Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бюджетная система \ 6172. Дипломна робота Формування податкових доходів державного бюджету України в сучасних умовах

Дипломна робота Формування податкових доходів державного бюджету України в сучасних умовах

« Назад

Код роботи: 6172

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Бюджетна система

Тема: Формування податкових доходів державного бюджету України в сучасних умовах

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1200 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-організаційні засади формування податкових доходів Державного бюджету

1.1. Суть та особливості формування податкових доходів Державного бюджету України в умовах демократичного суспільства

1.2. Інформаційне забезпечення дослідження податкових надходжень до Державного бюджету

1.3. Критичний огляд публікацій по проблемі податкових надходжень до Державного бюджету

Розділ 2. Аналіз практики формування податкових доходів державного бюджету України в сучасних умовах

2.1. Аналіз фіскальної достатності податкових надходжень до Державного бюджету

2.2. Формування податкових надходжень до Державного бюджету України за рахунок ПДВ та АП

2.3. Оцінка інших податкових надходжень до Державного бюджету України

Готовий тренінг до дипломної роботи!

Вступ

Доходи Державного бюджету – це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання її функцій. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів.

Основним джерелом формування бюджету в нашій країні є податки, в першу чергу податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, акцизний збір та ін. Податки – це ефективний інструмент ринкової економіки щодо непрямого регулювання процесів, які відбуваються в економічній діяльності держави. Вони стають головним джерелом надходження коштів на потреби освіти, охорони здоров'я, культури, соціальних програм, оборони, підтримання правопорядку, вирішення управлінських та інших завдань.

Правові засади бюджетної системи становлять Конституція України; Закон України “Про Державний бюджет України” на поточний рік; Бюджетний Кодекс, інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України; нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України; рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу.

Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення. Через державний бюджет органи державної виконавчої влади здійснюють реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни. Збільшення асигнувань з державного бюджету сприяє зростанню сукупного попиту в економіці і, відповідно, збільшенню випуску продукції і зайнятості.

Підходи до вирішення проблеми формування доходної частини бюджету наведено у працях наступних вітчизняних та зарубіжних науковців: В. Андрущенка, С. Буковинського, О. Василика, Т. Вахненко, В. Гейця, В. Глущенка, А. Гриценка, І. Д'яконової, А. Ілларіонової, Б. Кваснюка, С. Лондар, І. Луніної, І. Мітюкова, А. Покритана, В. Протасова, І. Радіонової, І. Сала, Л. Сафонової, В. Сумарокова, В. Суторміної, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін.

Актуальність теми дослідження обумовлюється не тільки потребами практики державного будівництва, а й необхідністю всебічного наукового дослідження бюджетного процесу в цілому та фінансових основ його формування зокрема.

У період трансформаційних соціально-економічних перетворень в Україні виникла необхідність у створенні стабільної бюджетної системи та дієвих і ефективних механізмів державного регулювання міжбюджетних відносин.

Нинішній посткризовий період в економіці зумовлює напружене становище бюджету, нестачу фінансування соціальної сфери, але і за цих умов державний бюджет є головним джерелом підтримання життєвого рівня населення. Тому існує потреба в фінансових ресурсах, які повинні своєчасно і в повному обсязі надходити до бюджету.

Основна мета дипломної роботи полягає у дослідженні теоретико-організаційних і методологічних засад формування податкових доходів Державного бюджету, і розробка пропозицій по його вдосконаленню. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

– дослідити теоретико-організаційні засади податкових доходів Державного бюджету України;

– проаналізувати практику формування податкових доходів Державного бюджету України в сучасних умовах;

– проаналізувати податкові надходження до Державного бюджету;

– провести трендовий аналіз співвідношення податкових і неподаткових надходжень до Державного бюджету України;

– визначити доцільність запровадження зарубіжного досвіду формування доходної частини Державного бюджету України за рахунок податкових надходжень;

– розглянути шляхи і напрями вдосконалення формування податкових доходів Державного бюджету України.

Об’єктом дослідження виступають податкові та неподаткові надходження Державного бюджету та особливості їх формування.

Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, що виникають у процесі формування податкових доходів Державного бюджету України.

В дослідженні застосовано логіко-діалектичний метод пізнання, методи системного аналізу, абстракції, синтетичних оцінок, метод багатовимірного статистичного аналізу, групувань, вибірок тощо.

В якості інформативної бази дипломної роботи використано законодавчі та нормативні документи з питань формування дохідної частини Державного бюджету України, закон України про Державний бюджет, дані Державної служби статистики, Державної казначейської служби, Міністерства фінансів, Рахункової палати, наукові статті, підручники, монографії, посібники та матеріали періодичних видань.

Робота складається із вступу, трьох розділів та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження, визначаються мета, завдання, об’єкт, предмет, інформативна база та методи дослідження. У першому розділі охарактеризовано теоретико–організаційні та методологічні засади податкових доходів Державного бюджету; у другому проаналізована практика формування податкових доходів Державного бюджету України в сучасних умовах; у третьому розділі запропоновано шляхи вдосконалення формування податкових доходів Державного бюджету України. У висновках сформульовано основні результати роботи.

Аналітична частина роботи представлена у вигляді таблиць, рисунків, графіків. Наукове осмислення проблеми необхідне для вирішення таких практичних завдань, як створення фінансової бази, достатньої для виконання державними органами своїх завдань, створення гарантованих, передбачуваних та довгострокових доходних джерел бюджетів.