Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3896. Курсова робота Комунізм та соціалізм, як політичні ідеології: порівняльна характеристика

Курсова робота Комунізм та соціалізм, як політичні ідеології: порівняльна характеристика

« Назад

Код роботи: 3896

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Комунізм та соціалізм, як політичні ідеології: порівняльна характеристика

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ»

1.1. Поняття «політична ідеологія», підходи до розуміння

1.2. Структура і функції політичної ідеології

РОЗДІЛ 2. КОМУНІЗМ ТА СОЦІАЛІЗМ ЯК ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ

2.1. Визначення поняття "комунізм", його основні ідейні принципи та механізми

2.2. Політична ідеологія соціалізму

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАЗИСНИХ УЯВЛЕНЬ В ІДЕОЛОГІЇ КОМУНІЗМУ ТА СОЦІАЛІЗМУ

3.1. Раціоналізм та ірраціоналізм

3.2. Індивідуалізм та колективізм

3.3. Концепції свободи, рівності та справедливості

3.4.Концептуалізація політичного та держави

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова.

Але необхідно зазначити, що якість будь-якої ідеології визначається її життєздатністю і соціальною ефективністю.

Історію міжнародних відносин і громадських рухів XIX і XX століть неможливо уявити без соціалістичних і комуністичних ідей. Протягом своєї історії, людська цивілізація намагалася побудувати ідеальне суспільство, але як правило ці ідеї виявлялися неефективними і часто призводили до серйозних конфліктів, воєн. Не винятком були соціалістична та комуністичні ідеології.

Тему дослідження «Комунізм та соціалізм як політичні ідеології: порівняльна характеристика» обрано,  щоб продемонструвати методи та шляхи знаходження соціальної справедливості в рамках даних ідеологій.

Актуальність дослідження полягає в тому, що досі немає політичної ідеології, яка найбільш повно змогла б реалізувати ідеї гармонії і соціальної рівності всередині людського соціуму. Тому дослідження соціалістичний і комуністичних ідеологій здатне розкрити дану проблематику. Особливо на тлі тих соціально політичних процесів, які відбуваються в сучасному і динамічному світі.

Мета дослідження – виокремити спільні та відмінні характеристики у соціалістичній та комуністичній ідеологіях.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття «політична ідеологія», підходи до розуміння;

- охарактеризувати структуру і функції політичної ідеології;

- проаналізувати визначення поняття "комунізм", його основні ідейні принципи та механізми;

- охарактеризувати політичну ідеологію соціалізму;

- оглянути радикальні та помірні течії комунізму та соціалізму;

- порівняти базисні уявлення в ідеологіях в комуністичні та соціалістичній ідеологіях (за допомогою наступних критеріїв: колективізм та індивідуалізм; раціоналізм та ірраціоналізм; концепцій свободи рівності та справедливості; концептуалізація політичного і держави).

Об’єкт дослідження – політична ідеологія.

Предмет дослідження – соціалізм та комунізм як політичні ідеології.

Методи дослідження. Методологічну основу курсової роботи становить сукупність основоположних методів, ефективних при пізнанні політичної ідеології. Важливе значення надано порівняльному методу дослідження, адже робота ґрунтується на порівнянні соціалістичної та комуністичної політичних ідеологій. Цей метод дає змогу виокремити спільні та відмінні характеристики ідеологій. У роботі також використано описовий, історичний і пояснювальний методи, для того щоб краще розкрити тему нашого дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльну характеристику комунізму та соціалізму, їх основних ідейних принципів та механізмів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 44 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Політична ідеологія - це систематизована сукупність ідейних поглядів, що виражають чи захищають інтереси певної соціальної групи. Повсюдно у світі зберігаються такі універсальні ідеології як консерватизм, лібералізм, соціалізм та ін. Поширюється поле впливу політичної ідеології ісламу, католицизму. Політичну силу представляють сьогодні концепції неофашизму.

Уперше у науковий обіг поняття "ідеологія" увів французький мислитель Д. де Тресі. Він тлумачив ідеологію як науку про людське мислення та суспільні ідеї, яка повинна знайти пояснення у світосприйнятті та явищах свідомості через засади етики, моралі, політики. З часів Великої Французької революції ідеологію розглядають як реальну силу, яка відіграє важливу роль у житті людини і суспільства. Американський учений Т. Парсонс відзначав здатність ідеології згуртовувати людей, а Д. Белл вважав, що ідеологія поєднує різні види емоційної енергії та спрямовує їх у політику.

