Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление персоналом \ 5195. Дипломна робота Розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління персоналом на ТОВ «Агростем»

Дипломна робота Розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління персоналом на ТОВ «Агростем»

« Назад

Код роботи: 5195

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Управління персоналом

Тема: Розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління персоналом на ТОВ «Агростем»

Кількість сторінок: 96

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 1400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Управління персоналом в системі сучасного менеджменту

1.2. Методи та зміст управління персоналом

1.3. Аналіз основних підходів до управління персоналом

1.4. Закордонний та вітчизняний досвід управління персоналом на підприємствах

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «АГРОСТЕМ»

2.1. Характеристика ТОВ «Агростем» як суб’єкта господарювання

2.2. Оцінка фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агростем»

2.3. Ефективність системи управління персоналом ТОВ «Агростем»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «АГРОСТЕМ»

3.1. Напрями вдосконалення системи управління та навчання персоналом ТОВ «Агростем»

3.2. Розробка методики та процесу оцінки персоналу на підприємстві ТОВ «Агростем»

3.3. Удосконалення системи мотивації робітників на ТОВ «Агростем»

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Управління персоналом на сучасних вітчизняних підприємствах засноване на тому, що люди в процесі трудової діяльності розглядаються одночасно в якості працівників, які забезпечують реалізацію економічних цілей підприємства, і як особистості, що належать до єдиної організаційної системи. Успіх роботи підприємства залежить від конкретних людей, їх знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивацій, здатності вирішувати проблеми, сприйнятливості до навчання. Тому для того, щоб підприємство функціонувало ефективно, необхідно правильно організувати працівників, при цьому постійно контролюючи їх діяльність, використовуючи різні ефективні методи управління персоналом, засновані на наукових законах. Побудови ефективної системи управління персоналом – найважливіший інструмент розвитку сучасного підприємства.

Проблеми вдосконалення системи управління персоналом підприємства завжди знаходились у центрі уваги вітчизняних та закордонних науковців та спеціалістів. На сьогодні, наукові дослідження в галузі управління персоналом пов’язані передусім з методами добору, навчання і перепідготовки кадрів, а також з проблемами зайнятості, ефективного використання робочого часу й обладнання, процедурами врегулювання трудових конфліктів, новими поглядами на систему матеріального стимулювання працівників, відмовою від традиційних форм оплати, заснованих на жорсткому нормуванні.

Проблемам системи управління персоналом присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них слід виділити: М.Д. Виноградський, Н.М. Давиденко, А.Я. Кібанова, А.М. Колот, О.В. Крушельницька, Є.В. Маслова, М.Х. Мескон, Ф. Хедоурі, Ф.І. Хміль, Ю.А. Ципкіна та багатьох інших.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління персоналом на ТОВ «Агростем».

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

1) розкрити місце управління персоналом у системі сучасного менеджменту;

2) узагальнити методи управління персоналом;

3) здійснити аналіз основних підходів до управління персоналом;

4) розкрити вітчизняний та закордонний досвід управління персоналом;

5) охарактеризувати діяльність ТОВ «Агростем»;

6) здійснити оцінку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агростем»;

7) розрити ефективність системи управління персоналом ТОВ «Агростем»;

8) розкрити сучасні тенденції в організації праці і управлінні персоналом організації;

9) здійснити аналіз можливості застосування передового досвіду в управлінні персоналом на ТОВ «Агростем»;

10) розробити пропозиції щодо покращення системи управління персоналом ТОВ «Агростем».

Предметом дослідження у дипломній роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів удосконалення системи управління персоналом на підприємстві, об'єктом — господарська діяльність ТОВ «Агростем».

