Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международный промышленный маркетинг \ 6015. Курсова робота Формування маркетингової стратегії продовольчого підприємства ТОВ «Молочник»

Курсова робота Формування маркетингової стратегії продовольчого підприємства ТОВ «Молочник»

« Назад

Код роботи: 6015

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародний промисловий маркетинг

Тема: Формування маркетингової стратегії продовольчого підприємства ТОВ «Молочник»

Кількість сторінок: 58

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Основні тенденції та перспективи розвитку молочної галузі

2. Аналіз привабливості ринкового середовища підприємства

3. Аналіз конкурентної позиції, конкурентний розподіл ринку, аналіз Портера, аналіз факторів галузевої конкуренції

4. Розробка гіпотези сегментації ринку, вибір привабливих ринкових сегментів, обґрунтування складання профілів

5. Розробка стратегії позиціонування ринку, побудова схем або карт позиціонування

6. Розробка функціональної маркетингової стратегії підприємства

Висновки

Список використаної літератури

В сучасних умовах кожне підприємство зацікавлене в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. Таким чином, суть стратегічного маркетингу полягає в пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і на отримання у них переваг в порівнянні з конкурентами за допомогою спеціальних ринкових заходів. Грамотне, обґрунтоване маркетингове рішення допоможе підприємству вижити в несприятливому зовнішньому середовищі.

Вибір стратегії залежить від ситуації, в якій знаходиться підприємство, тому маркетингові програми як короткострокові, так і довгострокові потребують розробки і застосування такої стратегії, яка при заданих умовах максимально відповідала б державній економічній політиці і в той же час забезпечувала б комерційним структурам необхідну ефективність, рентабельність і матеріальну зацікавленість в результатах праці.

Питанням розробки та реалізації маркетингових стратегій підприємств при їх виході на зовнішній ринок присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них роботи таких зарубіжних дослідників, як Й. Ансофф, Г. Армстронг, Дж.Р. Еванс, Ж.-Ж. Ламбен, Ф. Котлер, М. Портер, Д. Сондерс. Серед вітчизняних науковців відомі праці таких фахівців, як Батабанов Л.В., Войчак А.В., Герасимчук В.Г., Ілляшенко C.M., Кардаш В.Я., Ковальчук С.В., Крикавського Є.В., Куденко Н.В., Павленко А.Ф., Перерви П.Г., Старостіної А.О., Примак Т.О., Циганкової Т.М., Чухрай Н.Т. та інших вчених.

Незважаючи на цілу низку існуючих наукових праць, питання формування маркетингової стратегії українських підприємств залишається не досить вивченим. До того ж актуальною на даний час розвитку вітчизняної системи господарства є життєва необхідність у використанні маркетингового стратегічного управління, як одного з найефективніших і найпрогресивніших засобів управління підприємством при його виході на зовнішній ринок, що спонукається розвитком ринкових відносин, позитивними зрушеннями в економіці України, зростаючою конкуренцією на всіх ринках.

Відповідно до мети дослідження потрібно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути основні тенденції та перспективи розвитку молочної галузі.

2. Охарактеризувати аналіз привабливості ринкового середовища підприємства.

3. Проаналізувати аналіз конкурентної позиції, конкурентний розподіл ринку, аналіз Портера, аналіз факторів галузевої конкуренції.

4. Розробити гіпотезу сегментації ринку, вибір привабливих ринкових сегментів, обґрунтування складання профілів.

5. Розробити стратегію позиціонування ринку, побудову схем або карт позиціонування

6. Розробити функціональну маркетингову стратегію підприємства.

Об’єкт дослідження – продовольче підприємство ТОВ «Молочник» у Житомирській області.

Предмет дослідження - формування маркетингової стратегії продовольчого підприємства ТОВ «Молочник».

Методи дослідження: описовий, методи структурного, системного аналізу, порівняння.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, шести розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Провівши дослідження можемо зробити наступні висновки:

Дослідження показало, що молочне виробництво в Україні має великі перспективи, насамперед – за рахунок стимулювання та нарощування внутрішнього попиту, а також при зваженій державній аграрній політиці підтримки галузі в усіх категоріях господарств та розвитку великотоварного виробництва.

Продукція підприємства - високоякісна та рентабельна, асортиментний ряд доволі широкий, однак випуск продукції супроводжується необхідністю вирішення чисельних завдань: зберігання сировини та готової продукції, сезонність попиту, відповідність ДСТУ тощо.

Попит на продукцію підприємства визначається рівнем середньодушового доходу населення; підприємство володіє значним сегментом у центральному регіоні України та має потенційні можливості розширення ринків збуту.

