Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Переводоведение \ 1378. Наукова стаття Художній образ як проблема перекладу

Наукова стаття Художній образ як проблема перекладу

« Назад

Код роботи: 1378

Вид роботи: Наукова стаття

Предмет: Перекладознавство

Тема: Художній образ як проблема перекладу

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

У статті розглядається художній образ як проблема перекладу. Автор аналізує науковий підхід до даної проблеми, співставляє, особливості художнього образу та його еквівалентності в перекладі, художній образ та концепт. Автор надає теоретичне підґрунтя та визначає перекладацькі підходи до художнього образу через призму когнітивно-дискурсної парадигми.

The article deals with studying artistic image as a translator’s challenge. The author analyses scientific approaches to the research subject, contrasts artistic image peculiarities and translator’s equivalent, artistic image and cocept. The author tries to provide the theoretical background and to define translator’s approaches to the artistic image from the point of view of the cognitive-discourse paradigm.

1. Борботько В. Г. Принципы формирования дискурса : От психолингвистики к лингвосинергетике / Владимир Григорьевич Борботько – М. : КомКнига, 2006. – 288 с.

2. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста / М. П. Брандер, В. И. Провоторов – М.: ИВИ-ТЕЗАУРУС; Курск : РОСИ, 2001. – 224 с.

3. Гарбовский Н. К. Теория перевода. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544 с.

4. Зорівчак Р. П. Словесний образ у художньому перекладі / Р. П, Зорівчак // ”Хай слово мовлене інакше…” : Проблеми художнього перекладу. Статті з теорії, критики та історії художнього перекладу / Упоряд. В. В. Коптілов – К. : Дніпро, 1983. – 295 с.

5. Казакова Т. А. Слово и концепт в переводе / Т. А. Казакова // Университетское переводоведение. Материалы II Междунар. науч. конф. “Федоровские чтения” 23 – 25.10. 2002. – М. : Наука. – С. 159 – 169.

6. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.

7. Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / Олег Александрович Корнилов. – М. : ЧеРо, 2003. – 349 с.

8. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / Михаил Львович Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.

9. Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века / Вадим Петрович Руднев. – М. : Аграф, 1999. – 384 с.

10. Современный словарь-справочник по искусству / Науч. ред. и сост. А. А. Мелик-Пашаев.– М.: Олимп : ООО «Изд-во АСТ». – 2000. – 816 с.

11. Степанов Ю. С. Французская стилистика / Юрий Сергеевич Степанов. – М.: Высшая школа, 1965. – 356 с.

12. Сдобников В. В. Художественный образ и способы его создания в оригинале и переводе / В. В. Сдобников. Теория перевода. – М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. – С. 381-391.

13. Чередниченко А. И., Бех П. А. Лингвистические проблемы воссоздания образа в поэтическом переводе : Тексты лекций / А. И. Чередниченко, П. А. Бех. – К.: КГУ, 1980. – 66 с.

14. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедія словник для фахівців з теор. гум. дисциплін та гуманітарної інформатики / І. Б. Штерн. – К .: “АртЕк”, 1998.– 336 с.

У сучасних умовах інтеграції та глобалізації світу, коли росте взаємодія мов і культур на всіх рівнях комунікації, зростає науковий інтерес до етноспецифічних явищ, до своєї культурної самобутності. Художній переклад стає полем зіткнення, виявлення, взаємопроникнення і взаєморозуміння різних світів, культур, мовно-культурних особистостей. Поезія як особливий вид словесного мистецтва передає характер народного мислення, сприйняття, переживання і осмислення дійсності людьми певної мовної спільноти. Етноспецифічні та лінгвокультурні складові чи не найсильніше виявляються саме в ліриці, яка прямо пов’язана з особливостями інтерпретації та категоризації світу людиною окремого лінгвокультурного середовища. Наслідком такого творчого освоєння дійсності стає ліричний образ світу – художня інтерпретація лінгвокультури творчого суб’єкта в поетичному дискурсі.

