Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методика преподавания иностранных языков в высшей школе \ 3684. Стаття Використання пісенної творчості у процесі викладання української мови як іноземної

Стаття Використання пісенної творчості у процесі викладання української мови як іноземної

« Назад

Код роботи: 3684

Вид роботи: Стаття

Предмет: Методика викладання іноземних мов у вищій школі

Тема: Використання пісенної творчості у процесі викладання української мови як іноземної

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Під час викладання української мови як іноземної доцільно використовувати тексти пісень з багатьох причин. По-перше, вони підвищують інтерес і мотивацію навчально-пізнавальної діяльності студентів. По-друге, − є дієвим засобом вивчення і засвоєння фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу. По-третє, пісні сприяють розвитку мовленнєвої діяльності, допомагають досягти точності в артикуляції та інтонації. Все, що робимо з текстом, ми можемо також робити з піснями, котрі є доступними завдяки розвитку українських Інтернет-сайтів. Піснетворчість формує не лише мовну, але й культурну компетенції, оскільки містить лінгвокраїнознавчу інформацію.

1. Галка Ю.М. Викладання української мови як іноземної у лінгвокраїнознавчому аспекті [Електронний ресурс] / Ю. М. Галка // Національний технічний університет України «КПІ». – Режим доступу: //http://kmp.fl.kpi.ua/uk/node/45

2. Орехова И.А. Формирование лингвокультурной компетенции в процессе обучения иностранному языку / И. А. Орехова // Иностранные языки в школе. − 2005. − №5. − С. 28-30.

3. Bryant B., Ho D. Sing Out Loud American Rhythms. General Songs activities for American Rhythms, 2013. − 70 p [Electronic resource] / Bridgette Bryant. – Mode of access: World Wide Web: https://americanenglish.state.gov/resources/american-rhythms

4. Tim Murphey. Music and Songs. Resource book for teachers. − Oxford University Press, 1992. − 151 p.

У статті окреслено прийоми використання пісенної творчості у процесі викладання української мови як іноземної з метою формування та удосконалення фонетичних, лексичних, граматичних навичок у студентів. Обґрунтовано ідею про те, що українська пісенна творчість сприяє підвищенню культурної компетенції та мотивації іноземців у навчальному процесі.

Ключові слова: пісенна творчість, українська мова як іноземна, автентичний текст, мовні навички, мотивація.

The article outlines the techniques of using songs in teaching the Ukrainian as a foreign language in order to develop and improve the phonetic, lexical, grammatical skills in students. The idea that the Ukrainian songs promote cultural competence and motivation of foreigners in the educational process is proved.

Key words: songs, the Ukrainian as a foreign language, authentic text, language skills, motivation.

 

Вступ. Використання пісень під час вивчення іноземної мови є поширеною практикою у багатьох країнах. Це ефективно, оскільки впровадження пісенної практики як національно-культурного компонента сприяє формуванню в іноземних студентів фонетичних, лексичних, граматичних навичок, допомагає їм опанувати мовний матеріал, набути позамовних фонових знань. Пісні репрезентують звичаї, традиції, історію, спосіб життя та мислення народу, є «прекрасним засобом підвищення інтересу як до країни досліджуваної мови, так і до самої мови» [2, c.29]. Таким чином, пісенна творчість як елемент країнознавчий допомагає іноземцям у процесі адаптації до нового культурного середовища.

Країнознавчо-орієнтована методика у викладанні іноземних мов неодноразово була об’єктом наук студій Н. Алмазова, Ю. Байрам, Г. Гритчук, С. Ніколаєва, Н. Саланович, Т. Швець, T. Murphey, B. Bryant, D. Ho. Роль музики у процесі запам’ятовування мовного матеріалу досліджували Л. Ашер, П. Венер, Дж. Еванс Д. Шустер, М. Glazner. Проте методика використання пісенної творчості у процесі вивчення української мови як іноземної є малодослідженою.

Метою статті є обґрунтування доцільності використання пісень у викладанні української мови як іноземної.

