Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 6040. Курсова робота Оплата праці: сутність, функції, види та організація

Курсова робота Оплата праці: сутність, функції, види та організація

« Назад

Код роботи: 6040

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Оплата праці: сутність, функції, види та організація

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Економічна сутність та функції оплати праці

2. Форми, види та системи оплати праці, що застосовуються на підприємстві

3. Шляхи удосконалення організації оплати праці на підприємстві

Висновки

Список використаних джерел

В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться питанням організації, функціонування оплати праці, тому що прогрес суспільства та його конкретних суб'єктів – підприємств, організацій реалізується перш за все через зміцнення та розвиток особистих матеріальних стимулів, основною формою яких і є оплата праці.

Заробітна плата є найбільш дійовим інструментом активізації людського фактору. Ефективність використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників значною мірою залежить від наукової обґрунтованості застосованих на підприємстві форм і методів оплати праці, відповідності заробітку працівників їх кваліфікації, змісту виконуваної роботи, в умовах, в яких вона здійснюється, а також в свою чергу сприяє посиленню конкурентних позицій на ринку, покращення показників діяльності це і визначає актуальність теми.

Врахувавши вищесказане, головною метою курсової роботи є широке і різностороннє розкриття суті такого поняття, як оплата праці, розглянути основні функції, види та організацію заробітної плати, а також проаналізувати основні шляхи удосконалення організації оплати праці на підприємстві.

Основними завданнями є:

- дослідити особливості і відмінності в заробітній платі працівників, диференціацію заробітної плати, її співвідношення із прожитковим мінімумом;

- проаналізувати важливе значення вдосконалення, існуючих на сьогоднішній день систем оплати праці;

- розглянути підходи до визначення оплати праці – форму і порядок виплати;

- дослідити механізм мотивації працівників на підприємстві.

Об’єктом дослідження є процеси управління персоналом.

Предметом дослідження є сутність та методи оцінки, особливості функціонування та управління заробітної плати.

При виконанні курсової роботи, я використала такі загальнонаукові методи дослідження як емпіричний, емпірико-теоретичний та теоретичний. Емпіричний метод я використала у вигляді порівняння та вимірювання. Емпірико-теоретичний метод в моїй роботі представлений аналізом та синтезом. Теоретичний метод я використала у вигляді формалізації, визначення та опису.

В якості теоретичної бази курсової роботи були використані праці ряду вітчизняних та закордонних авторів, таких як Колот А.М., Савченко В.А., Бойчик І.М., Іванілов О.С., Лукашевич В.М., Дієсперов В.О., Роєна О.М, Сідун В.А., Крайник О.П., а також використано ряд нормативних актів українського законодавства.

Враховуючи все вищесказане, зробимо висновок, що заробітна плата є найбільш дієвим інструментом активізації людського фактору. Ефективність використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників значною мірою залежить від наукової обґрунтованості застосованих на підприємстві форм і методів оплати праці, відповідності заробітку працівників їх кваліфікації, змісту виконуваної роботи, в умовах, в яких вона здійснюється.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується. Складається заробітна плата робітників і службовців з основної (постійної), додаткової (змінної) частин, а також заохочувальних виплат.

У сучасних умовах на підприємствах застосовуються різні форми і системи оплати праці, але найбільш поширеними є дві форми оплати праці: тарифна і безтарифна; тарифна у свою чергу поділяється на відрядну і погодинну, які у свою також мають свої системи. Як важлива соціально-економічна категорія, оплата праці в ринковій економіці має виконувати такі функції: стимулюючу, соціальну, відтворювальну та регулюючу.

Ефективність діяльності підприємств значною мірою залежить від ефективності побудови механізму мотивації персоналу.

Щодо системи мотивації і стимулювання працівників, що використовуються на підприємствах України, то вони негнучкі і не володіють достатнім мотиваційним ефектом, а також недостатньо стимулюють підвищення продуктивності праці, тому на сучасному етапі доцільним є застосування іноземного досвіду мотивації.

З метою стимулювання підвищення професійної майстерності працівників і посилення їх матеріальної зацікавленості та відповідальності за результати виробничої діяльності керівництву підприємств, організацій та установ надається право на фінансову та нефінансову мотивацію.

До фінансової належить різноманітні премії, надбавки, оплата проїзду, позики тощо. До нефінансової відносять гнучкий робочий графік, кар’єрне зростання, оплата другої освіти і т.п.

