Распечатать страницу

Бібліографія Управління грошовими потоками підприємства

« Назад

Код роботи: 3083

Вид роботи: Бібліографія

Предмет: Методологія наукових досліджень

Тема: Управління грошовими потоками підприємства

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Бібліографія

I. Законодавчі і нормативні документи

1. Господарський кодекс України від 24.07.2014 // Відомості Верховної Ради, 2014, № 15-08, ст.1167

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів» від 01.01.2012

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.13 р. № 73. 

II. Підручники та монографії

4. Андрієць         В.С. Оптимізація грошових потоків торговельного підприємства [Текст]:автореферат дис. … канд.екон.наук / В.С. Андрієць ; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами [за видами економічної діяльності]. – Київ: КНТЕУ,2011 - 21с

Анотація: У дисертації досліджено та визначено економічну сутність понять «грошові потоки» та «оптимізація грошових потоків торговельного підприємства», сформовано напрями, методологічні основи та структурно-логічну схему оптимізації грошових потоків. Визначено напрями й удосконалено систему показників оцінки ефективності оптимізації грошових потоків у торговельному підприємстві.

5. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк – К.: Ника – Центр, Эльга, 2004–624с.

6. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств / І.О. Бланк, Г.В Ситник.: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006-780 с.

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні питання з курсу "Управління фінансами підприємств і об'єднань", сформульовано сутність, мету та завдання управління фінансами підприємств, методологічні аспекти побудови систем забезпечення фінансового менеджменту; основні теоретичні засади управління активами, капіталом, грошовими потоками, інвестиціями, фінансовими ризиками, а також антикризового фінансового управління; наведено типові задачі з фінансового менеджменту з алгоритмами їх вирішення, тестові завдання та контрольні запитання. Посібник дозволить підвищити якість та ефективність самостійної роботи студентів, що сприятиме набуттю ними практичних навичок у сфері управління фінансами підприємств і об'єднань. Видання призначене для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фінансових менеджерів і керівників підприємств.

7. Бочаров В.В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. 240 с.: ил.

Анотація: В учебном пособии раскрываются различные аспекты финансового анализа деятельности предприятий. Дается методика оценки финансового состояния фирмы поданным бухгалтерской отчетности, подробно рассматриваются показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности хозяйствующего субъекта. Большое внимание уделяется критериям выбора и определению эффективности инвестиционных проектов.— 240 с.

8. Брыгхем Ю. Основи фінансового менеджменту / Ю. Брігхем – К.: Молодь,2009. – 996с.

9. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.

10. Дядечко Л.П. Економіка торговельного бізнесу / Л.П. Дядечко. Навч. посіб – К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

11. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент / Г.Г. Кірейцев. Навч. посіб. – Київ.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 531 с.

12. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 485с.

13. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент / Г.О. Крамаренко. Підруч. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 520 с.

Анотація: Підручник присвячений опису логіки і принципів управління фінансами підприємства. У ньому викладено концептуальні засади відповідного розділу економічної науки з використанням закордонного досвіду та вітчизняної практики. Докладно розглянуто принципи аналізу і фінансового планування, моделі оцінки фінансових активів і пасивів, критерії оцінки інвестиційних проектів, способи управління оборотними коштами, базові концепції теорії ефективного ринку капіталу, структури капіталу.

14. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник. Навч.посіб. – К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т,2005-255с.

Анотація: У навчальному посібнику визначено сутність та основні класифікаційні ознаки грошового потоку підприємства. Визначено сутність управління та основні складові системи управління грошовими потоками. Кожному елементу етапу управління грошовими потоками надано деталізовано характеристику

15. Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, Гринюк Н.А. Підруч. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006 - 491с.

16. Мошек Г.Є. Менеджмент / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканєвич. - Навч. посіб. – К.: Видавництво «Кондор», 2008. – 792с.

17. Пазинич В.І. Фінансовий менеджмент / В.І. Пазинич, А.В. Шулешко. Навч. посіб – К.: Центр учбової літератури,2011.- 408с.

18. Поддєрьогін А.М.Фінанси підприємства / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик. Підручник – К.: КНЕУ,2004-546с.

