Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международный промышленный маркетинг \ 6014. Курсова робота Формування маркетингової стратегії поліграфічного підприємства ТОВ «Візаві»

Курсова робота Формування маркетингової стратегії поліграфічного підприємства ТОВ «Візаві»

« Назад

Код роботи: 6014

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародний промисловий маркетинг

Тема: Формування маркетингової стратегії поліграфічного підприємства ТОВ «Візаві»

Кількість сторінок: 54

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Основні тенденції та перспективи розвитку галузі

2. Аналіз привабливості ринкового середовища підприємства

3. Аналіз конкурентної позиції, конкурентний розподіл ринку, аналіз Портера, аналіз факторів галузевої конкуренції

4. Розробка гіпотези сегментації ринку, вибір привабливих ринкових сегментів, обґрунтування складання профілів

5. Розробка стратегії позиціонування ринку, побудова схем або карт позиціонування

6. Розробка функціональної маркетингової стратегії підприємства

Висновки

Список використаної літератури

В сучасних умовах інноваційний розвиток національної економіки визначається фактором інформаційного забезпечення суспільства, сприяти чому в змозі і повинен видавничо­поліграфічний комплекс. ВПК є однією з найбільш наукомістких галузей промисловості. Стратегічна важливість комплексу для економіки розвинутої держави полягає передусім в тому, що в її сфері зосереджено висококваліфікований трудовий потенціал як гуманітарного, так і науково­технічного профілю, а видавнича продукція як інтелектуальний продукт, є одним з ключових елементів, які складають культурний, освітньо­науковий, інформаційний потенціал держави.

На розвиток та формування підприємств комплексу впливають фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, незалежно від їх розміру та форми власності. Тому в умовах прогнозування тенденцій розвитку поліграфічної галузі як складової ВПК, набуває актуальності дослідження сучасного стану підприємств та галузі загалом.

Дослідженню проблем поліграфічної галузі присвячені роботи таких вчених як Дурняк Б.В., Григорова З.В., Мельников О.В., Пашуля П.Л., Палига Є.М., Угрин Я.М., Шангрет А.М. та ін. Однак, зважаючи на важливість галузі та динамічність змін, актуальним є постійний моніторинг та оцінка результатів діяльності поліграфічних підприємств та галузі загалом.

Отже, метою нашої роботи є формування маркетингової стратегії поліграфічного підприємства ТОВ «Візаві».

Відповідно до мети дослідження потрібно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути основні тенденції та перспективи розвитку поліграфічної галузі.

2. Охарактеризувати аналіз привабливості ринкового середовища підприємства.

3. Проаналізувати аналіз конкурентної позиції, конкурентний розподіл ринку, аналіз Портера, аналіз факторів галузевої конкуренції.

4. Розробити гіпотезу сегментації ринку, вибір привабливих ринкових сегментів, обґрунтування складання профілів.

5. Розробити стратегію позиціонування ринку, побудову схем або карт позиціонування

6. Розробити функціональну маркетингову стратегію підприємства.

Об’єкт дослідження – поліграфічне підприємство ТОВ «Візаві» у Київській області.

Предмет дослідження - формування маркетингової стратегії поліграфічного підприємства ТОВ «Візаві».

Методи дослідження: описовий, методи структурного, системного аналізу, порівняння.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, шести розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

До основних елементів наукової новизни проведеного дослідження можна віднести наступні:

– визначено основні тенденції розвитку поліграфічної промисловості, регіональні особливості розвитку поліграфічних підприємств та їх сучасні форми;

– узагальнено основні причини, що негативно впливають на розвиток поліграфічних підприємств України;

– визначено передумови та перспективи подальшого розвитку поліграфічних підприємств в сучасних економічних умовах.

Виконаний авторами аналіз існуючого стану розвитку поліграфічної промисловості, надав можливість зробити наступні висновки. Розвиток поліграфічної промисловості має чітку тенденцію до зростання упродовж 2011-2015 років. Враховуючи ті кризові явища в економіці України, які пов'язані з початком глобальної економічної кризи; найвищий темп приросту обсягу реалізованої продукції та прибутку відзначений у 2014 році. До негативних аспектів розвитку підприємств поліграфічної промисловості, які були виявлені можна віднести зростання частки збиткових підприємств (57%), існування непропорційності розташування підприємств у регіонах, яка призводить до деформації структури промисловості, зменшення задоволення потреб споживачів у друкованій продукції.

