Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 3874. Дипломна робота Особливості передачі англійських граматичних лакун українською мовою

Дипломна робота Особливості передачі англійських граматичних лакун українською мовою

« Назад

Код роботи: 3874

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Особливості передачі англійських граматичних лакун українською мовою

Кількість сторінок: 71

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 2500 грн

Вступ

Розділ 1. Аспекти вивчення лакун у зіставному мовознавстві

1.1. Сутність поняття «лакуна» в сучасній лінгвістиці

1.2. Класифікація лакун

1.3. Лакуни у перекладознавстві

Висновки до Розділу 1

Розділ 2. Переклад англійських граматичних лакун українською мовою

2.1. Граматичні трансформації при передачі граматичних категорій

2.2. Синтаксичні трансформації при перекладі

Висновки до Розділу 2

Висновки

Список використаної літератури

Важливим методом дослідження в лінгвістиці перекладу служить порівняльний аналіз текстів перекладу, тобто аналіз форми і змісту тексту перекладу шляхом зіставлення з формою і змістом оригіналу. Зіставляючи такі тексти можна розкрити внутрішній механізм перекладу, виявити еквівалентні одиниці, а також виявити, які трансформації треба зробити, щоб досягти не тільки граматичної, але й стилістичної еквівалентності перекладу.

Англійська та українська мови розрізняються, перш за все, своєю граматичною будовою, тому, на наш погляд, граматичні трансформації є першорядними в перекладі, і ми їх обрали основою об'єкта дослідження.

Розглянувши всі можливі граматичні трансформації, можна відзначити як головне те, що найпоширенішим видом трансформацій, при перекладі мови оригіналу на мову перекладу є заміна частин мови при перекладі (іменників, займенників, дієслів, неособових форм дієслова).

Для досягнення смислової й експресивної еквівалентності перекладу часто проводиться заміна членів речення, що може призвести іноді до зміни синтаксичної структури речення.

Значення означеності – неозначеності іменника, передані в англійській мові відповідними артиклями, передається при перекладі у переважній більшості випадків додатковими лексичними засобами для смислової і стилістичної еквівалентності перекладу.

Оскільки в англійській мові практично немає категорії роду, при перекладі на українську мову з'являється необхідність введення її, до того ж враховувати національні особливості у визначенні роду.

Основними видами синтаксичних трансформацій в перекладі є заміна типу речення або типу синтаксичного зв'язку, членування і об'єднання речеь, зміна актуального членування речення.

При зіставленні граматичних категорій і форм англійської і української мов зазвичай виявляються такі явища:

1). відсутність тієї чи іншої категорії в одній з мов;

2). частковий збіг;

3). повний збіг.

Необхідність граматичних трансформацій природно виникає лише в 1-м і 2 м випадках. Наприклад, в українській мові, порівняно з англійською, відсутні такі граматичні категорії, як артикль і герундій, а також інфінітивні комплекси і абсолютні номінативні конструкції. Частковий збіг або розбіжність у значенні і вживанні відповідних форм і конструкцій теж вимагає граматичних трансформацій. Сюди можна віднести такі явища, як часткова розбіжність категорії числа, часткова розбіжність у формах пасивних конструкцій, неповний збіг форм інфінітива і дієприкметника, деякі відмінності у вираженні модальності тощо.

Таким чином, всі ці явища – відсутність відповідних форм, частковий збіг, відмінності в характері і вживанні форм – викликають необхідність у граматичній трансформації при перекладі.

Вступ

Актуальність теми дослідження. Проблема перекладу посідає важливе місце в сучасній лінгвістиці. Переклад є одним з найважливіших видів мовної діяльності, володіння яким необхідно для повноцінної роботи представників найрізноманітнійших спеціальностей. Переклад сьогодні є найбільш перспективним засобом подолання існуючих мовних бар’єрів. Професор Л. Бархударов визначає переклад як процес заміни мовленнєвого твору (тексту) однієї мови мовленнєвим твором (текстом) іншою мовою при збереженні незмінного плану змісту. Це означає, що при перекладі відбувається заміна одиниць мови, але зберігаються незмінним план змісту, тобто передана текстом інформація.

