Распечатать страницу

Курсова робота Медіа-імідж політики

« Назад

Код роботи: 3789

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Політична реклама

Тема: Медіа-імідж політики

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Політичний імідж як актуальний предмет дослідження

1.1. Поняття та особливості іміджу в політиці

1.2. Технологія та етапи формування іміджу політика на основі інтересів аудиторії

Розділ 2. Методологічні та теоретичні аспекти дослідження механізмів впливу засобів масової інформації на суспільну свідомість

2.1. Імідж політичного лідера крізь призму ЗМІ

2.2. Прийоми і методи конструювання та розповсюдження імідж формуючої інформації в ЗМІ

2.3. Дослідження впливу соціально-комунікативних технологій на свідомість виборців

Розділ 3. Шляхи удосконалення українського законодавства, щодо політичної реклами в змі на прикладах законодавств європейських країн

Висновки

Список використаної літератури

Додаток

Актуальність теми. Медіа простір, на сучасному етапі розвитку суспільства, дедалі частіше застосовується, як спосіб політичної пропаганди, викладу власних думок, створення підтримки з боку громадян й досягнення конкретних цілей політичними та громадськими діячами.

Дедалі частіше політичні діячі використовували соціальні мережі, телебачення та сторінки газет за для того, щоб отримати визнання, збільшити кількість цільової аудиторії, отримати кошти на виборчі кампанії, і стати більш відомими. Часто сторінки газет стають місцем для реклами різноманітних активістських програм, які мають на меті ознайомити людей із їхніми планами та залучитись підтримкою. Кандидати і активісти використовують ЗМІ задля того, щоб звернутись до своїх однодумців, послідовників відображаючи політику та ідеали без впливу ЗМІ на зміст їх повідомлення.

Дану тему досліджували ряд науковців таких як: В. Шкляр, О. Гриценко, М, О. Погорелов, В. Іванов, Щербинина Н.Г та інші.

Тема дослідження: «Медіа-імідж політики».

Мета роботи – аналіз побудова іміджу політики в сучасному медіа просторі.

Обєкт дослідження: імідж політики.

Структура роботи. Дана курсова робота складається з трьох розділів в першому розділі досліджується питання політичного іміджу як невідємної частини політичних боталій. Другий розділ зорієнтований на висвітлення ЗМІ як інструмента подання медіа-іміджу політики. останній розділ має на меті особливості висвітлення політичної реклами в змі в українському та законодавствах європейських країн

Політичний образ – це один із найангажованіших жанрів журналістики. Слід зазначити, що це стосується як журналістики англомовних країн, так і журналістики у цілому. Зрозуміло, що поняття політичного образу не застосовується лише задля змалювання долі цікавої людини, як це буває з митцями, науковими геніями, мандрівниками, філософами. Простеживши тенденцію появи політичних образів у періодиці можна помітити як їх кількість зростає за 9-6 місяців до виборчої кампанії і як різко спадає одразу ж після виборів.

Політичний образ, як правило, обмежене у часі і просторі явище, яке цікаве лише виборцям певної країни у нетривалий період часу. Рідше це явище переростає у певне наукове чи художнє творіння. Цікавим є той факт, що саме на передодні виборів політизуються навіть зовсім «не політичні» видання, тобто різноманітні літературні, екологічні, та художні газети та журнали. Справа у тому, що політики використовують ЗМІ, навіть «не політичного» характеру, як “трамплін” для здобуття посади і власної користі; суспільство заполітизоване у такій мірі, що як читачі, так і журналісти цікавляться політикою значно більше, аніж будь-якою іншою галуззю.

Отже, розвиток сучасної політичної соціології передбачає перехід від аналітичної статики до з’ясування сутності соціальних процесів у контексті політичних подій, що в результаті детального аналізу виявляються прямими або побічними результатами вчинків та дій тих чи інших політичних суб’єктів або акторів.

Також варно відзначити, що законодавство України про вибори потребує доопрацювання задля максимальної імплементації всіх прогресивних європейських стандартів, особливо щодо права приватних друкованих ЗМІ на власну редакційну позицію, жорсткіших вимог до державних і комунальних ЗМІ та щодо права надавати безкоштовний ефірний час на засадах справедливості й пропорційності.

