Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология немецкого языка \ 1399. Наукова стаття Лексичні засоби вираження припущення в сучасній німецькій мові

Наукова стаття Лексичні засоби вираження припущення в сучасній німецькій мові

« Назад

Код роботи: 1399

Вид роботи: Наукова стаття

Предмет: Лексикологія німецької мови

Тема: Лексичні засоби вираження припущення в сучасній німецькій мові

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Стаття присвячена функціональному аналізу лексичних засобів вираження припущення в сучасній німецькій мові. Розглянуто особливості функціонування перформативних дієслів, модальних часток, словосполучень з модальними значеннями та способи їх відтворення українською мовою.

Ключові слова: засіб вираження припущення, перформативні дієслова, модальна частка.

O.O. Жулавская. Лексические средства выражения предположения в современном немецком языке. Статья посвящена функциональному анализу лексических средств выражения предположения в современном немецком языке. Рассмотрены особенности функционирования перформативных глаголов, модальных частиц, словосочетаний с модальными значениями и способы их перевода на украинский язык.

Ключевые слова: средство выражения предположения, перформативные глаголы, модальная частица.

O.O. Zhulavs’ka. Lexical means of assumption in the modern German. The paper provides some insights into the functioning of assumption. An attempt has been made to spot a number of lexical means of assumption in the modern German. A special attention has been paid to the functioning of performative verbs, modal particles and different word combinations with the modal meaning as well as means of their rendering into Ukrainian.

Key words: means of assumption, performative verbs, modal particle.

1. Адмони В. Г. Синтаксис современного немецкого языка. Система отношений и система построения / В. Г. Адмони. – Л.: Наука, 1973. – 180 с.

2. Виноградова В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке / В. В. Виноградова. – М.: Просвещение. – 1950. – 80 с.

3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М.: 1981. – 226 с.

4. Ермолаева Л. С. К вопросу о разграничении модальных слов и частиц [на материале немецкого и английского языков] / Л. С. Ермолаева // Иностранные языки в школе. – М.: 1963. – Вып.3. – С. 53-58.

5. Лингвистический энциклопедический словарь [глав. ред. В.Н. Ярцева]. – М.: Советская энциклопедия. – 1990. – 683 с.

6. Немецко-русский словарь / [Под. ред. А. А. Лепинга и Н. П. Страховой]. – М.: Русский язык, 1976. – 762 с.

7. Schwanitz. D. Der Zirkel / Dietrisch Schwanitz – Berlin. – 2001. – S.11-14.

8. Vogeler Ch. Mit demRoller durchs Ruhrgebiet / Christian Vogeler. – Juma. – 2002. - N1. – S. 7-12.

9. Schutz J. Jetzt steppt bei uns der Bär / Jutta Schutz. – Juma. – 2003. - N4. – S. 19-21.

Припущення в німецькій мові може бути виражено за допомогою лексичних та граматичних засобів. До лексичних засобів відносяться перформативні дієслова, модальні частки, словосполучення з модальними значеннями та ін.. До граматичних засобів належать: модальні дієслова, часові конструкції Futur 1 та Futur 2, інфінітивні конструкції scheinen, glauben + zu + Infinitive, непряма мова, складнопідрядні речення.

У німецькій мові припущення може бути виражене безпосередньо, за допомогою перформативних дієслів, і за допомогою будь-яких інших засобів.

Перформатив (від лат. performo дію) – тип висловлення, у якому злиті воєдино позначення, кодування та сама дія. До перформативних належать, наприклад, висловлення з дієсловами “danken – дякувати”, “befehlen – наказувати”, “versprechen – обіцяти” і т.п.; висловлення, що еквівалентні дії або вчинку. Перформативних дієслів у мові досить багато: schwören - клянуся, glauben - вірю, flehen - благаю, zweifeln - сумніваюся, unterstreichen - підкреслюю, beharren - наполягаю, denken - думаю, betrachten - розцінюю, aufstellen - призначаю, beabsichtigen - маю намір, verneinen - заперечую, та ін.