Анотація: У підручнику висвітлено сутність і організацію фінансів підприємств, організацію розрахунків і кредитування підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, організацію оборотних коштів і фінансування відтворення основних засобів.

19. Попова Р.Г. Финансы предприятий / Р.Г Попова, И.Н. Самонова, И.И. Добросердова. учеб. Пособие, - СПб.: Питер, 2010. — 208 с.

20. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Г.В. Савицька. Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 668с.

21. Семенова Г.А. Фінансове планування і управління на підприємстві / Г.А. Семенова, В.З. Бугай. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432с.

22. Тищенко А. Н. Экономическая результативность деятельности предприятия: монография / А. Н. Тищенко, Н. А. Кизим, Я. В. Догайдайло. – Х.: ИНЖЭК, 2005. – 144 с.

23. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання / Г.І. Філіна. Навч.посіб. –К: Центр учбової літератури, 2009. - 320 с.

24. Фінансова діяльність підприємства / [Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я.]. — К.: Либідь, 2002. - 384c.

25. Хан Д. ПИК Планирование и контроль: концепция контролинга: [Пер. с нем]. – М.:Финансы и статистика,2005р. – 765с.

26. Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент: підручник / В. М. Шелудько. – К.: Знання, 2006.- 375с.

27. Яструбецька Л. С. Організаційно-економічний механізм управління грошовими потоками промислових підприємств України.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. Наук: спец. 08.02.03 « Організація управління, планування і регулювання економікою» / Л.С. Яструбецька – Львів,2006. – 24с.

Аннотация: Здійснено пошук шляхів удосконалення організації управління грошовими потоками на промислових підприємствах України. Удосконалено понятійний апарат, класифіковано грошові потоки та систематизовано чинники та ризики, що впливають на їх формування. Розкрито зміст і структуру організаційно-економічного механізму управління грошовими потоками підприємств і досліджено основні теоретико-методологічні й практичні проблеми його реалізації у практичній діяльності вітчизняних промислових підприємств. 

III. Наукові статті та збірники

28. Абрамян А.К. Теоретическое представление категории «денежные потоки» / А.К. Абрамян // Молодой ученый. — 2012. — №1. — С. 84-86.

Анотація: У статті досліджено різні підходи до класифікації грошових потоків підприємства. На основі порівняння всіх підходів проведено їх групування в єдину таблицю. Додатково запропоновано нові класифікаційні ознаки сутності грошових потоків підприємства.

29. Андрієць В.С. Дослідження основних сутнісних характеристик грошових потоків підприємства / В.С. Андрієць // Актуальні проблеми економіки. –2008.– № 8.– С. 167-171.

Анотація: У статті досліджено підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до виділення основних сутнісних характеристик грошових потоків. Оцінено коректність і доцільність кожного існуючого підходу та ідентифіковано інші сутнісні характеристики грошових потоків підприємств. Сформовано визначення поняття «грошові потоки підприємства".

30 Біла О.Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств / О.Г. Біла // Фінанси України. - 2007. - №4. - С.112-118.

31. Васильченко З.М. Теоретичні основи управління грошовими потоками банку / З.М. Васильченко, Д.В. Пірог // Економіка. Проблеми економічного становлення. Вісник № 1. 2010.

32. Гриценко Л.Л. Контролінг грошових потоків підприємства / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, В.В. Роєнко / / Актуальні проблеми економіки. – 2010.– № 3.– С. 148-154.

Анотація: У статті подано теоретичну концепцію контролінгу грошових потоків підприємств, що ґрунтується на системному підході та спрямована на досягнення фінансової рівноваги в довгостроковій та короткостроковій перспективі.

33. Заремба Є.М. Грошові потоки підприємства: сутність та класифікація / Є.М. Заресба / / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. – 2011.– № 2.– С. 87-92.

34. Ігоніна К.А. Теоретичні аспекти планування грошових потоків підприємства / К.А. Ігоніна / / Актуальні проблеми економіки. –2004.– № 4.– С. 17-21.

Анотація: У статті запропоновано методичний інструментарій планування грошових потоків, що в результаті поглибленого дослідження дасть можливість збалансувати грошові потоки та забезпечити, за рахунок цього, раціональне використання фінансових ресурсів підприємства.

