Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 6041. Курсова робота Собівартість продукції сільського господарства та шляхи її зниження у Приватному підприємстві «ЗЛАГОДА» Баштанського району

Курсова робота Собівартість продукції сільського господарства та шляхи її зниження у Приватному підприємстві «ЗЛАГОДА» Баштанського району

« Назад

Код роботи: 6041

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіки підприємства

Тема: Собівартість продукції сільського господарства та шляхи її зниження у Приватному підприємстві «ЗЛАГОДА» Баштанського району

Кількість сторінок: 49

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Собівартість – важливий фактор підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва

1.1. Поняття та види собівартості продукції

1.2. Показники собівартості продукції та завдання аналізу

Розділ 2. Сучасний рівень собівартості продукції в сільськогосподарському підприємстві

2.1. Виробничо-економічна характеристика підприємства

2.2. Рівень собівартості основних видів продукції рослинництва і тваринництва

2.3. Фактори собівартості продукції сільського господарства

2.4. Аналіз структури витрат виробництва продукції рослинництва і тваринництва

Розділ 3. Індексний аналіз факторів виробничих витрат і собівартості продукції сільського господарства

3.1. Індексний аналіз виробничих витрат в господарстві

3.2. Індексний аналіз факторів собівартості

Розділ 4. Шляхи зниження собівартості продукції та її вплив на рентабельність виробництва

Висновки

Список використаних джерел

Додатоки

Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, оскільки ці ланки (при будь-якій формі власності) складають основу ринкової економіки.

Дослідження економічних процесів розпочинається з окремого господарського факту, явища, ситуації, які в сукупності, і представляють господарський процес, що виражає сутність господарської діяльності в тій або іншій ланці управлінських підсистеми чи системи.

Матеріальні витрати мають найбільшу питому вагу в структури собівартості сільськогосподарської продукції. Раціональне використання насіння, матеріалів, засобів обробки, палива і енергії є важливим резервом зниження собівартості продукції. Тому наукове опрацювання питання зниження собівартості виробництва продукції сільського господарства в сучасних умовах є актуальним для більшості господарств як Миколаївської області, так і України.

Об’єктом дослідження є господарська діяльність (фінансово-господарські операції й процеси) приватного підприємства «ЗЛАГОДА» Баштанського району.

Метою виконання роботи є вивчення аналізу витрат в ПП «ЗЛАГОДА».

Завданнями курсової роботи є:

1. Вивчення теоретичних аспектів організації матеріальних витрат та собівартості продукції на підприємстві;

2. Проведення аналізу матеріальних витрат та собівартості продукції в ПП «ЗЛАГОДА»;

3. Розгляд основних джерел зниження загальної суми витрат і собівартості продукції.

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і закордонних вчених, нормативні документи України з бухгалтерського обліку, матеріали науково-практичних конференцій, довідково-інформаційні видання, фінансова й статистична звітність підприємства.

У роботі використані наукові праці різних авторів, таких як Савицька Г.В., Бланк І.А., Русак Н.А. і ряд інших авторів.

Методами дослідження, які використовуються в цій курсовій роботі, є графічні, вибіркові, економіко-статистичні методи, а також метод порівняльного аналізу і факторного аналізу.

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків та викладена на 44 сторінках. Містить 8 таблиць, 1 схему та 2 додатки. Список використаних джерел налічує 25 найменувань.

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновки, що собівартість продукції на підприємстві залежить від багатьох чинників, зокрема від: продуктивності праці, ефективності виробництва, якості та асортименту продукції, обсягу виробництва, ефективного розміщення продуктивних сил.

Собівартість продукції відображає значну частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва та реалізації продукції. Тому істотний вплив на рівень витрат здійснюють техніко-економічні чинники виробництва.

Окрім того, систематичне зниження собівартості забезпечує не тільки зростання прибутку підприємства, але і дає державі додаткові засоби як для подальшого розвитку суспільного виробництва, так і для підвищення матеріального добробуту працівників.

Приватне підприємство «Злагода» має вигідне природно-географічне розташування, що забезпечує йому необхідні умови для вирощування сільськогосподарських культур, та розвитку галузі тваринництва.

За досліджуваний період виробнича діяльність підприємства, що займається вирощуванням продукції рослинництва та тваринництва була прибутковою, втім виробництво кукурудзи на зерно, трав та сої було збитковим. На це вплинули такі фактори, як низька урожайність культур, та неправильна оптимізація їх структури.

