Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление персоналом \ 5200. Випускна робота Впливу особистих якостей керівника на ефективність управління ДП НДГ «Україна»

Випускна робота Впливу особистих якостей керівника на ефективність управління ДП НДГ «Україна»

« Назад

Код роботи: 5200

Вид роботи: Випускна робота

Предмет: Управління персоналом

Тема: Впливу особистих якостей керівника на ефективність управління ДП НДГ «Україна»

Кількість сторінок: 64

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПЛИВУ ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

1.1. Ділові якості керівника: сутність та значення

1.2. Особливості застосування ділових якостей керівника в управлінні підприємством

1.3. Методи оцінки ділових і особистих якостей керівника на процес управління

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ВПЛИВУ ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДП НДГ «УКРАЇНА»

2.1. Організаційно-економічна характеристика господарської діяльності ДП НДГ «Україна»

2.2. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності ДП НДГ «Україна»

2.3. Характеристика особистих якостей керівника вплив на ефективність управління ДП НДГ «Україна»

2.4. Удосконалення впливу особистих якостей керівника на ефективність управління ДП НДГ "Україна"

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин формує соціальне замовлення на якісно новий тип керівника, що припускає створення науково обґрунтованої моделі діяльності, яка необхідна як мета при формуванні, і як критерій при оцінці сучасного керівника.

Ефективність управлінської діяльності керівника залежить від його здібностей, що представляють собою такі властивості індивіда, сукупність яких обумовлює успішність виконання певної діяльності.

Загальна здатність до управлінської діяльності передбачає наступні управлінські риси та вміння, притаманні сильним керівникам: вміння вирішувати «нестандартні» управлінські проблеми, що не мають готових рішення, пов’язані з конкретними, іноді й конфліктними ситуаціями. Рішення повинні бути спрямовані на вирішення конфліктів. Чим більш сильним є керівник, тим менше він конфліктний.

Щоб стати хорошим керівником високого рангу і придбати самосвідомість такого керівника, потрібно, як правило, пройти всі щаблі посадової сходи. Сильний керівник творчо підходить до розпоряджень вищестоящого керівництва, і якщо він не згоден з ним, то свої контраргументи ретельно обгрунтовує. Вміння забезпечити позитивну саморегуляцію управлінської системи має дуже важливе значення. Керівнику надано право вирішувати питання підбору і розстановки кадрів в своєму підрозділі. Ефективність цих рішень знаходиться в прямій залежності від управлінських здібностей керівника.

Кожного керівника і фахівця можна оцінити по його діловим, професійним якостям тільки керівник або фахівець вищої кваліфікації. Сильний керівник уміє правильно оцінити ефективність діяльності підлеглих. Він намагається не привертати слабких підлеглих до вирішення складних або важливих питань, допомагає їм розібратися в «нестандартних» ситуаціях, спираючись на автократичні методи керівництва. Іноді він може покласти свої повноваження на сильних підлеглих, поставивши перед ними завдання загальної форми, використовуючи при цьому демократичні методи керівництва і орієнтуючись на їх здібності і уміння.

Питанням оцінки ділових якостей керівників підприємств та ефективності їх роботи присвячені праці таких учених, як Д. В. Брустінов, А. Г. Єфанова, Е. С. Жаріков, А. М. Колот, С. Ф. Покропивний, Б. М. Пунько, Л. Б. Спіріна, Н. Степаненко, В. В. Ткачук, Г. П. Щедровицький та ін.

Предмет дослідження у випускній роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів впливу ділових якостей керівника на ефективність роботи підприємства, об'єктом — господарська діяльність ДП НДГ «Україна».

Метою випускної роботи є обгрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення ділових якостей керівного складу ДП НДГ «Україна».

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

1) розглянути вплив ділових якостей керівника на ефективність роботи підприємства;

2) дати оцінку ділових якостей керівника ДП НДГ «Україна».

Методи дослідження: аналіз літературних джерел за темою дослідження, а також емпіричні методи досліджень - контент-аналіз документів ДП НДГ «Україна», тестування та анкетування.

Випускна робота складається з двох розділів. У першому розділі ми розглядається теоретичний матеріал: ділові якості керівника, їх сутність і значення; вітчизняний і зарубіжний досвід, а також особливості застосування ділових якостей керівника в управлінні підприємством. У другому розділі, на основі досліджуваного підприємства - ДП НДГ «Україна», проводиться оцінка ділових якостей керівників, а також даються рекомендації щодо вдосконалення ділових якостей керівника підприємства.

