Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Переводоведение \ 1357. Наукова стаття Особливості перекладу компліментарних висловлювань

Наукова стаття Особливості перекладу компліментарних висловлювань

« Назад

Код роботи: 1357

Вид роботи: Наукова стаття

Предмет: Перекладознавство

Тема: Особливості перекладу компліментарних висловлювань

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Стаття присвячена дослідженню компліментарних висловлень та засобів їх перекладу. Компліментарне висловлення є мовленнєвим актом, що забезпечує ефективне спілкування з адресатом. Тому при їх відтворенні українською мовою головним завданням є збереження експресивності.

Ключові слова: компліментарне висловлювання, мовленнєвий акт, експресивність.

Т.П. Уваренко. Особенности перевода комплиментарных высказываний. Статья посвящена исследованию комплиментарных высказываний и способов их перевода. Комплиментарное высказывание является речевым актом, обеспечивающим эффективное общение с адресатом. Поэтому при их воспроизведении на украинский язык главной задачей является сохранение экспрессивности.

Ключевые слова: комплиментарное высказывание, речевой акт, экспрессивность.

T.P. Uvarenko. Peculiarities of complimentary utterances translation. The article deals with the issue of complimentary utterances and the main means of their translation. A compliment is a speech act, which provides the effective communication with the addressee, the main task for its translation being to render the expressiveness of a compliment.

Key words: complimentary utterance, speech act, expressiveness.

1. Мищенко В. Я. Влияние этнокультурных факторов на употребление комплимента британцами и американцами / В. Я. Мищенко // Мова і культура. Наукове видання. Том 1. – К., 2000. – С.278-288

2. Мищенко В. Я. Речевой акт комплимента как составляющая фатического дискурса / В. Я. Мищенко // Вісник Харківського національного ун-ту. Сер. Романо-германська філологія. – Х.: Константа, 2001. – №537 (Комунікативні та когнітивні проблеми дискурсу). – С.79-85.

3. Почепцов Г. Г. Коммуникативные аспекты семантики / Г. Г. Почепцов. – К.: Вища шк., 1987. – 129с.

Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Е. А. Селиванова. – К.: Брама, 2004. – 335с.

4. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? / Серль Дж. Р. // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – Вып. 17. – С.151-169.

5. Формановская Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты / Н. И. Формановская. – М.: Рус. язык, 1987. - 157с.

6. Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. / А. Д. Швейцер. – М.: Наука, 1988. – 215с.

7. Fries Ch. The Structure of English. – London, 1961. – 304 p.

8. Драйзер Т. Дженні Гердхйрдт. [роман]. / Перекл. Л. Сміленський. – К.: Радянський письменник, 1954. – 331с.

9. Мітчел М. Звіяні вітром: [роман]. книга 1. / Перекл. з англійської Р. І. Доценко. – К.: Дніпро, 1992а – 542с.

10. Мітчел М. Звіяні вітром: Роман. книга 2. / Перекл. з англійської Р. І. Доценко. – К.: Дніпро, 1992б – 559с.

11. Driser T. Jennie Gerdhadt. – Moscow: Progress publishers, 1965. – 358 p.

12. Mitchell M. Gone With the Wind. – London: Macmillan and Co.LTD, 1939. – 1037p.

У сучасних наукових працях усе більше уваги приділяється дослідженню форм ввічливості, які є невід’ємною частиною людського спілкування. До них належать компліментарні висловлення.

Компліментарне висловлення є мовленнєвим актом, що вивчається комунікативною лінгвістикою. Мовленнєвий акт – це одиниця мовленнєвого спілкування, висловлення мовця, що ситуативно та інтенційно обумовлене та орієнтоване на адресата і реакцію на нього. Кожен мовленнєвий акт складається з трьох підактів: локутивного, іллокутивного та перлокутивного. Локутивний акт – це акт використання висловлення з певним значенням та референцією, а також з урахуванням граматичних правил мови. Цілеспрямованість, тобто використання висловлювання з певною метою, перетворює локутивний акт в іллокутивний. Вплив, який має висловлювання на адресата, називається перлокутивним актом. Хоча мовленнєвий акт складається з цих трьох підактів, у лінгвістиці в основному прийнято говорити про іллокутивний акт, оскільки саме він є предметом дослідження семантики, в той час як перлокутивний акт розглядається за межами лінгвістики.

Іллокутивні цілі компліменту полягають у тому, щоб виразити 1) інтенційний стан мовця, репрезентативний зміст якого складає позитивна оцінка, експліцитно чи імпліцитно виражена в пропозиційному змісті висловлювання; 2) бажання мовця доставити задоволення адресату; 3) позитивне ставлення мовця до адресата. В найбільш широкому розумінні іллокутивна ціль компліменту – створити сприятливу тональність спілкування.

