Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 5194. Курсова робота Аналіз собівартості продукції тваринництва на ТОВ Агрофірма «Дім»

Курсова робота Аналіз собівартості продукції тваринництва на ТОВ Агрофірма «Дім»

« Назад

Код роботи: 5194

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка підприємств

Тема: Аналіз собівартості продукції тваринництва на ТОВ Агрофірма «Дім»

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

1.1. Значення, завдання та джерела даних для економічного аналізу собівартості продукції тваринництва

1.2. Економічна сутність та методи обліку витрат на виробництво продукції тваринництва

1.3. Методичні підходи до аналізу собівартості продукції тваринництва

РОЗДІ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ АГРОФІРМА «ДІМ»

2.1. Природні та економічні умови розташування підприємства

2.2. Організаційна структура та оцінка виробничих ресурсів досліджуваного підприємства

2.3. Аналіз основних показників рівня господарської діяльності та соціальних умов працюючих

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

3.1. Аналіз динаміки і виконання плану собівартості продукції

3.2. Оцінка витрат виробництва за статтями та вплив факторів на формування собівартості продукції

3.3. Обгронтування шляхів та резервів зниження собівартості продукції тваринництва

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Тваринництво – це особлива галузь сільськогосподарського виробництва, що зазнала значних втрат внаслідок економічної кризи у 90-их рр. ХХ ст. Через нееквівалентні ціни на тваринницьку продукцію, високі та не завжди виправдані витрати поголів'я тварин і птиці зменшилося у 2-4 рази, в багатьох сільськогосподарських підприємствах тваринництво повністю занепало, приміщення ферм знаходяться у напівзруйнованому стані.

В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємства. Розрахунок цього показника необхідний для оцінки виконання плану і його динаміки; визначення рентабельності виробництва й окремих видів продукції; виявлення резервів зниження собівартості продукції; визначення цін на продукцію; обґрунтування рішень про виробництво нових видів продукції й зняття з виробництва застарілих.

Собівартість продукції є якісним показником діяльності підприємства, тому що в ній відбиваються всі сторони виробничої й фінансово-господарської діяльності підприємства: ступінь використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи окремих працівників і керівництва в цілому.

Актуальність теми полягає в тому, що в умовах ринкової економіки, коли активізувались питання виживання підприємств у конкурентній боротьбі та забезпечення їх платоспроможності, підвищується роль управління діяльністю підприємств в прийнятті оптимальних рішень, в основі яких зосереджена техніко-економічна інформація щодо випуску продукції, витрат на її виробництво і рівня цін по її реалізації. Тому постає завдання не просто визначити собівартість, а розрахувати таку собівартість, яка в нинішніх умовах роботи підприємства на ринку могла б забезпечити йому певний прибуток.

Метою курсової роботи є дослідження поняття собівартості тваринництва, розгляд методики аналізу, а також визначення резервів її зниження.

Мета аналізу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції полягає у виявленні можливості раціонального використання виробничих ресурсів, інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів щодо оптимізації витрат, обґрунтування управлінських рішень.

Для досягнення поставленої мети в ході написання курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути поняття собівартості як важливий фактор підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва;

2. Обгрунтувати витрати в галузі тваринництва, виділити статті та елементи витрат;

3. Визначити джерела даних для аналізу собівартості продукції тваринництва;

4. Розглянути сутність та методи обліку витрат виробництва;

5. Дати оцінку собівартості продукції на конкретному підприємстві;

6. Вивчити міжнародний досвід зарубіжних країн щодо організації собівартості продукції твариництва;

7. Показати значення зниження собівартості продукції в сучасних умовах господарювання;

8. Вивчити динаміку рівня собівартості, дати оцінку виконання плану по рівню собівартості і визначити розмір впливу факторів на її зміну;

9. Виявити і обгрунтувати резерви зниження собівартості продукції;

10. Обгрунтувати пропозиції щодо освоєння виявлених резервів.

Предметом дослідження є питання зниження собівартості виробництва основних видів продукції тваринництва та шляхи її зниження.

За об'єкт дослідження взято ТОВ Агрофірма «Дім», яке знаходиться в с. Дрозди, Білоцерківського району, Київської області.

Об’єктами визначення собівартості в тваринництві є основні види продукції. Зокрема, у скотарстві визначають собівартість молока, приплоду, приросту живої маси молодняка всіх вікових груп і дорослої худоби на відгодівлі, а також їх живої маси; у птахівництві – яєць, приросту живої маси і живої маси за відповідними віковими групами кожного виду птиці; у рибництві – собівартість мальків, цьоголіток, риби однорічного віку і товарної риби [4].

У курсовій роботі застосовувались слідуючі методи: економічний, статистичний, графічний та факторний аналіз.

