Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лингвистика украинского языка \ 3673. Курсова робота Об’єкт дослідження у лінгвістиці та об’єктивно-модальні частки у романі

Курсова робота Об’єкт дослідження у лінгвістиці та об’єктивно-модальні частки у романі

« Назад

Код роботи: 3673

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лінгвістика української мови

Тема: Об’єкт дослідження у лінгвістиці та об’єктивно-модальні частки у романі

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Частки як об’єкт дослідження у лінгвістиці

Розділ 2. Об’єктивно-модальні частки у романі

Висновки

Список викорисаних джерел

Частки в системі службових слів як української, так і інших слов’янських мов становлять, очевидно, найбільш цікавий, строкатий, різноманітний за семантикою, функціями, відповідно й термінологічними трактуваннями клас мовних одиниць. Підтримуємо думку Флорія Бацевича, який вважає, що “попри чималу кількість публікацій, присвячених різноманітним аспектам походження, функціонування, смислової організації, синтагматичних особливостей, парадигмального впорядкування тощо часток різних мов, що дає вченим підстави говорити навіть про окремий напрям наукових пошуків – партикологію, частки залишаються однією з найтаємничіших сфер дослідження”.

Із початку 60-х років ХХ століття комплексне вивчення часток цілеспрямовано здійснюють із позицій їхньої функції, своєрідної семантики та походження. Найпомітніші монографічні дослідження партикул пов’язані з іменами В.В. Виноградова, Ю.Г. Скиби, Т.М. Ніколаєвої, І. А. Кисельва, О.О. Стародумової, Ф. С. Бацевича. До найвагоміших робіт можна віднести також праці Н.Ю. Шведової. Зважаючи на синтаксичну сутність часток, вона трактує їх як “граматичні елементи”, значення яких закладене в семантичній структурі речення. Т.М. Ніколаєва вивчає природу й функції партикул, закономірності їхнього виникнення та розвитку з позицій комунікативної і прагматичної лінгвістики на матеріалі одинадцяти слов’янських мов.

Одним із актуальних завдань граматики є вивчення семантики й функцій часток у сучасному художньому тексті з метою комплексного і усебічного лінгвістичного аналізу партикул сучасної української мови. З цього погляду необхідними стають подальші студії, у яких були б представлені дослідження континууму часток, уживаних у найкращих зразках сучасної художньої літератури.

Новизна роботи полягає в тому, що вперше матеріалом дослідження в цьому напрямку стає художній текст Світлани Талан, зокрема її роман «Коли ти поруч». Письменниця пише романи в жанрі «реальних історій», які їй підказує життя. Усі її твори на гостросоціальну тематику. Незмінним лишається єдине: головна героїня її книжок — жінка-українка, вольова, зворушлива, ніжна, чуттєва, яка іноді помиляється, але її завжди веде за собою любов: до чоловіка, до дітей, до батьківщини.

У 2011 році її роман «Коли ти поруч» став лауреатом на конкурсі «Коронація слова-2011» та отримав нагороду від фонду Олени Пінчук Анти-СНІД «За найкращий роман на гостросоціальну тематику». За рік було продано рекордний наклад: 80 000 примірників. За версією журналу «Фокус» і рахункової палати Світлана Талан увійшла до трійки найпопулярніших письменників України.

Одним із засобів, які допомагають авторові передати найрізноманітніші людські рефлексії, виступають частки – один із класів дискурсивних слів. На думку Ф. Бацевича, саме частки “актуалізують зміну смислових, емоційних, експресивних, оцінних тощо акцентів мовленнєвої взаємодії мовців”, “уводять нові пресу позиції, які у подальшому розгортанні тексту стають не лише презумпціями конкретних висловлень, а й “рухають” його зміст, “розвертають” останній у новому напрямі, задають нові перспективи комунікації”, “стають сигналами соціальних, гендерних, комунікативних ролей, яскравими ознаками ідіостилю мовця або автора твору, тобто формують моделі адресантів, адресатів спілкування, третіх осіб, на яких орієнтуються учасники інтеракції”.

Мета роботи – охарактеризувати особливості семантики й функціонування часток у художньому тексті Світлани Талан.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:

1) розглянути лінгвістичні дослідження об’єктивно-модального класу часток у сучасній граматичній науці;

2) простежити семантико-функціональні параметри об’єктивно-модальних партикул;

3) схарактеризувати смисловий потенціал об’єктивно-модальних часток у вираженні функції підсилення та емоційно-експресивних відтінків значення.

Об’єктом дослідження є об’єктивно-модальні частки як маркери різноманітних емоційних, експресивних тощо значень.

Предмет дослідження – семантика об’єктивно-модальних часток, особливості їхнього функціонування в художньому тексті Світлани Талан.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.

Частки як особливий лексико-граматичний клас слів викликають на сьогодні посилену увагу лінгвістів як континуум слів, що характеризуються складною структурою семантики, поліфункційністю, наявністю особливого лексичного значення,яке повною мірою реалізується лише в контексті, тісним зв’язком із семантико-синтаксичною структурою речення.