За класифікацією Міщенко В.Я. компліментарні висловлювання поділяються на етикетні та інструментальні.

Компліментарні висловлення тісно пов’язані з мовленнєвим етикетом. Мовленнєвий етикет – це розроблені суспільством правила мовленнєвої поведінки, що є обов’язковими для членів суспільства, національно-специфічні, стійко закріплені в мовленнєвих формулах, але в той же час історично змінювані. Мовленнєвий етикет завжди вимагає покращення ситуації, оскільки в розмові необхідно намагатися максимально покращити позицію свого співрозмовника. Тобто потрібно підкреслювати позитивне, а не негативне. Якщо співрозмовник почуває себе погано, то потрібно його підтримати, а якщо він почуває себе добре – потрібно ще більше підсилити цю позитивність. Чим більш формальні стосунки у комунікантів, тим необхідніше виконання етикетних форм спілкування.

Етикетні ситуації характеризуються певною стандартністю, і тому такі ситуації мають набір закріплених за ними стійких мовних формул спілкування, або стереотипів чи кліше. Такі стереотипи не створюються мовцем кожного разу заново в мовленнєвому акті, а використовуються як вже готові одиниці. Наприклад: Good morning! How are you? Good bye!

Кліше, як правило, існують в різних мовах, тому для їх перекладу достатньо лише віднайти потрібні еквіваленти як “готові блоки”, що відповідають даній комунікативній ситуації.

В американській та британській культурах стандартні ситуації, де зазвичай використовуються етикетні компліментарні висловлення, наступні: привітання на вечірці, привітання при зустрічі після довгої розлуки, поздоровлення, вираження вдячності, вираження задоволення та при зміні в зовнішності адресата.

Як правило, в перших двох ситуаціях та при зміні зовнішнього вигляду адресата мовець робить позитивну оцінку зовнішньості спірозмовника. Як в англомовній, так і в україномовній культурі такі компліменти є стандартними, тому знайти їх еквівалент при перекладі не викликає труднощів:

You look well. – Ви добре виглядаєте.

You look lovely – Ви чудово виглядаєте.

Компліментарні висловлення в цих ситуаціях можуть робитись з приводу окремих зовнішніх рис адресата, наприклад, зачіски або одягу:

The costume suits you. – Вам пасує цей костюм.

Часто компліментарне висловлення робиться з приводу віку адресата, в цьому випадку доречним є помітити, що адресат виглядає молодим або, що його зовнішній вигляд не міняється:

You look as young as ever. – Ви не старієте.

У поздоровленні з досягнутими успіхами компліментарне висловлення, як правило, робиться з приводу професійних або інтелектуальних якостей. Наприклад:

You are a good specialist. – Ви гарний спеціаліст.

You are very intelligent. – Ви дуже розумний.

На відміну від етикетних компліментів, інструментальні компліменти (або компліменти-стратегії) використовуються з власної ініціативи мовця, щоб показати адресату, що розділяє його погляди, смаки, що цінує його або добре до нього ставиться, а також, щоб справити певний вплив на адресата..

Інструментальні компліменти, як в англомовній, так і в україномовній культурах, використовуються в наступних ситуаціях: встановлення та укріплення дружніх стосунків, переконання, заохочення, соціальна “змазка” (за допомогою компліментів можна пом’якшити відмову або критику, “згладити” провину, і при цьому зберегти гарні відносини зі співрозмовником), психологічна підтримка, та організація дискурсу (компліменти допомагають зав’язати розмову, завершити її або змінити тему розмови).

Оскільки метою компліментарних висловлень є викликати позитивний емоційний стан у співрозмовника, компліментарне висловлення завжди має у своїй структурі позитивну оцінку адресата. Основними аспектами, з приводу яких можна зробити комплімент, є наступні: фізіологічні особливості адресата, інтелектуальні якості, психологічні особливості (характер, темперамент, настрій), морально-етичні прояви, естетичний рівень (здатність адресата сприймати прекрасне), соціальні функції та майстерність адресата.

При відтворенні компліментарного висловлення іншою мовою головною метою перекладача є передача його комунікативно-прагматичної направленості, що в компліментарних висловленнях виражається за допомогою позитивної оцінки адресата.

В англійській мові позитивна оцінка зазвичай передається за допомогою прикметника, іменника, прислівника або дієслова.