Аналіз собівартості виробництва сільськогосподарської продукції як загалом, так і окремих її видів зумовлює потребу у відповідному інформаційному забезпеченні. До основних джерел інформаційного забезпечення аналізу витрат на виробництво належать: фінансова та статистична звітність, первинні документи, рахунки бухгалтерського обліку, облікові реєстри, кошториси витрат, матеріали ревізій, результати аналізу витрат за попередні періоди тощо.

Використовувалися такі джерела аналізу: книжки з аналізу господарської діяльності, журнали, статистична звітність ТОВ Агрофірма «Дім» за 2013-2015 рр.

Виробництво та реалізація продукції потребують трудових, матеріальних і грошових витрат. Витрати підприємства на спожиті засоби виробництва, предмети праці й оплату праці працівників, виражені в грошовій формі, утворюють собівартість продукції.

Собівартість продукції являє собою основний якісний показник роботи підприємства, її рівень відбиває досягнення та недоліки роботи як підприємства в цілому, так і кожного структурного підрозділу. Систематичне зниження собівартості продукції має важливе народногосподарське значення, бо дає змогу за стабільних ринкових цін збільшувати прибуток на кожну гривню витрат, підвищує конкурентоспроможність продукції.

За ринкових відносин завдання щодо зниження собівартості продукції централізовано не планується, а ефективність роботи підприємств оцінюється за допомогою показника прибутку. Однак це ще більше посилює значення проблеми зниження собівартості, бо від рівня собівартості залежить конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан підприємства, матеріальний та культурний рівень життя його працівників, виконання надходжень до бюджету країни.

Нові умови господарювання ставлять нові вимоги до управління витратами як з боку держави, так і власників підприємств. Однак, у практиці господарювання процеси управління витратами виробництва залишаються недосконалими. На першому етапі економічного реформування керівники і власники підприємств основну увагу звертали на підвищення цін на продукцію і досягнення на цій основі високих прибутків, а витрати виробництва залишалися незмінними. Більше того, підвищення самостійності підприємств у формуванні витрат виробництва і зниження контролю з боку держави за їх ефективним здійсненням сприяли необґрунтованому їх зростанню порівняно з іншими результатами господарювання. В кінцевому результаті це призвело до зниження ефективності господарювання.

В даній роботі ми досліджували ТОВ Агрофірма «Дім» розташоване в селі Дрозди Білоцерківського району Київської області. Головною метою діяльності товариства є отримання прибутку виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Дане підприємство спеціалізуєть на виробництві продукції рослинництва. Коефіцієнт спеціалізації склав 0,61.

За 2015 рік підприємство отримало на 15354,00 тис.грн. більше прибутку, ніж у 2013 році. Таке зростання характеризується збільшенням виробництва валової продукції на 17,29%. Рівень рентабельності у 2013 році склададав -11,04%, а у 2015 році – 54,66%. Отже, рентабельність виробництва продукції за досліджуваний період збільшився на 64,70%. Це пов’язано із збільшенням прибутку у 2015 році.

Із збільшенням обсягу виробництва збільшилася собівартість продукції тваринництва, яка у 2013 р. складала 1864 тис. грн., в 2014 р.- 1564 тис. грн., в 2015 р. - склала 1873 тис. грн.

За результатами таблиці видно, що в господарстві в 2014 р. найбільшу частку в собівартості мала ВРХ 51,53%, в 2013 р. та в 2015 р. Найбільшу питому вагу займало виробництво молока, відповідно частка собівартості в 2013 р. молока склала 50,32%, в 2015 р. - 57,77%.

План собівартості продукції тваринництва було виконано на 19,76%. Перевиконаня відбулося за рахунок перевиконання плану собівартості молока на 91,84%.По іншим видам продукції план недовиконано.

Фактична собівартість ВРХ зменшилася на 117 тис.грн. або на 14,52%, собівартість овець зменшилася на 6 тис.грн. або на 46,15%, меду на 2 тис.грн. або на 6,45%, собівартість іншої продукції тваринництва зменшилася на 22 тис.грн. або на 25,00%. Фактична собівартість збільшилася лише по виробництву молока на 518 тис. грн. Таке збільшення відбулося за рахунок збільшення поголів’я корів молочного стада.

Витрати на виробництво продукції за досліджувані роки збільшилося на 2231 тис.грн. або на 111,48%. Витрати на оплату праці зменшилися на 44,17%, таке зменшення відбулося за рахунок перевиконання плану собівартості продукції. Матеріальні витрати зросли на 38,13%. Зростання відбулося за рахунок зростання витрат на корми (на 63,69%) та пальне і мастильні матеріали (на 100,00%). Витрати на корми зросли за рахунок того, що підприємство підвищило закупівлю кормів.