Методи дослідження: аналіз літературних джерел за тематикою, а також емпіричні методи досліджень контент-аналіз документів ТОВ «Агростем», методи порівняльного аналізу.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій та додатків. У першому розділі узагальнено теоретичний матеріал: управління персоналом в системі сучасного менеджменту, методи та зміст управління персоналом, аналіз основних підходів до управління персоналом та вітчизняний і зарубіжний досвід управління персоналом на підприємствах. У другому розділі, на основі досліджуваного підприємства - ТОВ «Агростем», проводиться оцінка фінансово-господарської діяльності та системи управління персоналом. У третьому розділі визначено пропозиції щодо покращення системи управління персоналом на ТОВ «Агростем».

На основі аналізу теоретичних, методичних та практичних положень системи управління персоналом на підприємстві можемо зробити такі висновки:

На основі аналізу літературних джерел визначено, що управління персоналом – це діяльність керівного складу організації на розробку концепції, стратегії кадрової політики і методів управління людськими ресурсами.

 Узагальнивши результати міжнародних та вітчизняних досліджень можемо виділити такі тенденції розвитку системи управління персоналом: дослідження існуючих систем оцінки персоналу показало, що ефективність управління персоналом визначається двома основними чинниками:

1) здатністю організації чітко визначати, які посадові обов’язки працівники повинні виконувати для досягнення її цілей;

2) які методи сприятимуть сумлінному виконанню співробітниками даних посадових обов’язків.

Тому, при оцінюванні персоналу, під ефективністю управління працівниками на ТОВ «Агростем» варто розуміти здатність забезпечувати три складові успіху: гарантування економічної вигоди для самого підприємства, удосконалення організації виробництва, забезпечення адекватних умов праці та соціальну вигоду для працівників.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність досліджуваного підприємства можна зробити висновок що підприємство виходить з збиткового стану і починає працювати на прибуток. Фінансовий стан підприємства має позитивну тенденцію, оскільки найбільше всього вплинули такі елементи, як: вартість оборотних активів яка збільшилася на 8,9 % та дебіторська заборгованість збільшившись на 21,2%. Така динаміка показників привела до підвищення мобільності майна, ефективне використання матеріалів, зростання вартості основних засобів. Це свідчить про розширення виробництва на підприємстві. Недоліком є значна залежність підприємства від позикових коштів. Складність полягає в нестабільності сільськогосподарського виробництва внаслідок значної залежності його від природно-кліматичних умов, що ускладнює можливість збалансування в часі та просторі обсягів виробництва продуктів харчування з потребами ринку, призводить до коливання його фінансового стану. Аналіз ліквідності показав, що у підприємства збільшилася спроможності сплатити свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність в майбутньому.

За результатами оцінки системи управління персоналом на досліджуваному підприємстві особливу увагу вимагає розробка нового підходу до управління персоналом на рівні господарюючої структури.

На основі результатів нашого дослідження ми запропонували використання на ТОВ «Агростем» нового підходу до управління персоналом, який розглядає людину в якості головного об'єкта інтересів менеджменту. Дана концепція передбачає, що завданням керівництва є проведення кадрової політики, метою якої є задоволення зростаючих запитів і потреб кожного члена організації.

Даний підхід до управління персоналом передбачає зміну точки зору на персонал, яка істотно відрізняється від практик, які характерні для підприємств України на даний момент.

Перш за все, точкою відліку для управління персоналом є система поглядів на кожного працівника підприємства. Важливо усвідомлювати, що при всіх переконаннях про важливість персоналу і створення найбільш сприятливих умов для розкриття потенціалу кожного співробітника, персонал розглядається як об'єкт, який підлягає управлінню з боку підприємства.

Запропонований підхід передбачає, що людина є мінливою, але некерованою змінною підприємства. Завдання менеджменту в цьому випадку в тому, щоб пізнати закономірності розвитку особистості і розробити відповідні програми, що забезпечують краще, ніж конкуренти, задоволення зростаючих потреб кожного працівника.

