Распечатать страницу

Звіт з практики Інноваційні технології в управлінні туристичною фірмою ТОВ ТА «Клуб Мандрівників»

« Назад

Код роботи: 5198

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності

Тема: Інноваційні технології в управлінні туристичною фірмою ТОВ ТА «Клуб Мандрівників»

Кількість сторінок: 71

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

ЧАСТИНА 1. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ

1.1. Загальна характеристика бази практики

1.2. Дослідження застосування інноваційних технологій у діяльності туристичної фірми

1.3. Вивчення асортименту туристичних послуг фірми та виділення інноваційних видів туризму

1.4. Інноваційні технології в управлінні туристичною фірмою

ЧАСТИНА 2. ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ

2.1. Оцінка доходів туристичного підприємства

2.2. Оцінка необоротних активів туристичного підприємства

2.3. Оцінка оборотних активів туристичного підприємства

2.4. Оцінка витрат туристичного підприємства

2.5. Оцінка ефективності використання персоналу туристичного підприємства

2.6. Оцінка рентабельності туристичного підприємства

2.7. Загальна оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства готельного господарства

ЧАСТИНА 3

3.1. Статистика прибуття туристів у Львів

3.2. Зробити культурно-пізнавальний тур і охарактеризувати ресурси туру

3.3. Асортимент послуг тур фірми

3.4. SWOT аналіз

ЧАСТИНА 4. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ТУР ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

У процесі формування ринкового середовища в Україні значне місце відводиться реформуванню туристичної галузі. Визначення туризму провідним напрямком розвитку економіки, спрямування державної політики на стимулювання туристичної сфери дає змогу підприємствам туристичної галузі підвищувати ефективність господарювання, розширення ринкової пропозиції з урахуванням вимог вітчизняних та закордонних туристів. У цьому зв’язку практичне використання суб’єктами індустрії туризму сучасних методів менеджменту набуває особливої актуальності.

Львів став одним з найбільш популярних туристичних міст України. Місто відвідую щорічно туристи із 120 країн світу. Найчастіше – громадяни Польщі, Німеччини, Російської Федерації, США, Австрії, Італії, Великої Британії, Білорусі, Угорщини, Канади, Франції, Ізраїлю.

Туристичні послуги надають 160 львівських туроператорів та турагентів. Екскурсійні маршрути обслуговують близько 200 кваліфікованих екскурсоводів та гідів-перекладачів. Готельні послуги надають понад 40 готельних підприємств, одноразова місткість яких становить майже 5 000 місць.

Місто Львів поступово стає відомим туристичним ринком Європи.

Як об'єкт по аналізу діяльності підприємства розглянуто підприємство ТОВ ТА «Клуб Мандрівників».

Мета проходження практики – закріплення і поглиблення теоретичних знань та набуття професійних умінь і навичок щодо формування й реалізації туристичного продукту на основі різноманітних потоків туристів.

Задачами переддипломної практики на підприємстві є:

1) вивчення напрямів діяльності підприємств туристичної індустрії, мети і цілей їх діяльності;

2) підготовка до виконання функціональних обов’язків та використання різноманітних форм і методів практичної роботи;

3) розвиток організаторських та управлінських якостей і аналітичних здібностей у фаховій роботі;

4) стимулювання зацікавленості до роботи на посадах, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою;

5) набуття навичок вирішувати проблеми і завдання соціальної діяльності;

6) організовувати власну туристичну діяльність;

7) збір необхідних матеріалів, їх аналіз та систематизація для виконання науково-пошукової роботи.

Джерелами дослідження: Статут, звітність підприємства, Інтернет, навчально-методичні матеріали.

Визначення туризму провідним напрямком розвитку економіки, спрямування державної політики на стимулювання туристичної сфери дає змогу підприємствам туристичної галузі підвищувати ефективність господарювання, розширення ринкової пропозиції з урахуванням вимог вітчизняних та закордонних туристів. У цьому зв’язку практичне використання суб’єктами індустрії туризму сучасних методів менеджменту набуває особливої актуальності.

В організаційній структурі кожен відділ відповідає за діяльність підприємства, без них воно не зможе взагалі існувати. Вони відповідають за своєчасність та якість виконання покладених на них завдань. На перший погляд є головні та незначні служби, але вони доповнюють один одного і не можуть працювати окремо.

У перспективі планується розширення послуг сайту, зокрема: доступ до електронної інформації про туристичні пропозиції з мобільних телефонів за WAP-протоколом, обробка платежів за кредитними картками в Інтернеті, подання інформації ще кількома європейськими мовами, побудова інтерактивної карти міста.

Проаналізувавши асортимент основних послуг турфірми, можна зробити висновок, що він відповідає нормам та стандартам сучасної вітчизняної туристичної галузі, а послуги є високої якості.

