Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика \ 4942. Курсова робота Розробка тематичного плану та форми організації навчання дисципліни «Основи економічних знань»

Курсова робота Розробка тематичного плану та форми організації навчання дисципліни «Основи економічних знань»

« Назад

Код роботи: 4942

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка

Тема: Розробка тематичного плану та форми організації навчання дисципліни «Основи економічних знань»

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Психологічні особливості вікової групи навчання

Розділ 2. Тематичний план економічної дисципліни «Основи економічних знань»

2.2. Тематичний план економічної дисципліни «Основи економічних знань»

2.3. Методи та форми організації навчання, форми самостійної роботи та контролю, які можна застосувати при вивченні курсу. Література до курсу

Розділ 3. Науково-методична розробка економічної теми «Банки, їх види, чому і як вони отримують свої доходи»

3.1. Актуальність теми та її місце в курсі

3.2. Модель засвоєння знань з теми

3.3. Методична карта уроку-семінару

3.4. Структурно-логічна схема

3.5. Дидактичні матеріали до проведення уроку-лекції та уроку-семінару і виконання самостійної роботи

Висновки

Список використаної літератури

Сучасні економічні, політичні й соціальні зрушення в суспільстві висувають нові вимоги до шкільної молоді, до її вміння гармонійно співіснувати із суспільством, знати свої права та обов’язки, самостійно обирати свій шлях у житті, вміти правильно приймати рішення в умовах вибору, реалізувати свої здібності. З огляду на це формування та розвиток людини є однією з актуальних проблем, що стоять перед педагогічною наукою і практикою.

Слід підкреслити, що викладання економіки в школі – не данина моді, не поточна кон’юнктура, не реакція на збільшення попиту на економічні знання. Економічна освіта накладає відбиток на загальний світогляд людини, що впливає на його культурний рівень, сприяє виробленню адекватних уявлень про дійсність, яка оточує. Вивчення економіки допомагає учням отримати більш повне уявлення про формування й розвиток суспільства, дає їм змогу сформувати цілісну картину навколишнього світу, визначити свою життєву позицію.

Виходячи зі сказаного, необхідно наблизити зміст навчання до змісту життя; спрямувати навчання на пояснення життєвих ситуацій і підготовку компетентної людини. Зміст освіти має бути осучасненим таким чином, щоб випускники могли швидко адаптуватися в самостійному житті, цілеспрямовано використати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави.

Введення до шкільної програми курсу з основ економічних знань повинно допомогти частково вирішити ці питання. На жаль, у цих програмах акцент зроблено на підготовку учнів до економічних ВНЗ для подальшого професійного навчання. З’явились державні та приватні школи економічного профілю, підручники з основ економічної теорії перекладені в основному із західної навчальної та методичної літератури. Усе це призвело до перенасичення ринку праці економістами з вищою освітою. Проте економіки слід навчати не тільки економістів. Володіючи грамотним економічним мисленням, людина сама вибере найбільш раціональну поведінку. Жити в новій економіці, в ринковому середовищі без елементарних знань законів цього середовища просто неможливо.

З огляду на вищезазначене, шкільний курс економіки повинен орієнтуватися не тільки на потреби вищої школи. Основна його мета – економічна та правова грамотність учнів, які, в свою чергу, створюють середовище для формування громадянської самосвідомості. Економіка не є сферою докладання зусиль лише професійних економістів. У повсякденному житті в ній беруть участь усі члени суспільства. В умовах сучасної ринкової економіки бути економістом зобов’язаний кожен. Це зумовлено необхідністю в будь-якій справі враховувати співвідношення витрат і вигод.

Метою дослідження є визначення особливостей навчальної роботи з дисципліни «Основи економіки».

Завданнями дослідження є:

- вивчення психологічних основ методики викладання;

- аналіз тематичного плану досліджуваної дисципліни;

- аналіз особливостей викладання обраної теми «Банки, їх види, чому і як вони отримують свої доходи».

Об’єктом дослідження є специфіка методики викладання дисципліни «Основи економіки».

Предметом дослідження є дисципліна «Основи економіки».

При написанні курсової роботи ми використовували наступні методи економічних досліджень: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації та інші.

1. Азимов Л. Б. Уроки экономики в школе. Активные формы преподавания. – М.: Аспект-пресс, 1995. – 265 с.

