Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 6024. Курсова робота Калькулювання собівартості окремих виробів продукції (робіт або послуг) автотранспортного підприємства

Курсова робота Калькулювання собівартості окремих виробів продукції (робіт або послуг) автотранспортного підприємства

« Назад

Код роботи: 6024

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Калькулювання собівартості окремих виробів продукції (робіт або послуг) автотранспортного підприємства

Кількість сторінок: 57

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

I. Теоретичний розділ

1.1. Сутність калькулювання собівартості одиниці продукції (робіт, послуг)

1.2. Групування витрат за калькуляційними статтями та методика їх обчислення

1.3. Розподіл непрямих витрат на автотранспортному підприємстві

1.4. Складання планової калькуляції одиниці продукції (робіт або послуг)

1.5. Прогнозування собівартості окремих видів продукції (робіт або послуг) на етапах розробки та освоєння нових виробів

Висновок

ІІ. Розрахункова частина

Вихідні дані для розрахунку техніко-економічних показників

Розрахунок техніко-економічних показників

Висновок

Література

При здійсненні господарсько-виробничої діяльності на будь-якому підприємстві природним чином споживають сировину, матеріали, паливо, енергію, працівникам виплачується заробітна плата, відраховуються платежі на їхнє соціальне і пенсійне страхування, нараховується амортизація, а також здійснюється ще ряд необхідних витрат. За допомогою процесу звернення ці витрати постійно відшкодовуються з виручки підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг), що забезпечує безперервність виробничого процесу. Щоб підрахувати суму всіх витрат підприємства, їх потрібно привести до єдиного знаменника, тобто представити в грошовому вираженні. Це і є собівартість.

У повсякденній діяльності підприємств, господарств, фірм такий важливий аспект їх функціонування, як формування та результативне визначення собівартості продукції набуває все зростаючу значимість і необхідність. Собівартість застосовується для визначення ефективності як локальних заходів щодо вдосконалення техніки і технології, організації виробництва і праці, освоєнню нових виробів або розширенню обсягів випуску традиційної продукції, так і при вирішенні глобальних питань будівництва та розміщення нових або реконструкції і модернізації діючих підприємств. Поліпшення використання показника собівартості в цих випадках може мати серйозний вплив на підвищення ефективності капітальних вкладень, їх концентрацію на об'єктах забезпечують високу економічну віддачу.

І це зрозуміло: адже собівартість продукції - найважливіший якісний показник, що характеризує ефективність господарювання комерційного суб'єкта. Від рівня собівартості залежить величина прибутку підприємства.

У собівартості продукції відбиваються всі сторони виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства: ступінь використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи окремих працівників і керівництва в цілому. Саме собівартість продукції є основним фактором, що визначає обґрунтовану ціну на вироблену продукцію. Таким чином, зниження собівартості продукції дозволяє не тільки отримати більшу суму прибутку, але і знижувати договірні ціни на реалізовану продукцію. Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції. Зниження собівартості продукції означає економію уречевленої і живої праці і є найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва, зростання накопичень.

Головне, щоб зменшення собівартості не стало самоціллю на шкоду якості продукції. Фірма повинна постійно відстежувати динаміку змін своїх витрат, собівартості та ін. важливих економічних показників, тільки тоді фірма зможе працювати найбільш ефективно і приймати правильні рішення з приводу свого подальшого розвитку. Без налагодженої калькуляційної роботи, постійного контролю за собівартістю і рентабельністю продукції неможливо надовго забезпечити високі доходи. Систематичний контроль за собівартістю продукції дозволяє не тільки встановити вплив окремих факторів на неї, а й виявляти резерви її зниження і розробляти заходи для їх мобілізації.