Для кращого розуміння експліцитності лексико-семантичного поля припущення треба побудувати це поле за допомогою методу вибірки з німецького тлумачного словника. Ядром цього поля є іменник der Zweifel, який перекладається українською мовою як сумнів, що найбільш повно відображає сутність припущення.. Синонімічний ряд представлений у німецько-російському синонімічному словнику наступними одиницями:

der Zweifel - das Bedenken - der Skrupel.

der Zweifel сумнів. Наприклад:

- In ihr stiegen Zweifel an der Wahrheit seiner Behauptung auf. Пор. У неї виникли сумніву в правильності його твердження.

- Der Zweifel nagte an ihrem Herzen. Пор. Її серце терзали сумніви.

- Er sagte geübt, durch ein paar hingeworfene Worte, Misstrauen und Zweifel in seiner Belegschaft. Пор. Декількома як би ненавмисне кинутими словами він мистецьки сіяв серед робочих сумніви й недовіру.

Розглянемо das Bedenken - синонім слову der Zweifel, але виражає не непевність в істинності, правильності чого-небудь, а заклопотаність чим-небудь та побоювання. Наприклад:

- Grosse, ernste bedenken haben (hegen, tragen)

- Пор.: Мати серйозні побоювання; сильно, серйозно сумніватися.

- Bedenken erregen (erwecken)- Пор: викликати сумнів.

- Ich habe noch Bedenken, das zu tun. - У мене ще є сумнів, чи робити це.

- Der Plan stößt auf manche Bedenken. - План викликає деякі сумніви (побоювання).

- Die Bedenken der Mutter waren nicht stichhaltig. Пор.: Побоювання матері були безпідставні.

Розглянемо іменник der Skrupel сумнів, докор сумління, що також є синонімом до іменника der Zweifel і означає сумнів моральний (у справедливості, етичності, власних учинків і т.п.), каяття совісті. Наприклад:

- Ihn plagen (quälen) Skrupel. - Його мучать каяття совісті.

- Ihm kamen dabei Skrupel. - У нього виникли при цьому сумніви.

- Harmsjorg wusste, dass die Skrupel des Bruders mehr als affektiertes Gerede waren...- Гансйорг знав, що сумніви брата - щось більше, ніж манірна балаканина.

- Dieser ewige Kindskopf mit dem rosigen Gesicht, dieser Vetter kannte keine Skrupel. - Цей вічна дитина Феттер просто не знав, що таке каяття совісті.

Зміст іменника der Zweifel несе в собі певну динаміку. Це динаміка розумових процесів, тому наступна семантична група синонімів представлена дієсловами (zweifeln - bezweifeln - anzweifeln), ядром цієї групи є дієслово zweifeln.

zweifeln - сумніватися, наприклад:

- An der Richtigkeit seiner Worte zweifeln - сумніватися в правильності його слів.

- Am Gelingen des Planes zweifeln - сумніватися в успіху плану.

- Ich zweifle nicht an dir - я в тобі не сумніваюся.

Розглянемо дієслово із цього синонімічного ряду: bezweifeln - синонім слову zweifeln. Воно не вживається стосовно осіб. Часто вживається на письмі та у книжковій мові. Наприклад:

- Die Wahrheit j -s Worten bezweifeln - сумніватися в правдивості чиїхось слів.

- Den Nutzen einer Sache bezweifeln - сумніватися в корисності справи.

- Es ist nicht zu bezweifeln - у цьому не можна сумніватися

Розглянемо дієслово anzweifeln – синонім слову bezweifeln, але підкреслює малий ступінь сумніву або обережність у вираженні сумніву. Наприклад:

- Die Glaubwürdigkeit eines Zeugen anzweifeln - ставити під сумнів правдивість показань свідка.

- Die Echtheit des Bildes, des Dokuments anzweifeln - сумніватися в дійсності картини, документа.

