Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 5019. Контрольна робота з курсу Економіка підприємства - 3 варіанти

Контрольна робота з курсу Економіка підприємства - 3 варіанти

« Назад

Код роботи: 5019

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: 3 варіанти

Кількість сторінок: по 20

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: по 450 грн (за варіант)

Варіанти

Варіант №1

1 рівень

1

5

13

16

22

24

28

30

2 рівень

34

39

42

49

61

69

73

75

3 рівень

76

79

80

85

 

 

 

 

Варіант №2

1 рівень

2

8

10

18

20

23

26

29

2 рівень

33

37

43

45

53

55

66

74

3 рівень

77

81

83

84

 

 

 

 

Варіант №3

1 рівень

4

7

11

14

25

27

21

12

2 рівень

35

40

44

51

56

59

65

70

3 рівень

76

78

82

84

 

 

 

 

 

1 рівень.

1. Підприємство – це...

2. Статут підприємства – це...

3. Колективний договір – це...

4. Одноосібне підприємство – це...

5. Кооператив – це...

6. Комунальне підприємство – це...

7. Акціонерне товариство – це...

8. Казенне підприємство – це...

9. Структура підприємств – це...

10. Асоціація – це ...

11. Концерн – це...

12. Трест – це...

13. Холдинг – це...

14. Підприємництво – це...

15. Договір – це...

16. Управління підприємством – це...

17. Персонал підприємства – це...

18. Оцінка персоналу – це...

19. Основні засоби – це...

20. Оборотні фонди – це...

21. Інвестиції - це ...

22. Капітальні вкладення – це...

23. Цінні папери – це...

24. Акція – це...

25. Облігація –це...

26. Казначейські зобов’язання – це...

27. Фондова біржа – це...

28. Інноваційні процеси – це...

29. Назвіть види інноваційних процесів...

30. Джерела інноваційних процесів назвіть види:

 

2 рівень.

31. Що з наведеного нижче відноситься до складу немонетарних нематеріальних активів?

а). Дебіторська заборгованість підприємства.

б). Основні засоби підприємства.

в). Гудвіл.

г). Запаси товарно-матеріальних цінностей.

32. Чи правильним є твердження, що дебіторська заборгованість відноситься до складу немонетарних активів?

а). Так, абсолютно правильним.

б). Ні, оскільки дебіторська заборгованість відноситься до складу немонетарних матеріальних активів.

в). Ні, оскільки дебіторська заборгованість є монетарним активом.

г). Правильної відповіді немає.

33. Вартість активу підприємства по завершенню його життєвого циклу — це:

а). Ліквідаційна вартість.

б). Первісна вартість.

в). Інвестиційна вартість.

г). Операційна вартість.

34. Гудвіл являє собою:

а). Монетарний актив підприємства.

б). Різницю між балансовою вартістю підприємства та його ринковою вартістю (за умови, що підприємство вже реалізоване як цілісний майновий комплекс).

в). Різницю між податком на прибуток підприємства, що визначений на основі облікової політики підприємства та податком на прибуток, що визначений відповідно до податкового законодавства.

г). Правильної відповіді немає.

35. З економічної точки зору активи – це:

а). Економічні ресурси підприємства, які представлені сукупністю майнових цінностей та використовуються для отримання прибутку.

б). Ресурси, набуті підприємством в результаті минулої господарської діяльності, економічні вигоди від яких прогнозується отримати у майбутньому.

в). Економічні ресурси підприємства, використання яких забезпечує здійснення фінансово – господарської діяльності та отримання прибутку.

г). Ресурси, відсутність яких у складі ресурсного потенціалу унеможливлює беззбитковість господарської діяльності підприємства.

36. Що з наведеного не відноситься до нормованих оборотних активів?

а). Дебіторська заборгованість.

б). Грошові кошти в касі.

в). Гроші на рахунку в банку.

г). Всі елементи відносяться до ненормованих оборотних активів.

37. Планова потреба в якому з оборотних активів розраховується на основі норм?

а). Потреба в грошових коштах.

б). Потреба в запасах готової продукції.

в). Потреба в товарній дебіторській заборгованості.

г). Жодна з відповідей неправильна.

38. Фізичний знос основних фондів — це:

а). Втрата ними початкових техніко-економічних якостей під впливом процесів праці, природних сил та інших факторів.

б). Систематичний розподіл вартості, що амортизується, протягом строку їх корисного використання.

в). Поступове віднесення витрат для їх придбання або виготовлення на зменшення скоригованого прибутку платника податку.

г). Зменшення вартості основних фондів під впливом науково-технічного прогресу.

39. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємств у оборотних коштах у незавершеному виробництві? (вказати невірну відповідь)

а). Тривалість виробничого циклу.

б). Кількість продукції, що випускається.

в). Одноденні витрати в незавершеному виробництві за планом IV кв. за виробничою собівартістю.

г). Коефіцієнт зростання витрат.

40. Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах готової продукції?

а). Норма запасу оборотних коштів щодо готової продукції.

б). Одноденний випуск продукції в IV кв. планового року за виробничою собівартістю.

в). Середні залишки оборотних коштів на початок планового року.

г). Випуск товарної продукції в плановому році.

41. Який напрямок розміщення оборотних коштів можна віднести до високоліквідних активів?

а). Матеріальні оборотні активи.

б). Цінні папери.

в). Товари відвантажені.

г). Дебіторська заборгованість.

42. Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до середньоліквідних активів?

а). Товари відвантажені. б). Матеріальні оборотні кошти.

в). Дебіторська заборгованість. г). Цінні папери.

д). Гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

43. Який напрям розміщення оборотних коштів можна віднести до низьколіквідних активів?

а). Дебіторська заборгованість.

б). Гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

в). Товари відвантажені. г). Цінні папери.

д). Матеріальні оборотні засоби.

44. Оборотні виробничі фонди — це...

а). Оборотні кошти у виробництві.

б). Оборотні кошти у виробництві та готовій продукції.

в). Оборотні кошти у виробничих запасах.

г). Оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві.

45. Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу?

а). Готова продукція на складі.

б). Готова продукція, грошові кошти й кошти в розрахунках.

в). Кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, дебіторська заборгованість.

г). Готова продукція, що відвантажена.

46. Принципи організації оборотних коштів — це...

а). Самостійність розпорядження та управління оборотними коштами.

б). Визначення планової потреби в оборотних коштах та їх розміщення за окремими елементами й підрозділами;

в). Коригування розрахункових і чинних нормативів з урахуванням вимог господарювання, що постійно змінюються.

г). Всі відповіді вірні.

47. Відповідно до чого здійснюється планування оборотних коштів?

а). До кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби.

б). До виробничої програми.

в). До обсягу реалізації продукції.

48. До якої групи активів можна віднести такий їх вид як незавершене будівництво?

а). До операційних активів.

б). До інвестиційних активів.

в). До оборотних активів.

г). До фінансових активів.

49. Залежно від джерел формування оборотні активи поділяються на:

а). Валові та чисті оборотні активи.

б). Позикові та власні оборотні активи.

в). Постійні оборотні та змінні оборотні активи.

г). Немає правильної відповіді.

50. У чому полягає сутність такого методу нормування оборотних коштів, як метод прямого рахунку?

а). Визначає норму й норматив оборотних коштів на підприємстві з урахуванням факторів, які пов’язані з особливостями постачання, виробництва та реалізації продукції.

б). Визначає норматив оборотних коштів, виходячи із співвідношення, що склалося між темпами росту виробництва та оборотних коштів.

в). Визначає норматив оборотних коштів у розмірі фактичних залишків з експертним корегуванням доцільності їх формування.

г). Немає правильної відповіді.

51. Що з нижче наведеного відноситься до фондів обігу?

а). Готова продукція на складі.

б). Паливо, тара.

в). Напівфабрикати власного виробництва.

г). Немає правильної відповіді.

52. Інвестиція це:

а) всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект;

б) господарська операція, яка не передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно;

в) господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

53. Інвестування це:

а) вкладення коштів у поточні витрати;

б) виробничі капітальні вкладення;

в) процес вкладення капіталу.

54. Територія пріоритетного розвитку це:

а) територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;

б) територія, на якій суб'єкти господарської діяльності реалізують інвестиційні проекти і мають податкові, митні та інші пільги;

в) територія, на якій створюються іноземні підприємства, філії або інші структурні підрозділи іноземних юридичних осіб.

55. Інновація — це:

а) діяльність, спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок, і яка зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів та послуг;

б) новостворені (застосовані) і вдосконалені конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного чи іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери;

в) сукупність прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виникають у часі і просторі на підприємствах, змін що охоплюють весь комплекс відносин виробництва і споживання та являють собою період від зародження ідеї до її комерційної реалізації.