Результатом даного підходу, на нашу думку, стане зростання продуктивності та, відповідно, економічного ефекту для підприємства. Таким чином, необхідно змінити систему поглядів на людину в організації. На нашу думку, підприємства, які не зможуть цього вчасно зрозуміти, можуть виявитися неконкурентоспроможним на ринку сільськогосподарської продукції, який характеризується постійно зростаючими вимогами щодо якості та безпеки продукції та висуває нові вимоги щодо технічного та технологічного оснащення сільськогосподарських виробників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV, зі змінами та доповненнями. // www.liga.net.

2.Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576 - XII. (із змінами і доповненнями) // ВВР. - 1991. - № 49, ст. 682.

3. Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: [yчеб. пособие] / Аникин Б. А., Рудая И. Л. - М.: Инфра-М, 2009. – 300 c.

4. Артеменко В. Г. Финансовый анализ: [учебное пособие] / Артеменко В. Г. – М.: ДИС НГАЭиУ, 2009. – 710 с.

5. Базалійська Н. П. Управління трудовою поведінкою працівника в загальній системі управління підприємством / Базалійська Н. П. // Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 2, T. 1. – с. 152-155.

6. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: [навчальний посібник для студентів ВУЗів] / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с.

7. Балабанова Л. В. Управління персоналом. [підручник] / Балабанова Л. В., Сардак О. В. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

8. Балашов А. И. Управление человеческими ресурсами: [yчебное пособие] / Балашов А. И., Котляров И. Д., Санина А. Г. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2012. — 320 с.

9. Балковская Т. З. Управление персоналом. Краткий курс: [учеб. пособ.] / Балковская Т. З., Шуракова О. И. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2010. – 158 с.

10. Баранов В. В. Проблеми організації ефективного преміювання на промисловому підприємстві / В. В. Баранов // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – №17. – С.34-38

11. Басовский Л. Е. Финансовый менеджмент: [учебник для вузов] / Басовский Л. Е. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с.

12. Баценко Л. М. Кадровий менеджмент: перехід від управління персоналом до управління людськими ресурсами // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2010. – Вип. 6/1(41). – С. 29-33.

13. Біттер О. А. Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах / О. А. Біттер, І. О. Малецька // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – C. 68-72.

14. Богдан Ю. Аналіз використання кадрового потенціалу підприємства / Ю. М. Богдан // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – №3. – С. 181–185.

15. Бузько І. Р. Оцінювання людського капіталу як інструмент управління навчанням персоналу / І. Р. Бузько, Ю. Ю. Д’яченко, О. А. Немашкало // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – C. 117-124.

16. Варакулина М. В. Управление персоналом. [курс лекций] / Варакулина М. В. Брест, 2010 - 149 c.

17. Васина Д. В. Управление персоналом. [yчеб. пособие] / Васина Д. В. - М.: Изд-во МАРТИТ, 2010, 65 с.

18. Виноградський М. Д. Управління персоналом. [2-ге видання]: [навч. посіб.] / Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.

19. Гавкалова Н. Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу: [монографія] / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власеноко. – Х:, Вид. ХНЕУ, 2011. - 296 с.

20. Гребнев А. И. Экономика предприятия: [учебник] / Гребнев А. И. – М.: Экономика, 2011. – 385 с.

21. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства: [навчальний посібник] / В.І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

22. Даниленко О. А. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом організації / О. А. Даниленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – C. 89-94.

23. Данюк В. М. Менеджмент персоналу: [навч. посіб.] / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. — К.: КНЕУ, 2004. - 398 c.

24. Добровинский А. П. Управление персоналом в организации: [учебное пособие] / А. П. Добровинский. Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 416 с.

25. Дослідження компанії «Ернст енд Янг» та Група компаній «Рост» [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://grouprost.com/ua/Новости/1180>.

26. Єременко А. О. Методологічні основи системи кадрової безпеки підприємства / А. О. Єременко, Т. В. Полозова // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. — 2012. — Вип. 2 — С. 195-198.

