Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Античная история \ 2935. Курсова робота Становлення, розвиток та загибель Римської імперії

Курсова робота Становлення, розвиток та загибель Римської імперії

« Назад

Код роботи: 2935

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Антична історія

Тема: Становлення, розвиток та загибель Римської імперії

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Перетворення Римської республіки на монархію

1.1. Принципат Августа

1.2. Укріплення системи принципату в І ст. н.е. представниками династії Юліїв-Клавдіїв, Флавіїв

Розділ 2. Розвиток і падіння ранньої Римської імперії

2.1. «Золоте століття» Римської імперії

2.2. Занепад імперії в ІІІ ст. н.е. Династія Северів

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Актуальність теми дослідження. Епоха ранньої Імперії тривала з початку 20-х років I ст. і до останнього десятиліття III ст. н. е. Політичний устрій Риму в цю епоху прийнято називати принципатом. Характерною рисою його було зовнішнє збереження республіканських форм при дійсній владі імператора, що спирався на найману армію.

Соціальна основа римського суспільства залишалася колишньою – рабовласницькою; на початку принципату рабовласницька система зміцнюється і поширюється на ті області (провінції), де римляни застали ще сліди первіснообщинного ладу. Припинення громадянських воєн сприяло розвитку обміну, посиленню ремісничого виробництва, особливо в провінціях.

Ростуть і розвиваються провінційні самоврядні міста, які, особливо на Заході, сприяють поширенню в провінціях рабовласницьких відносин. Імператори, що часто вступали в конфлікт з сенаторською знаттю, намагалися знайти опору серед італійської муніципальної знаті і провінційної аристократії.

Об'єктом дослідження є генезис римської держави – ранньої Імперії протягом І ст. до н.е. до ІІІ ст. н.е.

Історіографія. Зарубіжна історіографія багатша вітчизняної, тому що почала розвиватися раніше і завжди володіла великими матеріальними і «контактними» можливостями. В той же час розглянемо, як вивчалася історія Риму у зарубіжній та вітчизняній історіографії в різні історичні періоди, відповідно певних проблем розвитку Римської імперії.

Зокрема, в імперський період історія Риму знайшла важливе місце в дослідженні дореволюційних вчених. Так, праця А.С. Мілюкова «Римская империя» 1900 р. є рідкісною компіляцією із досліджень зарубіжних и російських істориків, присвячених Римській імперії (від імператора Августа – до Юліана відступника).

Отже, республіка змінилася імперією. Римське середземноморське суспільство I ст. до н.е. – III ст. н. е. стало унікальним і цікавим явищем не тільки римсько-італійської, а й усієї давньої історії. Вперше була створена справді світова держава, яка об'єднала все Середземномор'я, більшу частину Західної Європи, Південно-Східну Європу та Близький Схід.

Римським правлячим колам вдалося до певної міри уніфікувати соціально-економічні структури численних народів в процесі романізації провінцій, тобто поширити і впровадити інтенсивні форм господарства, класичного рабства, товарного виробництва, передову грекоримську культуру. Римська імперія як державна організація виявилася досить міцним утворенням, в якому була досягнутий стійкий баланс сильної і авторитетної центральної влади, гнучкої провінційної ланки і широкого місцевого самоврядування.

У механізмі імперської державної машини своєрідно поєднувалися авторитарні методи давньосхідних монархій і методи полісно-общинних республік. Це вдале поєднання відкривало, з одного боку, досить широкі можливості для господарського, суспільного і культурного розвитку в рамках місцевих самоврядувань (міст, поселень, племінних утворень), з іншого – дозволяло ефективно координувати і направляти з центру економіку, суспільне життя, культурні процеси, здійснювати внутрішню і зовнішню безпеку Імперії в цілому.

1. Аппиан Гражданские войны. Перевод с греческого под ред. С. А. Жибелева и О.О. Крюгера. / Аппиан – Ленинград, ОГИЗ, 1935. – 350 с.

2. Кузищин В.И. Хрестоматия по истории Древнего Рима / В.И. Кузищин – М.: Высшая школа, 1987. – 431 с.

3. Ливий Тит История Рима от основания Города / Тит Ливий – М.: Наука, 1989. – 546 с.

4. Тацит Корнелий. Сочинения в двух томах / Корнелий Тацит – Том I. Анналы. Малые произведения. Изд. 2-е, стер. Том II. История. Изд. 2-е, испр. и перераб. Изд. подг.: Том I: А. С. Бобович, Я. М. Боровский, М. Е. Сергеенко. Том II: Г. С. Кнабе, И. М. Тронский, А. С. Бобович, Е. П. Ореханова. – СПб. : Наука, 1993. – 744 с.

5. Таціт Корнелій Аннали. З часу відходу божественного Авґуста – К. : Український письменник, 2013. – 700 с.

6. Хрестоматия по истории древнего Востока: Учеб. Пособие в 2-х частях. Ч.І. / Под. Ред. М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. – М.: «Вища школа», 1980. – 328 с.

7. Хрестоматия по истории древнего мира. – М.: «Наука», 1948. – 964 с.

8. Хрестоматія з історії стародавнього світу в 2-х томах. Т.І. Стародавній схід. Під ред. В.В. Струве. – К.: «Радянська школа», 1962. – 328 с.