Українською мовою слова позитивної оцінки можуть передаватись тими самими частинами мови, що й в англійській. Наприклад:

- прикметником:

I think youre very kind[12, р.46].

“Я думаю, що ви дуже добрі”

- іменником:

“You angel!” [12, р.78].

“Ви – ангел!”

- дієловом, яке показує відношення мовця до адресата:

“I like you” [12, р.126].

“Я люблю тебе”

- прислівником:

“Oh, you waltz so well /…/”.

“О, як ви добре вальсуєте /…/”

Оцінні слова можуть передаватись іншими частинами мови, наприклад, майстерність адресата в англійській мові, як правило, передається іменником, а в українській мові – дієсловом:

You are a good singer. - Ви гарно співаєте.

You are an excellent dancer. – Ви чудово танцюєте.

Компліментарні висловлення можуть мати інтенсифікатори позитивної оцінки, які посилюють емоційність висловлення. Для адекватності перекладу ці інтенсифікатори мають обов’язково бути відтворені мовою оригінала. Найбільш типовими серед них є: вигуки, підсилюючі прикметники та прислівники, форми найвищого ступеню порівняння прикметників і прислівників, займенник what та прислівник how, що ставляться на початку речення.

Вигуки в компліментарному висловленні допомагають виразити радість, здивування або задоволення. Наприклад:

“Oh, you are so kind!”

“Ох, ви такий добрий!”

У даному компліментарному висловленні за допомогою вигуку мовець виражає свою радість за зроблену йому послугу, тому виключення вигуку при перекладі на українську мову призведе до зниження емоційного навантаження, і переклад не буде адекватним.

У компліментарних висловленнях найчастіше використовуються прикметники. Наприклад:

The dress is fabulous. I love it.

Це дуже гарна сукня. Вона мені дуже подобається.

У даному прикладі емоційність висловлення була вираженян за допомогою емоційно забарвленого прикметника fabulous, але українською мовою вона була вираження за допомогою інтенсифікатора дуже. У другому реченні перекладач так само використав цей прислівник, без якого не вдалося б зберегти емоційного навантаження, а дослівний перклад слова love в даному виразі не відповідає нормам української мови, оскільки не можна сказати про сукню “Я її люблю”.

У наступному прикладі емотивне значення висловлення в українській мові було передано за допомогою префікса:

“You look gorgeous /…/”

“Ви маєте презвабливий вигляд”

У даному випадку перекладач зберіг експресивність даного висловлення, що було передано словом gorgeous, використавши прикметник презвабливий, що завдяки префіксу пре- набуває ще більшої інтенсивності.

Прислівники-інтенсифікатори не мають свого власного оціночного значення. Вони використовуються для вираження інтенсивності оціночної ознаки, що міститься в семантиці прикметника. Їх характерною рисою є втрата предметного значення, вони стають емоційними субстантами прислівника very. Серед таких прислівників в компліментарних висловленнях часто зустрічаються прислівники so, too, mighty, що українською мовою зазвичай передаються прислівниками дуже, вельми та ін.:

“You’ve been so sweet to me today and done me so much good” [13, р.598].

“Ви були вельми любязні до мене сьогодні, так багато зробили мені доброго...”

або займенником такий, який:

“You’ve been mighty good and faithful /…/”.

“Ти такий добрий і вірний служник /.../”

Іноді експресивність висловлення, що представлена в англійській мові прислівником, в українській може передаватись за допомогою частки ж:

“Oh, you are too smart to let them hang you!”

“О, ви ж такий спритний, що не дозволите себе повісити.”

Характерним для компліментарних висловлень є окличні речення з прислівником how, які на українську мову зазвичай перекладаються за допомогою займенника який або такий. Наприклад:

“How good and kind you are!”.

“Яка ви добра й мила!”

Для того, щоб експресивність набула своєї верхньої межі в англійській мові у реченні з прислівником how можливо вжити інтенсифікатор-прикметник або прислівник:

How perfectly nice you look!

Для української мови такі речення не характерні, і тому з англійської їх не можна перекласти дослівно “Як дуже чудово ти виглядаєш!”.

Отже компліментарні висловлення поділяються на два основних типи – етикетні та інструментальні, що й зумовлює їх переклад. Етикетні компліментарні висловлення пов’язані з мовленнєвим етикетом, що характеризується використанням кліше, і тому для їх перекладу на українську мову достатньо віднайти потрібний відповідник, що відповідає даній комунікативній ситуації. Інструментальні компліментарні висловлення використовуються з метою показати адресатові своє добре ставлення, і при їх відтворенні на українську мову головним є передача експресивності, що може бути підсилена за допомогою інтенсифікаторів.