27. Іванілов О. С. Економіка підприємства: [підручник];[для студ. вищ. навч.закл.] / О. С. Іванілов — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 728 с.

28. Как оценить эффективность работы компании [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.iteam.ru.

29. Кафидов В. В. Управление персоналом: [учеб. пособие] / Кафидов В. В. – СПб.: Питер, 2009. – 240 с.

30. Ковальчук С. В. Маркетингова цінова політика: [навч. посібник] / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. - Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 352 с. -(Вища освіта в Україні). - Літ.: с. 349 - 351.

31. Колосок В. М. Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств: [монографія] / В. М. Колосок, О. А. Богачов, А. В. Алістаєва. Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». – Маріуполь: ПДТУ, 2011. – 244 с.

32. Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу. [навч. посіб.] / Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

33. Крушельницька О. В. Управління персоналом. [навчальний посібник] / Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Видання друге, перероблене й доповнене. – К., «Кондор». — 2005. – 308 с.

34. Лагутін В. Д. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці / В. Д. Лагутін // Економічна теорія. – 2010. – № 1. – С.29-38

35. Ландсман В. А. Теоретичні аспекти розвитку системи управління персоналом сучасного підприємства // Державне будівництво. — 2012. — № 2 ник- 4-е изд., доп. и пере раб — М.: ИНФРА-М. 2010. - 695 с.

36. Лисак У. А як у них? Особливості кадрової політики Японії / У. Лисак // Довідник кадровика. – 2010. – № 08 (98). – С. 71–73.

37. Лисак У. Управління персоналом у Сполучених Штатах Америки / У. Лисак // Довідник кадровика. – 2010. – № 09 (99). – С. 78 – 80.

38. Лысенко Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: [yчебник для вузов] / Д. В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 320 с.

39. Майстер Л. А. Економічна сутність персоналу та його сучасне значення в системі управління підприємством / Л. А. Майстер // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – C. 212-218.

40. Мельман В. А. Управление персоналом: [учеб. пособие] / Мельман В.А. Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2012. – 162 с.

41. Михайлова Л. І. Управління персоналом. [навчальний посібник] / Михайлова Л. І. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

42. Михаляк Т. Эффективность использования различных методов при отборе персонала / Т. Михаляк // Менеджер по персоналу. – 2010. – № 11. – С. 48–64.

43. Н. Жук. Дослідження особливостей зарубіжного досвіду здійснення кадрової політики / Н. Жук // Галицький економічний вісник. — 2011. — №1(30). — с.15-24.

44. Никифоренко В. Г. Управління персоналом: [навчальний посібник] / В. Г. Никиференко. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 275 с.

45. Огляд ринку сільського господарства України за 2013 року – [Електронний ресурс] - Режим доступу ukrstat.gov.ua.

46. Оксентюк А. Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом / А. Оксентюк, Р. Оксентюк, Б. Оксентюк // Галицький економічний вісник. — 2012. — №1(34). — С. 66-72.

47. Петенко І. В., Петенко А. В. Удосконалення системи оплати праці / І. В. Петенко, А. В. Петенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 1. – С.84-86.

48. Петренко К. В. Кадрова політика підприємства як чинник його ефективної діяльності / К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – C. 85-88.

49. Погребняк Д. П. Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства / Д. П. Погребняк, О. П. Скорук // Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні. – 2010. – Вип. 6. – C. 138-140.

50. Расширяя горизонты тенденции в области управления персоналом — 2013 [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://www.deloitte.com>.

51. Романенко О. Р. Фінанси: [підручник] / О.Р. Романенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 311 с.

52. Романова Л. Е. Анализ эффективности использования персонала организации / Романова Л. Е. // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 28. – С. 9-11.

53. Рульєв В. А Управління персоналом: [навч. посіб.] / Рульєв В. А. Гуткевич С. О. Мостенська Т. Л. - К.: КОНДОР, 2012. - 324 с.