Проблемі відтворення образності присвячено чимало робіт у вітчизняному та зарубіжному перекладознавстві, проте категорія художнього образу ніколи не була категорією теорії перекладу. Якщо про художній образ і говорили, то винятково тоді, коли йшлося про художній переклад, і лише тому, наскільки вдалося перекладачеві зберегти систему художніх образів автора оригіналу. У зв’язку з цим вважається за доцільне виділити перекладацький еквівалент як центральну категорію перекладу і поглянути, як її структура співпадає чи не співпадає зі структурою художнього образу, що дозволило б вважати перекладацьку діяльність одним із видів мистецтв. Співставлення властивостей художнього образу і перекладацького еквівалента свідчить про те, що вони володіють подібними якостями. Перекладацький еквівалент є об’єктивним як даність, що існує в перекладеному тексті; він суб’єктивний як вибір конкретної особистості, перекладача; він комунікативний як знак, що дозволяє установити діалогічний зв’язок з адресатом перекладу, а його структура, як і структура образу, залежить від матеріалу.

Метою цієї роботи є спроба дати теоретичне обґрунтування і окреслити напрями перекладознавчого дослідження художнього образу на матеріалі англомовних перекладів української лірики з позицій когнітивно-дискурсивної парадигми, яка відкриває нові грані і можливості пізнання цього складного явища.

Художній образ існує як у “горизонтальних” зв’язках можливих співположень, зіставлений з різними якостями, предметами, явищами, так і в зв’язках “по вертикалі” – структурних відношеннях між ідеалом і художньою ідеєю, внутрішньою і зовнішньою формами – словесною, звуковою, зоровою “оболонками” конкретного твору. Це тлумачення художнього образу логічно співвідноситься з класифікацією словесних образів за критерієм горизонтальної і вертикальної властивостей мови. Згідно з цією класифікацією, словесні образи, утворені шляхом переносу значень, складають горизонтальний рівень, а ті, що утворені в процесі історичного розвитку мови, складають вертикальний рівень образів. Художній образ, отже, нагадує складний органічний механізм взаємодії словесних образів вертикального й горизонтального рівнів і вимагає застосування лінгвостилістичного і концептуального типів аналізу його структурних рівнів у перекладознавчому аспекті. Поетичний образ світу подібно до реального існує у трьох вимірах: семантичному, прагматичному і метричному, а тому зіставне дослідження образної семантики потребує врахування прагматичних і метричних чинників організації та функціонування мегаобразу.

Порівняння образу й концепту виявляє багато спільного, а саме: і образ, і концепт поєднують в собі колективне й індивідуальне, об’єктивне й суб’єктивне, ідеальне (психічне, ментальне) й мовне. У художньому образі об’єктивується думка автора як суб’єктивне узагальнення об’єктивного світу. Концепт є двоїста ментальна сутність, що має два боки – психічний (об’єкт ідеальної природи, образ як уявлення про світ, первісний образ, ідея) і мовний (вербальна реалізація уявного образу, адже реальність відбивається в свідомості через мову).

Спостерігається досить тісний взаємозв’язок образу і концепту: 1) концепт як передумова виникнення образу, єдність ейдетичного й логічного у формі гештальту (за О.Ф. Лосєвим), або ж логічна структурована цілісність, осмислена концептуалізована реальність, тобто ідея ще не реалізована в образі; 2) концепт, як вербальна об’єктивація уявного образу, котрий в залежності від місця в ієрархічній системі може реалізуватись у формі мікрообразу, складової одиниці його концептуального простору, а також у формі макрообразу, тобто смислової одиниці вищої ланки у формі віршового текстового концепту, зміст якого часто концентрує в собі заголовок поетичного тексту.

Логіка процедури виділення метаобразів Ю. Степанова дозволить вийти на мегаобраз і мегаконцепт окремого авторського дискурсу чи цілого літературного напряму. Застосування концептуального аналізу може визначити характер метамовного ускладнення, допомогти знайти оптимальне перекладацьке рішення і забезпечити оптимальне функціонування образу джерельної культури в чужомовному просторі.

Українська лірика репрезентує образ України, складне лінгвокогнітивне, полісемантичне й поліфонічне утворення, що об’єднує і замикає в собі образні утворення мікро-, макро- та мегарівнів і абстрагується до рівня – культурного міфологічного концепту. Відмінності української і англійської образних систем зумовлені різними умовами й шляхами розвитку їхніх мовних систем. Домінуюча раціоналістична лінія розвитку на Заході та екзистенційна на Сході зумовлюють різні типи мислення і, відповідно, образотворення. Інтерпретація образу України в оригінальному та англомовному дискурсах дає змогу простежити спільне й відмінне, універсальне й культурно специфічне в розумінні світу і людського буття в контексті англомовної культури, виявити перекладознавчі трансформації мікро- і макрообразного рівнів, що позначаються на концептуальному змісті міфопоетичного образу.