У 2013 році відбулися зміни в усіх галузях виробничої сфери підприємства: скоротилася чисельність середньорічних працівників, в структурі посівів перевагу перед травами, просом та соєю надали ріпаку, що вплинуло на валовий збір. У звітному році зменшення валового збору зелених кормів викликало зростання витрат на вирощування продукції тваринництва та зростання собівартості виробництва молока та м'яса.

Але вже в 2014 році, завдяки оптимізації структури посівних площ та відновленню нормативів внесення добрив, збільшилася урожайність зернових і, як наслідок, зменшилась собівартість.

1. Руснак П. П. Економіка сільського господарства / П. П. Руснак, В. В. Жебка, М. М. Рудий, А. А. Чалий. – К.: Урожай, 1998. – 320 с.

2. Гапусенко Ю. О. Поточна кон’юктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні / Ю. О. Гапусенко, С. А. Станісевич, Інститут Аграрної економіки, УААН, 2006, - с. 417.

3. Статистичний щорічник України / Держкомстат України. - К.: 2003. – 823 с.

4. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

5. Кованов С. И., Свободин В. А. Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий / С. И. Кованов. – М.: Агропромиздат, 1991. – 14 с.

6. Зінченко О. І. Рослинництво: Підручник для студентів агрономічних спец. вузів / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 591 с.

7. Степам Т. Р. Економіка виробництва зернових в Україні / Степам Т. Р. - Пропозиція: 2005. - №8-9. – С. 31-32.

8. Харченко В. В. Формування ринку зерна України та його місце в світовому розподілі виробництва і споживання / В. В. Харченко. - Агроінком. – 2005. - №8 – С. 6-10.

9. Яцук В. А. Зерно України та його місце на світовому ринку / В. А. Яцук. - Вісник аграрної науки. – 2005. - №7. – С. 78-82.

10. Вихруша В. П. Економіка підприємств / Вихруща В. П., Харіна П. С. - Тернопіль, 1995 - С. 203.

11. Горфинкель В. Я. Економика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфинкель. - М.: ЮНИТЖ 2000. – С. 742.

12. Домяненко С. І. Формування виробничих витрат селянських (фермрських) господарств в умовах ринкової економіки - К.: Урожай, 1994. – С. 148.

13. Здоровцов О. Х. Економіка сільського господарства: Підручник / Здоровцов О. Х., Касьянов Л. І., Мацибора В. Й. - К.: Видавництво УСГА 1993. – 320 с.

14. Канівський П. К. Ефективність міжгосподарської кооперації / Канівський П. К., Ткаченко О. М., Квашук П. О. - К.: Урожай. – С. 120.

15. Мацибора В. І. Економіка сільського господарства: Підручник. / Мацибора В. І. - К.: Вищашк, 1994. - С. 415.

16. Руденко А. И. Экономика предприятия: Учебник для экономических вузов / Руденко А. И., - 1995, - С. 475.

17. Чмирь С. М Роль сівозмін у розвитку виробництва зерна // Економіка АПК. – 2003. – №10. – С. 18-20.

18. Саблук П. Т. Турбота про хліб – головна позиція державної політики // Економіка АПК. – 2000. – №10. – С. 3-6.

19. Обелець О. С. Галузь тваринництва в Україні // Економіка АПК. – 2003. №10. – С. 59-64.

20. Горкавий В. К. Статистика. Навчальний посібник для студентів / В. К. Горкавий. – К.: Вища школа, 1994. – 94 с.

21. Лобас М. Г. Розвиток сільського господарства України. / М. Г. Лобас – К.: 1997. – 447 с.

22. Добрынин В. А. Экономика сельского хазяйства / В. А. Добрынин. – М.: Агропромиздат, 1990, - 160 с.

23. Нетіс І. Озима пшениця: Шляхи зниження собівартості продукції сільського господарства // Пропозиція. – 1999. – №12. – С. 38-39.

24. Зубовський В. М. Економіка підприємства. Опорний курс лекцій / В. М. Зубовський. - К.: Вид - во Європ. Ун-ту, 2000.

25. Зайцев О. М. Якісне насіння – гарантований прибуток // Пропозиція, 2002 р. - № 2, - С. 48.