56. Інноваційні процеси — це:

а) вдосконалені конкурентноздатні технології, а також організаційно-технічні рішення виробничого характеру, що істотно поліпшують структуру й якість виробництва;

б) комплекс необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту або інноваційної продукції;

в) сукупність прогресивних та якісно нових змін на підприємствах, що безперервно виникають у часі й просторі, й охоплюють весь комплекс відносин виробництва і споживання та представляють собою період від зародження ідеї до її комерційної реалізації.

57. За своїм характером інноваційні процеси поділяються на види (вказати невірну відповідь):

а) технічні; б) організаційні; в) матеріальні; г) економічні; д) соціальні; є) юридичні.

58. Шляхами розвитку НТП є (вказати невірну відповідь):

а) еволюційний розвиток;

б) революційний розвиток;

в) соціальний розвиток.

59. Основними показниками технічного рівня підприємства є(вказати невірну відповідь):

а) ступінь технічної оснащеності праці;

б) рівень продуктивності праці;

в) рівень прогресивності технології; г) технічний рівень устаткування;

д) фондовіддача.

60. Комунальне підприємство діє на основі:

а) Приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

б) Колективної власності (підприємств колективної форми власності);

в) Комунальної власності територіальної громади;

г) державної власності.

61. Філія — це:

а) структурно відокремлена частина юридичної особи, що знаходиться поза межами розташування керівного органу юридичної особи та виконує таку ж діяльність (виробничу, наукову тощо). що й юридична особа в цілому;

б) структурно відокремлена частина юридичної особи, що діє за межами знаходження юридичної особи від її імені;

в) тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо).

62. Державний контракт — це:

а) державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону;

б) договір, укладений державним замовником від імені держави з суб'єктом господарювання - виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і регулюються їхні господарські відносини;

в) зафіксовані в спеціальному правовому документі на підставі угоди зобов'язання учасників господарських відносин (сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечення) їхньої господарської діяльності.

63. Штрафні санкції — це:

а) господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання;

б) грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання;

в) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

64. Неустойка - це:

а) грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання;

б) вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів та інші витрати, понесені стороною, яка зазнала збитків унаслідок порушення зобов'язання другою стороною;

в) господарські санкції у вигляді твердої грошової суми, яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним умов контракту.

65. Господарські санкції — це:

а) право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону;

б) заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні або правові наслідки;

в) грошова сума, яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

66. Методи управління - це:

а) способи виливу на окремих працівників та виробничі колективи в цілому, що необхідні для досягнення цілей підприємства;

б) координація дій виробничого персоналу з виконання його функцій для досягнення мети господарської діяльності підприємства;

в) прийняття нових законодавчих актів, що регулюють діяльність підприємства.

67. Процес управління на підприємстві — це:

а) постійна систематична форма економічних відносин структурних підрозділів підприємства, що має свою логіку розвитку;

б) неперервна взаємодія та координація дій персоналу з виконання функцій управління для досягнення мети господарської діяльності;

в) вилив вищого органу управління підприємства на діяльність його структурних підрозділів для забезпечення узгодженої роботи і досягнення кінцевого позитивного результату.

68. Професія характеризує:

а) стаж роботи на даному підприємстві;

б) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує певних теоретичних знань та практичних навичок;

в) можливість опанування суміжної спеціальності;

г) сукупність певних теоретичних знань.

69.Структура оборотних засобів — це:

а) їх склад за елементами;

б) частка кожного елемента у загальному обсязі оборотних засобів;

в) співвідношення між вартістю оборотних фондів і фондів обігу,

г) питома вага витрат виробництва у загальному обсязі оборотних засобів.

70. Незавершене виробництво — це:

а) незакінчена обробкою продукція на складі;

б) вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на обладнанні у цеху;

в) незакінчена продукція: на робочому місці, у технічному контролі, на складі готових деталей, транспортується та підлягає подальшій обробці на інших дільницях підприємства;

г) продукція, обробка якої не завершена на даному підприємстві та підлягає подальшій обробці на іншому підприємстві.

71. Коефіцієнт оновлення основних фондів визначається як відношення:

а) вартості введених протягом року фондів до вартості усіх фондів на кінець року,

б) вартості введених фондів до їх загальної вартості на початок року,

в) вартості введених фондів до середньорічної вартості усіх фондів;

г) вартості фондів на початок та кінець періоду.

72. Залишкова вартість основних фондів формується за рахунок:

а) ціни основних фондів; б) початкової чи відновної вартості;

в) витрат на демонтаж; г) проведення поточних ремонтів обладнання.

73. Початкова вартість основних фондів складається з:

а) ціни основних фондів та витрат на транспортування і монтаж;

б) витрат на капітальний ремонт та модернізацію,

в) витрат на демонтажу; г) амортизаційних відрахувань.