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки існує невелика кількість систематизованого теоретичного матеріалу щодо перекладу суспільно-політичної літератури з англійської мови на українську та навпаки. Тому виникає багато проблем, пов`язаних із проблемою відповідності перекладу. По-перше, слід розрізняти переклад й інтерпретацію тексту. Переклад – це досить давній вид людської діяльності, що виконував найважливішу соціальну функцію, роблячи можливим спілкування людей, які розмовляють різними мовами. Розповсюдження письмових перекладачів дозволило доступитися до культурних надбань інших народів, зробило можливим взаємодію та взаємозбагачення літератур і культур.

Відмінність принципів граматичної будови української та англійської мов, що виражається в приналежності цих мов до різних граматичних груп, відображається в істотних відмінностях між граматичними властивостями. При цьому не слід забувати, що як відмінність, так і схожість між граматичними формами, їхніми функціями та значеннями може бути повною та неповною. Повна схожість, як правило, зустрічається рідко, так само як і повна відмінність, що не компенсується. Різноманітність мов ґрунтується на різноманітності їх походження, а також історії, середовищі, матеріальній і духовній культурі народів, у процесі мовної комунікації. Всі ці чинники визначають особливість кожної мови, яка інколи спричиняє серйозні проблеми у перекладачів, що змушує говорити про неможливість перекладу окремих виразів або змісту текстів, вираженими засобами однієї мови іншою. У зв’язку з цим чільне місце в теорії перекладу посідає проблема лакунарності та переклад безеквівалентної лексики.

Різноманітність мов ґрунтується на різноманітності їх походження, а також історії, середовища, матеріальної та духовної культури народів, в процесі мовної комунікації. Всі ці чинники визначають особливість кожної мови, яка інколи спричиняє серйозні проблеми у перекладачів, що змушує говорити про неможливість перекладу окремих виразів чи змісту текстів, вираженими засобами однієї мови на іншу. У зв’язку з цим на чільне місце в теорії перекладу виступає проблема лакунарності та безеквівалентної лексики. Останнім часом в центрі уваги вчених знаходиться дослідження національної специфіки конкретної мови, яке знаходить своє відображення в типологічних особливостях засобів вираження подібних об’єктів реальної дійсності та існуванні граматичних форм і категорій. Одним з проявів такої специфіки є наявність лакун.

Сучасна теорія лакунарності у лінгвістиці представлена дослідженнями міжмовних лакун у мові перекладу (Г. Бикова, В. Жельвіс, В. Муравйов, І. Стернін та інші). Інтерес лінгвістів до проблеми мовного вираження певних смислів пов'язаний з культурно-історичними та етнографічними чинниками, існуванням розбіжностей у членуванні навколишнього світу людиною як носієм певної культури. Невідповідність у систематизації дійсності визначає національну систему концептів, яка охоплює концепти номінативного вираження та внутрішньомовні лакуни.

Зазначену проблему розглядали такі дослідники, як Л. Бархударов, В. Комісаров, З. Попова, Я. Рецкер, Ю. Сорокін, І. Стернін та інші. Наявність або відсутність концепту ніяк не пов’язана з наявністю або відсутністю одиниць, що його називають, оскільки розумові образи, що задовольняють потреби мислення, виникають як результат відбиття дійсності та залежать від неї, а не від мови. Мовні одиниці актуалізують у мові такі розумові образи, які у даній лінгвокультурній спільності є релевантними для спілкування. Таким чином, поширення поняття «лакуна» на зіставлення мов уявляється доцільним та науково виправданим. Все вище зазначене обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Мета дослідження – виявлення та аналіз специфічних факторів, що впливають на передачу англійських граматичних лакун українською мовою.