54. Система управління персоналом як основний елемент системи управління підприємством / Т. О. Погорєлова, Ю. І. Ігнатьєва // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». - 2013. - № 21 (994) - С. 127-134.

55. Скібіцька Л. І., Дяченко Т. О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства. [навчальний посібник] / Скібіцька Л. І., Дяченко Т. О. – К.: Освіта України, 2010 – 333 с.

56. Соловйов О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент персоналу» / О. В. Соловйов, О. Є. Соловйова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 70 с.

57. Теплов С. Як вибудувати систему управління персоналом / С. Теплов // Пропозиція. – 2011. – № 12. – C. 44-46.

58. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия. [учеб. -практ. пособие] / Травин В. В., Дятлов В. А. — 5-е изд. — М.: Дело. 2003. - 272 с.

59. Управление персоналом организации: [учебник] / под. ред. А. Я. Кибанова. 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М. – 2010. – 695 с.

60. Управление персоналом: [yчебник для вузов] / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002. —560 с.

61. Управління розвитком персоналу: [навчальний посібник] / [Збрицька Т. П., Савченко Г. О., Татаревська М. С.]. за заг. ред. М.С. Татаревської. − Одеса: Атлант, 2013. — 427 с.

62. Хміль Ф. І. Управління персоналом: [підручник для вищих навчальних закладів] / Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

63. Холод Б. І. Системний підхід – основа сучасного управління діяльністю промислових підприємств / Б. І. Холод, О. М. Зборовська // Академічний огляд. 2010. № 1(32). - с. 48-54.

64. Храмов В. В. Основы управления персоналом: [yчеб-метод пособие] / Храмов В. В., А. П. Бовтрук - М.: Юристъ, 2001 - 112 с.

65. Хромов М. Європейський досвід удосконалення розвитку людського капіталу на базі управління освітою і професійною підготовкою персоналу / М. Хромов // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 8. – C. 44-49.

66. Хромов М. І. Зарубіжний досвід управління професійною підготовкою персоналу / М. І. Хромов // Соціальний менеджмент (Ринок праці та зайнятість населення). – 2011. - №2. – с. 61 – 64.

67. Цыпин П. Е. Управление персоналом: [конспект лекцій] / Цыпин П. Е. – М.: МИИТ, 2012. - 168 с.

68. Чабаненко Ю. М. Системний підхід до управління персоналом підприємства в умовах соціального управління /Ю. М.Чабаненко//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2010_29/Chaban.pdf.

69. Шапиро С. А. Социально-экономические аспекты трудовой деятельности: [монография] / Шапиро С. А. - М.: ИД «АТИСО», 2011, - 254 с.

70. Шимановська-Діанич Л. М.: Управління розвитком персоналу організації: теорія і практика: [монографія] / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 462 с. [2] – 209-210 с.

71. Школьник, І. О. Фінансовий менеджмент: [підручник] / [І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало]; за ред. І. О. Школьник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301 c.

72. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / Шморгун Л. Г. – К.: Знання, 2010. – 452 с.

73. Юрчишина Л. І. Аналіз основних підходів та оцінювання конкурентоспроможності підприємства за показниками використання людських ресурсів / Л. І. Юрчишина // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – C. 248-252.

74. Ядринський Д. М. Якісний та кількісний аналіз персоналу: шляхи інтеграції / Д. М. Ядринський // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – C. 27-29.

75. Якубів Р. Д. Управління персоналом сільськогосподарських підприємств: функції і роль / Якубів Р. Д. //Сталий розвиток економіки – 2012. − № 6 (16) – С. 119-122.

76. HR-барометр Исследование регионов Февраль 2013 г. [Електронний ресурс]. – Доступний з: <www.pwc.ru/ru/hr-consulting>.

77. HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи: колективна [монографія] / за заг. ред. І. Б. Швець. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 176 с.

78. HR-Тенденции-2013 [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://www.deloitte.com>.