Распечатать страницу

Презентація Педагогічний контроль: функції, види, об’єктивність

« Назад

Код роботи: 1187

Вид роботи: Презентація

Предмет: Професійна педагогічна етика фахівця

Тема: Педагогічний контроль: функції, види, об’єктивність

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Контроль – важливий компонент навчального процесу

2. Методи перевірки знань

3. Аспекти необхідні для проведення контролю

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність теми є розуміння, що контроль є одним з основних компонентів управління освітою та управління якістю освіти. Для того, щоб управляти освітнім процесом реально, а не формально, викладачеві необхідно мати різноманітні фактичні дані про різні сторони процесу освіти.

Об'єкт дослідження –  педагогічний контроль.

Предмет дослідження – види та функції педагогічного контролю.

Мета дослідження – вивчення поняття та сутності педагогічного контролю.

Завдання:

1. Ознайомитися з педагогічним контролем, важливим компонентом навчального процесу.

2.   Розглянути методи аналізу й оцінки навчальних досягнень.

3. Розглянути аспекти необхідні для проведення контролю Методи дослідження:  метод порівняння, метод аналізу, емпіричний метод.

Процес управління якістю освіти стає неможливим без постійного зворотного зв'язку, без інформації про проміжні результати, яка виходить по засобах поточного контролю.

Ефективність систем контролю і оцінка ходу результативності навчання необхідні для того, щоб обгрунтовано судити про те, наскільки точно і повно реалізуються цілі навчання, і своєчасно вносити необхідні корективи, стимулювати студентів до розвитку та успішного оволодіння навчальними предметами.

1. Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів): Дис. доктора пед. наук: 13. 00. 01 /Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка. К., 1995. – 430 с.

2. Наволокова Н. П. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць / Н. П. Наволокова, В. М. Андреєва // – Х.: Вид. Группа «Основа», 2008. – 120 с.

3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.– 384 с.

4. Дорошенко Ю.О. Достовірність комп’ютерного тестування: Навчально-методичний посібник / Дорошенко Ю.О., Ротаєнко П.А. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 176 с.