Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методы лингвистических и переводоведческих исследований \ 3410. Дипломна робота Лінгвістичний аналіз психологічних станів та емоцій у романі-трилері Роберта Блоха «Психоз»

Дипломна робота Лінгвістичний аналіз психологічних станів та емоцій у романі-трилері Роберта Блоха «Психоз»

« Назад

Код роботи: 3410

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень

Тема: Лінгвістичний аналіз психологічних станів та емоцій у романі-трилері Роберта Блоха «Психоз»

Кількість сторінок: 53

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 700 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАНРУ ТРИЛЕРУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО ОСОБЛИВОСТЕЙ

1.1. Особливості та виникнення жанру трилеру

1.2. Лінгвістичний аналіз художнього тексту як основа розуміння складності жанру трилера

1.2.1. Аспекти текстолінгвістики, зокрема синтаксично-кількісний аспект

1.3. Внутрішній світ людини у мовному вираженні

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН» ТА ЕМОЦІЇ

2.1. Психологічний стан у лінгвістиці

2.2. Поняття та розуміння емоцій

2.3. Загальна характеристика роману «Психо»

РОЗДІЛ 3. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ТА ЕМОЦІЙ У РОМАНІ-ТРИЛЕРІ РОБЕРТА БЛОХА «ПСИХОЗ»

3.1. Синтаксичні особливості опису емоційних станів головного героя

3.1.1. Повтор

3.1.2 Вигук

3.2. Вплив психологічного портрету мовця на синтаксичну організацію його мовлення

3.2.1. Аналіз лінійної характеристики простих речень під впливом психологічного портрету мовця в романі-трилері Роберта Блоха «Психоз»

3.3. Епітет

3.4. Класифікація психологічних станів у романі Роберта Блоха «Психоз»

3.4.1. Страх

3.4.2. Хвилювання

3.4.3. Гнів

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

«Психоз» (англ. Psycho) – це відомий психологічний роман-трилер Роберта Блоха, публікація якого стала всесвітнім фурором, та принесла автору славу. Історія побудована на реальних подіях, існує версія, що прототипом головного героя став найвідоміший жорстокий вбивця в історії США. Він був арештований за два роки до публікації книги. Сама ж книга стала основою класичного жанру трилера та дала життя новому культовому «монстру» сучасної західної культури.

У літературі виникла цікавість до вивчення емоційних та психологічних станів людини так само як і в психології, філософії, культурології та. Психологічна система людини є найцікавішою та найтаємничішою, тому потребує серйозного багатоаспектного вивчення як психологами так і лінгвістами. Емоції – це мова, а мова – це той засіб, за допомогою якого люди виражають себе, свою сутність. Мова відображає культурно-історичний фон кожної епохи та, як правило, є повністю зрозумілою тільки людям.

Емоції є однією з форм відображення дійсності та складають невід’ємну частину людського існування, відіграють величезну роль в житті людей. В процесі пізнання об’єктів та явищ в реальності ми реагуємо по-різному, показуємо своє відношення до того чи іншого явища, даємо свою оцінку. Найбільше емоції відображенні в людському спілкуванні, люди перебувають в різних психологічних станах, інколи не контролюють свої дії.

Оскільки емоційна дія спілкування складає собою лексичні та синтаксичні засоби, що притаманні будь-якій мові, лінгвістика та паралінгвістика, що активно розвиваються, потребують детального вивчення релевантних характеристик не тільки діалогічного мовлення, але і мовлення взагалі. В тому числі закономірностей функціонування в ній емоційних висловлювань, які представлять собою ілюстрацію реалізації мови.

Актуальність теми бакалаврської роботи зумовлена необхідністю відповідністьі цієї теми сучасним лінгвістичним висловлюванням, які пов’язані з вивченням лексики в англійській мові, та позначенням різних психологічних станів та емоцій героя. психологічного опису героя у специфічних контекстах художньої літератури, а також необхідністю аналізу різних психологічних станів та емоцій, зокрема у жанрі трилеру.

Джерельна база. Цю тему досліджували багато науковців, серед яких І.Р Гальперін, І.В. Арнольд, М. Мисник, В. П. Руднев, С.Н.Плотнікова займалися лінгвістичними вивченням емоційних та психологічних станів.