Es wird angezweifelt, da? ... - виражається сумнів у тім, що ...

При дослідженні лексико-семантичного поля припущення доцільно розглянути семантичну групу синонімів, що представлена прикметниками. Ядро групи – прикметник zweifelhaft – сумнівний, підозрілий.

zweifelhaft - fragwürdig - verdächtig - dubios - suspekt.

Розглянемо прикметник, що є ядром групи: zweifelhaft. Наприклад:

- eine ziemlich zweifelhafte Person - це досить сумнівна особистість

- ein Mensch von zweifelhaftem Aussehen, Ruf - людина досить таки сумнівної зовнішності, репутації

fragwürdig - синонім слову zweifelhaft, але підкреслює обманливість зовнішнього враження (необразливості, порядності й т.п.) того, що характеризується як сумнівне. Наприклад:

- eine fragwürdige Sache, Hilfe - сумнівна справа, сумнівна допомога.

- er traf sich mit fragwürdigen Kumpanen - він зустрічався із сумнівними особистостями.

Розглянемо іще одне дієслово, що має значення припущення в німецькій мові. verdächtig – підозрілий. Наприклад:

- eine verdächtige Person, Gestalt - підозріла особистість, фігура.

- die Sache kommt mir recht verdächtig vor - справа мені здається досить підозрілою.

Всі слова з наведених вище синонімічних рядів можуть бути безпосередніми засобами вираження припущення в німецькій мові.

Модальні частки, як і модальні дієслова, належать до найбільш вживаних засобів сучасної німецької мови. Вони передають різні відтінки модальних відносин, тонко диференціюючи відтінки модальності припущення. Модальні частки, у порівнянні із модальними дієсловами, вживаються частіше в діалогах повсякденної мови і в розмовно-побутовому стилі. Наявність їх додає мові особливої чіткості та барвистості, що неможливо передати іншими лексичними засобами.

У сучасній німецькій мові існують підсилювальні частинки (sogar, selbst, zu), окличні частинки (wie, wieso); стверджувальна частинка (ja), негативні (nicht, nein); модальні частинки (doch, denn, nur, nun і т.д.). виходячи з тематики нашого дипломного дослідження ми розглядатимемо останню групу часток – модальні частки.

Вживання часток дозволяє заощаджувати мовні засоби. Аналізуючи фактичний матеріал, Н. А. Торопова дійшла висновку, що “|кожна частка має своє значення, яке відображає зміст відносини між однорідними поняттями”. Згідно з класифікацією В. В. Виноградової модальні частки залежно від значення й ролі в реченні можна підрозділити на наступні групи:

1. Модально-підсилювальні (doch, denn, schon, nun,(ein)mal).

2. Модально-обмежувальні (ja, bloß, nur)

3. Модальні у власному розумінні слова (etwa).

Найпоширеніші, що підсилюють модальність речення, зберігаючи при цьому деякі відтінки своїх лексичних значень – це модально-підсилювальні.

Модальні частки виявляють прагматичну спрямованість висловлення. Модальна частка wohl в розповідному, як правило, окличному реченні може вказувати на те, що висловлення варто розуміти як вимогу або спонукання.

Частка auch вказує, що мовець вагається та побоюється й чекає, що його співрозмовник розвіє його сумніви. Звичайною відповіддю на подібні питання є запевнення в тім, що все в порядку, що турбуватися нема про що.

Наприклад:

- Wirst du auch dafür Zeit haben? - Пор. укр. А чи буде в тебе для цього час?

- Ich fühle mich nicht wohl, wenn unrasiert, nicht wegen der Leute, sondern meinetwegen. – пор. укр. Якщо я неголений, то не почуваюся комфортно а ні серед людей, а ні наодинці..

- “Ware wohl besser“ stimmte Daniel zu. – пор. укр. “Було значно краще” - зазначив Даніель.