2. Комунізм - це безкласовий суспільний лад з єдиною загальнонародною власністю на засоби виробництва, цілковитою соціальною рівністю всіх членів суспільства, де разом з всебічним розвитком людей виростуть і продуктивні сили на основі науки і техніки, що постійно розвиваються, всі джерела суспільного багатства поллються повним потоком і здійсниться великий принцип "Від кожного по здібностях - кожному за потребами". Комунізм - це високоорганізоване суспільство вільних і свідомих трудівників, в якому утвердиться суспільне самоврядування, праця на благо суспільства стане для всіх першою життєвою потребою, усвідомленою необхідністю, здібності кожного будуть застосовуватися з найбільшою користю для народу.

3. Соціалізм – вчення і теорії, які стверджують ідеал суспільного устрою, заснованого на суспільній власності, відсутності експлуатації, справедливому розподілі матеріальних благ і духовних цінностей залежно від затраченої праці, на основі соціально забезпеченої свободи особистості.

Узагальнений суспільно-політичний ідеал аналізу охоплює теоретичне обґрунтування рівності, свободи особистості, справедливості та інших загальнолюдських цінностей. Догматизований марксистський соціалізм нехтує або й зовсім заперечує економічну свободу індивідів, конкуренцію та неоднакову винагороду за працю як запоруку зростання матеріального добробуту людини й суспільства. Як альтернативу він пропонує нетрудовий перерозподіл доходів, політичне регулювання економічних і соціальних процесів, свідоме встановлення державою норм і принципів соціальної рівності (нерівності) та справедливості. Пріоритет у соціалістичній доктрині надається державі, а не індивідові, свідомому регулюванню (плануванню), а не еволюційним соціальним процесам, політиці, а не економіці.

У політичній науці існують різноманітні тлумачення соціалізму. Найпоширеніші з них – з позиції марксизму і з погляду соціал-демократії.

4. У деяких країнах ідеологія соціалізму  та комунізму є домінуючою.

У сучасній політології існує традиція поділу політичного спектру на «правих» та «лівих». У нашому дослідженні розглядаються ідеї та погляди представників «лівих» політичних партій і рухів. А також підходи до досягнення цих ідей, якими користувалися представники даних ідеологічних світоглядів.

Ліві партії, організації та громадські рухи вкрай різноманітні, але при цьому у них існує спільна базисна основа:

- соціальна рівноправність;

- зменшення розриву між найбіднішими і найбагатшими верствами населення;

- урізання прав на приватну власність;

- інтернаціоналізм;

- повне або часткове втручання держави, для управління економічними процесами всередині цих держав.

Але при загальному базисі, спостерігається ряд істотних відмінностей, які приводили до протистояння різних думок в рамках лівих рухів. На нашу, думку погляди соціалістів та комуністів є полярними, але знаходяться в рамках одного соціалістичного поля.  Ці ідеології  є як і помірними, так, і досить радикальними. В якості помірних ми можемо запропонувати сучасних європейських соціалістів, у порівнянні з якими, ідеї Леніна та інших лівих радикалів здавалися досить революційними. Хоча загалом, відрізнялися не самі ідеї, а методи їхньої реалізації.

Одна з основних відмінностей між комунізмом і соціалізмом, а саме – демократичним соціалізмом, полягає у ставленні цих ідеологій до капіталізму. Соціал-демократи  виступали за його трансформацію, комуністи і марксисти – за знищення даної ідеології, повний відхід від неї.

Зміни в державі, на думку помірних представників соціалізму повинні відбуватися шляхом реформ – поступової трансформації, в свою чергу, марксисти вважали, що шлях до змін лежить через революцію. На нашу думку, в соціалістичній ідеології в більшій мірі присутні індивідуалізм, рівність, свобода та справедливість, що пов’язане з наявністю певного рівня демократії. Також можливою є наявність опозиції, багатопартійної системи правління Соціальна рівність при демократичному соціалізмі забезпечує рівність всіх громадян перед законом, політичну та культурну рівність.

В ході нашого дослідження, ми виявили те, що комунізм, на противагу соціалізму, не може співіснувати з іншими ідеологіями та соціальними інститутами (наприклад церквою – заборонялась релігія), він передбачає наявність жорстких методів, «диктатуру пролетаріату», нав’язування волі партії.