Підводячи підсумки можна сказати, що функціонування ідеології у сучасних постіндустріальних суспільствах найтіснішим чином пов'язане з мас-медіа. Саме вони сьогодні – найавторитетніші наставники і співрозмовники, вони підказують, що думати і, найголовніше, як думати щодо тих чи инших соціально-політичних процесів і явищ. Понад те, у певному сенсі доречно говорити навіть про медіа-конструювання соціальної реальности – і у країнах Заходу, і у сьогоднішній Росії.

Як ми бачимо ідеологія в інформаційну епоху виконує, насамперед, функцію «прихованого» програмування інтерпретацій реальности, коли і схеми, і сприйняття подій, і їхня оцінка задаються ззовні, але при цьому здійснюються самими суб’єктами соціально-політичних відносин. Мабуть, тому французький мислитель К. Лефор назвав сучасну ідеологію «невидимою». Але, ставши такою, вона, як і раніше, цілком реальна.

1. Конституція України від 28.06.1996 зі змінами, внесеними Законом України №2222–ІV від 8.12.2004 // zakon1.rada.gov.ua.

2. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 24 ве­рес­ня 1997 ро­ку (Розділ 5, ст.35. п.12).

3. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 24 вересня 1997 року (Розділ 5, ст.31. п.1).

4. Закон України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 року (Глава 5, ст.32. п.4).

5. Закон України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 року (Глава 5, ст.32. п.1).

6. Анна Качкаева, «Фабрика образов. Телевидение – основной источник создания политических мифов». Журнал "Профессия - журналист", №1, 2000, с.201

7. Гурицька М.С. Tехнології формування іміджу політика // Науковий вісник, 2012, вип. 1, с. 231-238

8. Замятин Л.М., Горби и Мэгги, М., 2010, с.121

9. Кирилюка Ф.М. Політологія: Навчально - методичний комплекс: За ред/ Ф. М. Кирилюка. – К., 2005 р, c. 235

10. Корнієнко В. О., Денисюк С. Г. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації: Монографія. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. — 144 с.

11. Кривошеїн В. В. Політичний імідж як феномен масового сприймання // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Матер. Другої Всеукр. наук. конф. 15 - 16 листоп. 1997 р. – К.: АТ „Реклама”, 2011. – С. 328 - 329.

12. Кучковська М.В. Формування іміджу політичного лідера в українській политичній практиці // Управління розвитком, №17, 2011, с. 55-57

13. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.: ил. (Серия “Мастера психологии”).

14. Маринова В.Л., Огарев А.В., Понеделков А.В., Политическое лидерство: социологический анализ, Ростов н/Д: Литера-Д., 2011, с. 69.

15. Назаревич Р.О. Общественное мнение: открытие спирали молчания// Науковий вісник, №11, 2010, с.219-220

16. Политология. Учебник под редакцией Василика М.А., глава 12. М., 2001, с. 231.

17. Положення Центральної виборчої комісії “Про порядок викорис¬тання засобів масової інформації для проведення передвиборної агі¬тації під час виборів Президента України у 1999 році”// Голос України. — 1999. — 25 черв.

18. Почепцов Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшенз. – К.: АДЕФ-Украина, 2007. – 328 с..

19. Почепцов Г., Имиджмейкер, Киев, 2005, с. 74.

20. Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: Учебн. — М.: Изд-во Московского университета, 2002. — С. 160.

21. Тульчинский Г. Public Relations: репутация, влияние, связи с прессой и общественностью, спонсорство. – СПб., 2007 – 80 с.

22. Чічановський А. Від парламенту до парламентаризму // Віче. — 2007. — № 21—22. — С. 10.

23. Шикарева Е.Е. Імідж політичного діяча: основні характеристики, класифікації, етапи формування Науковий вісник, 2013, вип. 2, с. 111-122

24. Abramson J.B., Arterton F.C., Orren G.R.The Electronic Commonwealth. Basic Book Inc., NY, 1998, p.285.

25. Ellul J. Propaganda. – New York: Alfred A. Knopf, 1965.

26. Lasswell H., Leites N., Language of Politics, NY, 1949, p.37

27. Lasswell H., The Uses of Content Analysis Data in Studing Social Changes. - Science and Culture, 1967, v.33, № 4, p. 167.

28. Lenart S., Shaping Political Attitudes. The Impact of Interpersonal Communications and Mass Media. Thousand Oaks - London - New Deli: Sage Publication, 2004, p. 15.