Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 6026. Курсова робота Методика визначення собівартості продукції тваринництва та забезпечення беззбитковості виробництва продукції тваринництва в ПОП «Рідний край»

Курсова робота Методика визначення собівартості продукції тваринництва та забезпечення беззбитковості виробництва продукції тваринництва в ПОП «Рідний край»

« Назад

Код роботи: 6026

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Методика визначення собівартості продукції тваринництва та забезпечення беззбитковості виробництва продукції тваринництва в ПОП «Рідний край»

Кількість сторінок: 73

Дата виконання: 2011

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Ступінь та роль собівартості в розширеному відтворенні в сільськогосподарських підприємствах

1.1. Економічний зміст категорії «собівартість»

1.2. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції

1.3. Беззбитковiсть виробництва та способи визначення точки беззбитковостi виробництва

2. Характеристика природньокліматичнихта економічних умов діяльності підприємства

2.1. Природно-економічна характеристика підприємства та ефективність використання виробничих ресурсів

2.2. Економічна ефективність сформованої спеціалізації підприємства

2.3. Рівень собівартості продукції тваринництва в ПОП «Рідний край»

3. Напрями зниження собівартості продукції тваринництва поп «рідний край»

3.1. Основні шляхи зниження собівартості продукції тваринництва

3.2. Підвищення продуктивності тварин ПОП «Рідний край» як один із напрямів зниження собівартості продукції тваринництва

3.3. Шляхи створення міцної кормової бази і здешевлення виробництва кормів

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Становище, яке зараз має місце в нашій державі вимагає вирішення багатьох питань, які виникають в економіці. Це стосується як промисловості, так і сільського господарства. Але якщо промисловий сектор хоч якимось чином здатен на сьогоднішній день відобразити свою діяльність і витрати природних ресурсів, то агропромисловість – це хворе місце України.

Реструктуризація колективних сільськогосподарських колективів і створення на їх основі агроформувань ринкової форми, прийняття нового земельного кодексу та інших важливих для сільського господарства нормативних актів, – все це є стимулювання державою підприємницької діяльності.

Головними задачами розвитку економіки на сучасному етапі є всебічне збільшення ефективності виробництва, а також займання непохитних позицій сільськогосподарських підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках. Для того щоб витримати гостру конкуренцію і завоювати довіру покупців підприємство повинно вигідно виділятися на фоні підприємств того ж типу. Добре відомо, що покупця цікавить якісь продукції і її ціна. Чим вища якість і нижча ціна, тим краще і вигідніше для покупців. Ці показники як раз і закладені у собівартості. Собівартість є основою для визначення ціни на виробництво.

Останні роки деякі підприємства почали не тільки відмовлятися від планування собівартості продукції, а й від калькулювання її. Вони вважають, що ринкова економіка і прихована її конкуренція роблять калькуляцію фактичної собівартості продукції непотрібною, оскільки ціна на ці вироби формується під впливом попиту та пропозиції, а сама по собі фактична собівартість продукції на ціну продажу не впливає.

Проблеми економічної сутності, формування, обліку і аналізу витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції розглядалися в працях відомих вітчизняних учених-економістів: Білухи М.Т., Бородкіна О., Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Єфіменка В.І., Завгороднього В.П., Кужельного М.В., Сопко В.В., Савченка В.Я., Сук Л.К., Ткаченко Н.М., Чумаченко М.Г. та ін. Вагомий внесок у розвиток методологічних питань обліку витрат виробництва зробили зарубіжні вчені: Басманов І.А., Безруких П.С., Маргуліс А.Ш., Карпова Т.П., Палій В.Ф., Друрі К., Нідлз Б., Фостер Дж., Фрідман П., Хорнгрен Ч.Т., Яругова А. Разом з тим, незважаючи на глибоке дослідження багатьма авторами питань економічної сутності, обліку та аналізу витрат, воно все ще потребує подальшої розробки. Так, науковці визначають різний економічний зміст і розуміння витрат виробництва, собівартості як економічних категорій і не завжди враховують, що витрати та собівартість є категоріями розвиненого товарного виробництва, оскільки вони відомі й при капіталізмі.

Багато питань у науковій літературі трактуються по-різному, обґрунтування пропозицій деяких з них не відповідає сучасним вимогам. Ряд принципових змін в економіці, в тому числі й обліку та калькулюванні, які відбулися останнім часом, не узагальнені належно. Крім того, з’явилися нові проблеми, що потребують глибокого осмислення та правильного практичного вирішення.

Актуальність теми заключається в тому, що собівартість є одним з найважливіших показників роботи підприємства і економіки в цілому. Тому й необхідне детальне вивчення цього показника.