Для побудови соціалістичного і комуністичного суспільства необхідним є колективізм, але, в той час, як в марксизмі він носить характер масового зрівняння: до практичного знищення особистості, за допомогою використання репресивних методів, у соціал-демократичній ідеології – відбувається розширення прав і свобод окремого працівника, люди допускаються до участі в управлінні державою.

На нашу думку, в ідеології марксизму, в порівнянні з соціал-демократизмом, простежується велика кількість ірраціональних тверджень. Завдяки концепції «соціального партнерства», яка замінила концепцію класової боротьби при марксизмі, соціал-демократія продемонструвала свої переваги над комунізмом. Соціал-демократичні країни: Австрія, Бельгія, Данія, Норвегія, Швеція – мають високий рівень економічного та соціального розвитку.

Протягом розвитку відбувалася конвергенція лівих ідей тому немає чіткого критерію поділу даних ідеологій. Варто також відзначити, що ці ідеології, протягом своєї діяльності трансформували свої програми, тому досить складно висунути універсальні критерії порівняння.

З усього перерахованого вище, ми робимо висновок про те, що ідеї соціалізму і комунізму тісно пов'язані, хоча й мають значну кількість відмінностей. Ці ідеї мають спільні витоки і виходять від реалізації ідеї соціальної справедливості та рівності. Також комуністична ідеологія бере свій початок в багатьох філософських і політичних школах XIX століття, які в тій чи іншій мірі відображали соціалістичні ідеї. Тому ці дві ідеології незважаючи на істотні відмінності мають одну спільну основу – справедливість у людському суспільстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бебик В. Політологія. Наука і навчальна дисципліна. - Київ «Каравела», 2009.

2. Вітик Ігор. На засадах ідеологічної багатоманітності [Текст]: Про законодавство проти злочинів, характерних для фашизму / Ігор Вітик // Віче. - 2014. - № 4. - С. 2-5.

3. Грабовський Сергій. Ідеології для сьогодення і майбуття: вибір за Україною [Текст] / С. Грабовський // Молода нація. - Київ, 2015. - Спецвипуск 53: Суспільство й ідеологія: історія та сучасність. - С. 6-24.

4. Казанський Денис. Російські праві під маскою українських лівих [Текст] / Д. Казанський // Український тиждень. - 2015. - № 13. - С. 24-25.

5. Мангайм К. Ідеологія та утопія//Пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2008. – 317 с.

6. Марчук В.П., Марчук Т.В. Історія політичних і правових вчень. - Київ ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009.

7. Нечеса Віталій. До питання розвитку ідеологічних позицій українського націоналізму після Революції Гідності [Текст] / В. Нечеса // Треті Бандерівські читання "Візія Української держави в ідеології українського націоналізму". - Київ, 2016. - С. 375-382.

8. Рыклин М. Коммунизм как религия: Интеллектуалы и Октябрьская революция. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 136 с.

9. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. - Київ, Либідь, 2006 р. - с.196

10. Стеценко С.В. Ідеологічна легітимиція громадянської ідентичності [Текст] / С.В. Стеценко // Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація. - Тернопіль, 2016. - Вип. 2, ч. 1. - С. 210-212.

11. Тарасевич В. Ідеологічні доктрини: цивілізаційні аспекти і національний колорит [Текст] / В. Тарасевич // Економіка України. - 2011. - № 3. - С. 4-13.

12. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. № 23. Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 185 с.

13. Федорченко В.М. Еволюційний потенціал та межі конвергенції консерватизму [Текст] / В.М. Федорченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 103: Філософія. Політологія. - С. 45-47.

14. Холод В.В. Лекції з політології: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 408 с.

15. Чигирин Ю.Ю. Політична ідеологія: минуле, сучасне, майбутнє / Ю. Ю. Чигирин; Фонд політичних стратегій ім. Джона Кеннеді. — К.: ДП «Видавництво Зовнішня торгівля», 2004. — 45с.

16. Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьева Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. - Киів, Фирма, 2007. - 468 с.

17. Шубин А.В. Социализм. «Золотой век» теории. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 397 с.

18. Яровой Т. Прийдешня Україна неодмінно стане національною : політична ідеологія суспільства на шляху до демократії / Т. Яровой // Рада. - 2010. - № 7. - С. 44-47.

19. Destutt de Tracy A.L.C. Elements d’ideologie: ideologie proprementdite. Partie I, Ideologie. – Paris: Courcier, 1997. – 416 p.

20. Sargent L.T. Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis. – 14-th edition. St. Louis: University of  Missouri – St. Louis, 2009. – 342 p.