Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Економіка підприємства - 30 питань

« Назад

Код роботи: 5644

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Економіка підприємства

Тема: 30 питань

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Поняття про підприємство, його цілі і напрямки діяльності

2. Поняття про виробничу програму. Натуральні та вартісні показники виробничої програми

3. Поняття про основні засоби. Класифікація основних засобів

4. Поняття про знос основних засобів. Види зносу

5. Поняття про амортизацію. Методи нарахування амортизації

6. Ремонт основних фондів, види ремонтів та джерела їх фінансування

7. Облік і оцінка основних засобів на підприємстві

8. Показники стану та руху основних засобів

9. Показники оснащеності підприємства та працівників основними засобами

10. Показники ефективності використання основних засобів. Шляхи покращення використання основних засобів

11. Поняття про оборотні кошти, склад та структура оборотних коштів

12. Поняття про норматив оборотних коштів. Визначення нормативу по окремим елементам оборотних коштів

13. Джерела утворення оборотних коштів на підприємстві

14. Показники оборотності оборотних коштів. Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів

15. Методи вимірювання продуктивності праці, їх переваги та недоліки

16. Показники ефективності використання персоналу підприємства

17. Шляхи та резерви підвищення продуктивності праці

18. Поняття про інвестиції, видовий склад інвестицій

19. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій

20. Склад витрат підприємства, що враховується при визначенні собівартості продукції

21. Групування витрат підприємства за економічними елементами витрат

22. Групування витрат підприємства за статтями калькуляції

23. Поняття про умовно-постійні та умовно-змінні витрати. Визначення точки беззбитковості

24. Фактори і резерви зниження витрат виробництва

25. Поняття про прибуток та його місце в економіці підприємства. Види прибутку

26. Розподіл прибутку на підприємстві. Платежі з прибутку

27. Джерела утворення прибутку на підприємстві

28. Поняття про рентабельність. Система показників рентабельності

29. Поняття про результати економічної діяльності підприємства та їх визначення: валова продукція, чиста продукція, валовий дохід, чистий дохід, прибуток

30. Узагальнюючі показники ефективності діяльності підприємства