Розрахувавши основні техніко-економічні показники діяльності підприємства отримали наступні дані:

- для виконання виробничої програми підприємству необхідно 179 основних робітників та 10 чоловік допоміжних робітників;

- середньорічна вартість основних фондів підприємства за звітний рік складає 1209.2 тис. грн., на їх відновлення здійснюються амортизаційні відрахування, річний розмір яких складає 157.2 тис. грн.;

- річна виробнича потужність підприємства, за умов повного використання наявного на підприємстві обладнання становить 594540 виробів на рік;

- коефіцієнт оборотності оборотних засобів складає 19 оборотів на рік;

- курс акцій підприємства 20 грн.;

- річний економічний ефект від впровадження організаційно-технічного заходу склав 193040 грн.;

- річний обсяг виробництва в грошових одиницях становить 3442560 грн.;

- продуктивність праці, тобто виробіток на одного працівника склав 18508.4 виробів на чоловіка;

- коефіцієнт плинності кадрів по підприємству становить 0,086;

- величина доходу підприємства за рік склала 4212 тис. грн., а величина балансового прибутку 1954 тис. грн, чистий прибуток підприємства склав 1582,7 тис. грн., при цьому рівень рентабельності виробництва по підприємству дорівнює 86.50%;

- показники ефективності використання основних фондів підприємства наступні; фондовіддача 2,84 грн., фондомісткість 0,35 грн., фондоозброєність 6501 грн. на чоловіка.

Проаналізувавши отримані показники можу зробити висновок, що господарська діяльність підприємства є високоефективною, так як рівень рентабельності складає 86.50%, а впровадження організаційно технічного заходу у виробництво є доцільним, тому що річний економічний ефект є позитивним. В цілому можна сказати що діяльність підприємства є задовільною.

Мої пропозиції щодо покращення діяльності підприємства будуть такі: за допомогою зниження собівартості продукції підвищити прибуток підприємства і тим самим збільшити загальну рентабельність підприємства.

При виконанні курсової роботи я поглибив теоретичні знання, набуті у процесі вивчення курсу «Економіка підприємства», і показав вміння застосовувати їх в практичному вирішенні питань з економіки підприємства, тобто при обчисленні основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.

Для розрахунку техніко-економічних показників я використав вихідні дані згідно мого варіанту курсового проекту, відповідно до методичних рекомендацій.

1. Економіка підприємства: навч. Посібник. О. І. Ільїн. – 3-тє вид., перер. и доп. – М.: Нове знання, 2005. – 689 с.

2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-тє, перероб. та доп. – К.:КНЕУ, 2001. – 528 с.

3. Економіка підприємства: навч. посібник / Бойчик І. М. – 2-ге вид, випр. і доп. – К.: Новий Світ-2000, 2002. – 480 с.

4. Економіка підприємства: підручник / О. І. Волков. - М, 1999. – 415 с.

5. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник / Г. В. Савицька – К.: Знання, 2004. – 654 с.

6. Теорія економічного аналізу: навч. посібник для економ. спец. Вузів / А. Д. Шеремет, М. І. Баканов. – М.: Фінанси та статистика, 1981. – 262 с.

7. Економіка підприємства / Під ред. В. Я. Горфінкеля, В. О. Швандера. – М.: ЮНІТІ, 1998. – 742 с.

8. Економіка підприємства: навч. посібник / В. П. Грузинів, В. Д. Грибов. – 2-ге вид. – М.: Фінанси та статистика, 1999. – 208 c.

9. Економічний аналіз підприємства: підручн. для вузів / Л. В. Прикіна. – 2-ге вид., перероб. та доп. – М.: ЮНІТІ, 2003. – 407 с.

10. Економіка підприємства: підручник для вузів / В. П. Грузинів. – М.: Банки та біржі, ЮНІТІ, 1999. – 535 с.

11. Теорія бухгалтерського обліку / Під аг. Редакцією В. В. Деречина. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

12. Економіка підприємства / За заг. ред. Л. Г. Мельника. – С.: Університетська книга, 2003. – 412 с.

13. Фінансовий аналіз: навч. посібник / К. В. Ізмайлова. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.

14. Економіка підприємства: навч. посібник / В. І. Мацибора та ін. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

15. Планування, облік, аналіз собівартості / Б. Юровський. – Х.: Консульт, 2006. – 211 с.

16. Економіка підприємства: навч. посібник / Г. А. Семенов. – К.: ЦНЛ / 2005. – 324 с.

17. "Про положення планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)": Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. - № 473.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. - № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2003. - № 14.

19. План рахунків бухгалтерського обліку: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 листопада 2003 р. // ОКП Центр Чернівці. - 2003.

20. Економічний аналіз: навч. посібник / Тарасенко Н. В. – Львів.: Магнолія Плюс, 2007. – 344 с.