Распечатать страницу

Лекція №2 - Технологія наукових досліджень

« Назад

Код роботи: 2715

Вид роботи: Лекція

Предмет: Методологія наукових досліджень

Тема: №2, Технологія наукових досліджень

Кількість сторінок: 63

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Загальна характеристика процесів наукового дослідження

2. Формулювання теми наукового дослідження та визначення робочої гіпотези

3. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження

4. Виконання теоретичних і прикладних наукових досліджень

5. Оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу

6. Бібліографічний апарат наукових досліджень

6.1. Правила складання бібліографічного опису для списків літератури і джерел

6.2. Правила бібліографічного опису окремих видів документів

6.3. Приклади бібліографічного опису окремих видів документів

6.4. Розташування бібліографічних описів у списках літератури

6.5. Правила наведення цитат і бібліографічних посилань у текстах наукових та навчальних робіт

7. Пошук інформації у процесі наукової роботи

8. Електронний пошук наукової інформації

1. Про вищу освіту [Текст]: закон України. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 64 с. — (Закони України).

2. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]. — Електрон. дан. — К.: Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12, вільний. Назва з екрану.

3. Про освіту [Текст]: закон України. — К.: Парламентське вид-во, 1991. — 45 с. — (Закони України).

4. ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления [Текст]. — Введ. 01.07.2002. — Минск: Изд-во стандартов, 2001. — 36 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

5. ГОСТ 7.11–2004. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании [Teкст]. — Введ. 01.07.2005. — М.: Изд-во стандартов, 2005. — 212 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 104 Основи методології та організації наукових досліджень

6. ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила [Teкст]: взамен ГОСТ 7.12-77. — Введ. 01.07.95. — Минск: Изд-во стандартов, 1995. — 33 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

7. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1– 2003, IDT). — Видання офіційне. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 124 с. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи).

8. ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові. Загальні вимоги та правила [Текст]: чинний від 01.07.1998. — К.: Держстандарт України, 1998. — 27 с.

9. Пасько В. П. Эффективная работа в Интернет. — СПб.: Питер, 2003. — 544 с.

10. Попов В. Б. Практикум по Интернет-технологиям. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2002. — 480 с.