Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социальная педагогика \ 2849. Курсова робота Психологічні особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі

Курсова робота Психологічні особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі

« Назад

Код роботи: 2849

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціальна педагогіка

Тема: Психологічні особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичний стан розробки проблеми психологічної особливості соціалізації юнаків та дівчат в інтернет-просторі

1.1. Поняття та основні характеристики процесу соціалізації

1.2. Інтернет-простір як соціальне явище

1.3. Тенденції соціалізації юнаків та дівчат в контексті інформаційних переваг

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Емпіричне дослідження психологічної особливості соціалізації юнаків та дівчат в інтернет-просторі

2.1. Цілі, задачі та організація емпіричного дослідження

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Актуальність дослідження. Дослідження психології Інтернету – відносно нова галузь знання, дослідженням якої в даний час зайнято порівняно мало науковців. Однією з найменш вивчених проблем психологічної науки і практики у віртуальному просторі є проблема становлення соціалізації, оскільки вона відноситься до числа базових характеристик людини, що значною мірою детермінує її самосвідомість і задає вектор її соціалізації.

Приналежність людини до певної статі визначає становлення особистості, її інтересів, формування особливої системи уявлень про себе як людину певної статі, яка включає специфічні для чоловіків і жінок потреби, мотиви, ціннісні орієнтації і відповідні цим утворенням форми поведінки. Актуальність вивчення механізмів соціалізації та особливостей сприйняття гендерних образів «Я» у юнаків та дівчат пов'язана з розширенням сфери комп'ютеризації, посиленням ролі Інтернет-комунікацій як інформаційного простору віртуальної реальності. Комп'ютер та Інтернет при цьому розуміються як складні семіотичні системи, як високорозвинені універсальні психологічні знаряддя.

Слід визнати, що дослідження в даній області спираються на міцний теоретичний фундамент. Перші дослідження, присвячені психології Інтернету, базувалися на запропонованій Л.С. Виготським теорії розвитку вищих психічних функцій. У той же час емпірична робота в області психології Інтернету, як і в області психології комп'ютеризації, запропонованої раніше О.К. Тихомировим, сприяє формулюванню деяких теоретичних узагальнень про якісний розвиток психічних процесів, перетворення діяльності й особистості людини в умовах застосування ним сучасних інформаційних технологій, конкретних психологічних механізмах розвитку та трансформації особистості.

Аналіз літературних джерел показав, що попри велику кількість психологічних досліджень з проблеми соціалізації, недостатньо вивченою є роль психологічної соціалізації в Інтернет-просторі. Цей факт й зумовив вибір теми дослідження «Психологічної особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі».

Мета дослідження: теоретично проаналізувати та емпірично дослідити психологічні особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі.

Об’єкт дослідження:процес соціалізації в Інтернет-просторі.

Предмет дослідження:психологічні особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі.

Концептуальна гіпотеза:існують відмінності у соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі.

Емпіричні гіпотези:

1. Дівчатам більше ніж юнакам притаманне задоволення соціальних потреб у Інтернет-просторі.

2. Юнакам більше ніж дівчатам притаманне задоволення престижних потреб у Інтернет-просторі.

Завдання дослідження:

1) розглянути поняття та основні характеристики процесу соціалізації;

2) охарактеризувати Інтернет-простір як соціальне явище;

3) виокремити тенденції соціалізації юнаків та дівчат в контексті інформаційних переваг;

4) провести емпіричне дослідження психологічної особливості соціалізації юнаків та дівчат в Інтернет-просторі;

5) визначити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, методи порівняння, узагальнення, систематизації, аналіз і синтез та ін.

В емпіричному дослідженні використовувалися наступні методики: анкета «Інформаційна соціалізація» розроблена автором із метою виявлення юнаків та дівчат, що соціалізовані в Інтерент-просторі (авторська); тест-опитувальник С. Плешакова «Діагностика потреб, що задовольняються в Інтернет-середовищі», Тест на Інтернет залежність Кімберлі Янг.

Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Методологічну й теоретичну основу роботи склали дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких, як О. В. Аверін, Л. В. Баєва, Т. Д. Байярд, О. Бандура, Є.Р. Боринштейн, І. О. Власова, І. О. Зотов, І. С. Кон, О.Д. Леонтьев, О.І. Лучінкіна та ін.

У цих працях зачіпаються проблеми спілкування і взаємодії користувачів у Мережі; принципи самопрезентації особистості в мережевому спілкуванні, вироблення ідентичності у віртуальному просторі, особливості формування віртуальних спільнот, проблема Інтернет-адикцій.

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблемупсихологічної соціалізації в Інтернет-просторі. Дані отримані у ході дослідження можуть використовуватись у лекціях, розробках семінарських та практичних занять даної тематики.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у роботі психологів-консультантів, що працюють з проблемами соціалізації юнаків та дівчат.

Структура роботи. Дана курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків та списку літератури.