Метою на прикладі роману Р. Блоха " Психоз " ( " Psycho " ) є дослідити мовні особливості роману, вивчити наявність та вираження експресивних одиниць у ньому, а також розглянути основні засоби, якими позначають психологічний стан героя. Bстановити, які лексичні засоби використав автор для того, щоб передати психологічний на емоційний стан героя.. У роботі головним чином акцентувалась увага на номінативній лексиці, а описах автора. Номінативною лексикою називають слова, вжиті у прямому значенні.

Щоб досягнути поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

1) Визначити поняття, що таке роман-трилер;

2) Визначити поняття та сутність емоції та психологічного стану;

3) Визначити поняття та сутність емоції та психологічного стану;

4) Розглянути лексико-семантичні аспекти лексики, що позначає психологічні стани;

5) Проаналізувати синтаксичні засоби вираження емоцій у поданому творі англійською мовою та представити класифікацію.

Об’єктом дослідження є лексика, що позначає психологічні стани людини.

Предметом дослідження є особливості представлення лексики в романі-трилері «Психоз».

Методи дослідження. При опрацюванні вихідної інформації, були використані метод аналізу, який полягає у розчленуванні об’єкту на складові елементи, виділенні їх властивостей та відношень, а також описовий метод, що полягає у виділенні одиниць аналізу, їх класифікації та інтерпретації.

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у тому, що викладені в роботі положення та висновки поглиблюють і узагальнюють поняття лексики, зокрема, тієї що описує психологічні та емоційні стани людей, а також дає змогу згадати історію його виникнення та розвитку, тим самим поглиблюючи укорінення в самосвідомості людей вагомого значення вживання даної лексики та заборони перетину встановлених лексичних меж.

Структура роботи зумовлена як метою і завданнями бакалаврської, логікою дослідження теми й складається з вступу, двох розділів основної частини з підрозділами, висновків, списку використаних джерел.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, подається джерельна база, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, методи, окреслюється теоретична та практична цінність курсової роботи. У теоретичному розділі подано матеріал щодо загальних характеристик жанру роману-трилеру, понять емоційного та психологічного станів, а також щодо підходів до художнього тексту, як об’єкту лінгвістичного аналізу. У практичному розділі здійснено лінгвістичний аналіз емоційних та психологічних станів на прикладі роману-трилеру Роберта Блоха «Психоз». У висновках підсумовуються результати проведеного дослідження.

Опрацювавши матеріли бакалаврської роботи, можна зробити наступні висновки:

Роман-трилер є досить новим жанром у літературі, але завдяки активному вивченні його особливостей, здобув неабияку популярність серед читачів. Вчені, у свою чергу, також зацікавленні у вивченні та розумінні головних аспектів даного жанру, хоча до сьогодні цей витвір літератури залишається таким ж таємничим і непередбачуваним. Під час дослідження ми згрупували думки та визначення вчених і можемо сказати, що трилер – це роман, роман-жахів, переважно з детективним сюжетом. Це конфлікт та перешкоди між головним героєм та його метою. Трилер намагається зберегти в напруженні аудиторію протягом процесу прочитання. За словами відомого грецького філософа Арістотеля у праці «Поетика», підозрілість це – важливий будівельний елемент літератури, який є відіграє велику роль у позначенні жанру трилеру. Тому концепт страху арістотеля можна краще зрозуміти, передавши його словами.

Проаналізувавши думки відомих лінгвістів та провівши власне дослідження, можемо сказати, що важливість вивчення психологічних та емоційних станів людини займає високий щабель серед проблем суспільства. Адже психологічні стани – це внутрішній світ людини, її відображення, мова, сприйняття та реакція на навколишній світ. Побачили взаємозалежність між емоційними станами та словами які горять люди, зрозуміли природу походження станів та спробували провести власний аналіз, щоб переконатися у цьому звя’зку.

Актуальність лінгвістичного аналізу психологічного та емоційного стану головного героя у романі-трилері Роберта Блоха «Психоз» зумовлюється тим, що різноманітні мовні утворення, які автор використовує у тексті, допомагають нам охарактеризувати поведінку та настрій героя, виявити підсвідомі страхи та відхилення. У ході дослідження ми використовували метод аналізу та опису, тому згрупувавши дані про емоційний настрій персонажа, можемо сказати, що головний герой перебував у постійному страху. Хвилювання переростало у часті напади гніву, роздратування. Інколи він зовсім не міг контролювати свої дії, адже був психічно хворою людиною. А завдяки методу опису – змогли інтерпретувати точну картину мінливих настроїв головного героя, виявити його схильність до раптових нападів, які не притаманні людям з здоровим глуздом. Нашою метою було виділити мовні одиниці, які б допомогли з зрозуміти та передати авторський задум, розкрити особливості жанру трилеру, його героїв, підтвердженням чого є дана робота.