Галузевий аналіз призвів до виділення реальних та потенційних конкурентів підприємства та визначив перспективи розвитку маслосироробної галузі в найближчі роки.

Порівняння господарської діяльності ВАТ «Молочник» з основним конкурентом АТЗТ «Фаворит» в розрізі виробничого потенціалу, збуту, власності, товарної політики дало змогу встановити лідируючу позицію підприємства в регіоні з виробництва та реалізації жирних сирів, однак незадовільний стан використання факторів виробництва не дозволяє працювати з високим ступенем рентабельності.

Підприємство здатне витримати конкурентну боротьбу в разі підвищення професійного рівня менеджменту, найшвидшого впровадження маркетингового комплексу (розробка асортиментних позицій, розширення та завоювання сегментів ринку, стимулювання збуту, створення дилерської мережі, проведення маркетингових досліджень), а також заощадження коштів для оновлення та модернізації виробництва.

За період, що аналізується, ВАТ «Молочник» майже в 3 рази збільшило обсяги товарообігу, що безперечно вплинуло на величину отриманого прибутку і забезпечило розширене відтворення виробничого процесу.

Спостерігається збільшення управлінського штату підприємства, що знижує ефективність управлінської роботи на підприємстві.

Збільшення кількості покупців продукції підприємства в 2рази визначає як обсяги товарообігу, так і майбутній потенціал підприємства і дозволяє обґрунтовано нарощувати обсяги виробництва продукції.

Більш ніж 3-кратне зростання величини повернутої продукції на ВАТ «Молочник» вказує на недоліки якісної оцінки готової продукції та потребує аналізу причин, що спонукають клієнтів повертати продукцію.

Зниження величини товарних запасів позитивно позначається на ефективності господарювання підприємства і дозволяє вивільнити оборотні засоби.

Показники ефективності маркетингової активності в переважній більшості мають позитивні тенденції змін і характеризують високий рівень маркетингової активності на підприємстві.

Отже, незважаючи на вищевказані труднощі щодо організації маркетингової діяльності на ВАТ «Молочник», підприємство здатне розробляти та реалізовувати цілеспрямовану маркетингову політику та на теперішній момент володіє необхідним потенціалом для застосування інших засобів.

З огляду на вищевикладені аргументи, більш доцільною є реалізація стратегії розширення сегментів, оскільки продукція підприємства знайома у всіх без виключення регіонах країни, й інтенсифікація комерційних зусиль з її просування дозволить отримати більші прибутки вже в найближчій перспективі. Позитивним моментом, що дозволяє реалізувати стратегію розширення сегментів, є низькі доходи споживачів. Зокрема, за статистичними даними відомо, що рівень доходів покупців в Україні коливається в межах: 30,0-120,0 грн./міс. - 20,52 млн. чол.; 120,1 - 210,0 грн./міс - 19,88 млн. чол; 210,1 - понад 300 грн./міс - 8,81 млн. чол. Отже, це підтверджує необхідність продовження випуску переважно дешевої продукції для орієнтації на низько- та середньозабезпечені прошарки населення.

Отже, можна відзначити, що найбільш переважною для компанії ТОВ «Молочник» на даному етапі розвитку є стратегія посилення позицій на ринку Житомира та області. Це обумовлено тим, що у фірми ще не вистачає потужності для виходу на нові регіональні ринки. Але при цьому у компанії все-таки існує ряд переваг, завдяки яким вона є досить сильним конкурентом в своєму регіоні. Тому слід укріпити свої позиції перед таким значним кроком, як вихід на нові ринки. Вибрана стратегія, безумовно, частково веде до досягнення поставленої планки.

Список використаної літератури

1. Артеменко Станіслав Вікторович. Управління маркетинговим потенціалом підприємств роздрібної торгівлі [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Артеменко Станіслав Вікторович; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – 20 с.

2. Аршевська Марина Володимирівна. Маркетингове комунікаційне забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук.: 08.00.04 / Аршевська Марина Володимирівна; ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2015. – 20 с.

3. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського, Шк. Маркетингового менеджменту. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 599 с.

4. Бєлінська Н. С. Економічна ефективність під- приємницької діяльності молокопереробних підпри- ємств та шляхи її підвищення. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 280 с.

5. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Є. Ю. Вершигора; Хмельниц. екон. ун-т. – Тернопіль: Астон, 2015. – 407 с.

6. Власенко О. С. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / О. С. Власенко. – К.: Знання, 2011. – 439 с.

7. Говоруха Ж. А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8 – С. 107–115.

8. Діхтль Е., Хершген Х. Практичний маркетинг. – М.: Висш. шк., 1995.