Україна – це власне ім’я, а отже має смисл (внутрішню форму, етимологію). Власне ім’я пов’язане з міфом, що, в свою чергу, не менш тісно пов’язане з культурою ХХ століття, де панує естетика неоміфологізму. Образ України є художнім втіленням світоглядного культурного концепту – міфу, еволюційний характер якого знайшов відображення в ліричних текстах і інтерпретується то як архетипний циклічний мотив світотворення, то як усвідомлена осмислена ідея долі батьківщини, її націєтворчий міф, то в екзистенційних настроях і переживаннях людини в рідному їй соціумі. З іншого боку, міфологічний концепт “Україна” є водночас образом найвищого рівня абстракції, який виникає внаслідок освоєння вербальної сторони образу в поетичному дискурсі реципієнтом (читачем, перекладачем).

Оскільки ядровими компонентами міфу є людина і природа, то обов’язковими напрямами перекладознавчого дослідження змісту образу мають бути особливості інтерпретації його емотивного складу, виявлення форм і засобів відтворення пейзажних образів. Передбачається, що розходження в мовній інтерпретації предметів об’єктивного світу будуть не такими значними як розходження в області суб’єктивних оцінок і в області категорій міфічних.

Міфологічні категорії кожної мови є результатом роботи логіко-понятійного компонента мовної свідомості етносу на тому етапі еволюції, коли ще не було свідомості наукової, міфологічні концепти поєднані з концептами фольклорних і літературних джерел [Корнилов 2003, 285]. Міфологічні концепти створюють сприятливе поле для перекладознавчих спостережень в силу своєї невизначеності та алогічної природи, зв’язком з національною мовною картиною світу та ускладненими асоціаціями. Попри складність і алогічність своєї природи, інтерпретований поетичною мовою міф стає поетичним образом і набуває ознак відкритої системи, що самоорганізовується. Ця властивість досягається завдяки символам, що кодують зміст міфу і мають універсальний, етноспецифічний та індивідуальний характер. Концептуальний перекладознавчий аналіз символів розкриває особливості глибинного рівня при творенні і відтворенні образу, дає змогу спрогнозувати можливий рівень аперцепції символьного змісту в різномовних дискурсах.

Дослідження міфоконцепту в контексті іншомовної культури виявляє певні трансконцептуальні зв’язки й відношення, оскільки кожна культура створює свій національний міф, що має споріднені й неспоріднені ознаки в порівнянні з іншими. Перекладознавче дослідження української поезії в англомовному перекладі ілюструє існування двох різномовних культурних інтерпретацій міфоконцепту “Україна”.

Поетичний дискурс в оригіналі й перекладі об’єднує тема, образний зміст якої організовано не лінійно, а глобально, ієрархічно. У глобальної теми дискурсу є свій психологічний корелят, когнітивна схема, що визначає планування, продукування, сприйняття і розуміння дискурсу, а також збереження отриманої інформації та її відтворення, а отже, тема дискурсу, на думку М.Макарова, – це його семантична макроструктура або макропропозиція, своєрідний генетичний код глобальної організації змісту. Згідно з позицією В. Г. Борботько, дискурс повинен перекладатися як одне ціле з врахуванням його лінгвокультурного контексту, а відношення між паралельними дискурсами в різних мовах залежать від ступеня асиміляції перекладацького дискурсу.

Отже, художній образ є лінгво-когнітивний, природний, соціальний феномен, який впливає на духовну природу людства сильніше, ніж поняття, оскільки володіє вищою здатністю концентрації інформації, що забезпечує подолання порогу сприйняття і отримання нелінійного ефекту. Художній образ як енергетичний інформаційний згусток виконує основну функціональну роль у процесі міжкультурної комунікації.

Перекладознавче дослідження образу України в англомовному поетичному перекладі може бути здійснене у когнітивно-дискурсивній парадигмі, що дозволить виявити не лише типи перекладацьких трансформацій образної системи оригінального дискурсу, проаналізувати засоби інтерпретації культурно маркованих і концептуально важливих компонентів мегаобразу, а й простежити зміст українського міфу в контексті англомовної культури, його функцію в аспекті міжкультурної комунікації, зокрема в царині українсько-англійських міжкультурних зв’язків.