Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление персоналом \ 5810. Курсова робота Методи професійного навчання працівників ТОВ «Аграрій»

Курсова робота Методи професійного навчання працівників ТОВ «Аграрій»

« Назад

Код роботи: 5810

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Управління персоналом

Тема: Методи професійного навчання працівників ТОВ «Аграрій»

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

1. Методи професійного навчання працівників

1.1. Сутність професійного навчання працівників

1.2. Сутність та значення професійного навчання працівників безпосередньо на робочому місці

1.3. Сутність та значення професійного навчання за межами робочого місця

2. Аналіз трудового потенціалу підприємства

2.1. Аналіз трудового потенціалу ТОВ «Аграрій»

2.2. Аналіз механічного руху персоналу

2.3. Аналіз якісного складу та розвитку персоналу

3. Укомплектування підприємства персоналом

3.1. Планування чисельності персоналу підприємства

3.2. Вибір та обґрунтування джерел набору працівників

3.3. Вибір методів відбору

4. Пропозиції удосконалення системи мотивації персоналу підприємства

Висновки

Список використаних джерел

В умовах існуючих рівнів і темпів розвитку технології та економіки, коли на ринку діє жорстка конкуренція, найважливішу роль відіграє професійно-кваліфікаційний потенціал персоналу підприємства та його постійне нарощення. Для цього керівництву необхідно забезпечити підприємство висококваліфікованими працівниками, здійснювати вірну кадрову політику у частині навчання та розвитку особистісних якостей всіх співробітників. Тому одним з найбільш важливих завдань є забезпечення підприємства висококваліфікованими кадрами, які здатні вирішувати не тільки прості, рутинні завдання, а й забезпечувати розвиток підприємства, зайняття міцних конкурентних позицій на ринку, визначати та реалізовувати стратегічні цілі.

Поряд з цим існують проблеми із залученням персоналу: люди з високим рівнем професійних навичок та досвідом роботи вимагають високої платні за надання своїх послуг, а малокваліфікована робоча сила не здатна вирішувати стратегічні питання розвитку підприємства. У зв’язку з цим обрана тема магістерської курсової є актуальною й своєчасною.

Велика кількість теоретиків у різні часи займалися проблемою професійного навчання персоналу, необхідності і доцільності зростання його інтелектуального, творчого потенціалу, розвитку таких особистісних якостей як креативність та інноваційність. Серед цих дослідників необхідно відзначити сучасних вітчизняних вчених Грішнову О.А., Колота А.М., Савченко Б.Г., Тютюннікова С.В., Чухно А.А.

Немаловажні для української наукової думки і практичного застосування роботи закордонних дослідників Армстронга М., Марра Р., Шмідта Г., засновників теорії людського капіталу Боцмана М., Беккера М. й ін.

У даній роботі об’єктом дослідження є процес організації професійного навчання працівників та його вплив на економічні показники роботи підприємства.

Предметом дослідження – шляхи підвищення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу.

Суб’єктом дослідження є персонал підприємства.

Об’єктом дослідження є ТОВ «Аграрій».

Мета написання курсової роботи полягає у вдосконаленні системи організації професійного навчання персоналу та обґрунтування її впливу на економічні показники роботи підприємства.

Задля досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- вивчення основних теоретичних аспектів організації професійного навчання на підприємстві;

- розгляд основних форм та методів професійного навчання персоналу та виявлення впливу рівня кваліфікації на кінцеві показники діяльності підприємства;

- аналіз виробничого та професійно-кваліфікаційного потенціалу ТОВ «Аграрій»;

- удосконалення системи організації професійного навчання персоналу ТОВ «Аграрій»;

- визначення економічної ефективності запропонованих заходів.

При написанні курсової роботи використані наступні дані: законодавчі і нормативні акти України; звітно-статистичні і бухгалтерські дані підприємства; наукова, методична і спеціальна література.

В курсовій роботі використовувалися методи порівняння, аналізу, графічний, статистичний та ін. Запропоновані заходи дозволять ТОВ «Аграрій» підвищити, як ефективність праці персоналу, так і ефективність діяльності усього підприємства.

Отже, на основі наведених даних та здійснених досліджень можна зробити наступні висновки:

- Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Це особливо справедливо на сучасному етапі, коли прискорення науково-технічного прогресу веде до швидких змін і вимог до професійних знань, умінь і навиків.

- Професійний розвиток - це безперервний комплексний процес, який включає: професійне навчання, розвиток кар'єри та підвищення кваліфікації. Реалізація концепції розвитку персоналу передбачає створення гнучкої, конкретної системи професійного навчання, зорієнтованої на вирішення стратегічних завдань організації.