2. Аксенова Е. В., Оболенская Т. Е., Шарапов А. Д. Активизация обучения в єкономическом вузе. – К.: ЦНКВО, 1991. – 168 с.

3. Аксьонова О. В. Методика викладання економіки. – К.: КНЕУ, 1998. - 360 с.

4. Аксьонова О. В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006 - 708 с.

5. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи: курс лекцій: модульне навчання. – К. – 1993. – 254 с.

6. Балягіна І. А., Богорад М. А., Ковальчук Г. О. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 341 с.

7. Балабанов В. С., Кирилов В. Н., Юлдашев Р. Т. Методика преподавания экономических дисциплин. – М.: Анкил, 2000. – 96 с.

8. Бизнес-тренинг: идеи и методы / Под ред. А. Ж. Моносовой. – СПб.: Речь, 2004. – 192 с.

9. Грущенко Л. М. та ін. Методика викладання економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – 391 с.

10. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті. - К.: КНЕУ, 1999. - 168 с.

11. Ковальчук Г. О. Контрольні завдання з економіки. Навч. посіб. - К.: «Кадри», 2002. - 272 с.

12. Ковальчук Г. О. Організація навчання з економіки. – К.: УНПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – 336 с.

13. Ковальчук Г. О. Бізнес-тренінги для економістів. – К.: КНЕУ, 2007. – 460 с.

14. Лефрансуа Г. Прикладная педагогическая психология. - СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. - 416 с. (Проект «Главный учебник»).

15. Лагутін В. Д. Людина і економіка: Соціоекономіка: Навчальний посібник для вузів. - К.: Просвіта, 1996. – 605 с.

16. Матюнин Б. Г. Нетрадиционная педагогика. – М.: Школа-пресс, 1994. – 96 с.

17. Ментс М. Эффективное использование ролевых игр в тренинге. – СПб.: Питер, 2002. – 208 с.

18. Методика викладання економіки. Збірник кейсів, ситуативних вправ та розвиваючих завдань: навч. посіб. / [О. А. Булавіна, І. А. Балягіна, М. А. Богорад та ін.]: за заг. ред. О. А. Булавіної. – К.: КНЕУ, 2010. – 300, [4] с.

19. Методика преподавания экономических дисциплин: Учебное пособие для студентов экономических специальностей / В. И. Крамаренко и др. - Сімферополь: КНЕУ, КЄИ, 1999. - 222 с.

20. Освітні технології. Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 348 с.

21. Панфилова А. П., Громова Л. А., Богачек И. А., Абчук В. А. Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-технологиям / Под ред. В. П. Соломина. – СПб.: Питер, 2004. – 240 с.

22. Подласый И. П. Продуктивная педагогика: Книга для учмтеля. – М.: Народное образование, 2003. – 496 с.

23. Пометун О., Пороженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: навч.-метод. посіб. / За ред. О. І. Помету. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.: іл.

24. Преподавание экономики в школе / Л. Б. Азимов и др. - М.: Аспект Прес, 1994. – 248 с.

25. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки (10 кл.). Основи підприємницької діяльності (10-11 кл.). - К.: Пед. думка, 2001. – 240 с.

26. Рай Л. Упражнения: схемы и стратегии. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.

27. Райзберг Б. А. Экономика для детей в играх, задачах и примерах. Методическое пособие. – М.: Ось-89, 1986. – 278 с.

28. Р. Сандерс, Г. Л. Бах, Джейм Д., Калдервуд У., Ли Хансен, Герберт Сипейн. Основные экономические понятия. Структура преподавания. – М.: Аспекты пресс, 1995. – 119 с.

Висновки

Отже, визначення та узагальнення науково-педагогічних джерел свідчить про те, що економічна освіта здійснюватиметься найефективніше, якщо:

– в процесі економічної освіти буде пробуджений інтерес до економіки як сфери життєдіяльності людини та людського суспільства;

– здійснюватиметься системний підхід до організації економічної освіти учнів, забезпечений спільною інтегрованою діяльністю педагогів;

– здійснюватиметься спеціальна підготовка вчителів освітньої установи, спрямована на підвищення професійної компетентності в галузі економіки та педагогічного управління навчальним і освітнім процесом;

– навчально-виховний процес буде економічно спрямованим (через зміст матеріалу, що вивчається, організацію навчальних занять, практичну діяльність учнів).