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження:

– спираючись на теоретико-лінгвістичні засади, визначити суть поняття «лакуна»;

– виявити основні типи граматичних лакун у ході зіставлення англійської та української мов;

– розкрити особливості перекладу граматичних лакун англійської мови на українську.

Об'єкт дослідження – граматичні лакуни в сучасній англійській та українській мовах.

Предмет дослідження – особливості передачі англійських граматичних лакун українською мовою.

У процесі виконання наукового дослідження застосовувалися такі методи:

- критичний аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури із зазначеної проблеми,

- описовий та порівняльно-зіставний методи,

- методи контрастивного та контекстно-логічного аналізу.

Теоретичне значення полягає в розробці отриманих аспектів перекладу та порівняльної типології.

Практичне значення – результати даної роботи можуть бути використані при навчанні таких дисциплін, як граматика, теорія мовної комунікації, теорія та практика перекладу; при написанні курсових, бакалаврських і магістерських робіт з теоретичного курсу англійської мови.

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, що нараховує 76 позицій.

У першому розділі розглянуто основні лінгвістичні проблеми стосовно феномену лакунарності, існуючих класифікацій та типів лакун у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці.

У другому розділі аналізуються особливості перекладу граматичних лакун англійської мови українською мовою у порівняльному аспекті.

У висновках представлено загальні результати, до яких ми дійшли в процесі роботи над проблемою дослідження.

Загальний обсяг роботи 71 сторінка.

Список використаної літератури

1. Абдуразакова Ш.Р. Межязыковые лакуны и способы их перевода / Ш.Р. Абдуразакова // Филология и лингвистика в современном обществе: [матер. междунар. заоч. науч. конф. (г. Москва, май 2012 г.)]. — М.: Ваш полиграфический партнер, 2012. — С. 97 – 99.

2. Александров А. Полный англо-русский словар Complete English-Russian Dictionary / А. Александров. – М.: ТОВ Астрель, 2003. – 1184 с.

3. Англо-український словник / [авт.-уклад. Гороть Є.І., Коцюк Л.М., Малімон Л.К., А.Б. Павлюк]. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 1700 с.

4. Антипов Г.И. Текст как явление культуры / Г.И. Антипов, О.А. Донских, И.Ю. Марковина, Ю.А. Сорокин. – Новосибирск: Наука, 1999. – 194 с.

5. Бартминьский Е. Языковой образ мира: [очерки по этнолингвистике] / Ежи Бартминьский. – М.: Индрик, 2005. – 528 с.

6. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода): [учебное пособие] / Л.С. Бархударов. – М.: Междунар. отн-я, 1998. – 240 с.

7. Белянин В.П. Психолингвистика: [учебное пособие] / В.П. Белянин. – М.: Изд-во МПСИ, 2003. 154 с.

8. Быкова Г.В. Внутриязыковые лексические лакуны как лингвистическая реальность: [статья] / Г.В. Быкова// Вестник АмГУ, сб. ст. Благовещенск, АмГУ. 1998. – В.2. – С. 32–33.

9. Быкова Г.В. Феноменология лексической лакунарности: [учебное пособие] / Г.В. Быкова. – Благовещенск: Издательство БГПУ, 2002. – 170 с.

10. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков: [монография] / Анна Вежбицкая. – М.: Языки славянской культуры, 1999. – 780 с.

11. Верещагин О.М. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного: [методическое пособие] / О.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Русск. язык, 1998. – 246 с.

12. Влахов С. Непереводимое в переводе: [учебное пособие] / С. Влахов, С. Флорин. – 2-е изд. – М.: Высш. школа, 1986. – 416 с.

13. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языка: [учебное пособие] / В.Г. Гак. – Л.: Просвещение, 1998. – 290 с.

14. Эйнуллаева Е.А. Лакуны в структуре языковой личности и их заполнение в межкультурной коммуникации (На примере английского и русского языков): [дисертация кандидата филологических наук] / Е.А. Эйнуллаева. – Москва, 2003. – 167 c.