74.Фондовіддача - це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів:

г) вартості основних фондів до вартості оборотних фондів підприємства.

75. Фондомісткість - це відношення:

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції;

б) обсягу випуску продукції до середньоспискової чисельності робітників;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів;

г) річної суми амортизаційних відрахувань до середньорічного обсягу випуску продукції.

 

3 рівень.

76. Визначити продуктивність праці у звітному та розрахунковому роках, а також очікувану чисельність промислово виробничого персоналу у розрахунковому році, якщо:

чисельність персоналу у звітному році склала 420 чоловік, випуск продукції 3584 тис. грн.. У розрахунковому році випуск продукції має підвищитися на 7 %, а продуктивність праці підвищиться на 5 %.

77. Визначити фактичне підвищення продуктивності праці за звітний місяць за показниками виробітку і трудомісткості продукції на малому підприємстві „ЛТД". Вихідні дані в таблиці.

Б5019, 1

78. Трудомісткість виробничої програми на підприємствах А,Б,В.Г, що входять до складу виробничо - торгівельного об'єднання, у звітному році за порівнюваними видами продукції становила відповідно 6500. 5200, 4500, 3800 тис. нормо годин. У наступному за звітним році внаслідок здійснення низки технічних та організаційних заходів передбачається знизити тру до місткість виробничої програми відповідно на 450. 310, 240, 220 тис. нормо годин. Визначити % збільшення виробітку продукції внаслідок зниження її трудомісткості по кожному підприємству і виробничо - торгівельному об'єднанню в цілому.

79. Балансова вартість основних засобів АТ на початок 2007 року становила 70 млн. грн.. Протягом травня й вересня 2007 р. будуть введені в дію нові основні засоби вартістю відповідно 750 та 1650 тис. грн.. Також у жовтні буде придбана нова автоматична лінія вартістю 2200 тис. дол.. США. Витрати на її транспортування та монтаж становитимуть 10% вартості імпортної техніки. У жовтні мають бути виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання машини та устаткування на загальну суму 2,5 млн. грн.. Економічне спрацювання основних засобів на початок 2008 р досягне 40%. Курс долара 5,5. Визначити середньорічну вартість основних засобів в 2007 році, первісну і залишкову вартість основних засобів на початок 2008 р.

80. Первісна вартість об'єкта основних засобів 20000грн., ліквідаційна вартість 4000грн., очікуваний строк корисного використання 5 років. На основі даних визначити: вартість, що амортизується; річну суму амортизації; щомісячну суму амортизації.

81. Визначній норматив оборотних коштів по незавершеному виробництву за такими даними:

- Витрати на виробництво продукції - 1800 тис. ірн..

- Термін виготовлення продукції „А" - 14 днів; „Б" - 10 днів; „В" - 8 днів:

- питома вага в загальному випуску продукції „А" - 45%, ,.Б" - 35%, „В"~ 20%;

- коефіцієнт наростання витрат по продукції „А" -0.80, „Б"- 0.75, ,.В"- 0.85.

82. Середньорічна вартість залишку запасних частин для ремонту машин, устаткування та транспортних засобів у ВАТ "Електромашина" складає 8800.0 тис. грн. Середньорічна вартість машин, устаткування та транспортних засобів складає 8620.0 тис. грн. Вартість (початкова) машин, устаткування та транспортних засобів на кінець запланованого року складає 8620.0 тис. грн. Розрахувати норму та норматив оборотних активів на запасні частини в таблиці.

Б5019, 2

83. Використовуючи дані з таблиці про основні засоби визначити: 1) середньорічну вартість основних засобів та їх динаміку за кілька останніх років; 2) коефіцієнти їх економічного спрацювання вибуття, оновлення за 2008 рік. При розрахунках узяти до уваги, що середньорічний обсяг основних засобів, які вводяться і вибувають дорівнює 35% загального обсягу введених та вибулих таких фондів.

Б5019, 3

84. Підприємство виготовляє такі вили матеріальних цінностей: А, Б, В. Визначити потребу в оборотних коштах по кожному виду матеріальних цінностей та їх суму, а також середню норму оборотних коштів.

Б5019, 4

85. Підприємство придбало верстат для виробництва продукції за початковою вартістю 22000 грн. Очікуваний термін корисною використання верстата 4 роки, після завершення якого верстат буде списано за очікуваною ліквідаційною вартістю 2000 грн. Розрахувати суму, яку щороку слід нараховувати на придбаний верстат при застосуванні прямолінійного методу амортизації.