З роботи можна зробити висновок, що зарубіжний досвід мотивації персоналу дійсно заслуговує на увагу і широке практичне застосування. Однак необхідно зважати і на те, що на підприємствах України склалися багаторічні традиції, свій досвід матеріального стимулювання персоналу, який не можна повністю ігнорувати. Тому на нинішньому етапі найбільш прийнятним є поєднання і доповнення вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері матеріальної мотивації персоналу.

 Виконуючи дану курсову роботу, я почерпнула теоретичні знання про сутність, види, та організацію механізму оплати праці, а також дослідила їх практичну реалізацію на прикладі України та ряду зарубіжних країн. Також визначила низку існуючих проблем в галузі оплати праці та дослідила можливі шляхи їх вирішення.

Отже, у курсовій роботі розкрито зміст, функції та види оплати праці, форми, системи і показники, організацію та регулювання на підприємстві; її порівняння зі світовою практикою та методи підвищення продуктивності.

1. Господарський кодекс України.

2. Закон України «Про оплату праці».

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 р».

4. Конвенція МОП № 95 "Охорона заробітної плати".

5. Э. Соболев / Критерии эффективности политики в сфере труда / Э. Соболев / Человек и труд. – 2013 - №1 - с. 53-59.

6. Э. Соболев / Проблеми та напрями реформування оплати праці в системі державного регулювання колективно-договірних відносин, Э. Соболев, Є. В. Гончаров // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал – 2010 - №2 – с. 24-26.

7. Л. В. Синяєва / Проблеми регулювання оплати праці та шляхи їх вирішення в Україні / Л. В. Синяєва // Регіональна економіка – 2009 - №1 – с. 171-177.

8. О. П. Дяків / Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум навч. посібник / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська [та ін.]; за ред. Є. П. Кагана – К: Знання, 2011 – 302 с.

9. Іванілов О. С. / Економіка підприємства: підручник / Міністерство освіти та науки України - К: Центр учбової літератури: 2009 – 320 с.

10. Ковальчук І. В. / Економіка підприємства: навч. Посібник - К.: Знання – 2008 – 167 с.

11. А. М. Колот / Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана – К: КНЕУ, 2011 – 397 с.

12. Крайник О. П. / Навч. посібник - Львів.: Інтелект – Захід, 2012.

13. Крушельницька О. В. / Управління персоналом, Навч. посібник 2-ге видання, доповн. і перероблене – К.: Кондор 2008 – 347 с.

14. Лукашевич В. М. / Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник –Львів.: «Новий світ-2000» - 2010 – 422 с.

15. Примак Т. О. / Економіка підприємства: навч посібник – 4-е видання,: К - Вікар 2006 – 229 с.

16. Палеха Ю. У. /Менеджмент персоналу: навч. посібник / Ю. У. Палеха; Міністерство освіти науки України - К: Ліра-к, 2010 – 336 с.

17. Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» - К: КНЕУ, 2011 – 144 с.

18. В. М. Куценко / Міжнародний менеджмент: навч. посібник / В. М. Куценко; Міжрегіональна академія управління персоналом – К: МАУП, 2006 – 295 с.

19. Шваб Л. І. / Економіка Підприємства: Навч посібник для студентів вищих навчальних закладів 4 е видання – К.: Каравелла, 2007 – 436 с.

20. Швиданенко Г. О. / Економіка підприємства: підручник / [М. Г Грещак, В. М. Колот, О. Г. Мендрул] – 4-е видання перероб. – К.: КНЕУ, 2009 – 432 с.

21. Акіліна О. В. / Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч; Міністерство освіти і науки України, К: Алерта, 2010 – 733 с.

22. Югай А. М. / Экономические отношения и мотивация труда в сельском хозяйстве (теория и практика) – М.: МСХА. – 2001. – 582 с.

23. Рочко А. В. / Организация заработной платы во Франции // Труд за рубежом. – 1995. - №3. – С. 87-98.

24. Капустянин К. О. / Формування цілісної системи мотивації персоналу підприємства в контексті управління прибутком підприємства // Економіка та підприємництво №1. - 2009 р. - с. 159-164.

25. Пахулюк М. О., Нікіфорова Л. О. / Проблеми мотивації праці на промислових підприємствах України // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття. – 2010. − №3. – с. 94.

26. http://www.ukrstat.gov.ua/.