У досліджуваному художньому тексті партикули часто стають сигналами соціальних, комунікативних ролей, яскравими ознаками ідіостилю мовця або автора твору, формуючи моделі адресантів, адресатів спілкування, треті осіб, на яких орієнтуються учасники інтеракції. Аналізований матеріал засвідчує, що художній текст Світлани Талан відзначається використанням всіх підвидів об’єктивно-модальних партикул.

Вони репрезентовані стверджувальними, заперечними, питальними та спонукальними партикулами, які виступають виразниками комунікативної модальності, оформляючи різноманітні типи комунікативних модальних цілей. Найбільшою частотністю відзначаються серед указаних груп стверджувальні партикули(так, авжеж, атож, аякже, партикульовані прислівники добре, гаразд) та заперечні (ні, не) партикули. Це пов’язано насамперед із використанням діалогів у творі, які спонукають персонажів на ствердження чи заперечення вище сказаної думки.

Значно рідше використовуються питальні (чи, хіба, невже), спонукальні та бажальні (хай, нехай, давай, бодай тощо). Окрім названих одиниць, відповідні об’єктивно-модальні значення експлікують (однак значно рідше) й інші частки. Семантику ствердження реалізують також й частки еге ж, ага, справді, звичайно.

Таке, на перший погляд, одноманітне використання партикул насправді визначає ідіостиль письменниці, яка мала на меті передати повсякденне життя людей у побуті, хоча й при складних життєвих обставинах.

1. Баранник Д. Х. Два рівні граматичної структури речення / Д. Х. Баранник // Мовознавство. – 1993. – № 6. – С. 12–19.)

2. Бацевич Ф. Семантико-прагматичний портрет частки НУ в сучасному українському мовленні [Текст] / Ф. Бацевич // Język. Czlowiek. Dyskurs. Księga dedykowana prof. zw. Hab. Michaiłowi Aleksiejence z okazji Jubileuzu 5-lecia urodzin/ Szcecin: Wyd-wo Un-tu Szcecińśkiego, 2007. – C. 247–256. – Бібліогр.: С. 255–256.

3. Безпояско О. Частка на тлі мови і мовлення / О. Безпояско // Українська мова. – 2003. – № 3-4. – С. 77-82.

4. Бондаренко Л.В. Трансформаційні процеси в партикульованих прислівниках // Наукові записки. – Випуск 48. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2003. – С. 190 – 198.

5. Бондаренко Л.В. Транспонований потенціал віддієслівних часток // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. пр. Випуск ХХІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С.71 – 75.

6. Бондаренко Л.В. Вторинні частки як засіб вираження бажальної модальності // Наукові записки. – Випуск 59. – Серія: Філологічні науки (мовознавство).– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С. 210 – 216.

7. Бондаренко Л.В. Функції вторинних часток у питальних реченнях // Наукові записки. – Випуск 67. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – С. 16 – 20.

8. Бондаренко Л.В. Функції вторинних часток у реченнях із заперечним значенням // Наукові записки. – Випуск 73. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Ч. 1. – С. 15–20.

9. Бондаренко Л. Вторинні частки як засоби створення констатуючої модальності / Бондаренко Л. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск VI. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С. 14–20.

10. Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация / Т. Ван Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.

11. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська; за ред. І. Вихованця. – К.: Унів. вид во “Пульсари”, 2004. – 400 с.

12. Гальона Н. П. Функції модальних часток / Н. П. Гальона // Українська мова і література в школі.- 1990. – № 1. – С. 23-27.

13. Загнітко А. Частки в системі службових частин мови: типологійний і лексикографічний вияви / Анатолій Загнітко // Лiнгвiстичнi студiї: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А.П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – Вип. 22. – С. 104–115.

14. Загнітко А., Ситар Г., Данилюк І. Структура і модель бази даних “українські частки та їхні еквіваленти” / Анатолій Загнітко, Ганна Ситар, Ілля Данилюк // Комп’ютерна лінгвістика: сучасне та майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – К.: КНЛУ, 2012. – С. 21–22.

15. Паславська А. Й. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування: монографія / А. Й. Паславська. – Львів, 2005. – С. 13–45

16. Педченко С. До проблеми класифікації модальних партикул / Світлана Педченко // Філологічні науки. – 2011. – Вип. 9. – С. 82–87.

17. Педченко С. Модальні частки в сучасному лінгвістичному витлумаченні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Вип. 4.: До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 2008. – С. 266–270.

18. Педченко С. Синкретизм аспектів дослідження модальних часток / С.О. Педченко // Рідний край: [науковий, публіцистичний, художньо- літературний альманах]. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2011. – № 2 (25). – С. 59-63.

19. Педченко С. Частки як репрезентанти волітативних субкатегоріальних суб’єктивно-модальних значень / С. Педченко // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 18 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 37–40.

20. Педченко Світлана. Питальні частки як маркери субкатегоріальних модальних значень / С. Педченко. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія “Філологія”. – Вип. 10 [У 2 т. Т. 1]. – Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – C. 127–130.