Распечатать страницу

Лекція №8 - Ділові прийоми

« Назад

Код роботи: 2677

Вид роботи: Лекція

Предмет: Ділова етика

Тема: №8, Ділові прийоми

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Загальні вимоги до проведення ділових прийомів

2. Види прийомів

3. Культура організації прийому та поведінки за столом

1. Алехина Ия Имидж и этикет в бизнесе / Алехина Ия. – М.: Дело, 2003. – 112 с.

2. Афанасьєв І. Діловий етикет: 2-е вид., перероб. і доп / Афанасьєв І. – К.: “Альтерпрес”, 2001. – 352 с. – рос. мовою.

3. Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений: учебн. пособие / Ботавина Р. Н. – М.: “Финансы и статистика”, 2004. – 208 с.

4. Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів / Галушко В. П. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 223 с.

5. Герчанівська П. Е. Культура управління: навч. посібник / Герчанівська П. Е. – К.: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2005. – 152 с.

6. Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета: учебн. пособие / Данильчук Л. А. – К.: Кондор, 2004. – 234 с.

7. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування: навч. посібник: 2-е вид., перероб. і доп. / Зусін В. Я. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 224 с.

8. Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: навч. посібник / Калашник Г. М. – К.: Знання, 2007. – 143 с.

9. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник / Кубрак О. В. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2001. – 288 с.

10. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: навч. посібник 240 / Орбан-Лембрик Л. Е. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

11. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: курс лекцій / Осовська Г. В. – К.: “Кондор”. – 2003. – 218 с.

12. Палеха Ю. І. Ділова етика: Навч.-методичний посібник / Палеха Ю. І.– К.: ЄУФІМБ, 2000.– 250 с.

13. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посібник / Палеха Ю. І. – К.: Кондор, 2008.– 356 с.

14. Палкін В. А. Етикет підприємницької діяльності (у схемах, таблицях, малюнках, завданнях для самостійної та індивідуальної роботи): навч. посібник / Палкін В. А. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2003. – 60 с.

15. Резніченко В. І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного протоколу та етикету / В. І. Резніченко, І. Л. Михно. – К.: УНВЦ “Рідна мова”, 2003. – 479 с.

16. Стоян Т. А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: навч. посібник / Стоян Т. А. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 232 с.

17. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет: навч. посібник / Тимошенко Н. Л. – К.: Знання, 2006. – 391 с.

18. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: навч. посібник / Чайка Г. Л. – К.: Знання, 2005. – 442 с.