Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социальная педагогика \ 2978. Курсова робота Соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами

Курсова робота Соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами

« Назад

Код роботи: 2978

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціальна педагогіка

Тема: Соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади адаптації людей похилого віку до нових соціальних умов

1.1. Проблема адаптації особистості до нових соціальних умов як соціально-педагогічна проблема

1.2. Людина похилого віку як суб'єкт багатоаспектних соціальних процесів життєдіяльності в умовах геріатричного пансіонату

1.3. Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів адаптації людей похилого віку до нових соціальних умов

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Специфіка соціально-педагогічної адаптації людей похилого віку до умов геріатричного пансіонату

2.1. Соціально-педагогічні умови та модель адаптації людей похилого віку до нового соціального середовища

2.2. Технології впровадження адаптивних процесів у структуру життєдіяльності клієнтів геріатричного пансіонату

2.3. Ефективність дії експериментальної програми стимулювання людей похилого віку до успішної адаптації в умовах геріатричного пансіонату

Висновки до другого розділу

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

Актуальність обраної теми.

Хто з науковців займався дослідженням даної проблеми? Мета дослідження - теоретично обґрунтувати;

обґрунтувати систему заходів;

обґрунтувати закономірності;

виявлення комплексі умов... Відповідно до поставленої мети нами окреслено завдання дослідження (завдань має бути 3-4):

1. Вивчити

2. Проаналізувати

3. Встановити

4. Обґрунтувати

Об'єкт дослідження - процес (досліджуваної Вами проблеми).

Предмет дослідження - особливості

Методи, які використовувалися під час написання курсової роботи. Структура роботи

У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення актуальної наукової проблеми, що полягає в розробці змісту (вказуєте свою тему), а також обґрунтуванні оптимальних шляхів вирішення порушеної проблеми.

Результати проведеного теоретичного дослідження підтвердили правомірність основних ідей і положень стосовно (вказуєте свою тему) та засвідчили розв'язання поставлених завдань і дали підстави для наступних висновків:

1. Теоретичний інтерес до проблеми (вказуєте свою тему) в нашій країні визначається внутрішніми потребами самої теорії та галузями соціальної педагогіки. Нинішній суспільний розвиток зумовив необхідність усебічного аналізу цієї проблеми, яка й розкриває зв'язок об'єктивних законів вітчизняного суспільного розвитку зі свідомою діяльністю об'єкта дослідження у контексті досліджень сучасної соціально-педагогічної науки.

2. На основі теоретичного аналізу психологічної, соціально-педагогічної літератури розкрито й обґрунтовано необхідність

Аналіз літератури дозволив з'ясувати основні підходи щодо розуміння
змісту базових понять:

3. З'ясовано, що

4. Доведено, що

5. Для вирішення окресленої мети дослідження було

Результати дослідження дають підстави вважати, що вихідна методологія є правильною, визначені завдання - реалізовані, мета досягнута, покладена в основу гіпотеза підтверджена.

Наше дослідження не вичерпує всіх аспектів вивчення означеної проблеми. На нашу думку, потребує уваги ще низка проблем, що стосуються 

1. Абрамова Г. С. Алгоритмы работы психолога со взрослыми: руководство практического психолога / Галина Сергеевна Абрамова- М.: Академический проект: Гаудеамус, 2003. - 224 с.

2. Абрамова Г. С. Психология человеческой жизни: Исследование геронтопсихологии / Галина Сергеевна Абрамовна. - М.: Издат. Центр "Академия", 2001. - 224 с.

3. Авербух Е. С. Расстройства психической деятельности в позднем возрасте: психиатрический аспект геронтологии и гериатрии / Ефим Соломонович Авербух. - Л.: Медицина, Ленингр. отд-е, 1969. - 285 с.

4. Аверин В. А. Психология личности: уч. пособие / Вячеслав Афанасьевич Каверин. - М: Изд-во Михайлов В.А. 2001. - 89 с.

5. Агеев В. С. Стереотипизация как механизм социального восприятия / B.C. Агеев // Общение и оптимизация совместной деятельности. -М., 1987. - С. 177-188.