Подальших наукових досліджень потребує визначення регіональних особливостей розвитку поліграфічних підприємств, моделювання динаміки розвитку поліграфічних підприємств з врахуванням загроз пріоритетам розвитку впродовж коротко-, середньо - та довгострокових проміжків часу.

ТОВ «ВІЗАВІ» на сьогоднішній день є універсальним поліграфічним підприємством, динамічно нарощує темпи виробництва і постійно підвищує конкурентоспроможність продукції.

У зв’язку зі зростаючим попитом на продукцію виникає необхідність у розширенні та удосконаленні виробництва. Стратегія компанії включає модернізацію вже існуючого обладнання і встановлення нового, що дозволить закріпити лідируючі позиції.

Система показників платоспроможності та фінансової стійкості дозволяє оцінити здатність підприємства відшкодувати поточні борги у визначені терміни, фінансову незалежність від зовнішніх джерел фінансування, мобільність власного капіталу, здатність капіталу утворювати активи, заборгованість підприємства.

Формування товарного асортименту ТОВ «ВІЗАВІ» полягає в тому, щоб своєчасно запропонувати покупцям таку сукупність товарів, які, відповідаючи в цілому профілю, торгівельної діяльності підприємства, якомога повніше задовольнити потреби покупців. Формування такого асортименту полягає в визначенні характеру нових товарів і їх параметричних рядів, співвідношень обсягів продажу старих і нових, наукомістких і звичних виробів. Одночасно вирішуються питання цін, рівня конкурентоспроможності, обсягу гарантій, якості сервісу, необхідність створення нових видів товарослідування фірми. Товарооборот ТОВ «ВІЗАВІ» зріс в 2014 році на 22,20% порівняно з минулим роком. Це призвело до збільшення доходу підприємства на 18,62%. Разом з тим зросли витрати підприємства на 1874,5 тис. грн. (24,06%), це призвело до зростання чистого прибутку лише на 5,96% та до зменшення рентабельності з 8,09% до 7,15% на 0,94%.

На основі аналізу показників асортименту підприємства ТОВ «ВІЗАВІ» можна зробити наступні висновки: асортимент товарів володіє достатньо високою оновлюваністю, провівши АВС- аналіз, XYZ- аналіз та поєднаний АВС-XYZ- аналіз на основі вихідних даних ТОВ «ВІЗАВІ» найвигіднішим для підприємства є виробництво блокнотів та книжково-журнальної друкованої продукції.

Отже, для підвищення ефективності функціонування ТОВ «ВІЗАВІ» в цілому необхідно провести ряд заходів: підвищити рівень використання трудових ресурсів, оптимізувати використання основних фондів, товарних запасів, власного та позикового капіталу, - що дасть можливість підприємству вести ефективну політику управління всіма наявними ресурсами та нарощувати обсяги товарообороту, і відповідно підвищити прибутковість.

Список використаної літератури

1. Артеменко Станіслав Вікторович. Управління маркетинговим потенціалом підприємств роздрібної торгівлі [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Артеменко Станіслав Вікторович; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – 20 с.

2. Аршевська Марина Володимирівна. Маркетингове комунікаційне забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств [Текст]: автореф. дис. канд. екон. Наук.: 08.00.04 / Аршевська Марина Володимирівна; ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2015. – 20 с.

3. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського, Шк. Маркетингового менеджменту. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 599 с.

4. Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Є. Ю. Вершигора; Хмельниц. екон. ун-т. – Тернопіль: Астон, 2015. – 407 с.

5. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні / Б. В. Дурняк, А. М. Шангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. – 149 с.

6. Власенко О. С. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / О. С. Власенко. – К.: Знання, 2011. – 439 с.

7. Говоруха Ж. А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8 – С. 107-115.

8. Діхтль Е., Хершген Х. Практичний маркетинг. – М.: Висш. шк., 1995.

9. Драбаніч Анна Вікторівна. Маркетинг [Текст]: навч. посіб. [для студентів екон. спец.] / А. В. Драбаніч; Вінниц. фінанс.-екон. ун-т. – Вінниця: ВФЕУ, 2014. – 195 с.

10. Дурняк Б., Штангрет А., Мельников О. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції. Статистично-графічний огляд. Моногр. - Львів:УАД, 2006. – 274 с.

11. Єрмошенко М. М., Ерохін С. А., Базилюк А. В. Маркетинг / Маркетинг: підручник. – К.: Нац. акад. управління, 2011. – 631 с.