Об’єктом досліджень виступає ПОП «Рідний край» Ямпільського району Вінницької області. Період дослідження охоплює 2008-2010 рр. Джерелами даних є річна фінансова статистична звітність підприємства за три роки, економічний паспорт сільськогосподарського підприємств

Мета курсової роботи – вивчення питань, пов’язаних з аналізом собівартості продукції тваринництва на підприємстві: суть, цілі, методи даного аналізу, значення і резерви зниження собівартості продукції тваринництва.

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:

- визначення сутності поняття «собівартість», вивчення методологічних основ визначення рівня собівартості;

- аналіз рівня, динаміки і структури собівартості продукції тваринництва;

- виявлення факторів, що впливають на собівартість продукції та розробка шляхів її зниження.

Аналіз, синтез, наукова абстракція, індексний метод - методи дослідження, що використані під час написання курсової роботи.

Висновки та пропозиції

ПОП «Рідний край» розташоване в с. Тростянець Ямпільського району Вінницької області. Відстань ПОП «Рідний край» до районного центру – м. Ямпіль – 94 м, до обласного центру - м. Вінниці – 119 км.

Землекористування господарства розташоване в зоні лісостепу в межах Подільської (висота до 362 м) височини.

Клімат помірно континентальний. Середня температура найбільш холодного місяця (січня) - 5,7 °C, найбільш теплого (липня) +18,8 °C. Опадів від 500 до 550 мм на рік. Тривалість вегетаційного періоду близько 200 днів.

Ґрунти поширені головним чином чорноземні, сірі та світло-сірі, зустрічається чергування потужних чорноземів з опідзоленими ґрунтами.

Лісові насадження представлені насадженнями дуба, граба, ясена, липи, клена, сосни. Тваринний світ: козуля, вовк, лисиця, лісова куниця, білка, заєць, польові гризуни.

ПОП «Рідний край» - це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, що є юридичною особою, має самостійний баланс, власні основні й оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в банках, укладає угоди, може створювати філії та представництва і бути засновником або членом асоціацій, інших об’єднань.

Забезпеченість господарства земельними ресурсами в 2010 році в порівняні із 2008 зросла на 0,45%, за рахунок збільшення площі ріллі, з причини зменшення трудових ресурсів господарства на 22,73%, або на 29 чол., землезабезпеченість працівників зросла на 29,99%. Зростає забезпеченість господарства власним капіталом, що є основою для розширеного відтворення, так вартість власного капіталу зросла в 1,58 разів в 2010 році в порівнянні із 2008. Треба відмітити зростання забезпеченості господарства основними засобами, в звітному році в порівнянні із базисним капіталозабезпеченість (вартість основних засобів, що припадає на 100 га сільськогосподарських угідь) та капіталоозброєність праці (вартість основних засобів, що припадає на 1 працівника, що зайнятий в сільськогосподарському виробництві) зросли відповідно на 12,32 та 46,01% відповідно. Забезпеченість господарства оборотним капіталом зросла на 33,8%, позитивним можна вважати зменшення вартості позичкового капіталу господарства, що характеризує зниження його залежності від позичених джерел фінансування.

Виробничі ресурси підприємство використовує ефективно, оскільки, найголовніше, товариство – прибуткове. Якщо брати окремо, то відбулось підвищення використання персоналу, так виробництво чистого прибутку на 1 середньорічного працівника зросло на 22,56, однак продуктивність праці при цьому навпаки зросла. Рівень використання основних засобів в 201 році в порівнянні із 2008 зменшився на 36,63%, про що свідчить зменшення показника капіталовіддачі. Рівень використання оборотного капіталу зріс на 5,47, про що головним чином свідчить зростання в 2010 році в порівнянні із 2008 тривалості обороту на 17 днів.

Рівень інтенсивності сільськогосподарського виробництва господарства знизився в звітному році в порівнянні із базисним знизився, про що свідчить зменшення вартості валової продукції сільського господарства в порівняних цінах на 28,5%. Як ми бачимо зниження інтенсивності вплинуло негативно на врожайність основних культур господарства та зниження продуктивності тварин. Однак, товариство працює взагалі ефективно.

В структурі доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт послуг господарства на протязі аналізованого періоду переважає чистий дохід (виручка) від реалізації технічних – 2379,67 тис. грн. або 35,59%, зернових та зернобобових – 1962,67 тис. грн., або 29,18% та молока – 1753 тис. грн., або 26,06%. Отже, виробничим напрямом господарства є технічно-зерновий з розвинутим молочним скотарством.