Ділова оцінка якості персоналу організації - це цілеспрямований процес встановлення відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, мотивацій і властивостей) вимогам посади або робочого місця.

Найчастіше виокремлюють такі обов'язкові для управлінця якості:

1. Компетентність (кожен керівник має знати, як виконувати свою роботу на високому професійному рівні).

2. Висока відповідальність, особиста гідність.

3. Відчуття нового та вміння йти на розумний ризик, творчо розв'язувати проблеми, сміливість у прийнятті рішень.

4. Гнучкість, розуміння ситуації, гостре сприйняття нових потреб, відчуття часу, подій.

5. Висока працездатність, постійне прагнення бути кращим і робити все якнайдосконаліше.

6. Комунікабельність, здатність установлювати контакти.

7. Увага до підлеглих.

Серед основних якостей сучасного менеджера варто виділити:

Інтелектуальні якості — розум і загальна кулькура, творче начало, уміння прийняти оптимальне рішення і нести відповідальність за нього. Практика свідчить, що найважливіші рішення в корпораціях приймаються не колективними органами, а окремими керівниками. Які несуть відповідальність за них.

Особистісні якості — уміння безконфліктно взаємодіяти з людьми, авторитет, упевненість у собі, рішучість, прагнення успіху.

Застосування сучасних методів об'єктивної оцінки праці управлінських працівників, і особливо керівників, в умовах ринкової економіки і демократизації управління набуває особливого значення. Проведення таких оцінок напередодні атестації, в процесі виборів керівника, при формуванні резерву кадрів на висунення, а також у поточних перестановках у кадровому складі - такі основні практичні напрямки оцінної діяльності організацій.

Оцінка є невід’ємним і найважливішим елементом в структурі управління працею управлінського персоналу. Вона представляє собою певну систему, яка має досить складну структуру, що дозволяє виконувати регулятивну функцію щодо діяльності оцінюваних управлінських працівників і керівників.

До групи якісних методів зазвичай відносять методи біографічного опису, ділової характеристики, спеціального усного відгуку, еталону, а також оцінки на основі обговорення (дискусії).

До кількісних методів відносять всі методи з числовою оцінкою рівня якостей працівника. Серед них найбільш простими і ефективними вважають метод коефіцієнтів та бальний.

Методи оцінки ділових якостей є різноманітні. Оцінка керівника фірми допомагає визначити його слабкі і сильні професійні якості, з’ясувати недоліки в його компетенції та передбачити заходи щодо їх усунення. А це дозволяє керівникові ефективно спланувати свою кар'єру та в повній мірі реалізувати власний потенціал.

Підприємство ДП НДГ «Україна» створене з метою забезпечення практичного навчання студентів і слухачів Державного агроекологічного університету, проведення наукових досліджень, здійснення виробничої та зовнішньоекономічної діяльності, яка технологічно пов’язана з процесом підготовки спеціалістів сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу України, виробництва елітного насіння, вирощування племінної худоби, переробки та реалізації, зовнішньоекономічної діяльності та іншої діяльності з метою отримання прибутку.

На ДП «НДГ «Україна» ДАУ» фінансовий стан збитковий у 2012 році збитки підприємства становлять 501 тис. грн. На це насамперед впливає обсяги випуску продукції, збільшення собівартість, ціна продукції, що реалізується, незавершене виробництво, збільшення поточних зобов’язань. На підприємстві склалася така ситуація витрати на виробництво зросли, збільшилася собівартість, не звертають увагу на збут, також збільшене незавершене виробництво. Складність полягає в нестабільності сільськогосподарського виробництва внаслідок значної залежності його від природно-кліматичних умов, що ускладнює можливість збалансування в часі та просторі обсягів виробництва продуктів харчування з потребами ринку, призводить до нестабільності його фінансового стану. Підприємство є ліквідним здатне перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань.

Ефективність використання матеріальних ресурсів є економним це пов’язане з цінами на закупівлю матеріалів.

Щоб покращити стан підприємства необхідно ефективно використовувати земельні угіддя.

Покращення фінансового стану підприємства до рівня нормального ми пропонуємо збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва з мінімальними витратами на її одиницю. Отже, необхідно збільшувати врожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин та знижувати собівартість продукції.

