Распечатать страницу

Реферат Система управління персоналом організації

« Назад

Код роботи: 5183

Вид роботи: Реферат

Предмет: Управління персоналом

Тема: Система управління персоналом організації

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

ВСТУП

1. Причини відмінностей управління людськими ресурсами

2. Загальна характеристика управління персоналом організації

3. Принципи управління персоналом

4. Функції і завдання системи управління персоналом

5. Комплексне забезпечення системи управління персоналом

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ринкова система господарювання, що формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління персоналом організації, вимагає нових підходів до визначення місця і ролі органів виконавчої влади, служби зайнятості, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підприємств щодо розвитку персоналу. Нові підходи до рівня професійної підготовки населення знайшли своє відображення у Національній доктрині розвитку освіти. Нею визначено, що метою державної політики щодо розвитку освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина.

У період становлення цивілізованих ринкових відносин виникають і набувають розвитку принципово нові організаційно-правові форми господарювання, змінюється система економічних відносин з державою, власниками, господарськими партнерами, представниками трудящих, закладами освіти та персоналом організації стосовно його розвитку.

Досвід роботи підприємств з персоналом, накопичений у країнах з розвинутою ринковою економікою, не варто механічно переносити на управління процесами розвитку персоналу в Україні. Виникає потреба адаптації позитивного світового досвіду з урахуванням специфіки нинішнього стану розвитку економіки держави, менталітету суб’єктів господарювання і самих працівників.

Планування й організація розвитку персоналу й контроль за цим процесом розглядаються як опорна підсистема стратегічного управління організації, засіб досягнення її перспективних та поточних цілей через формування освіченого, висококваліфікованого, а отже конкурентоспроможного на ринку праці робітника, фахівця з вищою освітою та керівника, відповідальних за свою справу.

Ефективне функціонування будь-якої організації насамперед визначається ступенем розвитку її персоналу.

Розвиток персоналу — це системно організований процес безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу. Розвиток персоналу забезпечується заходами, пов’язаними з оцінюванням кадрів з метою виробничої адаптації та атестації персоналу, плануванням трудової кар’єри робітників і фахівців, стимулюванням розвитку персоналу тощо.

До основних діловиробничих функцій системи управління персоналом належать:

- своєчасні оброблення і передання документації;

- доведення документації до відповідних працівників системи управління персоналом для виконання;

- друкування документів з кадрових питань;

- реєстрація, облік і зберігання документів щодо персоналу;

- формування справ відповідно до номенклатури, затвердженої для організації;

- копіювання і розмноження документів щодо кадрових питань;

- контроль над виконанням документів;

- передання документів з вертикальними і горизонтальними каналами зв’язку.

1. Базаров Т. Ю. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала организации [Електроний ресурс] – Режим доступу: / http://www.management.com.ua/be/be038.html.

2. Менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. — К.: МАУП, 2007. — 816 с.

3. Сладкевич В. П., Чернявский А. Д. Сучасний менеджмент організацій. / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявский. – К.: МАУП, 2007. – 488 с.

4. Теория и практика управления персоналом: Учеб.­метод пособие / Авт.­сост. Г. В. Щёкин. — К.: МАУП, 1998. – 364 с.

5. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. / Ф. І. Хміль. — К.: Академвидав, 2005. — 608 с.

6. Хомяков В. І. Менеджмент підприємств. – 2-ге вид., перероб. і доп. / В. І. Хомяков. – К.: Кондор, 2005. – 434 с.

7. Щербак Л. Професійна освіта і навчання кадрів на виробництві в Іспанії / Л. Щербак // Справочник кадровика. – 2006. – № 05. – С. 88-90.