15. Жельвис В.И. К вопросу о характере русских и английских лакун: [статья] / В.И. Жельвис // Национально-культурная специфика речевого поведения. – М.: Наука, 1998. – С. 136 – 146.

16. Жельвис В.И. Опыт систематизации англо-русских лакун: [статья] / В.И. Жельвис, И.Ю. Марковина // Исследование проблем речевого общения. – М.: Наука, 1989. – 214 с.

17. Иванов В.О.Английская безэквивалентная лексика и ее перевод на русский язык: [учебное пособие] / В.О. Иванов. – Л.: ЛГУ, 1995. – 95 с.

18. Иванова И.П. Теоретическая грамматика современного английского языка: [учебник] / Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. – М.: Высш. школа, 1981. – 285 с.

19. Кальниченко О.А. Трактат Фрідріха Шлейєрмахера «Про різні методи перекладу» та його значення для сучасного перекладознавства: [стаття] / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Вчені записки Харк. гуманіт. ін-ту «НУА» – Т. VIII. – Х.: Око, 2002. – С. 503–533.

20. Капуш А. Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти перекладу у сфері фахової комунікації: [стаття] / А. Капуш // Наукові записки. – Вип. 81 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 158–162.

21. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Ч. 1. Граматичні труднощі / В.І. Карабан. – Флоренція – Страсбург – Гранада – Київ: TEMPUS, 1997. – 317 с.

22. Каращук П.М. Словообразование английского языка: [учебное пособие] / П.М. Каращук. – М.: Высш.шк., 1997. – 303 с.

23. Коваленко А.Я. Науково-технічний переклад: [навчальний посібник для шкіл з поглиблибленим вивченням англійської мови, ліцеїв, гімназій, коледжів] / А.Я. Коваленко. – Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2001. – 284 с.

24. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): [учеб.] / В. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1998. – 173 с.

25. Корольов І.Р. Теоретичний аспект дослідження національної комунікативної поведінки: [стаття] / І.Р. Корольов // Studia Linguistica: зб. наук. пр. – Вип. 2. – К.: Вид.-поліг. центр «Київський університет», 2009. – С. 208–214.

26. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): [підручник] / І.В. Корунець. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 448 с.

27. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: [навчальний посібник] / І.В. Корунець. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.

28. Кочерган М.П. До питання про безеквівалентну лексику і лакуни та способи їх компенсації: [стаття] / М.П. Кочерган // Проблеми зіставної семантики: [збірник наукових статей] / [відп. ред. М.П. Кочерган]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 1999. – С. 42–45.

29. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: [монографія] / М.П. Кочерган. – К.: Вид. центр «Академія», 2006. – 424 с.

30. Лакунарность как познавательный подход в межкультурных исследованиях // Лакуны в языке и речи: [сборник научных трудов] / [под ред. проф. Ю.А. Сорокина, проф. Г.В. Быковой]. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. – С. 183 – 189.

31. Лакуны в языке и речи: [сборник научных трудов] / [под ред. проф. Ю.А. Сорокина, проф. Г.В. Быковой]. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. – Вып. 2. – 123 с.

32. Левик В.В. О точности и верности: [статья] / В.В. Левик // Перевод – средство взаимного сближения народов: [сборник научных трудов] / [под ред. проф. Ю.А. Сорокина, проф. Г.В. Быковой]. – М., 1997. – 439 с.

33. Левицкая Т.P. Пособие по переводу с английского языка на русский: [учебное пособие] / Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман. – М.: Высш, шк. 1993. – 135 с.

34. Леонова Л.А. Семантические и структурные аспекты антилакун в двуязычной ситуации: [статья] / Л.А. Леонова // Структурные аспекты слова и словосочетания: [сборник статей]. – Калинин, 2010. – Вып.3. – С.86-90.

35. Липатова Ю.Ю. Лакуны в русском языке: диахроническое исследование на материале разновременных переводов английской литературы сер. XIX-XX вв.: диахроническое исследование на материале разновременных переводов английской литературы сер. XIX-XX вв.: [дисертация кандидата филологических наук] / Ю. Липатова – Чебоксары, 2005. – 159 с.