Виклад основного матеріалу. За останні роки українська музика збагатилась жанрово і тематично. Її якісний формат представлений різними напрямками: поп-, рок-музика (гурти «Океан Ельзи», «ВВ», «Танок на майдані Конго», «Крихітка Цахес», «Скрябін», «Тартак», «Плач Єремії», «Кому Вниз»), вокальні гурти («Пікардійська терція»), інді-поп («Один в каное»), електро-фолк (група «ONUKA»). Функціонує велика кількість українських музичних Інтернет-ресурсів для широкого загалу слухачів, що полегшує доступ та процес відбору й підготовки дидактичних матеріалів. Сучасну українську музику та пісні виконавців репрезентовано на Інтернет-сайтах UaModna (http://www.uamodna.com), Музика твоєї країни (http://uaradio.com.ua), Радіо Тільки Українське (http://radio.obozrevatel.com/) та ін.

Пісенні тексти містять українські фразеологізми, прислів’я, приказки, символи з фольклору: «Двічі в одну річку не ввійдеш», «Не шукай у річці броду…», «Кохає лебідку лебідь» («Дівчина-весна»); діалектизми: полонина («Я піду в далекі гори»), гуцулка, трембіта («Гуцулка Ксеня»); чар-зілля, сонце-рута («Червона рута»); кошара («Щедрик»); факти з історії: Володимир Великий, принцеса Галицько-Волинська («Львів Стоїть Борислав Сміється»:) та весь арсенал художніх засобів. Тому сучасна українська музика є новітнім доповненням українського фольклору.

Використання автентичних текстів з країнознавчим наповненням на практиці передбачає застосування відповідної методики. У книзі «Music and Songs. Resource book for teachers» автор, Tim Murphey, поділяє види діяльності з пісенним матеріалом на дві категорії: «котрі розпочинаються з читання та письма і переходять до прослуховування та співу» і «котрі розпочинаються зі слухання, говоріння, співу та продовжуються читанням і письмом»[4, c.69] До критеріїв відбору пісенного матеріалу відносимо: актуальність, мовну наповненість, лінгвокраїнознавчий аспект та врахування вікових інтересів. Відповідно, класифікувати народну й сучасну українську музику можна за граматичним потенціалом, тематичністю лексики та соціокультурним аспектом.

Пропонуємо орієнтовну таблицю №1:

Назва пісні, виконавець

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Соціокультурний аспект

1

«Чом ти не прийшов», укр. нар. пісня

 

Минулий час

 

2

«Назавжди» Адріана

 

Минулий час

 

3

«Ти ж мене підманула», укр. нар. пісня

Дні тижня

Минулий час

Український народний гумор

4

«Він чекає на неї»,

О. Пономарьов

 

Займенник,

теперішній час

 

5

«Намалюю тобі»,

Тіна Кароль

 

Майбутній час

 

6

«Я піду в далекі гори» Квітка Цісик

 

Майбутній час

Природа та побут Карпат

7

«Шаленію», «Львів Стоїть Борислав Сміється»

 

Теперішній час

Історичні згадки

8

«Грицю, Грицю, до роботи», укр. нар. пісня

 

Теперішній час

Український народний гумор

9

«Листопад», «ТІК»

 

Минулий час

 

10

«Вона», «Плач Яремії»

 

Майбутній час

 

11

«Гуцулка Ксеня»

 

Минулий час

Природа Карпат

12

«На небі», «Океан Ельзи»

 

Місцевий відмінок

 

13

«911», «Океан Ельзи»

 

Числівник

 

14

«Як тебе найти» «Біла вежа»

 

Родовий відмінок

 

15

«Родина»

Н. Яремчук

Моя сім’я

 

Українські традиції, культ сім’ї.

16

«Червона рута»,

С. Ротару

Кольори

 

Українська природа

17

«Вишиванка»

Слова: М. Сом

Кольори

 

Український традиційних одяг, вишивка

18

«Дівчина-весна», Н. Бучинська

Пори року

 

Традиції України

У використанні пісенного матеріалу можна виокремити ІІІ етапи: до, під час та після прослуховування. Кожен із них має мету, підготовчі матеріали (таблиці, ілюстрації), методи та форми роботи. Автори книги «Sing Out Loud American Rhythms» зазначають, що під час прослуховування пісні «студентів можна зорієнтувати на пошук відповідних звуків, слів, детальної інформації» [3, c.17]. Час проведення залежатиме від рівня студентів та складності обраної пісні.

