Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Теория и практика перевода английского языка \ 2226. Курсова робота Національно-культурні особливості мови реклами в англійській мові та їх переклад

Курсова робота Національно-культурні особливості мови реклами в англійській мові та їх переклад

« Назад

Код роботи: 2226

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Переклад англійської мови

Тема: Національно-культурні особливості мови реклами в англійській мові та їх переклад

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Категорія ментальності в рекламі

1.1. Поняття категорії ментальності

1.2. Особливості перекладу іншомовних рекламних текстів

Висновки до Розділу 1

Розділ 2. Аспекти мови реклами

2.1. Граматико-стилістична характеристика мови реклами

2.2. Культурологічний аспект мови реклами

Висновки до Розділу 2

Висновки

Список використаних джерел

Реклама відіграє в житті людини важливу роль, це невід’ємна частина нашого життя. Плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі і буклети є частиною повсякденної реальності. Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні й радіо, у газетах і журналах, а також у мережі Інтернет.

Реклама – складний вид людської діяльності. Вона формується таким чином, щоб виявляти вплив на підсвідомість людини. Мова реклами – мова підсвідомості.

Дослідження особливостей перекладу письмових рекламних текстів актуальні не тільки в силу великої поширеності даного явища, але також з огляду на важливість правильності відбиття навколишньої дійсності при перекладі. Дуже важливо при перекладі рекламного тексту з інших мов не втратити прихований сенс рекламного повідомлення, оскільки для кожної держави притаманні свої звичаї, норми і канони спілкування.

Рекламний текст розглядають з огляду на своєрідність його структури (Т.Глинська, Г.Джинджолія, А.Загнітко, Н.Іншакова, Н.Кутуза, Н.Лиса, І.Шерстяних та ін.), семантики (Л.Абросімова, М.Крамаренко, та ін.), прагматики (І.Герасименко, О.Зелінська, Л.Киричук, Т.Лівшиц, І.Мойсеєнко та ін.), стилістики (М.Кохтєв, В.Лейчик, О.Оленіна та ін.), тощо. Проте поняття ментальності в рекламі, незважаючи на той інтерес, який невпинно зростає до цього явища в сучасному суспільстві, досі не має наукової розробки та визначення.

У вітчизняній науці поняття «ментальність реклами» не розроблялося, натомість практичні рекомендації з цієї теми були сформульовані В. Бугримом та Т. Компанець у статті «Ментальність і реклама». Теоретичні аспекти функціонування у рекламних текстах національно-культурних компонентів було розроблено такими науковцями, як Т. Смирнова, Є. Песоцький. Крос-культурні дослідження екстраполював на рекламну дійсність П. Піменов. Кілька науковців присвячували проблемі функціонування реклами в національних культурах розділи або параграфи в своїх працях: Е. Щесна, Д. Долінскі, П. Левінскі. Окрему групу становлять роботи, присвячені науковому осмисленню поняття ментальності, таких авторів: І. Вертіль, Л. Остапчук, О. Петінова, Н. Макаренко.

Актуальність дослідження зумовлена значним науковим інтересом для лінгвістичного вивчення проблеми адаптації рекламного тексту до конкретного культурного простору. Отже, актуальним є вивчення співвідношення психологічних, соціокультурних складових рекламного тексту, осмислення національно-ментальної своєрідності мовної картини світу, безпосередньо відбитої у рекламному дискурсі.

Об’єктом даного дослідження є національно-культурні особливості мови реклами.

Предметом дослідження є аналіз культорологічного та граматико-стилістичного аспектів рекламних тексів та способи їх перекладу іншою мовою.

Мета курсової роботиполягає в дослідженні англомовних письмових рекламних текстів та аналізі їх культурологічних особливостей при перекладі.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

1) визначити і диференціювати категорію ментальності в рекламі;

2) розглянути культорологічний аспект мови реклами;

3) проаналізувати граматико-стилістичні особливості мови реклами;

4) виявити особливості перекладу іншомовних рекламних текстів.

Поставлені завдання зумовили вибір методів дослідження. У дослідженні застосовуються методи зіставного, концептуального, історично-культурного аналізів, герменевтико-інтерпретативний та дескриптивний метод.

Теоретичне значення роботи полягає у дослідженні категорії ментальності у сфері реклами та узагальненні національно-культурних особливостей мови реклами.

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані у підготовці студентів перекладацьких та рекламних факультетів, а також всіма спеціалістами рекламодавчої галузі для підвищення професійних та фонових знань.

Структура роботи. Загальний обсяг курсової роботи становить 35 сторінок. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел (25 найменувань).

Вважається, що культура впливає на спосіб використання мови, адже мова є вербальним її вираженням. Національна реклама є суспільним продуктом та продуктом культури, отже, вона теж має свої особливості, притаманні саме цьому суспільству та саме цій культурі.

У сучасних умовах, коли реклама надзвичайно динамічно перетинає кордони та наполегливо поширюється у різних країнах світу, постає проблема її належної адаптації до національно-психологічних особливостей кожного народу.

Рекламний текст, в силу своєї специфіки, ніколи не слід перекладати дослівно тому, що в цьому випадку він може втратити зміст і силу свого впливу. При перекладі рекламних текстів на інші мови необхідно враховувати етичні, психологічні характеристики аудиторії й споживача, специфіку мови й культуру країни, для якої даний текст призначений.

1. Бове К., Аренс У. Современная реклама / Пер. с англ. – Тольятти: Издательский Дом Довгань, 1995. – 704 с.

2. Бугрим В., Компанець Т. Ментальність і реклама // Рекламіст. – № 8. – С. 6–11.

3. Букина Ю. В. К вопросу о гендерных технологиях манипулирования адресатом в рекламе / Ю. В. Букина // Актуальные проблемы языкознания и литературоведения. - Якутск: Якутский гос. ун-т, 2006. - С. 46-53.

4. Гладуш Н. Проблеми перекладу в світлі теорії скопос [Інтернет-джерело] // http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/11104/1/19.docx

5. Гусейнова И. А. Гендерный аспект в текстах современной рекламы (на материале журнальной прессы ФРГ) / И. А. Гусейнова, М. В. Томская // Филологические науки. - 2000. - № 3. - С. 81-92.

6. Дубенко О. Англо-американська та українська реклама: лінгвістичні і культурні аспекти стилетворення [Інтернет-джерело] // http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/article/view/2334/2322

7. Дубенко О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. – Вінниця, 2004. – 224 с.

8. Ерогова А. Теория и практика перевода экономических текстов с английского языка на русский. – М.: Международные отношения, 1974. – 192 с.

9. Кермач У. Особливості національних, культурних, ментальних та тендерних характеристик при перекладі іншомовних рекламних текстів [Інтернет-джерело] // http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1883/1/1.pdf

10. Крылова-Грек Ю. М. Психолингвистичский подход к вопросу перевода текста / Ю.М. Крылова-Грек // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. - №8. – С. 74-76.

........