Отже, спрямування освітнього процесу на формування й розвиток в учнів ключових компетентностей у сфері економічних знань можливе лише шляхом розвитку пізнавальних здібностей, формування позитивної мотивації, потреби у самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні.

Дослідження всього розмаїття економічних відносин, в які вступають члени суспільства, дає змогу визначити цілі шкільної економічної освіти, а саме:

– оволодіння учнів базовими знаннями та вміннями, необхідними для продовження навчання, що дасть змогу сформувати розумні економічні потреби особистості, економічне мислення суб’єкта, внаслідок чого виникнуть можливості знаходження ефективних шляхів вирішення економічних завдань, уміння раціонального використання наявних у його розпорядженні матеріальних ресурсів;

– оцінювати власні можливості, розкривати сутність економічних процесів і законів, пов’язаних з повсякденним життям окремої людини, використовувати взаємодопомогу, взаємоперевірку під час співробітництва учнів у навчальному процесі, робити словесний аналіз навчального матеріалу, підбивати підсумки навчальної діяльності, вдосконалювати логічні операції;

– характеризувати механізм задоволення потреб, необхідність господарчої діяльності й фактори, що її визначають, формувати економічний спосіб мислення та його застосування на практиці, самоусвідомлювати необхідність здорового способу життя, використовувати матеріали засобів масової інформації й можливостей Інтернету як джерел інформації про економічні показники та явища;

– обирати власний спосіб одержування майбутніх доходів, аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та співвідносити їх з потребами ринку праці для визначення майбутньої сфери працевлаштування, розширювати свій словниковий запас через термінологічну базу предмета, використовувати нетрадиційні підходи до розв’язання завдань;

– співвідносити власні економічні інтереси й потреби з наявними матеріальними, трудовими, природними та екологічними ресурсами, інтересами й потребами інших людей та суспільства, застосовувати технології моніторингу ресурсів і забезпечення стійкого розвитку;

– складати й оцінювати плани підприємницької діяльності та особисті бізнес-проекти, розробляти прості моделі дій та приймати економічно й екологічно обґрунтовані рішення в динамічному світі;

– уявляти місце людини й домашнього господарства в економічних процесах, які відбуваються в державі, захищати права власності, формувати навички використання навчальної та енциклопедичної літератури, заохочуватися до активного спілкування, аналізувати економічні ситуації, які відображені в творах художньої літератури;

– користуватися інформацією про основні тенденції й проблеми розвитку сучасної світової економіки та економіки України, знайомитись з економічними, національними й культурними особливостями, побутом мешканців інших країн, формувати толерантне ставлення до інших людей, удосконалювати свої загально навчальні вміння, заохочуватися до творчості відповідно до своїх індивідуальних особливостей.

Для реалізації цих цілей необхідно вирішити такі основні завдання економічної освіти, як:

– озброєння школярів знаннями законів економічного розвитку суспільства, принципів і методів господарювання, економіки та організації виробництва, формування економічних умінь і навичок економічного аналізу в учнів, а також раціональної організації праці, оскільки відсутність елементарних знань у галузі економіки “...не дає змоги бачити перспективи розвитку країни, приймати правильні рішення на всіх рівнях, сприяючи хоч і повільному, але все-таки руху до розумних починань нашого економічного життя”;

– отримання базового уявлення про економіку та економічну теорію дає змогу розібратися в механізмах роботи ринку, для чого необхідно формуватипоняття про економічні основи, категорії й закони, їх взаємозв’язки, взаємозувленості;

– виховання в молоді в процесі навчання поваги до праці, людей праці, дбайливого ставлення до всіх видів власності; виховання у школярів етично-економічних властивостей особистості – ощадливості, організованості, діловитості;

– формування в учнів розумних економічних потреб, уміння порівнювати потреби з реальними можливостями їх задоволення, переконання в тому, що особиста добросовісна праця є засобом задоволення своїх потреб;

– навчання шкільної молоді переносити способи вирішення навчальних ситуації на життєві, використовуючи при цьому універсальні навички моделювання, аналізу, синтезу, узагальнення.

Виходячи зі сказаного, необхідно зміст навчання економічних дисциплін тісно пов’язувати зі змістом життя, спрямовувати навчання на пояснення конкретних життєвих ситуацій і підготовку компетентної людини.