Для фонетичного опрацювання на початковому етапі варто відбирати не довгі ритмічні пісні із частими повторами. Прикладом може слугувати всесвітньовідомий «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича. Методика використання щедрівки у навчальних цілях передбачає передтекстову частину: ознайомлення студентів-іноземців із традиціями українців у період Різдвяних свят та пояснення значення слів «щедрівка», «щедрувати», «щедрик», опрацювання нових лексичних одиниць (іменники: жінка, господар, голова, Різдво і тп). Після власне прослуховування пісні другим етапом буде фонетична розминка на вимову українських шиплячих звуків [ш, ч] та гортанного [г]: «щедрик, щедрівка, щедрівочка, щебетати»; «ластівочка, ягнички, овечки, чорноброва»; «гроші, хороший, будеш»; «голова, господар, гроші». Якщо студенти відмовляються співати, вони можуть «підспівувати», відбивати ритм, промовляти окремі слова чи вирази. Третім етапом опрацювання «Щедрика» слугують різні види вправ на засвоєння фонетичного й лексично матеріалу. Так, пропонуємо по пам’яті підібрати слова з пісні за поданими початковими чи кінцевими літерами: В___(вийти), Г___ (господар, гроші), Ж____(жінка), Щ___(щедрівка, щедрик), ___а (чорноброва, полова, щедрівка, ), ___и(овечки). Залежно від рівня підготовки студентів, можна ускладнити завдання на предмет помилок у тексті пісні:

В тебе узвар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей…

Урізноманітнюємо завдання шляхом поділу групи на команди. Вид завдань та час виконання, відповідно, варіюється в залежності від таких чинників як мета, тип матеріалу, ступінь складності тексту тощо.

На збагачення словникового запасу та вдосконалення граматичних навичок з теми «Відмінки в українській мові» пропонуємо для опрацювання тексти пісень «На небі» («Океан Ельзи») та «Як тебе знайти» («Біла вежа»). Методика проведення також передбачає передтекстову частину, під час якої студенти-іноземці ознайомлюються з новими для них словами з допомогою лексичних карток чи наочності.

Для зацікавлення студентів та введення нової лексики записуємо заголовок та 5-7 ключових слів з пісні на дошці. Подану інформацію вони мають використати для висловлення припущень, про що йтиметься у пісні. Метод мозкового штурму також можна застосувати на початковому етапі ознайомлення студентів із вищим мовним рівнем. Обираємо слово, словосполучення чи речення або малюнок, що стосуються обраної пісні. Записуємо його всередині кола на дошці. Групуємо «думки» студентів у підтеми та записуємо у невеличких колах навколо початкового слова. Після прослуховування пісні відзначаємо, котрі думки чи асоціації були правильними. Далі студенти отримують листки з текстом пісні, де є пропуски іменників у місцевому («На небі») та родовому відмінках («Як тебе знайти»): «… На моїй (вилиця) давно уже весна…», «І я на (небо)! Мила моя, на (небо)! Зоре моя, на (небо), Відколи тебе знайшов! І я на (небо), Мов на земному (небо)…»; «Серед (сни), я тебе зустрів - У країні (мрія). … Відтоді я не можу (місце) знайти, Не можу більше (рада) дати собі....».

Під час вивчення теми «Дієслово. Часи дієслова» цікавим буде використання пісень «Шаленію» у виконанні гурту «Львів Стоїть Борислав Сміється» та «Намалюю тобі» Тіни Кароль. Текст пісні «Намалюю тобі» має дієслова у формі майбутнього часу: намалюю, складу, підпишу, скажеш. У передтекстовій частині пропонуємо подати студентам малюнки з теми «Моє хобі», дати питання. Таким чином, ми пригадаємо лексичний матеріал попередніх занять та переходимо до вивчення нових граматичних явищ.

Пісня «Шаленію» містить велику кількість дієслів у теперішньому й майбутньому часі (24): сховаю, мрію, знаю, дивлюся, молюся, промовчати, сказати,торкнутися, іти, змагатись, боятись, допомогти, пірнаю, знаєш, полюю, зміцнимо, пишатися, любив, промовляю…). Додаткову лінгвокраїнознавчу інформацію стосовно історії України доречно подати на початковому етапі опрацювання тексту: «Я Володимир Великий, ти чула про мене?! Принцесо Галицько-Волинська…». Як зазначає Ю. М. Галка, «використання лінгвокраїнознавчих прийомів у викладанні української мови як іноземної передбачає оволодіння студентами знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни» [1].