9. Драбаніч Анна Вікторівна. Маркетинг [Текст]: навч. посіб. [для студентів екон. спец.] / А. В. Драбаніч; Вінниц. фінанс.-екон. ун-т. – Вінниця: ВФЕУ, 2014. – 195 с.

10. Єрмошенко М. М., Ерохін С. А., Базилюк А. В. Маркетинг / Маркетинг: підручник. – К.: Нац. акад. управління, 2011. – 631 с.

11. Зав’ялов П. С., Демідов В. Е. Формула успіху. – М.: Міжнар. відносини, 1991.

12. Зебарна Е. М. Маркетинг: навчальний посібник для викладачів та студентів економічних спеціальностей / Е. М. Зебарна, Т. О. Окландер. – Одеса: ОНТПУ, 2012 – 149 с.

13. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика [Текст]: Підручник / В. Я. Кардаш. – К.: КНЕУ, 2010. – 240 с.

14. Кирилич Т. Ю. Диверсифікація маркетингової діяльності малих підприємств [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Кирилич Тамара Юріївна; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 25 с.

15. Козин Л. В. Соціально-відповідальний маркетинг підприємств [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Козин Лариса Володимирівна; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

16. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 12-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 816 с.

17. Маркетинг [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ / [М. В. Мальчик та ін.]; за заг. ред. М. В. Мальчик; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2014. – 443 с.

18. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст [Текст]: зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 26-29 трав. 2015 р.) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); [голов. ред. Н. В. Карпенко]. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 188 с.

19. Маркетингова інформація [Текст]: підручник / [Є. В. Крикавський та ін.]; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 414 с.

20. Маркетинговий менеджмент [Текст]: навч. посіб. / [Є. В. Крикавський та ін.]; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 379 с.

21. Маркетинговий менеджмент конкурентоспроможності підприємства: стратегічний підхід та системні рішення [Текст]: [монографія] / Кендюхов О. В. [та ін.]; [за заг. ред. О. В. Кендюхова]; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. стратег. упр. екон. розвитком. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – 201 с.

22. Меленчук Ю. Т. Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Меленчук Юлія Тарасівна; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 23 с.

23. Надвиничний О. А. Аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / Надвиничний Олександр Анатолійович; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

24. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. А. Окландер, М. В. Кірносова; Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 207 с.

25. Окландер Т. О. Маркетингова діяльність промислового підприємства в умовах зростання ризиків [Текст]: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.04 / Окландер Тетяна Олегівна; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2014. – 381 с.

26. Падерін І. Д. Маркетинг [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ України / І. Д. Падерін, К. О. Сорока. – 2-е вид., перероб. і допов. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 260 с.

27. Парсяк В. Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології [Текст]: підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 324 с.

28. Прийняття маркетингових рішень [Текст]: монографія. – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – 290 с.

29. Савіна Н. Б. Основи підприємництва та маркетингу [Текст]: навч. посіб.: європ. кредит.-трансфер. система / Н. Б. Савіна, А. М. Костюкевич; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2013. – 210 с.

30. Севрук І. М. Маркетингові стратегії міжнародних роздрібних торговельних мереж в Україні [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Севрук Ірина Миколаївна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ, 2015. – 24 с.

31. Статистичний збірник "Промисловість України" за 2011-2015 рр. / Держком. статистики України. – К., 2015. – 307 с.

32. Тимохіна Я. О. Управління комплексом маркетингових комунікацій промислового підприємства [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Тимохіна Яна Олександрівна; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – 20 с.

33. Толпежнікова Т. Г. Механізм формування маркетингової стратегії промислового підприємства [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Толпежнікова Тетяна Георгіївна; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2014. – 20 с.

34. Цар Г. В. Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості України / Г. В. Цар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.13. – с. 262-267.

35. Чагаровский В. В Европе наших молочных продуктов не будет / В Чагаровский // Бизнес. – 2012. – № 13 (1000). – С. 46-47.

36. Ястремська О. М. Ефективність маркетингової діяльності підприємств [Текст]: монографія / Ястремська О. М., Струпинська Н. В. – Харків: ІНЖЕК, 2014. – 257 с.

37. Бутенко Н. В. Основи маркетингу: навчальний посібник / Н. В. Бутенко. – Режим доступу: http://buklib.net.

38. Виробництво основних видів продукції тваринництва за регіонами. Держкомстат України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/sg/sg_reg/vop/vop_u/arh_vop2011.html.

39. Іванова Л. С. Стан та розвиток ринку молока і молокопродуктів після вступу України до СОТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=137.

40. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

41. Рентабельність виробництва молока [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/2012-07-07-14-39-23/1896-2013-11-25-08-38-43.html.

42. Що вплинуло на український молочний ринок в 2011 році. // MilkUa.info [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://milkua.info.