Виявили закономірність у вживанні головним героєм речень різної структури, провели аналіз та з’ясували, що вживання героєм складних та простих речень напряму залежить від його психологічного та емоційного стану. Зрозуміло стало, що коли головний герой роздумував на подальшою поведінкою, вів переговори із замим собою, то використовував складні довгі конструкції. Це допомагало йому точно зрозуміти чого він хоче, розкласти все по рівнях його роботи, скласти план його поведінки. І, навпаки, коли були емоційні піднесення, напади гніву чи люті, радості, або ж просто хвилювання, Норман використовував прості конструкції, з використанням знаків пунктуації, закрема знаку оклику та запитання. Автор також використовував пунктуаційні знаки для того, щоб надати певному вираженню більшої експресії, показати запал, підсилити ефект його слів, яскраво змалювати повну гаму емоцій, що переживав головний герой. Різні ситуації та реакцію на те, що було сказано чи зроблено.

Отже, підсумовуючи усі результати, які ми отримали у ході проведеного аналізу, зокрема практичної частини, можемо сказати що Роберт Блох у своєму романі використав чимало різноманітних стилістичних прийомів, які допомагають повному розкритті особливостей стану героя, створюючи захоплюючу атмосферу, яка притаманна лише даному жанру. Надає йому особливих характеристик, увиразнює наше сприйняття, дає свою авторську оцінку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Апресян Ю.Д. Идеи методы структурной лингвистики. / Апресян Ю.Д., 1960.

2. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: [учебник; практикум] / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – М.: Флинта: Наука, 2003. – С. 15 – 24.

3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. / Бацевич Ф.С., 2004. – 344 с.

4. Бекетова О.В. Фігури повтору та організаційні форми аргументації в текстах публічної мови / Бекетова О.В. // Мовознавство. – 1997. – № 4–5. – С. 32–37.

5. Богранд Р.-А., Дресслер В. У. Введение в лингвистику текста / Р.-А. Богранд, В. У. Дресслер. – Минск: Бестпринт, – 1981. – 160с.

6. Борисов О.О. Мовні засоби вираження емоційного концепту страх: лінгвокогнітивний аспект. / Борисов О.О., – Донецьк, 2005. – 262 с.

7. Борисюк І.В. Інтонація українського питального речення. / Борисюк І.В., 1975. – 128 с.

8. Британська коротка енциклопедія Literature & Language LiteraryDictionary [Електронний ресурс] // Answers.com – [2007]. Режим доступу: http://www.answers.com/ fantasy # wp–_note–0

9. Ворожейкін І.Є. Конфліктологія. / Ворожейкін І.Є. - М.: Инфра-М, 2004. – 240 с.

10. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического анализа. / Гальперин И. Р., 1981. – 138 с.

11. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. / Ганич Д.І., – 1985. –389 с.

12. Додонов Б.И. В мире эмоций. / Додонов Б.И. – К.: Политиздат Украины, 1987. – 140 с.

13. Енциклопедичний словник // Під заг. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Миколаєва; Редкол. Л. Г. Андрєєва, Н. І. Балашов, А. Г. Бочаров та ін. – М.: Рад. енциклопедія, 1987. – 720 c.

14. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Навчально – методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 304 c.

15. Загнітко А.П., Домрачева І.Р. Основи мовленнєвої діяльності (навчальний посібник). / Загнітко А.П., Домрачева І.Р., – Донецьк, Український Культурологічний Центр, 2001. – 56 с.

16. Зеленько А. С. Когнітивна лінгвістика / Зеленько А. С. // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка / “Лінгвістика”. – 2010. – № 13. – С. 88 – 89.

17. Ковалик І. І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І. І. Ковалик, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1984. – 402 с.

18. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. / Кухаренко В. А. - Одесса: Латстар, 2002. – 292с

19. Левітів Д. Про психічних станах людини. / Левітів Д. - М.: Наука, 1964. – 178 с.

20. Левітів Д. Психічне стан занепокоєння, тривоги// Питання психології. - 1996. – № 1. –C. 12-15.

21. Лотман Ю. М. О семиосфере// Структура диалога как принцип работы семиотического механизма. Труды по знаковым системам. – Тарту, 1984. – 224 c.

22. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. / Лотман Ю. М., – Ташкент: Фан, 1988. – 154 с

23. Мальцева О.А. Лингвостилистические особенности словесного художественного портрета в современном английском романе / Мальцева О. А. – Москва, 1986. – 380 с.

24. Марченко М. О содержательности жанровых форм как критерии классификации жанров / Марченко М. – М.: Высшая школа, 1970. – 371 с.

25. Мельников Н. Г. Масовая литература /Н. Г. Мельников// Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. И сост. А. Н. Николюкин. – М., 2001. – 620 c.

26. Мельничайко В. Аспекти лінгвістичного аналізу художнього тексту / Мельничайко В. // Дивослово. – 1999. – № 9. – С. 11–15.

27. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики / М.В. Никитин. – СПб.: Научн. Центр проблем диалога, 1996. – 760 с.

28. Реферовская Е. А. Лингвистические исследования структуры текста. / Реферовская Е. А., 1983. – 215 с.

29. Семенюк О. А., Паращук В. Ю. Основи теорії мовної комунікації ("Академія") / Семенюк О. А., Паращук В. Ю., 2010. – 240 с.

30. Серль, Дж.Р. Что такое речевой акт? Текст. / Дж. Р. Серль V/ Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 17: Теория речевых актов. — М., 1986 б. — С. 150-170.

31. Солганик Г. Я. Синтаксическая стилістика. / Солганик Г. Я, 1973. – 189 с.

32. Украї́нський радя́нський енциклопеди́чний словни́к, 1986. – 650 c.

33. Фесенко С.Л. Лингвокультурологическая специфика эмоциональных концептов // Композиционная семантика: Мат-лы III -й междунар. шк. -с еминара по когнитивной лингвистике, 18-20 сентября 2002 г.– Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 2002. – С. 64-67.

34. Шаховский В.И. О лингвистике эмоций // Язык и эмоции. – Волгоград: Перемена, 1995. – С. 5-13.

35. Шевченко Л. Л. До питань про лінгвістичний аналіз концептів. / Шевченко Л. Л. – К.: Інформаційний фонд НАН України. – 2010. – 217 c.

36. Шингаров Г.Х. Емоції і почуття як форма відображення дійсності / Шингаров Г.Х. - М.: Наука, 1971. – 289 с

37. Эйчисон, Дж. Лингвистическое отражение любви, гнева, и страха: цепи, сети или, контейнеры? Текст. / Дж. Эйчисон // Язык и эмоции: G6. науч. трудов. Волгоград, 1995. – 252 с.

38. Электронный ресурс. / www.oknlp.ru/index.php?m=article&fiiame=docs-/pgt 2 16.html1. Электронные словари

39. Coulthard; M. An Introduction to Discourse Analysis Text. / M. Coulthard. -London, 1977.-195 p.

40. Davitz, J. The Language of Emotions. / Davitz, J. – London, England: Academic Press, 1969

41. Diller, H.J. Emotions and the Linguistics of English Text. / H.J. Diller // Proceedings edit: by Wilhelm L. Busse. Tübungen: Niemeier, 1992.P. 219-234.

42. Edmondson, W. Affect and Language Development Text. / W. Edmondson //Proceedings. Tübungen: Niemeier, 1992. — P.63-71.

43. Fowler, A. Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes / A. Fowler. Oxford, 1982. - 183p.

44. Gardiner A. The Theory of Speech and Language. / Gardiner A. – Oxford, 1932. – 315 с.

45. Hernadi, P. Beyond Genre. New Directions in Literary Classification / P. Hernadi. London, 1972. - 125p.

46. Hewitt, K. Understanding English Literature / K. Hewitt. Oxford, 1997. -279p.270.1psen, G. Der Alte Orient und die Indogermanen / G. Ipsen // Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft, Festschrift für W.Streitberg. Heidelberg, 1924.

47. Holland, D. & Quinn, N. (Eds.). Cultural Models in Language & Thought./ Holland, D. & Quinn, N. (Eds.) – New York: Cambridge University Press, 1978

48. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://aleks.org.ua/lingvistika-tekstu.html=

49. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.livelib.ru/tag

50. Johnson-Laird P.N. Mental models./ Johnson-Laird P.N. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983. – 418 p.

51. Robert Bloch. Psycho / Robert Bloch. – United States: Simon & Schuster, 1960.

52. Stearns, P.N. Emotion. In R. Harré & P. Stearns (Eds.), Discursive Psychology in Practice. / Stearns, P.N. – London, England: Sage Publications, 1995.