36. Манакін В.М. Когнітивна лінгвістика та доцільність для сучасного мовознавства: [стаття] / В.М. Манакін // Наукові записки. – Вип. 95 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011. – С. 3 – 6.

37. Марковина И.Ю. Культура и текст. Введение в лакунологию: [учебное пособие] / И.Ю. Марковина, Ю.А. Сорокин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 144 с.

38. Маслова В.А. Лингвокультурология: [учебное пособие] / В.А. Маслова. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

39. Махонина А.А. Опыт тематической классификации русско-английских субстантивных лакун: [статья] / А.А. Махонина, М.А. Стернина // Проблемы германистики: язык, литература, преподавание. – Воронеж, 2003. – С. 73–86.

40. Махонина А.А. К вопросу о классификации межъязыковых лакун // Язык и национальное сознание / А.А. Махонина, М.А. Стернина // [сборник статей] / [отв. ред. И. А. Стернин]. – Воронеж: Истоки, 2002. – 275 с.

41. Муравьев В.Л. О языковых лакунах: [статья] / В. Муравьев // Иностр. язык в школе. – 2001. – №1. – С. 31–39.

42. Найда Ю.А. Наука перекладу: [стаття] / Ю.А. Найда // Питання мовознавства: [збірник наукових праць] – К., 1990. – С. 10 – 13.

43. Нешумаев И.В. Синтаксические трансформации при переводе английского текста на русский язык: [статья] / И.В. Нешумаев // Лингвистические и методические проблемы русского языка как неродного: Текст: структура и анализ. – М., 1991. – С. 117-126.

44. Огурцова О.А. К проблеме лакунарности: [статья] / О. Огурцова // Функциональные особенности лингвистических единиц: [сборник трудов Кубанского университетата.]. – 1998. – С. 77–83.

45. Пивоев В.М. «Свое» и «чужое» в этнической и национальной культуре: [статья] / В.М. Пивоев // «Свое» и «чужое» в культуре: [сборник научных статей] / [отв. ред. В.М. Пивоев]. – Петрозаводск, 1998. – С. 7–19.

46. Плеухова Е.А. Особенности перевода имен собственных как категории безэквивалентной лексики: [статья] / Е. Плеухова // Сопоставительная филология и полилингвизм. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 29–31 октября 2002 года): [сборник статей]. – Казань: РИЦ «Школа», 2002. – С. 298–300.

47. Попова З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике: [учеб.пособ.] / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж: Изд-во Воронеж гос. ун-та, 2002. – 191 c.

48. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика: [учеб.пособ.] / З.Д. Попова, И.А. Стернин /. – Воронеж: Восток-Запад, АСТ, 2007. – 320 с.

49. Привалова И.В. Интеркультура и вербальный знак (Лингвокогнитивные основы межкультурной коммуникации): [моногр.] / И.В. Привалова. – М.: Гнозис, 2005. – 472 с.

50. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика: [учеб.] / Я.И. Рецкер. – М.: Международные отношения, 1996. – 262с.

51. Рябова М.В. Характер ассимиляции культурных смыслов при переводе (опыт лингвокультурного анализа): [статья] // М.В. Рябова // Вестник Челябинского государственного университета. – Вып. 30. Филология. Искусствоведение. – № 10 (148). – 2009. – С. 114–120.

52. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля. – К.: Академія, 2006. – 716с.

53. Сорокин Ю.А. Еще одно лакунологическое исследование: Лакунарность как категория лексической системности: [статья] / Ю.А. Сорокин // Лакуны в языке и речи. – Благовещенск, 2005. – Вып. 2. – С. 3–7.

54. Сорокин Ю.А. Неканоническая русистика: [статьи, заметки и реплики] / Ю.А. Сорокин. – М.: Инф.-изд центр Бон Анца, 2009. – 223 с.

