Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Фразеология \ 3671. Курсова робота Аналіз структури та семантики польських фразеологізмів

Курсова робота Аналіз структури та семантики польських фразеологізмів

« Назад

Код роботи: 3671

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фразеологія

Тема: Аналіз структури та семантики польських фразеологізмів

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Фразеологія та її особливості

1.1. Поняття фразеологізму та фраземи

1.2. Розвиток фразеології в Польщі

1.3. Структурна особливість фразеологізмів

1.4. Класифікація фразеологічних одиниць

Розділ 2. Аналіз структури та семантики польських фразеологізмів з компонентом-лексемою на позначення виду діяльності людини

2.1. Семантична класифікація фразеологізмів за С. Скорупкою

Список використаної літератури

Актуальність дослідження. Культура кожного народу дістала відображення та фіксацію в його мові, невід’ємною складовою якої є фразеологія. У фразеологічних одиницях зафіксовано не лише реалії дійсності, але й ірреальні, уявні сутності та ознаки. Тому на даний час активізувалися дослідження їхньої структури та походження, а цінним джерелом являється жива розмовна мова та художні твори. Тому завжди актуальним залишається впровадження новітніх класифікацій або ж доповнення вже існуючих, вирішення спірних питань. Також мало дослідженими залишаються численні тематичні групи фразеологізмів, як, наприклад, види діяльності людини; деякі ж досі потребують виокремлення й часткового переосмислення у зв’язку з постійним розвитком мовленнєвого середовища.

Вивченням цих ключових питань займалися польські й українські мовознавці, такі як А. Пайдзінська, Н. Дем’яненко, Л. Мойсеєнко та багато інших. У своїх працях автори не лише досліджують вже існуючі класифікації, але й часто пропонують власні нововведення, що породжує нове підґрунтя для розвитку фразеології.

Отже, мета роботи – проаналізувати стан фразеології на основі вже існуючих матеріалів. Для досягнення мети дослідження поставлені такі завдання:

- з’ясувати стан вивчення фразеології

- визначити певні мовні одиниці для зарахування їх до тематичної групи

- виявити в сучасному мовленні приклади вживання конкретних фразеологізмів

- здійснити поділ фразеологізмів за наявними класифікаціям

Об’єктом дослідження є фразеологізми, які містять компонент-лексему на позначення виду діяльності людини.

Предметом дослідження є структура та семантика фразеологізмів з компонентом-лексемою.

Матеріалом для дослідження є польські фразеологізми, яких у роботі налічується 64.

Джерельну базу дослідження становлять наявні фразеологічні словники польської мови, серед яких « Uniwersalny słownik języka polskiego» за редакцією С. Дубіша, «Słownik frazeologiczny PWN» А. Клосінської, «Wielki słownik frazeologiczny» за редакцією А. Латуска та «Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny» С.Бомби та Я. Ліберека.

1. Ранюк О. Фразеологічні засоби розвитку риторичних умінь студентів під час вивчення польської мови у ВНЗ / Оксана Ранюк // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej = Польська мова в українській освіті перспективи в аспекті європейської інеграції / red.: Natalia Torczyńska, Irena Saszko. – Kielce; Chmielnicki, 2014. - С. 162–170.

2. Бодик О.П., Рудакова Т.М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: [навч. посібник] / О.П.Бодик, Т.М.Рудакова.

3. Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами - назвами грошових одиниць: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / Галина Вацлавівна Крайчинська.– Київ: Б.в., 2004. – 20 с

4. Крайчинська, Галина. Розвиток фразеологічної науки у Польщі / Г. Крайчинська // Проблеми слов'янознавства: Збірник наукових праць. – 2005. – Вип.55. – С.164-180.

5. Людмила МОЙСЕЄНКО ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: НІМЕЦЬКІ, ПОЛЬСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ПАРАЛЕЛІ

6. Skorupka S. Słownik frazeologiczny języka polskiego / S. Skorupka. – Warszawa, 1967.

7. http://om.net.ua/3/3_3/3_33153_ponyatie-frazeologizma-tipi-frazeologizmov

8. Н. Б. Дем'яненко, канд. філол. наук, доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

9. Дем’яненко Н.Б. Відображення морально-етичних якостей людини у польській фразеології//Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Ювілейний випуск до 120- річчя з дня народження – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С.58- 66.

10. http://r.bookap.info/work/248211/Osoblivost-frazeolog-zm-v

11. Шанский Н.М., Быстрова Е.А. 700 фразеологических оборотов русского языка. 2-е изд. / Н.М. Шанский, Е.А. Быстрова. – М., 1978. – 278 с.