Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Педагогіка вищої школи - 46 питань

« Назад

Код роботи: 3374

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Педагогіка вищої школи

Тема: 46 питань

Кількість сторінок: 62

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Розвиток педагогіки вищої школи в сучасному суспільстві

1. Педагогіка вищої школи як наука, її мета, завдання, предмет та об’єкт

2. Сучасне наукове трактування понять «освіта», «освітній простір», «система освіти»

3. Наукові підходи до поняття «освіта»

4. Сучасні тенденції, що впливають на освітні процеси

5. Концепція неперервної освіти та стадії її формування

6. Освіта дорослих та її види

7. Сучасні тенденції в освіті дорослих як підґрунтя її розвитку в Україні

8. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками

9. Структура педагогічних наук

10. Роль університетів у розвитку науки і культури

11. Перспективи розвитку педагогіки вищої школи у XXI ст.

12. Зв'язок педагогіки вищої школи з акмеологією

13. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук

14. Сутність понять «зміст освіти» та «зміст навчання»

15. Місце неформальної освіти в сучасних умовах

Сучасна вища освіта України та її трансформація в контексті Болонського процесу

1. Особливості сучасної університетської освіти

2. Парадигми університетської освіти

3. Україна і Болонський процес

4. Система вищої освіти України

5. Мета, зміст та організація навчання у вищій школі

6. Особи, що навчаються у ВНЗ, їх права та обов’язки

7. Компетентність магістра, управлінця навчальними закладами

8. У чому полягає гуманістична парадигма сучасної університетської освіти?

9. Освітньо-кваліфікаційні рівні у структурі вищої освіти України

10. Перепони у втіленні позицій Болонського процесу у систему вищої освіти України

Дидактика вищої школи

1. Дидактика як галузь педагогіки, її об’єкт, предмет, мета та завдання

2. Основні категорії вищої педагогіки вищої школи

3. Дидактичні закономірності та принципи навчання у вищій школі

4. Основні закони навчання у вищій школі

5. Протиріччя як рушійні сили навчання у ВНЗ

6. Взаємозв’язок елементів навчання у ВНЗ

7. Форми навчання у ВНЗ

8. Освітній процес у ВНЗ та форми його організації

9. Чим дидактика вищої школи відрізняється від дидактики загальноосвітньої школи?

10. Чим навчання учнів в загальноосвітній школі відрізняється від навчання студентів?

11. Пояснити відмінність між поняттями «викладання» та «навчання»

Реалізація процесу навчання у вищій школі в сучасних умовах

1. Традиційні форми та методи навчання у вищій школі

2. Особливості організації самостійної роботи студентів

3. Використання педагогічних технологій у навчальному процесі ВНЗ

4. Педагогічний контроль у ВНЗ

5. Найефективніші методи самостійної роботи студентів

6. Ефективність використання одного з активних методів навчання у вищій школі

7. Які особливості мають технології навчання дорослих?

8. Чому у сучасних навчальних планах найбільша частина годин відведена на самостійну роботу студентів?

9. Яке місце має оцінка навчальних досягнень дорослих студентів?

10. Чи доцільно використовувати лекцію у процесі навчання у ВНЗ?