Сформована в ПОП «Рідний край» спеціалізація є ефективною, про що свідчить головним чином прибутковість діяльності господарства та його рентабельність. Також господарство стає менш конкурентоспроможним за ціною, рівень прибутку в доході від реалізації знижується, про це свідчить зменшення показника рентабельності продажу.

В структурі витрат в цілому господарства на протязі 2008-2010 рр. найбільшу частку займають витрати на корми, мінеральні добрива та нафтопродукти. Зростання витрат на корми є свідченням пріоритетності для господарства галуззі тваринництва. В структурі витрат на виробництво продукції рослинництва переважають витрати на насіння, нафтопродукти та на мінеральні добрива. В структурі витрат тваринництва переважають витрати на корми. Резервами зменшення витрат на виробництво продукції, а, отже, підвищення ефективності господарства в цілому можна вважати пошук резервів зменшення витрат саме по цим статтям витрат.

Загальні витрати на 1 умовну голову господарства в 2010 році в порівнянні із 2008 зросли на 3744,73 грн. В загальній структурі витрат на 1 умовну голову переважають витрати на корми та на оплату праці. Зростання витрат на оплату праці повинно позитивно сприяти зростанню продуктивності тварин. За 2008-2010 рр. в структурі витрат відбулись наступні зміни – зменшилась частка матеріальних витрат на 0,55% пункти в основному за рахунок зменшення витрат на нафтопродукти, запасні частини, також зросла частка витрат на оплату праці.

В структурі собівартості 1ц приросту молока - основного виду продукції тваринництва для господарства на протязі 2008-2010 р. переважають витрати на корми та на оплату праці. Негативним можна вважати зростання витрат на корми в 2010 році в порівнянні із 2008 на 56,31 грн., що призвело до зростання загальної собівартості 1ц молока на 61,84 грн. Отже, зменшення витрат саме на корми можна вважати основним резервом зменшення собівартості 1 ц молока.

При обґрунтуванні шляхів зниження собівартості сільськогосподарської продукції, насамперед, потрібно пам’ятати, що з підвищенням урожайності культур знижується собівартість. Отже, фактори, що зумовлюють таке підвищен­ня, можна розглядати як фактори зниження собівартості сільськогосподарської продукції. Серед них особливе значення мають:

- впровадження прогресивних систем землеробства, науково обґрунтованих сівозмін і передової технології виробництва;

- послідовна інтенсифікація виробництва шляхом раціональної хімізації і докорінного поліпшення землі;

- впровадження у виробництво кращих сортів сільськогосподарських культур, дотримання всіх вимог агротехніки;

- удосконалення галузевої структури підприємств з орієнтацією на вимоги ринку, досягнення при цьому раціональної концентрації виробництва, що забезпечує краще використання ресурсів, більш швидке запровадження досягнень науки, техніки, передової практики.

Важливим фактором зниження собівартості продукції є підвищення продуктивності праці на основі комплексної механізації та автоматизації виробництва і раціональної побудови організаційної структури приватних підприємств, впровадження в них досконалого внутрішньогосподарського економічного механізму та ефективних орендних відносин.

Список використаної літератури

1. Наказ Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» // Офіційний вісник України. − 2000.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року №92 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2007.

3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44.

4. Андрійчук В. Фонди не зношуються, зношуються засоби праці / В. Андрійчук // Голос України. – 1997. – № 6. – С. 3.

5. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – КНЕУ. - 2002 – с. 218-242.

6. Асмолова Г. Механізм регулювання відтворення основних засобів підприємств // Економіст. – 2007. – № 7. – С. 24-27.

7. Березіна Л. М. Виробнича функція та ресурсний потенціал аграрних підприємств // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. Вип. 31. – Харків: ХНТУСГ, 2006. – С. 64-68.

8. Білоусько Я. К. Інвестиційне забезпечення техніко-технологічного переоснащення аграрного виробництва / Я. К. Білоусько // Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 32-35.

9. Бойчук І. М. Економіка підприємства: навч. посібник / Бойчук І. М., Харків П. С. Друге видання. – К.: Каравела; Львів: “Новий світ 2000”, 2001. – 292 с.

10. Бондар Н. М. Економіка підприємства.: Навч. посіб. – с. 153-179: - (Унів. б-ка).

11. Бондар О. В. Проблема формування амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання // Актуальні проблеми економіки. 2005. – № 1(43). – С. 38.

12. Бондаренко О. Сучасні напрямки відтворення основних засобів /Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. – Вип. 15. – С. 120-127.

13. Булах Л. А. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів / Л. А. Булах // Економіка АПК і природокористування. – 2006. – № 9. – С. 63-67.

14. Вергун М. Г. Підвищувати ефективність використання земельних, трудових і технічних ресурсів села / М. Г. Вергун // Економіка АПК. – 2008. – № 1 (159). – С. 31-38.

15. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Гетьман О. О., Шаповал В. М. – Київ, Центр навч. літ., 2006 – 488 с.

16. Городянська Л. В. Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку і аналізу: Монографія. / Л. В. Городянська. – К.: КНЕУ, 2008. – 224 с.

17. Добіжа Н. В. Відтворення матеріально-технічної бази як основа зростання сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2008. - №4. - С. 78-83.

18. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.

19. Коваленко Н. Я. Экономика сельского хозяйства основами аграрных рынков: Книга. - Москва 1999 г.

20. Ковальчук І. В. Економіка підприємства: навч. посібник / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679 с.

21. Колотуха С. Стратегічні перспективи фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників // Банківська справа. – 2007. - № 1. – С. 29-40.

22. Кравчук В. І. Важливі аспекти наукових досліджень технічного забезпечення АПК // Економіка АПК. – 2008. - № 5. – С. 48-51.

23. Круш П. В. Економіка підприємства: навчальний посібник / П. В. Круш, Б. М. Сердюк та ін.; за загал. ред. П. В. Круша – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с.

24. Курган В. П. Економіка аграрного підприємств: Навчально-методичний посібник. - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008. - с. 270.

25. Мазуркевич І. О. Теоретичні аспекти відтворення основних засобів на підприємстві / І. О. Мазуркевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1 (56). – С. 53-56.

26. Манів З. О. Економіка підприємств. Навч. посіб. / Манів З. О., І. М. Луцький – К.: Знання - с. 428-435.

27. Мармуль Л. О. Матеріально-технічне забезпечення регіональних АПК / Л. О. Мармуль // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 11-19.

28. Мартенс В. П. Економіка сільського господарства: Підручник: - К.: Урожай, 1994 р. - с. 45-48.

29. Мацибора В. І. Економіка сільського господарства. Підручник. – К.: Вища школа, 1994.

30. Мельник Л. Г. Економіка підприємства: Конспект лекцій: Навч. посіб / Мельник Л. Г., Карінцева О. І. – Суми: ВТД “Університетська книга” 2004. – с. 40-45.

31. Міхаліна І. Г. Окремі аспекти техніко-технологічного забезпечення аграрної галузі України / І. Г. Міхаліна // Статистика України. – 2005. – № 2. – С. 90–92.

32. Омельченко Л. Механизм обновления основных производственных фондов предприятия / Економіка: проблеми теорії та практики. – 2008. – Вип. 125. – С. 25-29.

33. Плужніков В. О. Вплив мотивації праці на підвищення ефективності виробництва / Плужніков В. О., Кіях О. О. // Економіка АПК. №4, 2008 рік, - с. 139.

34. Погоріла І. І. Амортизаційна політика та її вплив на відтворення основних фондів підприємств // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 8. – С. 17-20.

35. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.

36. Семенда Д. К. Економіка підприємств. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Умань. - 2006. - с. 227.

37. Ситник В. П. Реалізація державної технічної політики переоснащення машинно-тракторного парку // Вісник аграрної науки. – 2008. - Липень – С. 5-11.

38. Славюк. Економіка сільського господарства: Нав. посіб. – К.: Луцьк Ред.-вид. відділ “Вежа” - Волин. держ. Ун-ту ім. Лесі Українки.

39. Стан та перспективи розвитку матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 48 с.

40. Техніка в сільському господарстві України // Лізинг в Україні. – 2007. - № 2. – С. 6-9.

41. Топіха І. Н. Економіка аграрних підприємств. Курс лекцій. – Миколаїв. Видавничий відділ МДАУ, 2005 – с. 53-85.

42. Трегобчук В. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрями і механізми / В. Трегобчук // Економіка України. – 2006. – № 2. – С. 6-9.

43. Федаш Г. В. Формування стратегії відтворення основних виробничих фондів підприємства. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics.

44. Цебень Р. Проблеми визначення величини ліквідаційної вартості та строків корисного використання основних засобів на підприємстві // Економіст. – 2007. – № 11. – С. 45-48.

45. Чабан В. Г. Лізинг в АПК як інструмент запровадження інновацій / В. Г. Чабан // Економіка АПК. – 2006. – № 3. – С. 34-39.

46. Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об‘єкт дослідження еволюційної економічної теорії // Економіка України. – 2008. - № 1. – С. 12-22.

47. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Каравела, 2004. – с. 79-89.

48. Шебаніна О. В. ринок праці та основні напрями його ефективність розвитку. // Економіка АПК. - №6, 2006 рік, - с. 115.

49. Шегда А. В. Економіка підприємства: Підручник – К: Знання, 2006. - с. 234-261.