12. Зав’ялов П. С., Демідов В. Е. Формула успіху. – М.: Міжнар. відносини, 1991.

13. Зебарна Е. М. Маркетинг: навчальний посібник для викладачів та студентів економічних спеціальностей / Е. М. Зебарна, Т. О. Окландер. – Одеса: ОНТПУ, 2012 – 149 с.

14. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика [Текст]: Підручник / В. Я Кардаш. – К.: КНЕУ, 2010. – 240 с.

15. Кирилич Т. Ю. Диверсифікація маркетингової діяльності малих підприємств [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Кирилич Тамара Юріївна; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 25 с.

16. Ковба Ж. М. Асортимент друкованої продукції [Текст]: навч.-метод. посіб. / Ж. М. Ковба, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников; Укр. акад. друкарства. – Л.: Українська академія друкарства, 2009. – 99 с.

17. Козин Л. В. Соціально-відповідальний маркетинг підприємств [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Козин Лариса Володимирівна; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

18. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 12-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 816 с.

19. Лазановський П. П. Основні фонди поліграфічних підприємств: проблеми використання та оновлення // Палітра друку. – 2005. – № 3. – С. 9-11.

20. Лисовский П. Управленческие перспективы планирования ассортимента в розничной сети // Справочник экономиста. – 2012. – № 7. – С. 54-66.

21. Маркетинг [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ / [М. В. Мальчик та ін.]; за заг. ред. М. В. Мальчик; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2014. – 443 с.

22. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст [Текст]: зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 26-29 трав. 2015 р.) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); [голов. ред. Н. В. Карпенко]. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 188 с.

23. Маркетингова інформація [Текст]: підручник / [Є. В. Крикавський та ін.]; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 414 с.

24. Маркетинговий менеджмент [Текст]: навч. посіб. / [Є. В. Крикавський та ін.]; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 379 с.

25. Маркетинговий менеджмент конкурентоспроможності підприємства: стратегічний підхід та системні рішення [Текст]: [монографія] / Кендюхов О. В. [та ін.]; [за заг. ред. О. В. Кендюхова]; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. стратег. упр. екон. розвитком. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – 201 с.

26. Меленчук Ю. Т. Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Меленчук Юлія Тарасівна; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 23 с.

27. Надвиничний О. А. Аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / Надвиничний Олександр Анатолійович; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – 20 с.

28. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. А. Окландер, М. В. Кірносова; Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 207 с.

29. Окландер Т. О. Маркетингова діяльність промислового підприємства в умовах зростання ризиків [Текст]: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.04 / Окландер Тетяна Олегівна; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2014. – 381 с.

30. Падерін І. Д. Маркетинг [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ України / І. Д. Падерін, К. О. Сорока. – 2-е вид., перероб. і допов. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 260 с.

31. Парсяк В. Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології [Текст]: підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 324 с.

32. Прийняття маркетингових рішень [Текст]: монографія. – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – 290 с.

33. Савіна Н. Б. Основи підприємництва та маркетингу [Текст]: навч. посіб.: європ. кредит.-трансфер. система / Н. Б. Савіна, А. М. Костюкевич; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2013. – 210 с.

34. Палига Є. М. Стан та розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України: регіональний аспект / Є. М. Палига, Г. І. Пушак, Я. Я. Пушак. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. – 187с.

35. Севрук І. М. Маркетингові стратегії міжнародних роздрібних торговельних мереж в Україні [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Севрук Ірина Миколаївна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ, 2015. – 24 с.

36. Статистичний збірник "Промисловість України" за 2011-2015 рр. / Держком. статистики України. – К., 2015. – 307 с.

37. Тимохіна Я. О. Управління комплексом маркетингових комунікацій промислового підприємства [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Тимохіна Яна Олександрівна; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – 20 с.

38. Толпежнікова Т. Г. Механізм формування маркетингової стратегії промислового підприємства [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Толпежнікова Тетяна Георгіївна; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2014. – 20 с.

39. Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2008. – 480 с.

40. Ястремська О. М. Ефективність маркетингової діяльності підприємств [Текст]: монографія / Ястремська О. М., Струпинська Н. В. – Харків: ІНЖЕК, 2014. – 257 с.

41. Бутенко Н. В. Основи маркетингу: навчальний посібник / Н. В. Бутенко. – Режим доступу: http://buklib.net.

42. Статистичні дані. Промисловість // Державна служба статистики України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.