Виходячи з ділових і особистісних якостей керівника, можна говорити про результати роботи цього керівника. Володимир Дмитрович - це природжений лідер, відмінний керівник, який вміє правильно зрозуміти поставлене перед ним завдання, правильно розділити обов’язки перед підлеглими, чітко сформулювати завдання перед ними, вчасно подати звіт про виконану роботу. Керівнику чудово вдається знайти спільну мову з вищестоящим керівництвом, з керівниками інших відділів організації, з підлеглими, і зберігати здорову робочу атмосферу. Володіючи всіма необхідними для професійного керівника якостями не перестає вдосконалюватися.

Потрібно вдосконалити перш за неформальні відносини, тому що не всі підлеглі поважають керівника, а він свою чергу не довіряє своїм співробітникам, зловживає дріб’язковим контролем. Покращити соціально-психологічний клімат у колективі, щоб не вникало конфліктів. Направляти персонал на підвищення кваліфікації, на курси. Удосконалити обговорення рішення і його прийняття, тому що не всі підлеглі можуть висловити свою думку і це затримує прийняття рішення.

Отже, покращити керівництво на підприємстві можна даючи конкретні завдання, не зловживати контролем, відноситися до працівників доброзичливо, поважати. Мати кваліфікованих спеціалістів, ініціативних працівників, стабільність в колективі. Ділові якості удосконаляться разом із покращенням керівництва на підприємстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аверченко Л. К. Психология управления: [Курс лекций]. / Л. К. Аверченко. - Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2008. – 256 с.

2. Адаир Д. Эффективное лидерство / Д. Адаир – М.: Эксмо, 2003. – 320 с.

3. Адаменко Е. Управленческие процедуры. Функции менеджера / Е. Адаменко // Менеджер по персоналу. – 2006. - № 5. – С. 36-42.

4. Адаменко Е. Школа линейного менеджера. Управленческие процедуры / Е. Адаменко. // Менеджер по персоналу. – 2006. - № 4. – С. 46-49.

5. Белецкий Н. П. Менеджмент: основы лидерства / Н. П. Белецкий – М.: Новое знание, 2002. – 304 с.

6. Бендас Т. В. Гендерные исследования лидерства. / Т. В. Бендас // Вопросы психологии. - 2000. - № 1. – 120 с.

7. Большаков А. С. Менелдмент: [Уч. пособие.] / А. С. Большаков. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 160 с.

8. Виноградський М. Д., Шканова О. М. Організація праці менеджера [Навч. посіб]. / М. Д. Виноградський, О. М. Шканова. - К., 2002. – 518 с.

9. Власова Н. Руководчтво по управлению людьми. / Н. Власова. – М.: Инфра-М, 2000. – 304 с.

10. Воробйов Є. М. Економіка. [Довідник старшокласника та абітурієнта]. / Є. М. Воробйов. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008.- 400 с.

11. Гамаюнов В. Г. Организация труда менеджера. / В. Г. Гамаюнов. – Харьков: Основа, 2009. – 396 с.

12. Глухов В. Менеджмент: [Учебник]. / В. Глухов. – СПб.: Спец. література, 2000. - 700 с.

13. Гріффін Р., Яцура В. Основи менеджменту: [Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич]. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.

14. Дідковська Л. Г., Гордієнко П. Г. Менеджмент: [навч. посіб]. / Л. Г. Дыдковська, П. Г. Гордієнко– К.: Алерта, КНТ, 2007. – 516 с.

15. Джулиани Р. У. Лидерство / Р. У. Джулиани – М.: Мирамакс, 2002. – 408 с.

16. Евтихов О. В. Стратегии и приемы лидерства: теория и практика / О. В. Евтихов – СПБ: Речь, 2007. – 238 с.

17. Егоршин А. П. Управление персоналом: [Учеб. для вузов. – 3-е узд.]. / А. П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2001. – 720 с.

18. Економіка підприємства: [Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного] – Вид. 2-ге, перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

19. Іванова І. В. Менеджер – професійний керівник: [Навч. посіб.] / І. В. Іванова. – К.: Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2001. – 107 с.

20. Керівництво організацією: [Навч. посібник / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, І. С. Процик.] – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 50 с.

21. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: [Навч. посіб.] / М. Я. Коробов. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 378 с.

22. Кочетова, А. И. Психологически основы современного управления персоналом / А. И. Кислуха. М.: Зеркало, 2008. - 329 с.