- Планування та організація розвитку персоналу стають важливими функціями служби управління персоналу. Наслідування Україною цього прикладу є обов’язковою умовою забезпечення в державі сталого економічного зростання.

- Основним напрямом професійного розвитку є професійне навчання - процес формування у працівників специфічних, професійних знань, навиків за допомогою спеціальних методів навчання.

- У світовій практиці розвитку персоналу застосовують такі методи навчання: навчання на робочому місці і за межами робочого місця (та виконання посадових обов'язків); методи, які однаково підходять для будь-якого з цих варіантів.

- Розвиток персоналу – центральна сфера діяльності менеджменту персоналу ТОВ «Аграрій». Розвиток персоналу завжди сприймається позитивно, так як він прямує до розвитку кадрового потенціалу.

- У ТОВ «Аграрій» метою професійного навчання є розвиток інтелектуального потенціалу співробітників. При цьому сам процес освіти і підвищення кваліфікації не менш важливий, ніж його формальний результат або досягнений рівень освіти.

- Стратегічний розвиток персоналу товариства є і розвитком товариства через розвиток колективу, а також входить до стратегії і культури підприємства, охоплює його зовнішнє середовище, а також внутрішню ситуацію і залежить від організаційних здібностей керівників створити систему навчання в колективі.

- Навчання персоналу у ТОВ «Аграрій» проводиться згідно Положення про навчання персоналу та по термінах та формах проведення поділяється на: короткострокове, довгострокове та корпоративне.

- ТОВ «Аграрій» постійно розробляє та оновлює свої програми систематичної підготовки і перепідготовки працівників, тим самим покращуючи обслуговування своїх клієнтів та підвищує рейтинг в сфері компаній роздрібної торгівлі електроніки та цифрової техніки.

1. Аширов Д. А. Управління персоналом. - М.: Проспект, 2007. – 432 с.

2. Веснин В. Р. Менеджмент. – М.: Проспекта, 2007. - 512 с.

3. Веснин В. Р. Управління персоналом. Теорія і практика. – М.: Проспекта, 2008. – 688 с.

4. Зайцева Т. В., Зуб О. Т. Управління персоналом, - М.: ИНФРА-М, 2006. – 336 с.

5. Огарков А. А. Управління організацією, - М.: Эксмо, 2006. – 512 с.

6. Раздорожний А. А. Управління організацією (підприємством). - М.: Іспит, 2006. – 637 с.

7. Базаров Т. Ю., Єрьоміна Б. Л. Управління персоналом. - М.: ЮНИТИ. - 2006.

8. Крушельницька О. Управління персоналом: Навчальний посібник / Ольга Крушельницька, Дмитро Мельничук,. - 2-е вид., перероб. й доп. - К.: Кондор, 2005. – 304 с.

9. Мурашко М. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник / Микола Мурашко. - 2-ге вид., стереотип.. - К.: Знання, 2006. - 311 с.

10. Савченко В. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник / Василь Савченко; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К.: КНЕУ, 2002. - 351 с.

11. Шваб Л. І. Економіка підп.:Навчальний посібник для студентів вищих навч. Закладів. 4-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.

12. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. - 2-ге вид., випр. доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с.

13. Економіка підприємства.: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.

14. Грішнова О. А., Наумова О. О. Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. - Т 2. Управління персоналом в організаціях. - К.: КНЕУ, 2005. – 435 с.

15. Карпенко В. В. Резерви підвищення мотивації праці кадрів вищої кваліфікації аграрних підприємств / В. Карпенко // Економіка АПК. – 2011. – № 3. – С. 107-111.

16. Коваленко М. А. Менеджмент трудової активності працівників підприємства: Навчальний посібник. / М. А. Коваленко, І. І. Грузнов, Л. Є. Сухомлин. – Херсон: «Олди-плюс», 2006. – 288 с.

17. Петрова Т. Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців / Т. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 26-34.

18. Сардак С. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств / С. Сардак // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 6. – С. 45-51.

19. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. / За редакцією.

20. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: Хвиля-Прес, 2001.

21. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підр. – К.: КНЕУ, 2002.

22. Психологія управління: Навчальний посібник / Орбан-Лембрик Л. Е. - К.: Академвидав, 2003. - 567 c.

23. Храмов В. О., Бовтрук А. П. Основи управління персоналом: Навч.-метод.

24. Шкатулка В. И. Настільна книга менеджера з кадрів – вид. 2-е, – М.: Видавництво НОРМА, 2000.

25. www.hrm.ru Кадровий менеджер / Ю. Єршова Управління діловою кар'єрою.