55.Сорокин Ю.А. Опыт систематизации лингвистических и культурологических лакун: Методологические и методические аспекты: [статья] / Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковина // Лексические единицы и организация структуры литературного текста: [сб. науч. труд.]. - Калинин, 1993. – С. 35–52.

56.Сорокин Ю.А. Лакуны: еще один ракурс рассмотрения: [статья] / Ю.А. Сорокин // Лакуны в языке и речи: [сб. науч. труд.] / под ред. проф. Ю.А. Сорокина, проф. Г.В. Быковой]. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. – C. 3-6.

57. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания: [учеб.] / Ю.С. Степанов. – 2-е изд., перераб. – М.: Академия, 2000. – 304 c.

58. Стернин И.А. Лексическая лакунарность и понятийная безэквивалентность: [учеб.пособ.] / И.А.Стернин. – Воронеж, 1997. – 195 с.

59. Стернин И.А. Лакуны и безэквивалентные единицы в лексической системе языка: [статья] / И.А. Стернин, З.Д. Попова, М.А. Стернина // Язык и национальное сознание. Вопросы теории и методологии. – Воронеж, 2002. – С. 155 – 170.

60. Таранець В.Г. Трипільський субстрат: походження давньоєвропейських мов: [моногр.] / В.Г. Таранець. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 276 c.

61. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: [учеб. пособ.]. – М.: Слово, 2000. – 261 с.

62. Титкова С.И. Языковая лакуна как единица анализа лингвострановедческого аспекта иноязычного учебного текста и специфика работы с ней (на материале обучения русскому языку англоговорящих учащихся): [дисс. … канд. пед. наук] / С.И. Титкова. — М.,216с.

63. Томахин Г.Д. Реалии-американизмы: [пособ. по страновед.] / Г.Д. Томахин – М.: Высш. школа, 1998. – 239 с.

64.Томашева И.В. Понятие «лакуна» в современной лингвистике. Эмотивные лакуны: [статья] / И.В.Томашева// Язык и эмоции: [сб.ст.]. – Волгоград: Перемена, 1995. – С. 50–60.

66. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: [учеб. пособ.] / А.В. Федоров. – М.: Высш. школа, 1983. – 352 с.

67. Чернов Г.В. Вопросы перевода русской безэквивалентной лексики на английский язык: [дисс. … канд. пед. наук] / Г.В. Чернов. – М., 1988. – 255с.

68. Черняховська Л.А. Переклад і значеннєва структура: [підручник] / Л.А. Черняховська. – М.: Міжнародні відносини, 1995. – 240 с.

69. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты: [учеб.пособ.] / А.Д. Швейцер. – М.: Наука, 1998. – 215с.

70. Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: [навч. пос.] / С.В. Шевчук, Н.Г. Шкуратяна. – К.: Літера, 2000. – 688 с.

71. Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя: ключові проблеми та періодизація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук: спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Т.В. Шмігер. – К., 2008. – 22 с.

72. Шунейко А.А. Лакуна и нулевой знак (семиотический аспект): [статья] // А.А. Шунейко // Лакуны в языке и речи: [сб.ст.]. - Благовещенск. – 2005. --Вып. 2. – С. 86–95.

73. Язык, сознание, коммуникация: [сб. ст.] / [отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов]. – М.: МАКС Пресс, 2002. – Вып. 21. – 184 с.

74. Hale K. Gaps in grammar and culture. In: Linguistics and Anthropology: in Honour C.F.Voegelin. – JISSE, 1975. – 234 р.

75. Vinay J.P., Darbelnet J. Stylistique Comparee Du Francais Et De L'Anglais. 1958.

76. Schröder H.: "Lacunae" and the Covert Problems of Understanding Texts from. Foreign Cultures. In: Schröder Hartmut; Schuchalter Jerry; Dellinger Brett: Lacunaology. Stusied in Intercultural Communication. Vaasa 1995. – p. 10–25.