Впровадження інноваційних інформаційних технологій в діяльність ТОВ ТА «Клуб Мандрівників» дозволить:

- забезпечить можливість швидко реагувати на зміни попиту;

- покращити якість наданих послуг, розширити асортимент послуг;

- виключити послуги, які реалізуються погано, замінити їх новими, отримати ефект за рахунок більш точного визначення того, які категорії отримують конкретні послуги, у який час і як змінюються їхні смаки;

- скоротити витрати на робочу силу на 10-15%, знизити потребу в ній, а, отже, підвищити продуктивність праці;

- зменшити витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт, витрати енергії тощо.

Чистий дохід від реалізації має тенденцію зменшення, про це свідчить незначне розширення діяльності. Чистий прибуток має тенденцію спадання. Рентабельність послуг у динаміці збільшуються на 0,1 %.

Рентабельність підприємства перш за все залежить від прибутку. Фондоозброєність зменшився 7,3 тис.грн. Цей показник застосовується для характеристики ступеня оснащеності праці працюючих. Чим більше фондоозброєність, тим більше обсяг виробництва і тим більша вартість основних фондів. З цього випливає, що краще за все працівники підприємства були оснащені основними засобами. Це відбувається за рахунок автоматизації процесу виробництва і впровадження нових технологій. Фондовіддача у 2016р. порівняно з 2015р. зменшилася на 0,5 і склала 2,0.

Взявши до уваги виявлені в ході аналізу негативні явища, я пропоную деякі рекомендації по поліпшенню і оздоровленню підприємства:

- слід збільшити об'єм інвестицій в основний капітал і його частку в загальному майні організації;

- необхідно підвищувати оборотність оборотних коштів підприємства; особливо звернути увагу на приріст швидко реалізуються активів;

- звернути увагу на організацію виробничого циклу, на рентабельність продукції, її конкурентоспроможність;

- удосконалювати кадрову політику;

- продумувати і ретельно планувати політику ціноутворення;

- знаходити резерви по зниженню витрат на виробництво;

- проводити постійну роботу по знаходженню шляхів зниження собівартості виготовленої продукції;

- активно займатися плануванням і прогнозуванням управління фінансів підприємства.

Туристичні потоки у Львівську область динаміка протягом 6 років мали зростаючо-спадаючий характер. В 2015 році туристичний потік у Львівській області за кількістю туристів, обслужених суб'єктами туристичної діяльності в порівняні з 2010 роком знизилася на 41467 осіб. Кількість іноземних туристів знизилось на 6837 осіб. Кількість внутрішніх туристів зросло на 6880 осіб.

Основними шляхами покращення структури формування та розподілу прибутку підприємства є визначення пріоритетного напрямку використання прибутку, що зумовить майбутній розвиток підприємства, проведення економічного аналізу динаміки та факторів отриманого прибутку, виявлення резервів, що буде сприяти максимізації прибутку, а також ефективному плануванню формування, розподілу та використання прибутку на наступні періоди.

1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – К.: Знання-Прес, 2009. – 299 с.

2. Гуменюк І. В. Формування та шляхи підвищення прибутку підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Гуменюк. – Режим доступу: http://intkonf.org/gumenyuk-iv-formuvannya-ta-shlyahi-pidvischennya-pributku-pidpriemstva.

3. Дані Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] Режим доступу до інформації: http://www.lv.ukrstat.gov.ua.

4. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник. / Л. П. Дядечко - К.:Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

5. Закон України "Про туризм" (N 324/95-ВР) від 15.09.1995 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу до інформації: http://zakon2.rada.gov.ua.

6. Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р. №996-Х1V (зі змінами та доповненнями 03.12.2014). – К., 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу до інформації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-96.

7. История туризма: учебник /коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю. С. Путрик. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 256 с.

8. Мальська М. П., Бордун О. Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. Посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К.: Знання, 2005. – 241 с.

9. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За ред. С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.

10. Маркетинг туризма: учебное пособие / И. В. Гончарова, Т. П. Розанова, М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с.

11. Менеджмент туризма: учебник / А. Д. Чудновский, Н. В. Королев, Е. А. Гаврилова, М. А. Жукова, Н. А. Зайцева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 576 с.

12. Морозов М. А., Морозова Н. С. Информационные технологии в социально-культурномсервисе и туризме. Оргтехника: Учебник. / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. - М.: Изд-во «Академия», 2002. - 240 с.

13. Статистика туризма: учебник / коллектив авторов; под ред. А. Ю. Александровой. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с.

14. Ткаченко Т. І. Економіка готельного господарства і туризму: навч. посіб. / Т. І. Ткаченко, С. П. Гаврилюк. – К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2005. – 250 c.

15. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

18. Ядринський Д. М. Якісний та кількісний аналіз персоналу: шляхи інтеграції / Д. М. Ядринський // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – C. 27-29.