23. Кретов Б. И. Типология лидерства / Б. И. Кретов // Социально-гуманитарные знания. - 2000. - № 3. – 200 с.

24. Крошаренко Ю. Я. Методика оценки делового потенциала / Ю. Я. Крошеренко. - М., 2007. - 356 с.

25. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту:[Підручник]. Вид.2-ге, випр., доп. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К.: Академвидав, 2007.- 464 с. (Альма-матер).

26. Ложкин Г. Лидерство: история и современность / Г. Ложкин // Персонал. - 2001. - № 2. – 120 с.

27. Лысенко С. Элита мыслителей мирового менеджмента / С. Лысенко. // Менеджер по персоналу. – 2006. - № 10. – С. 4-7.

28. Майерс Д. Социальная психология. / Д. Майерс – СПб. – 2004. - 73 с.

29. Мельничук Т. Лідерство в групі, колективі як інструмент і мотиви розвитку особистості, її самовиживання / Т. Мельничук // Рідна школа. - 2000. - № 5. – 200 с.

30. Новосьолова Я. Професійно значущі якості фахівців в сфері економіки / Я. Новосьолова // Вісник КІБіТ. – 2010. - №1 – с. 96-98.

31. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: [Посібник.] / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

32. Оценка деловых и личностных качеств менеджера – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.market journal.com/psihupravlenie/189.html.

33. Палеха Ю. І. Ключіц до успіху, або організаційна та управлінська культура. / Ю. І. Палеха – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. системи, менеджм. і бізнесу, 2000. – 211 с.

34. Пушкар Р. М., Тарнавська Н. П. Менеджмент: теорія та практика: [Підручник]. – 2-ге вид., перероб і доп. / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.

35. Рульєв В. А., Гуткевич С. О., Мостенська Т. Л. Управління персоналом: [Навчальний посібник]. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К.: Кондор, 2012. - 310 с.

36. Савельєва В. С., Єльков О. Л. Управління персоналом: [Навчальний посібник]. / В. С. Савельєва, О. Л. Єльков. – К., ВД “Професіонал”, 2005. – 336 с.

37. Сосни А. Основи теорії і практики менеджменту. / А. Сосни – К.: Умфиб, 2000. – 192 с.

38. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: [Підручник]. Вид. 2-ге, випр., доп. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К.: Акедемвидав, 2007. – 472 с.

39. Станкин М. И. Психология Управления: [Практ. пособ.] – 2-е узд., доп. И перераб. / М. И. Станкин – М.: 2000. – 250 с.

40. Степаненко Н. Особливості становлення професійно-значущих якостей майбутніх менеджерів / Н. Степаненко // Вісник КІБіТ. – 2008. – № 2 – с. 112-114.

41. Стеценко І. Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: [Навчальний посібник]. / І. Т. Стеценко. - А.С.К., 2005. – 250 с.

42. Тарасов В. К. Персонал - технология: отбор и подготовка менеджеров / В. К. Тарасов. - Л.: Машиностроение. Ленингр. Отделение, 2007. - 320 с.

43. Тимошенко И. И., Соснин А. С. Менеджер организации: [Учеб. для вузов]. / И. И. Тимошенко, А. С. Соснин. – К., 2001. – 350 с.

44. Травин В. В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента: [Практ. пособие для вузов]. – 3-е изд., испр. и доп. / В. В. Травин, В. А. Дятлов. – М., 2001. – 336 с.

45. Управление организацией: [Учебник / Под ред. А. Г. Поршнев, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина]. – 2-е узд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 669 с.

46. Хміль Ф. Основи менеджменту: [Підручник]. / Ф. Хміль. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

47. Шегда А. В. Менеджмент: [Навч. посіб]. / А. В. Шегда. - К.: Т-во «Знання» - КОО, 2002. – С. 114-142 (Вища освіта ХХІ століття).

48. Щекин Г. В. Организация и психология управления персоналом / Г. В. Щекин – Киев, 2002. – 832 с.

49. Mohammad Alharbi and Professor Dr. Rushami Zien Yusoff (2012). Leadership styles, and their relationship with quality management practices in public hospitals in Saudi Arabi. International Journal of Economics and Management Sciences Vol. 1, No. 10, - pp. 59-67.

50. Hamlin R. 2005. Toward universalistic models of managerial leader effectiveness: A comparative study of recent British and American derived models of leadership. Human Resource Development International 8, no. 1: 5–25.