До модальних часток, що виражають чистий сумнів, належать частки eigentlich, denn, doch. Наприклад:

- Eigentlich mussten sie schon fertig sein. – пор. укр. Насправді, вони повинні вже бути готові.

- Was schrieb er hier eigentlich? – пор. укр.: І що він в дійсності тут написав?

- Eigentlich war er ja eine Familienkutsche und für einen Single viel zu groß. - пор. укр.: пор. укр.: Правду кажучи, це дійсно була карета для всієї родини, а для одного вона була завелика.

Модальна частка etwa споріднена за походженням з прислівником etwas – “приблизно” і означає “можливо, напевно”. Її особливість полягає в тому, що вона вносить до речення відтінки припущення і невпевненості.

a) Значення припущення

Модальна частинка etwa зазвичай зустрічається в питальних реченнях і зближується по семантиці з модальними словами vielleicht, wahrscheinlich і виражає відтінки сумніву, часто неперекладні українською мову. Наприклад:

- Ist das etwa ein Witz? – пор. укр. Хіба це дотепно?

- Bist du etwa krank? – пор. укр. Можливо, ти хворий?

- Anna (lächelnd): klappt sie etwa nicht (die Sache)? – пор. укр. Хіба справа не клеїться?

Спосіб вираження припущення за допомогою модальних слів не менш частотний в німецькій мові.

Завдяки своєму яскраво вираженому лексичному значенню модальні слова тонше, ніж модальні дієслова, передають всю гаму відтінків припущення. Вони відносять припущення в план майбутнього, у той час як модальні дієслова цієї здатності не мають. У макроконтексті часто присутні речення, що містять модальні слова, які показують наростання або ослаблення ступеня ймовірності. Наприклад:

- Liebte er Barbara? Sicher liebte er sie. Wahrscheinlich hatte er sie heiraten wollen; vielleicht hatte es schon vor Jahren eine kindliche Verlobung gegeben zwischen ihm und ihr. – пор. укр..: Кохав він Бар бару? Звісно, кохав. Ймовірно хотів навіть одружитися; можливо, існує між ними через стільки років іще якась дитяча закоханість.

Модальні слова, модальні синтаксичні групи й вставні модальні речення доповнюють загальну модальну характеристику речення. Вони вводяться в речення, як правило, предикативним дієсловом, але відносяться не тільки до дієслова, а до всього речення в цілому. Вони пов’язані з дієсловом, оскільки дієслово, в німецькій мові, головний структурний засіб речення.

Модальні слова, а також звороти з модальним значенням можна розділити на кілька груп згідно з семантичною ознакою. Відповідно до класифікації В. А. Гуревича модальні слова можна розділити на наступні групи:

1. Модальні слова, що виражають упевненість шляхом підтвердження.

а) модальні слова, що виражають власне підтвердження (bestimmt, durchhaus).

б) модальні слова, що виражають підтвердження з одночасним вираженням поступливості (allerdings, freilich).

в) модальні слова, що виражають підтвердження зі значним відтінком речення, заснованого на зовнішніх, видимих даних (offenbar, offenkundig).

2. Модальні слова, що виражають припущення, непевність, сумнів (scheinbar, angeblich, vorgeblich, hoffentlich, vermutlich, wahrscheinlich, mutmaßlich, etwa, möglich, womöglich, möglicherweise, möglichenfalls, vielleicht, wohl, kaum, schwerlich).

3. Модальні слова, що виражають впевненість шляхом заперечення (keinesfalls, keineswegs, mitnichten).

Проаналізувавши поданий матеріал можна зробити висновок, що в сучасній німецькій мові система лексичних засобів вираження припущення досить розвинена. Модальність припущення може бути виражена за допомогою перформативних дієслів, модальних часток, модальних слів та ін. В сучасній німецькій розмовній мові найбільш часто вживаними є модальні частки, що надає мові особливого колориту та виразності. Модальні слова також широко вживані, але поступаються модальним часткам за частотністю вживання.