідеологія - це систематизована сукупність ідейних поглядів, що виражають чи захищають інтереси певної соціальної групи. Повсюдно у світі зберігаються такі універсальні ідеології як консерватизм, лібералізм, соціалізм та ін. Поширюється поле впливу політичної ідеології ісламу, католицизму. Політичну силу представляють сьогодні концепції неофашизму.

Уперше у науковий обіг поняття "ідеологія" увів французький мислитель Д. де Тресі. Він тлумачив ідеологію як науку про людське мислення та суспільні ідеї, яка повинна знайти пояснення у світосприйнятті та явищах свідомості через засади етики, моралі, політики. З часів Великої Французької революції ідеологію розглядають як реальну силу, яка відіграє важливу роль у житті людини і суспільства. Американський учений Т. Парсонс відзначав здатність ідеології згуртовувати людей, а Д. Белл вважав, що ідеологія поєднує різні види емоційної енергії та спрямовує їх у політику.

2. Соціалізм як поняття має в науці різноманітні дефініції. Провідними серед них є два підходи: марксистський і соціал-демократичний. Перший визначає соціалізм як першу фазу комунізму, суспільно-економічну формацію, що приходить на зміну капіталізму й характеризується ліквідацією приватної власності та експлуататорських класів, утвердженням суспільної власності на засоби виробництва, здійсненням принципу «від кожного — за здібностями, кожному — за працею», забезпеченням на цих засадах соціальної справедливості та гармонійного розвитку особистості.

У XIX ст. це вчення особливу увагу приділяло революційним методам переходу від капіталізму до соціалізму, обґрунтуванню необхідності диктатури пролетаріату, розробленню стратегії й тактики революційної боротьби. Проте реалізація соціалістичної ідеї у практично-політичному плані здійснювалася через масове соціальне насильство, цілковиту заборону приватної власності, ринкових відносин, політичної та духовної опозиції. Усе це призвело або до цілковитої ліквідації соціалізму (СРСР, країни Центральної та Східної Європи), або до глибокої кризи (Куба, Північна Корея), або до реформування економіки на ринкових засадах (Китай, В’єтнам). Своєю чергою, це негативно відбилося на уявленні про соціалізм як політичну доктрину.

3. Дослідивши спільні і відмінні риси соціал-демократичної та соціалістичної політичних ідеологій, можна зробити висновок, що головною відмінністю їх ідей є роль та форми державного регулювання усіх сфер суспільного життя. Також відмінними є погляди класичного соціалізму та соціал-демократії стосовно ролі ринку в житті суспільства.

Спільними для цих двох ідеологій є загальнолюдські та гуманістичні цінності, головною серед яких є недоторканість індивіда та його право на самореалізацію. Соціал-демократія грає важливу роль в житті розвинених капіталістичних країн. При цьому відмінності між соціал-демократичними партіями і партіями соціалістичної ідейно-політичної орієнтації помітно стираються. Серед соціальних теорій (соціалізм, анархізм, лібералізм і консерватизм соціал-демократія займає проміжне положення між соціалізмом, лібералізмом і консерватизмом, все більш тяжіючи до двох останніх.

1. Вітик Ігор. На засадах ідеологічної багатоманітності [Текст]: Про законодавство проти злочинів, характерних для фашизму / Ігор Вітик // Віче. - 2014. - № 4. - С. 2-5.

2. Вовканич С.Й. Україна: соборна, українська і гідна людини [Текст]: [розмова з доктором економічних наук С.Й. Вовканичем] / розмову провів Богдан Зазізняк // Дзвін. - 2012. - № 11/12. - С. 106-113.

3. Грабовський Сергій. Ідеології для сьогодення і майбуття: вибір за Україною [Текст] / С. Грабовський // Молода нація. - Київ, 2015. - Спецвипуск 53: Суспільство й ідеологія: історія та сучасність. - С. 6-24.

4. Казанський Денис. Російські праві під маскою українських лівих [Текст] / Д. Казанський // Український тиждень. - 2015. - № 13. - С. 24-25

5. Козьма В. Трансформація політичних інститутів в умовах демократизації [Текст] / В. Козьма // Віче. - 2008. - № 2. - С. 18-20

6. Настояща Катерина. Полюси політичних ідеологій у транскрипції української ментальності: дискурс-аналіз соціокультурних маркерів [Текст] / Катерина Настояща // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2016. - № 3. - С. 112-127.

7. Нечеса Віталій. До питання розвитку ідеологічних позицій українського націоналізму після Революції Гідності [Текст] / В. Нечеса // Треті Бандерівські читання "Візія Української держави в ідеології українського націоналізму". - Київ, 2016. - С. 375-382

8. Павко А. Соціал-демократична доктрина Е. Бернштейна: сутність, еволюція, перспективи / А. Павко // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 11. - С. 33-42.

9. Сич Олександр. Український націоналізм: підсумки і перспективи [Текст] / Олександр Сич // Шлях перемоги. - 2016. - № 11 (16 берез.). - С. 4.

10. Стеценко С.В. Ідеологічна легітимиція громадянської ідентичності [Текст] / С.В. Стеценко // Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація. - Тернопіль, 2016. - Вип. 2, ч. 1. - С. 210-212.

11. Тарасевич В. Ідеологічні доктрини: цивілізаційні аспекти і національний колорит [Текст] / В. Тарасевич // Економіка України. - 2011. - № 3. - С. 4-13.

12. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. № 23. Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 185 с.

13. Федорченко В.М. Еволюційний потенціал та межі конвергенції консерватизму [Текст] / В.М. Федорченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 103: Філософія. Політологія. - С. 45-47.

14. Чєрнов Віктор. Ігри в державну ідеологію : Сьогодні країна все ще переживає процес формування системи загальнонаціональних цінностей / В. Чєрнов; Пер. з рос. В. Пономарьов // Сучасність. - 2008. - № 7. - С. 57-62.

15. Череватий С. Політична ідеологія як складова суспільної свідомості / С. Череватий // Політичний менеджмент. - 2010. - № 3. - С. 51-57.

16. Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьева Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. - Київ, Фирма, 2007. - 468 с.

17. Шубин А.В. Социализм. «Золотой век» теории. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 397 с.

18. Яровой Т. Прийдешня Україна неодмінно стане національною: політична ідеологія суспільства на шляху до демократії / Т. Яровой // Рада. - 2010. - № 7. - С. 44-47.

19. Destutt de Tracy A.L.C. Elements d’ideologie: ideologie proprementdite. Partie I, Ideologie. – Paris: Courcier, 1997. – 416 p.

20. Sargent L.T. Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis. – 14-th edition. St. Louis: University of  Missouri – St. Louis, 2009. – 342 p.