35. Квасній Л.Г. Роль бюджетування в системі антикризового управління підприємства / Л.Г. Квасній // Всеукраїнський науково – виробничий журнал. – 2012. – №29. – С. 39 – 43.

36. Коваленко Н. Управління грошовим потоками українських підприємств у сучасних умовах господарювання / Н. Коваленко // Економічний аналіз. – 2011. – № 8. – С. 40-44.

37. Лейфер Л.А. Практика использования имитационного моделирования для прогнозирования денежных потоков предприятия и анализа рисков при оценке предприятия / Л. А. Лейфер, С. В. Вожик, А. В. Дубовкин // Имущественные отношения в Российской федерации. – 2003. – №4.

38. Меренкова Л.О. Види центрів відповідальності в системі бюджетування на підприємстві / Л.О. Меренкова // Научно – технический сборник. – 2008. – №80.– С. 180 – 184.

39. Некрасенко Л.А. Напрями удосконалення управління грошовими потоками суб’єктів господарювання / Л.А. Некрасенко, І.М. Гнилосир// Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 3. – С. 118 – 122.

40. Олійник О.О. Управління процесом оптимізації грошових потоків агропромислових підприємств / О.О. Олійник // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – №3. – С. 59 – 63.

Анотація: Розглянуто сутність бюджетування. Визначено особливості традиційного та процесного підходів до бюджетування. Запропоновано характеристику традиційного та процесного підходів до бюджетування на підприємстві.

41. Поддєрьогін А. М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства / А. М. Поддєрьогін, Я. І. Невмержицький // Фінанси України. — №11. — 2007. —С.119-127.

42. Решко Ю.О. Бюджетування – інструмент оптимізації грошових потоків підприємства / Ю.О. Єрешко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2011. – №2. – С. 100 – 105.

43. Тимофієв, С.В. Коефіцієнтний метод як інструмент аналізу якості управління грошовими коштами / С.В. Тимофієв. - КНТУ., 2011.

Анотація: У статті розглянуто систему коефіцієнтного аналізу грошових потоків підприємства. Окрім традиційних систем синхронності, збалансованості та ефективності, виділено додатково систему коефіцієнт рентабельності грошових потоків підприємства.

44. Харченко В.А. Система управління грошовими потоками підприємства / В.А. Харченко // Вісник економічної науки України. – 2011. – №1. –С. 161 – 164.

45. Хома І.Б. Фінансове моделювання управління грошовими потоками в економіці України / І.Б. Хома // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – №21.10. – С. 335 – 343.

Анотація: Исследованы пути осуществления контроллинга по основным группам финансового анализа: ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости, рентабельности и состояния деятельности предприятия на рынке капиталов. Выявлен положительный эффект воздействия контроллинга благодаря осуществлению комплексного анализа, диагностики для выявления резервов и принятия рациональных решений.

46. Шпирко О.Н.,Семенова С.Н. Методичний підхід до вибору стратегії управління грошовими потоками підприємств Проблеми економіки «Харків» – 2013. – №2. – С. 181 – 189

47. Шубіна С. В. Напрямки управління грошовими потоками підприємства: теоретичні аспекти / С. В. Шубіна, М. Ю. Авакян // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 2 (5). – С. 52 – 55.

Анотація: У статті розглянуто сучасні напрямки вдосконалення системи управління грошовими потоками підприємств України, виділено основні недоліки. Запропоновано теоретичні положення щодо оптимізації системи управління грошовими потоками як одного з елементів в оцінці фінансового стану підприємства.

48. Ященко О. І. Економічні та соціальні аспекти оцінки ефективності / О. І. Ященко, О. П. Романюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.6 – С. 237–238. 

IV. Інтернет джерела

49. Жучкова Г.А. Результативність діяльності підприємств:науково-методичні аспекти її визначення / Г.А. Жучкова // Ефективна економіка - [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2517

50. Керанчук Л.С. Бюджетування як метод планування грошових потоків / Л.С. Керанчук, В.В. Руденко // Наукові конференції - [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://intkonf.org/keranchuk-ls-rudenko-vv-byudzhetuvannya-yak-metod-planuvannya-groshovih-koshtiv/

51. Моісєєва О. Планування та оптимізація грошових потоків компанії // Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/123.htm